Instantly share code, notes, and snippets.

View uri.js
var parser = document.createElement('a');
parser.href = "http://example.com:3000/pathname/?search=test#hash";
parser.protocol; // => "http:"
parser.hostname; // => "example.com"
parser.port; // => "3000"
parser.pathname; // => "/pathname/"
parser.search; // => "?search=test"
parser.hash; // => "#hash"
parser.host; // => "example.com:3000"
View clone-all.sh
#!/bin/sh
# Reqs: curl, ruby, git
#
# TOKEN: Create a personal access token here: https://github.com/settings/tokens
#
# Usage:
#
# To clone all repos from $ORG into current directory:
#
# $ curl https://gist.githubusercontent.com/joemiller/2dd72670e37769cb647c/raw | TOKEN=<githubtoken> ORG=<orgname> bash
View MockitoMocksCollector.md

MockitoMocksCollector, bir test sınıfı içerisinde örneği oluşturulması halinde o sınıf içerisinde oluşturulan tüm Mock nesneleri (mock() static metodu ile oluşturulanlar dahil) elde edebilmemizi sağlar:

public final class MockitoMocksCollector {

  private final List<Object> createdMocks;

  public MockitoMocksCollector() {
    createdMocks = new LinkedList<Object>();
    MockingProgress mockingProgress = new ThreadSafeMockingProgress();
    mockingProgress.setListener(new CollectCreatedMocks(createdMocks));
View Messages.java
package com.company.project.components;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.context.support.MessageSourceAccessor;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
import java.util.Locale;
View ApplicationContextHolder.java
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class ApplicationContextHolder implements ApplicationContextAware {
private static ApplicationContext applicationContext;
View demo.groovy
def getPropertiesFrom(obj) {
obj.metaClass.properties.findAll { it.name != 'class' && it.name != 'metaClass' }.inject([:]) { acc, e -> acc[e.name] = e.getProperty(obj); acc }
}
class Foo {
int getBar() { 42; }
List getProperties() { [] }
}
def foo = new Foo();
foo.properties; //=> []
View LazyDeveloper.java
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
@Data
@AllArgsConstructor
public class LazyDeveloper {
private String firstName;
private String lastName;
View detail.md

alt text

Nedir?

Creative coding (yaratıcı programlama) işlevsel olmasından çok yaratıcılığı ön plana çıkarmak için bilgisayar programları yazma işine verilen isimdir. Ortaya çıkan sonuçlar işitsel, görsel ya da başka herhangi bir formda olabilir.

Otomat, sürekli CRUD uygulamalar yapmaktan sıkılmış geliştiriciler olarak birlikte çok ilginç projeler geliştireceğimiz bir hackathon/creative coding partisi. 19-20 Kasım tarihlerinde (gece dahil) bir araya gelerek çok güzel görsel/işitsel ürünler üretip, çok güzel sohbetler edeceğiz.

Neler yapacağız?

Ne yapmak istiyorsanız! Yapılacak şey ve konu üzerine herhangi bir sınırlandırmamız yok. Ama etkinlik günü söyleyeceğimiz bazı teknik sınırlandırmalarımız olacak :) Bireysel olarak ya da grup olarak katılımak konusunda serbestsiniz. Hatta en güzeli herkesle yardımlaşmanız :)

View TurkishNumberUtils.java
public final class TurkishNumberUtils {
private static final String SPACE = " ";
private static final String EMPTY = "";
private static final String[] PERIOD_NAMES = {EMPTY, "bin", "milyon", "milyar", "trilyon", "katrilyon", "kentilyon"};
private static final String[] UNITS_TEXTS = {EMPTY, "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
View hi_groob.py
#!/usr/bin/python
from Foundation import NSWorkspace, NSURL
import urllib
def show_gists():
NSWorkspace.sharedWorkspace().openURL_(NSURL.URLWithString_('https://gist.github.com/search?q=%40pudquick&ref=searchresults'))
def search_gists(search_string):
NSWorkspace.sharedWorkspace().openURL_(NSURL.URLWithString_('https://gist.github.com/search?q=%%40pudquick+%s&ref=searchresults' % search_string))