Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Canonical: <ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI="#pfxc4d8c982-e19f-1c51-dc70-7abcc506fdaa"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>Y0pbqehsLzAHaq/LVPuYJb0OxsA=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>
Canonical: <saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="pfxc4d8c982-e19f-1c51-dc70-7abcc506fdaa" IssueInstant="2018-07-17T16:16:27Z" Version="2.0"><saml:Issuer>https://app.onelogin.com/saml/metadata/770523</saml:Issuer><saml:Subject><saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">jmaguire@duosecurity.com</saml:NameID><saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"><saml:SubjectConfirmationData InResponseTo="_ab425331173f0b50f6ae0ef58939726d1ef70fa191" NotOnOrAfter="2018-07-17T16:19:27Z" Recipient="https://localhost/dag/module.php/saml/sp/saml2-acs.php/duo_proxy"></saml:SubjectConfirmationData></saml:SubjectConfirmation></saml:Subject><saml:Conditions NotBefore="2018-07-17T16:13:27Z" NotOnOrAfter="2018-07-17T16:19:27Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>https://localhost/dag/module.php/saml/sp/metadata.php/duo_proxy</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions><saml:AuthnStatement AuthnInstant="2018-07-17T16:16:26Z" SessionIndex="_f7308fc0-6c09-0136-056e-028972df4e84" SessionNotOnOrAfter="2018-07-18T16:16:27Z"><saml:AuthnContext><saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</saml:AuthnContextClassRef></saml:AuthnContext></saml:AuthnStatement><saml:AttributeStatement><saml:Attribute Name="User.LastName" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Maguire</saml:AttributeValue></saml:Attribute><saml:Attribute Name="User.email" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">jmaguire@duosecurity.com</saml:AttributeValue></saml:Attribute><saml:Attribute Name="mail" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">jmaguire@duosecurity.com</saml:AttributeValue></saml:Attribute><saml:Attribute Name="memberOf" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"></saml:AttributeValue></saml:Attribute><saml:Attribute Name="User.FirstName" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">John</saml:AttributeValue></saml:Attribute><saml:Attribute Name="PersonImmutableID" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"><saml:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"></saml:AttributeValue></saml:Attribute></saml:AttributeStatement></saml:Assertion>
Canonical: <saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_24e083b23cc1f9a5248b2be3b4263af664097d9c29" IssueInstant="2018-07-17T16:16:32Z" Version="2.0"><saml:Issuer>https://localhost/dag/saml2/idp/metadata.php</saml:Issuer><saml:Subject><saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress" SPNameQualifier="https://jmaguire-duosec-dev-ed.my.salesforce.com">jmaguire@duosecurity.com</saml:NameID><saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"><saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2018-07-17T16:21:32Z" Recipient="https://login.salesforce.com?so=00D41000002HpvT"></saml:SubjectConfirmationData></saml:SubjectConfirmation></saml:Subject><saml:Conditions NotBefore="2018-07-17T16:16:02Z" NotOnOrAfter="2018-07-17T16:21:32Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>https://jmaguire-duosec-dev-ed.my.salesforce.com</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions><saml:AuthnStatement AuthnInstant="2018-07-17T16:16:32Z" SessionIndex="_37f1bff54343d43f92f174155e342d8197875452c7" SessionNotOnOrAfter="2018-07-18T00:16:32Z"><saml:AuthnContext><saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</saml:AuthnContextClassRef><saml:AuthenticatingAuthority>https://app.onelogin.com/saml/metadata/770523</saml:AuthenticatingAuthority></saml:AuthnContext></saml:AuthnStatement></saml:Assertion>
Canonical: <ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference URI="#_24e083b23cc1f9a5248b2be3b4263af664097d9c29"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>37MO8iTPA1+zL9fz5tXMqme7gduGXgKZsRDbJS55r78=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>
Canonical: <samlp:Response xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Destination="https://login.salesforce.com?so=00D41000002HpvT" ID="_ec0965f0ce1f1dd40d8f7818d3c449598a74ab2cba" IssueInstant="2018-07-17T16:16:32Z" Version="2.0"><saml:Issuer xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">https://localhost/dag/saml2/idp/metadata.php</saml:Issuer><samlp:Status><samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"></samlp:StatusCode></samlp:Status><saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_24e083b23cc1f9a5248b2be3b4263af664097d9c29" IssueInstant="2018-07-17T16:16:32Z" Version="2.0"><saml:Issuer>https://localhost/dag/saml2/idp/metadata.php</saml:Issuer><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference URI="#_24e083b23cc1f9a5248b2be3b4263af664097d9c29"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>37MO8iTPA1+zL9fz5tXMqme7gduGXgKZsRDbJS55r78=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>B4nZC1pZ0f4xeu8wYFzKp6kzWTuOPKzcDRIDZC32bkPpVCMufhAWOVXErUHGZ4GmIy1pHKsef+oBUcJ62ZhU7tc/rbCxj7o/WwJdi4O0ZfJRMCekuLxxDGVQLUzzeBXpP5VE+MgXJPWTlLFKRfiKLSJNoJKqVlJEiTCk+TC/M0VSZG/MIIjDkQW6JxQxbUCapQBMIduVv3Ndh8sdv+hEY3uHIw1s1wiobtdZwwuf0CMQnUsGSuyrz3+W2akNTTuhd//hDdakzJJamkL3e1QvHxHM7plr2WNXaGpZFJoU612ObfZZU5beD2LGY07BI5duauhet6SudmI7K+L5mq+0tg==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDYTCCAkmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBLMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECAwCTUkxEjAQBgNVBAcMCUFubiBBcmJvcjEbMBkGA1UECgwSRHVvIFNlY3VyaXR5LCBJbmMuMB4XDTE4MDMyOTE3MDYyMFoXDTI4MDMyNjE3MDYyMFowSzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAk1JMRIwEAYDVQQHDAlBbm4gQXJib3IxGzAZBgNVBAoMEkR1byBTZWN1cml0eSwgSW5jLjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL1gvaK1pAGVnBmPj/on+yIsab7OYMTjFWvw+AELn90OjHmo+p+QkIMRNy3DzMDPRavHAYr3WD5iqPgg9mea+14vSpwR1//qXayzJtNu8xWMvgCE5Oqs4kExi+4ysOfDlmIvfUf5iPh5Tr7nWhtqE/mrFRGRZ1eAF0UrlJofRUzuuG46a+29vznwMSdvx5NZTqI14a/TWOus4b+he+VAVeihA4ybR8XFuE7Q2FGiZ1GJx9BtRBdvmHHzyIrTquFqFDEP+QiIXvwYJVLAGxAG/GmTtJv7wS7VQ6SnJYIvjRM6pu9GXBkC6pVNTUnVyjIxouoZm2Z+FoJbwfTWgDxF4GcCAwEAAaNQME4wHQYDVR0OBBYEFCoUUlB3igQaVqjMhsW1nhJ3/9TKMB8GA1UdIwQYMBaAFCoUUlB3igQaVqjMhsW1nhJ3/9TKMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJsdCvSH7UeWherEXvnaXjy/dwonLk7WxNU736YA9bGqYOtbn6vC8po1efSJq3+UrjXVFxbiFlDhTb1VFRhwZbDJuzqsgYc7T1YT/hDF1G/5fJ5cTRH/YQM5i31H+L+hmFQeGaGxtKbKCd/U7wrCLYWuOL/wmf3y7UUhb+np77yiWvonjOAStjSTktvU7Zr6Elc+bFSpfx/gdprEExdenpJRfqWD80J4EDTIXl2S8wWhH71T48svQJLFJtFtBioWIMeuYBpTF0fZ+jazYPs6EgLyjB/9H9TUi0W0IidEhOZD6MPRAJvJlpLl9SvUfQZIoGxeFpFIAA95KIGhDkPyBLM=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature><saml:Subject><saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress" SPNameQualifier="https://jmaguire-duosec-dev-ed.my.salesforce.com">jmaguire@duosecurity.com</saml:NameID><saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"><saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2018-07-17T16:21:32Z" Recipient="https://login.salesforce.com?so=00D41000002HpvT"></saml:SubjectConfirmationData></saml:SubjectConfirmation></saml:Subject><saml:Conditions NotBefore="2018-07-17T16:16:02Z" NotOnOrAfter="2018-07-17T16:21:32Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>https://jmaguire-duosec-dev-ed.my.salesforce.com</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions><saml:AuthnStatement AuthnInstant="2018-07-17T16:16:32Z" SessionIndex="_37f1bff54343d43f92f174155e342d8197875452c7" SessionNotOnOrAfter="2018-07-18T00:16:32Z"><saml:AuthnContext><saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</saml:AuthnContextClassRef><saml:AuthenticatingAuthority>https://app.onelogin.com/saml/metadata/770523</saml:AuthenticatingAuthority></saml:AuthnContext></saml:AuthnStatement></saml:Assertion></samlp:Response>
Canonical: <ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference URI="#_ec0965f0ce1f1dd40d8f7818d3c449598a74ab2cba"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>LRZeXDsFYMkOPAOSSo294BI7ctDu/28epwmku9Yb1wY=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.