Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🎯
Focusing

Nguyễn Văn Hiếu Hieunv1996

🎯
Focusing
Block or report user

Report or block Hieunv1996

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View teencode.txt
This file has been truncated, but you can view the full file.
created cờ ri ết
kg không
ctrai con trai
khôg không
bme bố mẹ
cta chúng ta
mih mình
mqh mối quan hệ
cgai con gái
@Hieunv1996
Hieunv1996 / Mathematical Problems in Data Science.md
Last active Sep 18, 2019
Bản dịch "Mathematical Problems in Data Science" Chương 1
View Mathematical Problems in Data Science.md

Chương 1. Giới thiệu khoa học dữ liệu và tính toán dữ liệu lớn

Li M. Chen

Tóm lược Khoa học dữ liệu là gì? Dữ liệu có yếu tố khoa học trong đó. Nó khác với toán học cổ điển, nó sử dụng các mô hình toán học tương ứng với dữ liệu. Nhưng ngày này, chúng ta mong muốn tìm kiếm các luật và thuộc ính có trong tập dữ liệu, thậm chí là trong các tập dữ liệu khác nhau. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày về khoa học dữ liệu và mối quan hệ của nó với dữ liệu lớn, điện toán đám mây và khai phá dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ bàn về các bài toán đang được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính và cung cấp các khái niệm liên quan cơ bản về ngành công nghiệp khoa học dữ liệu.

1.1 Khai phá dữ liệu và điện toán đám mây: Mở đầu của dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu

View Juliet_Test_Suite_v1.3_for_C_Cpp.cppcheck.log
This file has been truncated, but you can view the full file.
[testcases/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow/s01/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow__CWE129_large_01.c:36]: (error) Array 'buffer[10]' accessed at index 10, which is out of bounds.
[testcases/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow/s01/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow__CWE129_large_02.c:41]: (error) Array 'buffer[10]' accessed at index 10, which is out of bounds.
[testcases/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow/s01/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow__CWE129_large_03.c:41]: (error) Array 'buffer[10]' accessed at index 10, which is out of bounds.
[testcases/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow/s01/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow__CWE129_large_07.c:46]: (error) Array 'buffer[10]' accessed at index 10, which is out of bounds.
[testcases/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow/s01/CWE121_Stack_Based_Buffer_Overflow__CWE129_large_08.c:54]: (error) Array 'buffer[10]' accessed at index 10, which is out of bounds.
View CountExample.json
{
"word": "đâu",
"next": {
"": 42431,
"": 39478,
"cũng": 32915,
"": 32273,
"đó": 31454,
"phải": 21981,
"ra": 20432,
@Hieunv1996
Hieunv1996 / Danh sách hơn 500 địa điểm du lịch của 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.txt
Created Jul 1, 2019
Danh sách hơn 500 địa điểm du lịch của 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam
View Danh sách hơn 500 địa điểm du lịch của 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.txt
Hoàn Kiếm
Đền Ngọc Sơn
Chùa Một Cột
Quảng Trường Ba Đình
phố cổ Hà Nội
Hồ Tây
Chùa Trầm
Hàm Lợn
Khu du lịch sinh thái Ba Vì
Làng cổ Đường Lâm
@Hieunv1996
Hieunv1996 / Danh sách các món ăn ở VN.txt
Created Jul 1, 2019
Danh sách hơn 40 món ăn phổ biến ở VN
View Danh sách các món ăn ở VN.txt
Phở
Chả cá
Bánh xèo
Cao lâù
Rau muống
Nem rán
Chả giò
Gỏi cuốn
Bún bò Huế
Bánh khọt
@Hieunv1996
Hieunv1996 / Danh sách các loại trái cây (quả) ở Việt Nam.txt
Created Jul 1, 2019
Danh sách các loại trái cây (quả) ở Việt Nam
View Danh sách các loại trái cây (quả) ở Việt Nam.txt
Anh đào 
Bình bát
Bòn bon
Bưởi
Cam
Cam sành
Chanh ta
Chanh leo
Chà là
View QLSV.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct SinhVien{
char ten[30];
char gt[5];
int age;
float dT, dL, dH;
float dtb = 0;
@Hieunv1996
Hieunv1996 / command.md
Last active May 30, 2019
Useful linux command for data engineer
View command.md

Remove duplicate line in text file

awk '!seen[$0]++' filename > output.txt

Merge file

cat file1 fil2 > merge.txt

Show file to read

less filename

Show head

head -n 1000 filename

Show tail

tail -n 1000 filename

You can’t perform that action at this time.