Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
SELECTS ADMINISTRATIVE STATUS | DEPARTMENTS | ESPECIALITIES
-[ ] Són autocompletes i ja utilitzem autocompletes als fitres
- [ ] Reaprofitar codi autocomplete (vista tonta autocomplete app-xxx-autocomplete o similars)
- [ ] cal tenir en compte però que aquests selects (poden?opcional)tenen validació, mostren errors i per tant cal fer composició
- [ ] API comuna -> Totes les propietats indiquen tipus i no permetem propietats amb diferents tipus (id o objecte per exemple i evitar problemes)
- [ ] Comprovar no afecta a ningú i tot funciona correctament
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment