Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Testujemy dodawanie właściwości do obiektu wyjściowego.
It 'Zwraca obiekt z zestawem właściwości DefaultDisplayPropertySet' {
$wynik = Get-PowerShellPLPost
$wynik.PSStandardMembers | Should -Not -BeNullOrEmpty
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment