Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
PROGRAM na_lekcje;
USES crt;
VAR
menu:char;
i:integer;
z : char;
a,b,c,delta,x1,x2 : real;
BEGIN
repeat
begin
{WYRYSOWANIE MENU POWITALNEGO}
clrscr;
writeln;
textcolor(13);
writeln('*****');
writeln('*');
writeln('*');
writeln('*');
gotoxy(76,1);
write('*****');
gotoxy(80,2);
write('*');
gotoxy(80,3);
write('*');
gotoxy(80,4);
write('*');
textcolor(14);
gotoxy(38,5);
write('Witaj!');
gotoxy(39,8);
textcolor(11);
writeln('MENU ');
gotoxy(35,11);
textcolor(14);
textcolor(white);
writeln;
writeln('Wybierz opcje:');
writeln('a - wypisanie co czwartej liczby z zakresu od 1 do 40');
writeln('b - wypisanie co trzeciej liczby z zakresu od 30 do 1');
writeln('c - wypisanie malych liter alfabetu (a -> z)');
writeln('d - wypisanie duzych liter alfabetu w odwrotnej kolejnosci (Z -> A)');
writeln('e - obliczenia zwiazane z funkcja kwadratowa: obliczenie delty i pierwiastkow');
writeln('x - wyjscie z programu');
writeln;
readln(menu);
clrscr;
{OBSLUGA MENU}
Case menu of
'a': {wypisanie co czwartej liczby z zakresu od 1 do 40}
begin
textcolor(14);
writeln('Wypisanie co czwartej liczby z zakresu od 1 do 40');
writeln;
textcolor(white);
for i:=1 to 40 do
begin
if i mod 4 = 0 then
writeln(i);
end;
readln;
end;
'b': {wypisanie co trzeciej liczby z zakresu od 30 do 1}
begin
textcolor(14);
writeln('Wypisanie co trzeciej liczby z zakresu od 30 do 1');
writeln;
textcolor(white);
for i:=30 downto 1 do
if i mod 3 = 0 then writeln(i);
readln;
end;
'c': {wypisanie malych liter alfabetu (a -> z)}
begin
for z:='a' to 'z' do writeln(z);
readln;
end;
'd': {wypisanie duzych liter alfabetu w odwrotnej kolejnosci (Z -> A)}
begin
textcolor(14);
writeln('Wypisanie duzych liter alfabetu w odwrotnej kolejnosci (Z -> A)');
writeln;
textcolor(white);
for z:='Z' downto 'A' do writeln(z);
readln;
end;
'e': {obliczenia zwiazane z funkcja kwadratowa: obliczenie delty i pierwiastkow}
begin
textcolor(14);
writeln('Funkcja kwadratowa');
writeln;
textcolor(white);
writeln('Jej wzór to:');
writeln('y=ax^2+bx+c');
writeln('Podaj liczbe a: ');
read(a);
writeln('Podaj liczbe b: ');
read(b);
writeln('Podaj liczbe c: ');
read(c);
writeln('Wzór podanej przez ciebie funkcji to:');
writeln('y = ',a : 0 : 1,' x^2 + ',b : 0 : 1,'x + ',c:0:1);
readln;
delta := b*b-4*a*c;
writeln('Delta wynosi: ',delta:0:2);
readln;
if (delta > 0) then
begin
if (a=0) then writeln('a=0, jest to funkcja liniowa')
else
begin
x1:=0;
x1 := (-b-sqrt(delta))/(2*a);
write('Pierwiastki wynosza: ',x1:0:2);
end;
if (a=0) then writeln('a=0, jest to funkcja liniowa')
else
begin
x2:=0;
x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
writeln(', ',x2:0:2);
end;
end
else {jesli delta <= 0}
begin
if (delta = 0) then
begin
if (a=0) then writeln ('a=0, jest to funkcja liniowa')
else
begin
x1 := -b/2*a;
writeln('Pierwiastek wynosi: ',x1:0:2);
end;
if (a=0) then writeln('a=0, jest to funkcja liniowa')
else x2 := -b/2*a;
end
else
begin
writeln('Delta jest ujemna. Rownanie nie ma rozwiazan.')
end;
end;
readln;
end;
else {koniec petli case}
end; {wyjscie z programu}
end; {koniec petli repeat}
until menu='x';{wyjscie z programu}
END.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment