Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

drozt TomasDrozdik

View GitHub Profile
@TomasDrozdik
TomasDrozdik / overlapplot.py
Last active May 18, 2022
Example of interval visualisation on a timeline with seaborn-like interface using matplotlib bars.
View overlapplot.py
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
def overlapplot(xstart, xend, ycategory, data=None, hue=None, palette=None, **kwargs):
# Load data
start = "start"
View simulation_model.tex
\documentclass{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes, calc, positioning, fit, topaths}
\pgfdeclarelayer{background}
\pgfsetlayers{background,main}
\begin{document}
View mergesort.cs
private void ParallelSort<T>(List<T> list, Comparer<T> comparer) {
void MergeSort(List<T> l, Comparer<T> comp, int low, int high) {
int mid = (high - low) / 2;
var t1 = new Thread(() => MergeSort(l, comp, low, mid));
t1.Start();
t1.Join();
MergeSort(l, comp, mid, high);
Merge(l, comp, low, mid, high);
}
View gist:8726544b96982f2084d1d4e2067f8f14
<p><strong><em>CZ (English version below):</em></strong></p>
<p>Napište výrazovou kalkulačku, která dostává na standardní vstup instrukce a na
standardní výstup vypisuje výsledky, případně chybové hlášky. Na jednom řádku
vstupu je vždy jediný příkaz. Kalkulačka zpracovává příkazy jeden po druhém,
přičemž nejprve dokončí jeden příkaz než začne načítat další. Kalkulačka končí
svou práci, pokud dojdou vstupní data (čtení řádku vrátí <code>null</code>) nebo narazí
na řádek obsahující pouze řetězec <code>"end"</code>. Kalkulačka rozeznává tři příkazy:</p>
<ul>
<li>Řádek začínající symbolem <code>"="</code>, za kterým následuje právě jedna mezera a výraz v preorder formátu (viz níže). Kalkulačka si výraz načte a nadále bude pracovat pouze s ním. Pokud již dříve načetla jiný výraz, starý výraz zapomene a nahradí jej novým. Předchozí správně načtený výraz program zapomene i v případě, že při zpracování příkazu <code>"="</code> došlo k chybě.</li>
<li>Samostatný řetězec <code>"i"</code> vyhodnotí naposledy načtený výr
View Program.cs
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
namespace Uloha7_Excel
{
View bitfield.c
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
struct foo {
unsigned short a : 15;
short b : 2;
};
int
main(void)
View Program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
namespace ConsoleApp1
{
View ReaderTest
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Uloha4_ViceZarovnani;
namespace Uloha4ViceZarovnaniTests
{
[TestClass]
public class ReaderUT
View permutace.pl
permurations(Xs, Pss) :-
findall(Ys, permutace(Xs, Ys), Pss).
permList(Xs, AkYss, Yss) :-
permutace(Xs, Ys),
\+member(Ys, AkYss),
permList(Xs, [Ys|AkYss], Yss), !.
permList(_, AkYss, Yss) :-
reverse(AkYss, Yss), !.