Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
NOTES_CORRECCIONS_GERARD
  • llegeix els comentaris generals fets a tot el grup alguns també t'afecten: https://gist.github.com/acacha/572e7f522b3f443fc8be23593f394755
  • La toolbar de les cards té un botó X per tancar. Has fet el minimitzar i maximitzar però no el close
  • Testos a explotació de Messages, hi ha error Copy/paste: Spatie\Permission\Exceptions\RoleDoesNotExist: There is no role named ChannelsManager.
  • Utilitza marges per separar les icones/botons update i delete a la llista de canals/missatges.
  • Després de crear un message/channel cal posar a buit ('') els camps. Ara després afegir un canal/missatges si torno a posar afegir surten les dades de l'anterior canal/missatge afegit
  • Messages:
    • Cal poder modificar l'usuari del missatge (els admins i els managers). Ha de ser un desplegable amb la llista usuaris i per defecte seleccionar l'usuari logat
    • No mostra spinner/loading durant l'operació esborrar
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment