Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Option Explicit
Sub NewPhieuNX(MaPhieu)
Dim cSoChungTu As Range, fRng As Range, Endrow As Long
Endrow = Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Xác định dòng cuối cùng cột A
Set cSoChungTu = Sheet1.Range("A2:A" & Endrow) 'Xác định phạm vi tìm khiến
Set fRng = cSoChungTu.Find(MaPhieu, , xlValues, xlPart, , xlPrevious, True)'Thiết lập kiểu tìm kiếm
If Not fRng Is Nothing Then '' Nếu tìm thấy phiếu gần nhất
Sheet1.Range("A" & Endrow + 1).Value = MaPhieu & Format(Right(CStr(fRng.Value), 4) + 1, "0000")' Tạo phiếu mới bằng các nối mã phiếu và số phiếu gần nhất tịnh tiến thêm 1 đơn vị
Set fRng = Nothing' Giải phóng biến
Else ' Nếu không tìm thấy phiếu gần nhất, tức trong dữ liệu chưa tồn tại loại phiếu này
Sheet1.Range("A" & Endrow + 1).Value = MaPhieu & "0001" ' Ta tạo phiếu đầu tiên của loại phiếu đó : N0001 hoặc X0001
End If
Application.Goto Sheet1.Range("A" & Endrow + 1)' Chọn ô chứa phiếu mới, đỡ mất công kéo chuột
Set cSoChungTu = Nothing ' Giải phóng biến
End Sub
Sub TaoPhieuNhap()'
NewPhieuNX "N" 'Tạo phiếu nhập
End Sub
Sub TaoPhieuXuat()
NewPhieuNX "X" 'Tạo phiếu xuất
End Sub
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment