Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
<#
.Synopsis
Test-LastBackups
Funkcja korzystająca z poleceń Test-DbaLastBackup, Out-DbaDataTable, Write-DbaDataTable modułu dbatools.
Służy do testowego przywracania kopii zapasowych oraz sprawdzania logicznej i fizycznej integralności obiektów w bazie danych.
Rezultaty zapisywane są do bazy danych określonej w parametrze -OutDatabase i tabeli - OutTable
.EXAMPLE
$paramTestLastBackups = @{
SqlSource = 'serwer-db'
Databases = 'Application'
SqlDestination = 'serwer-sql'
DataDirectory = 'E:\SQLData130'
LogDirectory = 'F:\SQLData130'
OutTable = 'DBA'
OutDatabase = 'dbo.LastBackup'
}
$paramTestLastBackups
Test-LastBackups @paramTestLastBackups
.LINK
Author: Mateusz Nadobnik
Link: mnadobnik.pl
 
Date: 20.11.2017
Version: 1.0.0.1
Keywords: backup, restore, dbatools, checkdb
Notes:
Changelog: 25.02.2019
#>
#Requires -Version 3
#Requires -Modules dbatools
function Test-LastBackups
{
Param(
#Instancja źródłowa z której zostaną pobrane informację o ostatnich kopiach zapasowych
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$SqlSource,
#Instancja docelowa gdzie zostaną odtworzone bazy danych
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$SqlDestination,
#Lista baz danych których kopie zapasowe mają zostać testowo odtworzone
[Parameter(Mandatory=$true)]
[array]$Databases,
#Scieżka na instancji docelowej dla plików mdf, ndf
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$DataDirectory,
#Ścieżka na instancji docelowej dla plików ldf
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$LogDirectory,
#Baza na instacni docelowej w ktorej istnieje table z parametru $OutTable. Jezeli nie istnieje to zostanie utworzona
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$OutDatabase,
#Tabela do ktorej maja zostac zapisane rezultaty odtworzenia oraz polecenia CHECKDB()
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$OutTable
)
$StartDate = $(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff")
$FnName = "[$StartDate][Test-LastBackups]"
#$ErrorActionPreference = 'Stop'
Write-Host "$FnName Restore $($Databases -join ',') with $SqlSource to $SqlDestination"
try {
$parameterTestDbaLastBackup = @{
SqlInstance = $SqlSource
Database = $Databases
Destination = $SqlDestination
DataDirectory = $DataDirectory
LogDirectory = $LogDirectory
}
$parameterTestDbaLastBackup
$Result = Test-DbaLastBackup @parameterTestDbaLastBackup -Verbose -WarningVariable Warning
if($Warning) {
$warningObj = [PSCustomObject]@{
SourceServer = $SqlSource.ToUpper()
TestServer = $SqlDestination.ToUpper()
Database = $Databases -join ','
FileExists = ''
Size = ''
RestoreResult = "Failure;$Warning"
DbccResult = 'Failure'
RestoreStart = $StartDate
RestoreEnd = $(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff")
RestoreElapsed = ''
DbccStart = ''
DbccEnd = ''
DbccElapsed = ''
BackupDate = ''
BackupFiles = ''
}
$warningObj | ConvertTo-DbaDataTable | Write-DbaDataTable -SqlInstance $SqlDestination -Database $OutDatabase -Table $OutTable -AutoCreateTable
}
else {
$Result | ConvertTo-DbaDataTable | Write-DbaDataTable -SqlInstance $SqlDestination -Database $OutDatabase -Table $OutTable -AutoCreateTable
}
}
catch
{
$errorObj = [PSCustomObject]@{
SourceServer = $SqlSource.ToUpper()
TestServer = $SqlDestination.ToUpper()
Database = $Databases -join ','
FileExists = ''
Size = ''
RestoreResult = "Failure;$($_.Exception.Message)"
DbccResult = 'Failure'
RestoreStart = $StartDate
RestoreEnd = $(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff")
RestoreElapsed = ''
DbccStart = ''
DbccEnd = ''
DbccElapsed = ''
BackupDate = ''
BackupFiles = ''
}
$errorObj | ConvertTo-DbaDataTable | Write-DbaDataTable -SqlInstance $SqlDestination -Database $OutDatabase -Table $OutTable -AutoCreateTable
Write-Error $_.Exception.Message
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment