Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🔭

Emre Erkunt eerkunt

🔭
  • London, UK
View GitHub Profile
@eerkunt
eerkunt / s3_encryption_with_kms.feature
Created Feb 26, 2020
more detailed s3 encryption terraform-compliance sample
View s3_encryption_with_kms.feature
Feature: Ensure that we have encryption everywhere.
Scenario: Reject if an S3 bucket is not encrypted with KMS
Given I have aws_s3_bucket defined
Then it must contain server_side_encryption_configuration
And it must contain rule
And it must contain apply_server_side_encryption_by_default
And it must contain sse_algorithm
And its value must match the "aws:kms" regex
@eerkunt
eerkunt / s3_encryption.feature
Last active Feb 26, 2020
s3 bucket encryption terraform-compliance example
View s3_encryption.feature
Feature: Ensure that we have encryption everywhere.
Scenario: Reject if an S3 bucket is not encrypted
Given I have aws_s3_bucket defined
Then it must contain server_side_encryption_configuration
@eerkunt
eerkunt / somefile.tf
Created Feb 26, 2020
how to source a terraform module from a mono-repo
View somefile.tf
module "from_mono_repo" {
source = "git::ssh://git@gibhu.com/<myorganisation>/<myrepository>.git//<my_module_dir>"
...
}
module "from_mono_repo_with_tags" {
source = "git::ssh://git@gibhu.com/<myorganisation>/<myrepository>.git//<my_module_dir>?ref=1.2.4"
...
}
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am eerkunt on github.
  • I am eerkunt (https://keybase.io/eerkunt) on keybase.
  • I have a public key ASCCSK33M-WRDa6vwECrdst_rUePYRyWXbhbY1yowqchdwo

To claim this, I am signing this object:

View terraform 0.12.0 stack trace
panic: inconsistent set element types (cty.Object(map[string]cty.Type{"type":cty.String}) then cty.Object(map[string]cty.Type{"identifiers":cty.Set(cty.String), "type":cty.String}))
goroutine 1 [running]:
github.com/zclconf/go-cty/cty.SetVal(0xc00031ab00, 0x2, 0x2, 0x1, 0x2, 0xc00031ab00, 0x1)
/opt/gopath/pkg/mod/github.com/zclconf/go-cty@v0.0.0-20190516203816-4fecf87372ec/cty/value_init.go:248 +0x5a0
github.com/hashicorp/terraform/command/jsonplan.omitUnknowns(0x2be99c0, 0xc000d8c890, 0x2730b20, 0xc000116860, 0xc000d8cbf0, 0x2be99c0, 0xc000d8c890, 0x2730b20)
/opt/gopath/src/github.com/hashicorp/terraform/command/jsonplan/plan.go:391 +0xc42
github.com/hashicorp/terraform/command/jsonplan.omitUnknowns(0x2be9980, 0xc0000be220, 0x24eed40, 0xc000a51590, 0xc000a51f50, 0x2be9980, 0xc0000be220, 0x24eed40)
/opt/gopath/src/github.com/hashicorp/terraform/command/jsonplan/plan.go:409 +0x26e
github.com/hashicorp/terraform/command/jsonplan.omitUnknowns(0x2be9900, 0xc000d8c8d0, 0x24357c0, 0xc0001168c0, 0xc000d8c970, 0x
View aile_ve_cocuk.md

Aile ve Çocukla ECAA

Evli insan belki bir derece ama çocuk ile ( hele ki 1+ çocuk ile! ) ECAA niyeti ile UK'e geldiğinizde, zamanın en azından bir süre pek de eğlenceli geçmeyeceği kesin. Zira bekar ya da çocuksuz arkadaşlara/çiftlere nazaran sizin her aşamada hesaplamanız gereken daha fazla kriter var.

Çocuğunuzun eğitimi

UK 'de eğitim sistemi doğal olarak TR 'dekinden farklı. Henüz ben de tam detaylarına hakim olmasam da, yapmanız gereken bir kaç şey mevcut. Bu arada en baştan belirtmek isterim, okul kaliteleri bir hayli yüksek dense de, Türkiye'dekinden farklı. Kitap başında saatler geçirilen bir eğitim yok. Genel müfredat içerisinde HER ŞEY var. Türkiye'den farklı olarak amaç, her çocuğun/bireyin başarılı olduğu konuda kendini geliştirmesini sağlamak. Yani Oğlum/Kızım mühendis olacaktı. hayalleriniz varsa ve burada kendisi Resim üzerinde yetenekli çıkmışsa, üzülmek yerine çocuğunuz ve UK'e yerleşmek için aldığınız karar ile gurur duyun.

Öncelikle okulu siz seçmiyorsunuz. İkamet ettiğiniz

View .zshrc
# Path to your oh-my-zsh installation.
export ZSH=/Users/sharky/.oh-my-zsh
# Set name of the theme to load.
# Look in ~/.oh-my-zsh/themes/
# Optionally, if you set this to "random", it'll load a random theme each
# time that oh-my-zsh is loaded.
ZSH_THEME="spaceship"
# Spaceship Configuration
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am eerkunt on github.
  • I am eerkunt (https://keybase.io/eerkunt) on keybase.
  • I have a public key ASA9KhcMNr1qmAXdIlouz_h2Rekf6R4YXpWYNXPSV3oyrAo

To claim this, I am signing this object: