Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

/WP error Secret
Created Apr 4, 2013

Embed
What would you like to do?
<?php
/**
* WordPressin perusasetukset.
*
* Tämä tiedosto sisältää seuraavat asetukset: MySQL-asetukset, Tietokantataulun etuliite,
* henkilökohtaiset salausavaimet (Secret Keys), WordPressin kieli, ja ABSPATH. Löydät lisätietoja
* Codex-sivulta {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
* wp-config.php}. Saat MySQL-asetukset palveluntarjoajaltasi.
*
* Automaattinen wp-config.php-tiedoston luontityökalu käyttää tätä tiedostoa
* asennuksen yhteydessä. Sinun ei tarvitse käyttää web-asennusta, vaan voit
* tallentaa tämän tiedoston nimellä "wp-config.php" ja muokata allaolevia arvoja.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL asetukset - Saat nämä tiedot palveluntarjoajaltasi ** //
/** WordPressin käyttämän tietokannan nimi */
define('DB_NAME', 'taloninfodb1');
/** MySQL-tietokannan käyttäjätunnus */
define('DB_USER', 'taloninfouser1');
/** MySQL-tietokannan salasana */
define('DB_PASSWORD', '**********');
/** MySQL-palvelin */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Tietokantatauluissa käytettävä merkistö. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Älä muuta tätä jos et ole varma. */
define('DB_COLLATE', 'utf8_swedish_ci');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Muuta nämä omiksi uniikeiksi lauseiksi!
* Voit luoda nämä käyttämällä {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org palvelua}
* Voit muuttaa nämä koska tahansa. Kaikki käyttäjät joutuvat silloin kirjautumaan uudestaan.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', 'oma uniikki lauseesi');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'oma uniikki lauseesi');
define('LOGGED_IN_KEY', 'oma uniikki lauseesi');
define('NONCE_KEY', 'oma uniikki lauseesi');
define('AUTH_SALT', 'oma uniikki lauseesi');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'oma uniikki lauseesi');
define('LOGGED_IN_SALT', 'oma uniikki lauseesi');
define('NONCE_SALT', 'oma uniikki lauseesi');
/**#@-*/
/**
* WordPressin tietokantataulujen etuliite (Table Prefix).
*
* Samassa tietokannassa voi olla useampi WordPress-asennus, jos annat jokaiselle
* eri tietokantataulujen etuliitteen. Sallittuja merkkejä ovat numerot, kirjaimet
* ja alaviiva _.
*
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* WordPressin kieli.
*
* Muuta tämä WordPressin kieliasetusten muuttamiseksi. Vastaavasti nimetty
* kielitiedosto pitää asentaa hakemistoon wp-content/languages. Esimerkiksi,
* asenna de.mo wp-content/languages -hakemistoon ja muuta WPLANG:in arvoksi 'de'
* käyttääksesi WordPressiä saksan kielellä.
*/
define ('WPLANG', 'fi');
/**
* Kehittäjille: WordPressin debug-moodi.
*
* Muuta tämän arvoksi true jos haluat nähdä kehityksen ajan debug-ilmoitukset
* Tämä on erittäin suositeltavaa lisäosien ja teemojen kehittäjille.
*/
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
$base = '/';
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'taloninfo.fi');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
/* Siinä kaikki, älä jatka pidemmälle! */
/** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.