Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

GeorgiPachov

View GitHub Profile
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / ImageSlicer.java
Last active Aug 29, 2015
ImageSlicing for puzzle
View ImageSlicer.java
public class ImageSlicer {
public static void main(String[] args) throws IOException {
if (args.length < 3) {
System.out.println("Usage: java -jar imageSlicer.jar /path/to/image.jpg <number-of-pieces-wide> <number-of-pieces-high>");
System.out.println("Usage: java -jar imageSlicer.jar /home/georgi/Desktop/sarah.jpg 4 4");
return;
}
Path imagePath = Paths.get(args[0]);
int piecesWide = Integer.parseInt(args[1]);
int piecesHigh = Integer.parseInt(args[2]);
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / Reapply.md
Last active Aug 29, 2015
Implement a `wc` functionality using java.
View Reapply.md

Implement a wc functionality using java.

Are you familiar with the wc (word count) command? Here is what it does:

$ wc test.txt -l
33 //number of lines in test.txt

$ wc test.txt -w
165 //number of words in test.txt 
View За Тони
След като минахме основите на езика и основните структури от данни, преминахме на използването на библиотеки. В днешно време почти всичко, което се прави, се използва библиотеки.
Първо започнахме с проста задачка - хората трябваше да напишат java приложение, което на 45 минути изкарва съобщения в системния tray потребителят да си почине, защото е натоварил очите си.
След което продължихме с друга просто задача - хората трябваше да направят QuickCodeInspector приложение, чрез което при отваряне на .java файл да се показва прозорец, показващ java кода на файла, но със syntax highlighting :)
(Скрийншот, подходящо е за картинка)
http://i.imgur.com/JPvIXJ5l.jpg
Добра имплементация може да се види тук: https://github.com/mirena92/HackBulgaria/tree/master/8-WorkingWithLibraries
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / Хубави проекти в Github: правила
Last active Aug 29, 2015
Хубави проекти в Github: правилата
View Хубави проекти в Github: правила
1.Master branch-a ВИНАГИ е deployable!
В master-a винаги имате нещо стабилно, работещо, deployable. Ако почвате да правите нови неща (например сте направили конзолен TicTacToe и решавате да добавите GUI), правете си feature branch-ове и работете в тях. В момента, в който нещата са готови и стабилни, push-нете ги в Github и ги merge-нете в master.
Just github workflow, нищо специално.
2. build folder
Много хубаво си качваме целия код в github, но хората, които ще го гледат, не трябват да слагат Eclipse-и, maven–и и т.н, за да ни компилират кода, та да видят какво сме правили. Не е яко. Затова си правете една 'build' папка, в която да държите jar-овете, които са резултата от нашия код - дали application или library.
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / sublime-giveaway-bot
Created Jul 10, 2014
A simple ruby bot for Sublime-giveaway
View sublime-giveaway-bot
# You will need to install Tor in order for this to work.
# Install from Tor's official website.
# Set your own 'lucky' URL here
URL='http://sublimetexttips.com/giveaways/sublime-text-giveaway/?lucky=139418'
#Create temporary 10 min email address and fetch the address
require 'rubygems'
require 'json'
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / gist:039d2c339358dbfcc650
Created Jun 25, 2014
Spoilers on last task of Files-1 problems @ HackBulgaria, Core-Java1
View gist:039d2c339358dbfcc650

Approach1: Group all files by the hashcode of their bytes.

Use a Map<Long, List<Path>> to represent them. Here, the key is the hashCode of all the bytes from a File.

The algorithm:

For each file(ancestor) of the folder given
   bytes = Files.read(file);
   hashCode = Arrays.hashCode(bytes);
View gist:bcc51f1fc3b3a1de1bce
//package com.hackbulgaria.corejava.oopfun;
//or similiar
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class Console {
private BufferedReader reader;
View gist:89db786c2ba9efc651e3
@Override
public long getSmallestMultiple(int upperBound) {
long result = 1;
for (int i = 2; i <= upperBound; i++) {
int[] divisors = getDivisors(i);
int pointer = 0;
while (result%i != 0){
result*=divisors[pointer++];
}
View getSmallestMultiple example solution
@Override
public long getSmallestMultiple(int upperBound) {
long result = 1;
for (int i = 2; i <= upperBound; i++) {
int[] divisors = getDivisors(i);
int pointer = 0;
while (result%i != 0){
result*=divisors[pointer++];
}
}