Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@OzzyCzech

OzzyCzech/t-mobile.md

Last active Jun 13, 2016
Embed
What would you like to do?
Únik osobních dat T-mobile

Českému T-mobile uniklo 1,5 milionu osobních dat jejich zákazníků, tento únik se může týkat také Vašich osobních dat.

https://www.t-mobile.cz/podpora/kontaktujte-nas

Dobrý den,

jsem velmi znepokojen únikem osobních dat 1,5 milionů zákazníků
T-mobile a toto pochybení považuji za dostatečný důvod k ukončení smlouvy.

Mám několik jednoduchých otázek:

* Došlo ke zcizení mých osobních dat? Pokud ano, jaké data vám unikly 
  (číslo účtu, telefonní číslo, rodné číslo)?
* Jak je vůbec možné, že zaměstanec má možnost osobní data stáhnout ze
  systému v takovém množství bez vědomí vedoucího procovníka, nebo 
  zvláštního povolení k této činnosti?
* Jakým způsobem chráníte mé osobní data v současnosti?
* Jaká opatření provedete, aby se podobný případ již neopakoval?

Děkuji za odpověď
S pozdravem [dopiš jméno]

Odkazy:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.