Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Lời giải một số bài tập tổng hợp kiến thức môn nhập môn tin học

Bài 1 Tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int i,s=0,n;
  printf("Nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    if(i%2!=0)
    {
      s=s+i*i;
    }
  }
  printf("Tong binh phuong cac so le la: %d", s);
  getch();
}  

Bai2 Tìm max của 3 số a,b,c nhập từ bàn phím

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a,b,c,max;
  printf("Nhap a=");
  scanf("%d",&a);
  printf("Nhap b=");
  scanf("%d",&b);
  printf("Nhap c=");
  scanf("%d",&c);
  max=a; 
  if(b>max)
  {
     max=b; 
  }
  if(c>max)
   {
    max=c;
   }
  printf("gia tri lon nhat la: %d",max);
  getch();
}

Bài 3

Nhập một số nguyên từ bàn phím, kiểm tra xem đó là số chẵn hay lẻ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int x;
  printf("Nhap x:");
  scanf("%d",&x);
  if(x%2==0)
  {
    printf("%d la so chan",x);
  }
  else
  {
    printf("%d la so le",x);
  }
  getch();
}


Bai 4

Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên nhập từ bàn phím

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<conio.h>
main()
{      
  int x,y,a,b;
  do
  {
    printf("Nhap a,b = ");
    scanf("%d%d",&a,&b);
  }
  while(a<=0 || b<=0);
  x=a;
  y=b;
  while(a!=b)
  {
    if(a>b)
    {
      a-=b;
    }
    else
    {
      b-=a;  
    }
  }
  printf("Uoc chung lon nhat la %d",a);
  printf("\nBoi chung nho nhat la %d",(x*y)/a);
  getch();
}

Bài 5

Nhập một số nguyên từ bàn phím. Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo?

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{  
  int x;
  int s=0,i;
  printf("Nhap mot so nguyen duong \n");
  scanf("%d", &x);
  for(i=1;i<x;i++)
  {
    if(x%i== 0)
    {
      s=s+i;
    }    
  } 
  if(s==x)
  {
    printf("%d la so hoan hao",x);
  }
  else
  {
    printf("%d khong phai la so hoan hao",x);
  }
  getch();    
}Bài 6

Nhập một số nguyên từ bàn phím. Kiểm tra một số có phải là số chính phương không?

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{  
  int x,y;
  printf("Nhap x=");
  scanf("%d",&x); 
  y=sqrt(x);
  if(x==y*y)
  {
    printf("%d la so chinh phuong",x);
  } 
  else
  {
    printf("%d khong phai la so chinh phuong",x);    
  }
  getch();  
}  

Bài 7

Viết chương trình in ra các số nguyên tố trong phạm vi từ 1 đến n, với n nguyên nhập từ bàn phím.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int n,i,j,dem;
  printf("Nhap n="); 
  scanf("%d",&n);
  for(i=2;i<=n;i++)
  {    
    dem=0;
    for(j=2;j<=i/2;j++)
    {
      if(i%j==0)
      dem++;
    }    
    if(dem==0)
    {
      printf("%5d",i);
    }
  }
  getch();
}

Bài 8

Viết chương trình tính:

S = 1+ x + 2x2 + 3x3 + ... + n xn

Với x là số thực, n là số nguyên được nhập từ bàn phím.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{  
  int n,i;
  float x,s=1;
  printf("Nhap x,n:");
  scanf("%f %d",&x,&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    s=s+i*pow(x,i);    
  }
  printf(" Gia tri tinh duoc la:%0.2f ", s);
  getch();
}

Bài 9

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức sau:

S(n) = 1 + 3 + 5 + … +(2n+1), với n bất kỳ nhập từ bàn phím.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int i,n,s=0;
  printf("Nhap n=");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=2*n+1;i=i+2)
  {
    s=s+i;
  }
  printf("Gia tri bieu thuc la: %d ", s);
  getch();
}

Bài 10

Viết chương trình nhập x, y từ bàn phím, tính giá trị của biểu thức sau:

 S = 2 x2 y + 1 -|x-1|    nếu x > y
 
    = 5 x – 3 y3 x    nếu x<=y
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{
  float x,y,s=0;
  printf("Nhap x=");
  scanf("%f",&x);
  printf("\nNhap y=");
  scanf("%f",&y) ;  
  if(x>y)
  {
    s=2*x*x*y +1-fabs(x-1) ;  
  }  
  else
  {
    s=5*x - 3*x*pow(y,3);
  }     
  printf ("\n gia tri tinh duoc la %f",s);
  getch();
}

BÀI TẬP PHẦN MẢNG 1 CHIỀU bài 11 đến bài 16

Bài 11

Nhập vào 1 dãy số nguyên. Hiển thị dãy số đó ra màn hình.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n;
  printf("Nhap so phan tu mang: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }  
  printf("\nMang vua nhap la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%5d",a[i]);
  }
  getch();
}

Bài 12

Nhập 1 dãy số nguyên đưa ra màn hình các số nguyên tố có trong mảng, vị trí các số đó trong mảng.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n,j,kt;
  printf("Nhap so luong phan tu:");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }  
  printf("\nCac so nguyen to co trong mang va vi tri cac so do trong mang la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    kt=0;
    for(j=2;j<=a[i]/2;j++)
    {
      if(a[i]%j==0)
      kt=1;  
    }
    if(kt==0)
    printf("\nso nguyen to %d vi tri %d trong mang ", a[i], i );
  }
  getch();
}

Bài 13

Nhập 1 dãy số nguyên không quá 50 phần tử, in ra màn hình dãy số đã nhập

Đưa ra màn hình số lớn nhất có trong dãy và vị trí của nó trong dãy.

Sắp xếp dãy số theo giá trị các phần tử tăng dần

Tính tổng và trung bình cộng các số có trong dãy.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n,tg,max,j,s=0; 
  printf("nhap vao so phan tu: "); 
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {    
    scanf("%d", &a[i]);
  }
  max=a[0];
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    if(a[i]>max)
    {
      max =a[i];
    }
  }
  printf("\nSo lon nhat =%d",max);
  printf("\nvi tri cua gia tri lon nhat trong day la: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if (a[i]==max)
    {
      printf("%6d", i+1);
    }
  }
//sap xep day so theo thu tu tang dan
  for(i=0;i<n-1;i++)
    for(j=i+1; j<n; j++)
    {
    if(a[i]>a[j])
     {
      tg=a[i];
       a[i]=a[j];
       a[j]=tg;
      } 
    }
  printf("\nday so sau khi sap xep la:");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%6d",a[i]);
  }
//Tinh tong va trung binh cong cac so trong day
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    s=s+a[i];
    }
  printf("\nTong cac so trong day la: %d",s);
  printf("\nTrung binh cong cac so trong day la: %f", (float)s/n);
  getch();
}

Bài 14

Nhập 1 dãy n số nguyên (0<n<30), in ra màn hình dãy số đã nhập

Đưa ra màn hình các số chẵn và vị trí số chẵn đó trong dãy

Sắp xếp dãy số theo giá trị các phần tử giảm dần.

Chèn số X vào dãy sao cho sau khi chèn gái trị các phần tử vẫn giảm dần(x nhập từ bàn phím.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[30],i,j, n,tg,v,x;
  printf("Nhap vao so phan tu: "); 
  scanf("%d", &n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }
//hien thi ra man hinh day so vua nhap
  printf("day so vua nhap la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%5d",a[i]);
  }
//dua ra man hinh cac so chan va vi tri trong day
  printf("\nCac so chan trong day va vi tri cac so do trong day la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i]%2==0)
    {
      printf("\nso %d dung thu %d trong day", a[i], i+1);
    }
  }
// sap xep day so theo gia tri cac phan tu giam dan
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
  {
    if(a[i]<a[j])
    {
      tg=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=tg;
    }
  }
  printf("\nDay so sau khi sap xep la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%5d",a[i]);
  }
//chen so x vao day sao cho sau khi chen gia tri cac phan tu van tang dan (x nhap tu ban phim)
  printf("\nNhap gia tri can chen X:"); 
  scanf("%d", &x);
  v=0; 
  i=0;
  while(a[i]>x)
  {  
    i++;
  } 
  v=i;  
  for(i=n-1;i>=v;i--)
  {
    a[i+1]=a[i];
  }
  a[v]=x;
  printf("\n Day so sau khi chen la:");
  for(i=0;i<n+1;i++)
  {
    printf("%5d", a[i]);
  }
  getch();
}

Bài 15

Nhập 1 dãy số thực không quá 50 phần tử, đưa ra màn hình tổng các số dương trong dãy.

Xóa tất cả các số âm có trong dãy.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int i, j, n,a[50],s=0;
  printf("Nhap vao so phan tu ");
  scanf("%d", &n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i]>0)
    {
      s=s+a[i];
    }
  }
  printf("Tong cac so duong trong day la:%d",s );
// Xoa tat ca cac so am trong day
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i]<0)
     {  
      for(j=i;j<n-1;j++)
      {
        a[j]=a[j+1];
      }
      n=n-1;
    }
  }
  printf("\n Day so sau khi xoa la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%5d", a[i]);
  }
  getch();
}

Bài 16

Nhập 1 dãy số nguyên không quá 50 phần tử, đưa ra màn hình trung bình cộng các số chia hết cho 3 có trong dãy. Chèn số X vào vị trí thứ k trong dãy(x,k nhập từ bàn phím)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[50];
  int i,n,t=0,k,x,d=0;
  printf("Nhap vao so phan tu: "); 
  scanf("%d", &n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }
// in ra man hinh trung binh cong cac so chia het cho 3 
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i]%3==0)
    {  
      t=t+a[i]; 
      d=d+1;
    }
  }
  if(d==0)  
  {
    printf("khong co so chia het cho 3 trong day");
  }
  else
  {
    printf("TBC so chia het cho 3 trong day la %f", (float)t/d);
  }
// chen so x vao vi tri thu k trong day
  printf("\nNhap gia tri va vi tri can chen x,k= "); 
  scanf("%d%d", &x,&k);
  for(i=n-1;i>=k;i--)
  {
    a[i+1]=a[i];
  }
  a[k]=x;
  printf("\n Day so sau khi chen la:");
  for(i=0;i<n+1;i++)
  {
    printf("%5d", a[i]);
  }
  getch();
}

BÀI TẬP MẢNG MA TRẬN ( MẢNG 2 CHIỀU ) bài 17 đến 21

Bài 17

Nhập vào ma trận nxm.

Hiển thị ra ma trận vừa nhập

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[50][50];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}

Bài 18

Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng

Hiển thị và tính tổng các phần tử trên hàng chẵn của ma trận

Tim giá trị lớn nhất trên cột 1của ma trận

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[50][50];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
//hien thi ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
// tinh tong pt tren hang chan cua mang
  float s=0;
  for(i=0;i<n;i=i+2)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      s=s+a[i][j];
    }
  }
  printf("\nTong pt tren hang chan cua mang la: %5f",s);
// tim max tren cot 1 cua mang
  int max;
  max=a[0][0];
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    if(a[i][0]>max)
    {
      max=a[i][0];
    }
  }
  printf("\nGia tri max tren cot 1 cua mang la %5d",max);
  getch();
}

Bài 19

Nhập 2 ma trận m x n số nguyên. Tính tổng 2 ma trận

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[10][10],b[10][10],c[10][10];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap so cot n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  for(i=0;i<m;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      scanf("%d",&b[i][j]);
    }
  }
   for(i=0;i<m;i++)
   {
    for(j=0;j<n;j++)
       {
      c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
    }
  }  
  printf("\nMa tran sau cong:\n");
  for(i=0;i<m;j++)
  {  
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      printf("%5d",c[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  getch();
}

Bài 20

Nhập ma trận n x n số nguyên. Tìm phần tử lớn nhất trên đường chéo chính.

Kiểm tra ma trận vừa nhập xem có phải là ma trận đơn vị không

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[10][10];
  int i,j,n, max;
  printf("Nhap n= ");
  scanf("%d", &n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
     {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
//tim phan tu lon nhat tren duong cheo chinh
  max=a[0][0];
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(a[i][i]>max)
    {
      max=a[i][i];
    }
  }  
  printf("\ngia tri lon nhat tren duong cheo chinh la %d", max);
// kiem tra ma tran vua nhap co phai ma tran don vi
  int kt=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      if(((i==j)&&(a[i][j]!=1))||((i!=j)&&(a[i][j]!=0)))
      {
        kt=1;
      }
    }
  }
  if(kt==0)
  {
    printf("\nla ma tran don vi");
  }
  else    
  {
    printf("\nkhong phai la ma tran don vi");
  }
  getch();
}

Bài 21

Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng

Sắp xếp hàng 2 theo chiều giá trị các phần tử giảm dần.

Đưa ra màn hình tổng các phần tử trong ma trận

Tim giá trị lớn nhất trong mảng.

Tìm giá trị nhỏ nhất chia hết cho 3 có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[50][50];
  int m,n,i,j;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
// in ra ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
  printf("\n");
  }
//sap xep hang 2 trong mang theo chieu giam dan
  int tg,k;
  for(j=0;j<m-1;j++)
  {
    for(k=j+1;k<m;k++)
    {
      if(a[1][j]<a[1][k])
      {  
        tg=a[1][j];
        a[1][j]=a[1][k];
        a[1][j]=tg;
      }
    }
  }
  printf("\nma tran vua sap xep hang 2 la\n");
  for(j=0;j<m;j++)
  {
    printf("%5d",a[1][j]);
  }
// Dua ra man hinh tong cac phan tu ma tran
  int s=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      s=s+a[i][j];
    }
  }  
  printf("\ntong cac phan tu la: %d",s);
// gia tri nho nhat chia het cho 3 trong mang
  int min, kt=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      if(a[i][j]%3==0)
      {  
        min=a[i][j];
        kt=1;
        break;
      }
    }
  }
  if(kt==1)
  {
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0; j<m; j++)
      {
        if((a[i][j]%3==0)&&(a[i][j]<min))
        {
          min=a[i][j];
        }
      }
    }
  printf("\nso nho nhat trong cac so chia het cho 3 co trong day la %d", min);
  }
  else  
  {
    printf(" trong mang vua nhap khong co so chia het cho 3");
  }
  getch();
}  

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.