Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@conanak99
Last active Jun 22, 2016
Embed
What would you like to do?
// Hàm này trả ra lời hứa chứ không phải chiếc BMW
function hứa_cho_có() {
return Promise((thuc_hien_loi_hua, that_hua) => {
// Sau 1 thời gian dài dài dàiiiiiii
// Nếu vui bố mẹ sẽ thực hiện lời hứa
if (vui) {
thuc_hien_loi_hua("Xe BMW");
// Lúc này trạng thái của lời hứa là fulfilled
} else {
that_hua("Xe dap");
// Lúc này trạng thái của lời hứa là rejected
}
});
}
// Lời hứa bây giờ đang là pendding
// Nếu được thực hiện, bạn có "Xe BMW"
// Nếu bị reject, bạn có "Xe đạp"
var promise = hứa_cho_có();
promise
.then((xe_bmw) => {
console.log("Được chiếc BMW vui quá");
})
.catch((xe_dap) => {
console.log("Được chiếc xe đạp ....");
});
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment