Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

😫
Hospital

Nguyễn Mạnh Cường CuongStf

😫
Hospital
Block or report user

Report or block CuongStf

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@brianboyko
brianboyko / README.md
Last active Oct 1, 2019
Vue Extended Styleguide for Vue-Function-API / Vue 3.0 Proposal
View README.md

Important: This is in the RFC stage. Please comment if you notice typos, code flaws, or even disagree with the conclusions.

I'm still getting used to vue-function-api and haven't had a chance to try it out extensively. In other words, I might be completely wrong on everything. That's okay.

Brian Boyko's Vue.js Style Guide for use with the Vue-Function-API

Guide for developing Vue.js applications for the proposed Vue 3 function API (or the vue-function-api plugin).


@lequanghuylc
lequanghuylc / pure-react-lang-vn.md
Last active May 31, 2019
[Quản lý state trong React & React Native] #article #react
View pure-react-lang-vn.md

Đối với những bạn đã biết và sử dụng React & React Native thì việc dùng kèm 1 thư viện để quản lý state như Redux là điều rất phổ biến. Mình cũng sử dụng React được một thời gian tuy nhiên thời gian đầu mình hay sử dụng theo hướng thuần - không sử dụng thư viện riêng biệt để quản lý state (lấy Redux làm đại diện). Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ và trao đổi một số tips khi làm việc với React & React Native theo hướng thuần.

Lưu ý:

  • Bài viết chỉ đơn giản là chia sẻ và trao đổi, không khuyến khích các bạn bỏ Redux, do vậy hãy giữ tư tưởng mở.
  • Để hiểu rõ bài viết thì nên có kiến thức về React, đối với những bạn mới tiếp xúc với React / React Native nếu gặp khó khăn trong việc học Redux (phải học trước một đống thứ như React, JSX, Babel, Webpack, Native Component & Native Module dẫn đến ngợp), thì hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn 1 cái gì đó để thoải mái hơn và vững vàng hơn trước khi học những cái mới.

Nhắc lại vấn đề quản lý state của React

  • Luồng dữ liệu `pass data down, pass event up
You can’t perform that action at this time.