Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ZiTAL ZiTAL/vscode_arduino.sh
Last active Sep 27, 2019

Embed
What would you like to do?
vscode arduino install instructions
# root moduen logie
su
# zital erabiltzailie dialout taldien sartun
usermod -a -G dialout zital
# zital erabiltzailie tty taldien sartun
usermod -a -G tty zital
# serial eta pyserial python3-tik kendu
pip3 uninstall serial pyserial
# esptool instalav
pip3 install esptool
# pyserial instala
pip3 install pyserial
# python2 python-en alternatibe zerrendan sartun, python2 bertsinuen arabera
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
# python3 python-en alternatibe zerrendan sartun, python3 bertsinuen arabera
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7 2
# defektuz python3 erabiltzeko, aukeratu "2"
update-alternatives --config python
# root modutik urten
exit
# barriro logieteko eta taldien konfiguraziñue hartuteko reboot ein barik
su zital
# vscode igiri
code
# Ctrl + P teklak jo, eta hurrengo testue idatzi arduino plugiñe instalateko
ext install vscode-arduino
# Hau dana eindxe gero eskoien beien dakozuiez konfigureteko parametruek, eta eskoiek goidxen kodigue arduinora idxeteko
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.