Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@andrashann
Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?
Reguláris kifejezés közterületnevek kereséséhez / A Regular Expression that finds Hungarian street names including suffixes
((((?!(Az |A ))\p{Lu}(\p{L}|-)*|[0-9]+)\W*)+(\p{L}|[0-9])*\W{1,3}(?!(között|után))(akn[aá]|árok|árko|átjáró|básty[aá]|dűlő[uú]t|dűlő|erdősor|fasor|forduló|gát|határsor|határ[uú]t|h[ií]d|kapu|kolóni[aá]|körönd|kört[eé]r|kör[uú]t|köz|lejáró|lejtő|lépcső|liget|mély[uú]t|orom|ormo|ösvény|park|part|pincesor|puszt[aá]|rakpart|sétány|sor|sugár[uú]t|tany[aá]|ter[eé]|tér|udvar|utc[aá]|[uú]t|üdülőpart)(j[aáeé]|))
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment