Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
TypeStatus Plus 1.4
<!-- Explanation of the alert type setting. -->
<key>ALERT_TYPE_EXPLANATION</key>
<string>Chỉ áp dụng cho thông báo từ nhà cung cấp TypeStatus Plus.</string>
<!-- Explanation of the above setting. -->
<key>WAKE_WHEN_LOCKED_EXPLANATION</key>
<string>Mở màn hình khi nhận thông báo TypeStatus khi thiết bị đang khoá.</string>
<!-- Option to use the respective app icon. -->
<key>ICON</key>
<string>Icon</string>
<!-- Option to use the respective app icon. -->
<key>APP_ICON</key>
<string>Icon app</string>
<!-- Explanation of the above options. -->
<key>ICON_EXPLANATION</key>
<string>Dùng icon TypeStatus Plus trong thông báo, hoặc icon cho app cụ thể.</string>
<!-- Label for the options on keeping notifications in the notification center. -->
<key>KEEP_BULLETINS</key>
<string>Giữ</string>
<!-- Option to keep only one alert. -->
<key>KEEP_BULLETINS_ONE</key>
<string>Một cảnh báo</string>
<!-- Option to keep all alerts (until the respective app is opened). -->
<key>KEEP_BULLETINS_ALL</key>
<string>Tất cả cảnh báo</string>
<!-- Option to keep all alerts (even if the respective app is opened). -->
<key>KEEP_BULLETINS_FOREVER</key>T
<string>Tất cả cảnh báo, mãi mãi</string>
<!-- Explanation of the unread notifications count button. -->
<key>UNREAD_COUNT_EXPLANATION</key>
<string>Hiển thị số lượng thông báo chưa đọc từ app đã chọn trên thanh trạng thái.</string>
<!-- Header of the Messages app section. -->
<key>MESSAGES_APP</key>
<string>App tin nhắn</string>
<!-- Switch to toggle showing typing indicators in the conversation list. -->
<key>SHOW_LIST_TYPING_INDICATORS</key>
<string>Chỉ thị đang gõ trong danh sách trò chuyện.</string>
<!-- Switch to toggle highlighting of failed messages. -->
<key>HIGHLIGHT_FAILED_MESSAGES</key>
<string>Đánh dấu tin nhắn thấ bại</string>
<!-- Explanation of the highlight failed messages switch. -->
<key>HIGHLIGHT_FAILED_MESSAGES_EXPLANATION</key>
<string>Displays messages that fail to send with a red bubble.Hiển thị tin nhắn mà không thể gửi bằng bong bóng đỏ</string>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment