Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Декларация за Поверителност
Тази декларация за поверителност определя как 'taxi-bulgaria' чрез http://www.taxi-bulgaria.com използва и съхранява личните Ви данни за нуждите и действието на уеб сайта.
Какви данни събираме от Вас?
Ние събираме Вашите лични данни, когато поръчвате такси от андроид устройство и използвате услуги от уеб сайта ни (www.taxi-bulgaria.com). Освен информацията, която оставяте доброволно, ползваме и информация за местоположението ви , която не се съхранява.
Как използваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас се използват за изпълнение на поръчките Ви.
Достъп до информация:
Можете да видите информацията, която съхраняваме за Вас по всяко време, на taxi-bulgaria.com след като влезете в профила си.
Други сайтове
Използвайки taxi-bulgaria.com е възможно да откривате връзки към други уеб сайтове. Тази декларация за поверителност се отнася само и единствено за www.taxi-bulgaria.com. Затова е необходимо да се запознаете с политиката за конфиденциалност на другите уеб сайтове, до които имате достъп.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.