Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@conanak99
Last active Aug 13, 2018
Embed
What would you like to do?
// Do những hàm dưới chạy bất đồng bộ, bạn không thể lấy dữ liệu lần lượt kiểu này
var xe = xin_mẹ_mua_xe(); // Chờ cả năm mới có xe
var gái = chở_gái_đi_chơi(xe); // Lấy xe chở gái đi chơi
var abcd = chở_gái_vào_hotel(y); // Đi chơi xong chở gái đi đâu đó
// Mà phải sử dụng đống callback "gớm ghiếc", tạo thành callback hell
xin_mẹ_mua_xe(function(xe) {
chở_gái_đi_chơi(xe, function(gái) {
chở_gái_vào_hotel(hotel, function(z) {
// Làm gì đó, ai biết
});
});
});
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment