Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View nexus-5-exifinterface-fix.java
if (exif.getAllTags() != null) {
exif.writeExif(out, os);
} else {
ExifInterface exif2 = new ExifInterface();
exif2.addDateTimeStampTag(exif.TAG_DATE_TIME_ORIGINAL, Calendar.getInstance().getTime().getTime(), TimeZone.getDefault());
exif2.writeExif(out, os);
}
@ebbnormal
ebbnormal / search_scores.rb
Created Mar 15, 2016
a small feature spec
View search_scores.rb
feature "Create Scores" do
let(:user) {FactoryGirl.create(:user, name: 'Garret Hickman')}
background{ login_as user}
scenario "takes you to the score show path" do
create_score("handwritten", "Feel tempo. Feel tempoless. Fly fly fly fly fly!")
expect(current_path).to eq(score_path)
end
View cursor.c
/* Simple Binary Tree operations using Cursors!*/
typedef int PtrToNode
typedef PtrToNode List;
typedef PtrToNode Position;
void InitializeCursorBinTree ( void );
int IsBinTreeEmpty( void );
void insertIntoTree(int element);
View gist:21de74008ca786fbc51c
th:
main-title: "FLS International"
main-paragraph: "โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของ FLS International คือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บรรลุผลสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การงาน หรือเป้าหมายส่วนตัว! ศูนย์ภาษาของเราทั้ง 7 แห่ง เปิดให้บริการตลอดปี และกระจายตัวอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา ทุกศูนย์ล้วนแล้วแต่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี เดินทางสะดวก ปลอดภัย และยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ความหลากหลายให้คุณเลือกได้ตามความพึงพอใจ "
nine-levels-header: "ชั้นเรียนแบ่งตามพื้นฐานความรู้ 9 ระดับ: "
nine-levels-paragraph: "หลักสูตรการเรียนการสอนของเราเข้าถึงนักเรียนในทุกระดับ ชั้นเรียนจะจัดแบ่งตามระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 9 ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Advanced เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเข้าศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา นักเรียนที่ลงเรียนวิชาหลักแบบบูรณาการทักษะ สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกและเวิร์คช้อปต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการเป็นพิเศษ นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมและกิจกรรมการเรียนต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะที่ FLS อาทิ โปรแกร
View gist:1b66a456048225d9a013
vi:
main-title: "FLS International"
main-paragraph: "Các chương trình Anh ngữ tại FLS International là cách tốt nhất giúp cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn, bất kể mục đích của bạn là học tập, kinh doanh hay những dự định cá nhân! Bảy trung tâm của chúng tôi cung cấp những khóa học đa dạng, được tọa lạc tại các địa điểm tuyệt vời trên khắp nước Mỹ, do đó chắc chắn rằng bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một chương trình phù hợp cho mình với chúng tôi."
nine-levels-header: "9 cấp độ tiếng Anh"
nine-levels-paragraph: "Những chương trình tiếng Anh của FLS được thiết kế phù hợp cho tất cả các học viên. Chúng tôi cung cấp 9 cấp độ, từ tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu đến tiếng Anh cao cấp dành cho các bạn chuẩn bị đăng kí vào các trường đại học và cao đẳng của Mỹ. Tất cả học viên của chúng tôi sẽ được học 1 chương trình chính khóa kèm theo những lớp học kĩ năng, các buổi thảo luận và lớp tự chọn giúp học viên tập trung phát triển trình độ thông qua những lĩnh vực yêu thích riêng. Không những vậy, các học viên
View gist:06bb55b7cbf8eb1f083f
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0,maximum-scale = 1.0" />
<title>Fls</title>
<link href="/assets/application.css?body=1" media="all" rel="stylesheet" />
<script src="https://js.stripe.com/v1/"></script>
<script src="/assets/jquery.js?body=1"></script>
<script src="/assets/jquery_ujs.js?body=1"></script>
<script src="/assets/jquery-ui/core.js?body=1"></script>
View gist:e795cef7dbcb518947a5
Fetching repository, done.
Counting objects: 46, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (16/16), 1.58 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 16 (delta 12), reused 0 (delta 0)
-----> Deleting 28 files matching .slugignore patterns.
-----> Ruby app detected
-----> Compiling Ruby/Rails
View gist:0f8853c81ced30fd2a0b
/*
* This is a manifest file that'll be compiled into application.css, which will include all the files
* listed below.
*
* Any CSS and SCSS file within this directory, lib/assets/stylesheets, vendor/assets/stylesheets,
* or vendor/assets/stylesheets of plugins, if any, can be referenced here using a relative path.
*
* You're free to add application-wide styles to this file and they'll appear at the top of the
* compiled file, but it's generally better to create a new file per style scope.
*