Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Sub Ma_Huyen_GetData() 'Lọc danh sách Quận/Huyện theo giá trị tỉnh/TP được chọn
Sheet1.Range("D2:D1000").ClearContents 'Làm mới danh sách
'Thiet lap cac bien
Dim vl01 As Integer 'Biến vòng lặp mã tỉnh/tp
Dim MaTinh As String 'Vị trí ô mã tỉnh/tp được chọn
MaTinh = Sheet1.Range("F1").Value
Dim lr_Tinh As Long
Dim lr_Huyen As Long
lr_Tinh = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Dòng cuối của danh sách tỉnh/tp. Đây là giới hạn cho vòng lặp
lr_Huyen = Sheet1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row 'Dòng cuối của cột kết quả, là vị trí sẽ đưa kết quả vào
'Thực hiện vòng lặp
For vl01 = 2 To lr_Tinh
If MaTinh = Sheet1.Cells(vl01, 1).Value Then 'Xét mã tỉnh tại ô F1 với từng giá trị tại cột A
Sheet1.Cells(lr_Huyen + 1, 4).Value = Sheet1.Cells(vl01, 2).Value 'Mỗi kết quả đúng sẽ trả về giá trị tại cột D, vị trí dòng cuối + 1 là dòng trống tiếp theo phía dưới
lr_Huyen = Sheet1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row 'Sau mỗi kết quả thu được sẽ tính lại dòng cuối để lấy thêm kết quả
End If
Next
End Sub
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment