Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Batuhan Bayrakci baybatu

🏠
Working from home
View GitHub Profile
@baybatu
baybatu / properties-dosya-veri-turleri.md
Last active Jan 6, 2016
java .properties dosyalarından boolean okumak istersek dikkat etmeli. Özellikle Groovy gibi dinamik dillerde...
View properties-dosya-veri-turleri.md

Java'da .properties dosyalarındaki satırlar String isim-değer ikilileri şeklinde okunur.

myconfig.value = false

dendiği zaman buradaki false değeri bir String'dir ve buna dikkat etmek gerekir.

Örneğin Grails'de (2.x) Config.groovy'de ek properties dosyaları tanımlamak için grails.config.locations listesi tanımlanabilir.

@baybatu
baybatu / groovy-generic-metod-hatasi.md
Last active Jan 14, 2016
Groovy Generic Metod Ayıklama Hatası
View groovy-generic-metod-hatasi.md

Groovy'de

// derleme hatası
<T> void execute(Request<T> request) {
  // kodlar
}

tarzı bir metot imzası ayıklama hatasına(parsing error) sebep olur.

@baybatu
baybatu / creditcard-parser.js
Last active Jan 26, 2016
Parses credit card number with 16 characters into groups including 4 characters.
View creditcard-parser.js
/*
* Example usage: parseCreditCard('1234567890123456') -> [ '1234', '5678', '9012', '3456' ]
*/
function parseCreditCard(cardNumber) {
return cardNumber.match(/.{1,4}/g);
}
@baybatu
baybatu / hashmap-values-hashcode.md
Last active Jan 26, 2016
HashMap#values() çağrılarında hashCode metoduna dikkat!
View hashmap-values-hashcode.md

HashMap#values() metodu üzerinden bir HashMap üzerindeki değerleri alabiliriz. Aldığımız bu değerlerin hash code'ları üzerinden bir hesaplamaya girişeceksek bu durumda values().hashCode() metodu beklediğimiz sonuçları dönmeyebilir. Şöyle ki, farklı HashMap nesnelerinde aynı anahtar-değer ikilileri (key-value pair) olsa dahi o HashMap nesneleri üzerinden yapılacak values().hashCode() çağrıları farklı sonuçlar üretir.

Map<String, String> map1 = new HashMap<String, String>();
map1.put("key1", "value1");
map1.put("key2", "value2");

Map<String, String> map2 = new HashMap<String, String>();
map2.put("key1", "value1");
map2.put("key2", "value2");
@baybatu
baybatu / couchbase-view-sayi-formati-arama.md
Last active Jan 27, 2016
Couchbase view'larındaki sayı formatındaki string alanlara göre arama sorunu ve çözümü
View couchbase-view-sayi-formati-arama.md

Couchbase view'larında arama yapılacak alan string türünde fakat arama sorgusu(key) sayı formatında ise bu durumda Couchbase'in 1.4.9'a kadar olan java client'ları bu key'i sayı formatında sorguya gönderir ve boş sonuç döner.

Örneğin şöyle bir Couchbase dokümanımız olsun:

{
	"isim": "Batuhan",
	"numara": "1234"
}
@baybatu
baybatu / split-into-subarrays.js
Last active Mar 11, 2021
Splitting array into list of subarrays in javascript
View split-into-subarrays.js
/*
* Splits array into subarrays.
* count parameter indicates that how many item per subarray contains.
* Example usage: splitIntoSubArray([1,2,3,4,5], 2) -> [[1, 2], [3, 4], [5]]
*/
function splitIntoSubArray(arr, count) {
var newArray = [];
while (arr.length > 0) {
newArray.push(arr.splice(0, count));
}
@baybatu
baybatu / groovy-xml-without-whitespaces.groovy
Created Feb 7, 2016
Write XML into a file without whitespace character in Groovy
View groovy-xml-without-whitespaces.groovy
import groovy.xml.MarkupBuilder
/**
* Produces xml file that has no whitespace character.
*
* new IndentPrinter(out, "", false) section does all things we need to do.
*
* Example output:
* <products><product><title>product title</title><price>100</price></product></products>
*
@baybatu
baybatu / plsql-upsert.sql
Last active Apr 27, 2016
Upsert example in PL/SQL
View plsql-upsert.sql
-- Insert entity into MY_TABLE table using 'entity_id' and 'name' fields if not exists.
-- Otherwise, update row's 'name' field.
MERGE INTO MY_TABLE TBL USING dual ON (TBL.entity_id = ?)
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (entitiy_id, name) VALUES (?, ?)
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET TBL.name = ?
@baybatu
baybatu / optional-parentheses-uppercase-bug-groovy.groovy
Last active Feb 28, 2016
It is must to use parentheses while calling function or method that starts with an uppercase letter in Groovy 2.4.5
View optional-parentheses-uppercase-bug-groovy.groovy
def foo(arg) {
println(arg)
}
def Bar(arg) {
println(arg)
}
foo "berbat"
foo("berbat")
@baybatu
baybatu / google-analytics-weblogic-key-not-found-problem.md
Last active Mar 2, 2016
Problem of private key file(.p12) not found while Google Analytics API authenticating in WebLogic
View google-analytics-weblogic-key-not-found-problem.md

I encountered with a problem in WebLogic about to find full path of .p12(private key file) that needs to be specified for Google Analytics API authentication.

My private key file (google_analytics_private_key.p12) was in path '<PROJECT_PATH>/src/main/resources/keys/google_analytics_private_key.p12' in project source. Key loader method was such below and it worked in Tomcat flawlessly but not in WebLogic.

public String getGoogleAccountPrivateKeyFile() {
    ClassLoader loader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
    URL resource = loader.getResource("/keys/google_analytics_private_key.p12");
    return resource.getFile();
}