Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@d9kgit
Created Feb 12, 2017
Embed
What would you like to do?
PROGRAM petle;
VAR
n:integer; {liczba elementow}
x:real; {biezacy element}
suma:real; {biezaca suma elementow}
wynik:real; {srednia arytmetyczna wszystkich liczb}
i:integer; {zmienna pomocnicza}
czy_znamy:char; {zmienna decydujaca czy znamy liczbe elementow}
BEGIN
write('Czy znasz liczbe elementow? Jesli tak, napisz t, jesli nie, napisz n: ');
readln(czy_znamy);
if czy_znamy='t' then
begin {znana jest liczba n}
write('Wpisz liczbe elementow: ');
readln(n);
writeln('Wpisuj kolejne liczby, ktorych srednia chcesz obliczyc: ');
repeat
readln(x);
suma:=suma+x;
i:=i+1;
until i=n;
end
else
begin {nie jest znana liczba n}
writeln('Wpisuj kolejne liczby, ktorych srednia chcesz obliczyc. Wpisanie 0 zakonczy wczytywanie liczb.');
n:=0;
repeat
readln(x);
suma:=suma+x;
n:=n+1;
until x=0;
end;
if suma=0 then
begin
writeln('Podano liczbe 0. Zbior jest pusty.');
readln;
end
else
begin
wynik:=suma/n;
writeln('Wynik wynosi: ',wynik:0:2);
end;
readln;
END.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment