Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

GeorgiPachov

Block or report user

Report or block GeorgiPachov

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View getSmallestMultiple example solution
@Override
public long getSmallestMultiple(int upperBound) {
long result = 1;
for (int i = 2; i <= upperBound; i++) {
int[] divisors = getDivisors(i);
int pointer = 0;
while (result%i != 0){
result*=divisors[pointer++];
}
}
View gist:89db786c2ba9efc651e3
@Override
public long getSmallestMultiple(int upperBound) {
long result = 1;
for (int i = 2; i <= upperBound; i++) {
int[] divisors = getDivisors(i);
int pointer = 0;
while (result%i != 0){
result*=divisors[pointer++];
}
View gist:bcc51f1fc3b3a1de1bce
//package com.hackbulgaria.corejava.oopfun;
//or similiar
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class Console {
private BufferedReader reader;
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / gist:039d2c339358dbfcc650
Created Jun 25, 2014
Spoilers on last task of Files-1 problems @ HackBulgaria, Core-Java1
View gist:039d2c339358dbfcc650

Approach1: Group all files by the hashcode of their bytes.

Use a Map<Long, List<Path>> to represent them. Here, the key is the hashCode of all the bytes from a File.

The algorithm:

For each file(ancestor) of the folder given
   bytes = Files.read(file);
   hashCode = Arrays.hashCode(bytes);
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / sublime-giveaway-bot
Created Jul 10, 2014
A simple ruby bot for Sublime-giveaway
View sublime-giveaway-bot
# You will need to install Tor in order for this to work.
# Install from Tor's official website.
# Set your own 'lucky' URL here
URL='http://sublimetexttips.com/giveaways/sublime-text-giveaway/?lucky=139418'
#Create temporary 10 min email address and fetch the address
require 'rubygems'
require 'json'
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / Хубави проекти в Github: правила
Last active Aug 29, 2015
Хубави проекти в Github: правилата
View Хубави проекти в Github: правила
1.Master branch-a ВИНАГИ е deployable!
В master-a винаги имате нещо стабилно, работещо, deployable. Ако почвате да правите нови неща (например сте направили конзолен TicTacToe и решавате да добавите GUI), правете си feature branch-ове и работете в тях. В момента, в който нещата са готови и стабилни, push-нете ги в Github и ги merge-нете в master.
Just github workflow, нищо специално.
2. build folder
Много хубаво си качваме целия код в github, но хората, които ще го гледат, не трябват да слагат Eclipse-и, maven–и и т.н, за да ни компилират кода, та да видят какво сме правили. Не е яко. Затова си правете една 'build' папка, в която да държите jar-овете, които са резултата от нашия код - дали application или library.
View За Тони
След като минахме основите на езика и основните структури от данни, преминахме на използването на библиотеки. В днешно време почти всичко, което се прави, се използва библиотеки.
Първо започнахме с проста задачка - хората трябваше да напишат java приложение, което на 45 минути изкарва съобщения в системния tray потребителят да си почине, защото е натоварил очите си.
След което продължихме с друга просто задача - хората трябваше да направят QuickCodeInspector приложение, чрез което при отваряне на .java файл да се показва прозорец, показващ java кода на файла, но със syntax highlighting :)
(Скрийншот, подходящо е за картинка)
http://i.imgur.com/JPvIXJ5l.jpg
Добра имплементация може да се види тук: https://github.com/mirena92/HackBulgaria/tree/master/8-WorkingWithLibraries
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / Reapply.md
Last active Aug 29, 2015
Implement a `wc` functionality using java.
View Reapply.md

Implement a wc functionality using java.

Are you familiar with the wc (word count) command? Here is what it does:

$ wc test.txt -l
33 //number of lines in test.txt

$ wc test.txt -w
165 //number of words in test.txt 
@GeorgiPachov
GeorgiPachov / ImageSlicer.java
Last active Aug 29, 2015
ImageSlicing for puzzle
View ImageSlicer.java
public class ImageSlicer {
public static void main(String[] args) throws IOException {
if (args.length < 3) {
System.out.println("Usage: java -jar imageSlicer.jar /path/to/image.jpg <number-of-pieces-wide> <number-of-pieces-high>");
System.out.println("Usage: java -jar imageSlicer.jar /home/georgi/Desktop/sarah.jpg 4 4");
return;
}
Path imagePath = Paths.get(args[0]);
int piecesWide = Integer.parseInt(args[1]);
int piecesHigh = Integer.parseInt(args[2]);
You can’t perform that action at this time.