Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@erenhatirnaz

erenhatirnaz/Logger.php Secret

Last active Oct 26, 2016
Embed
What would you like to do?
<?php
namespace AtinaLogger;
use DateTime;
use RuntimeException;
/**
* Class Logger
*
* @package AtinaLogger
* @author Eren Hatırnaz <erenhatirnaz@hotmail.com.tr>
*/
class Logger
{
/**
* @var string Log dosyasının yolu
*/
private $logFilePath = '';
/**
* @var resource|null Log dosyasının işlemleri için kullanılacak nesne
*/
private $fileHandle = null;
/**
* @var string Log dosyasının son satırını tutar
*/
private $lastLine = '';
/**
* Logger constructor.
*
* @param string $logDirectory Log dosyasının tutulacağı dizin
*/
public function __construct($logDirectory)
{
$logDirectory = rtrim($logDirectory, '\\/');
if (!file_exists($logDirectory)) {
mkdir($logDirectory, 0777, true);
}
$this->logFilePath = $logDirectory . DIRECTORY_SEPARATOR . "log_" . date("d-m-Y") . ".txt";
if (file_exists($this->logFilePath) && !is_writable($this->logFilePath)) {
throw new RuntimeException("Log dosyası yazılabilir değil. İzinleri kontrol edin.");
}
$this->fileHandle = fopen($this->logFilePath, 'a');
if (!$this->fileHandle) {
throw new RuntimeException("Dosya açılamadı. İzinleri kontrol edin.");
}
}
/**
* Sınıfın LogFilePath değerini geri döndürür.
*
* @return string LogFilePath değeri.
*/
public function getLogFilePath()
{
return $this->logFilePath;
}
/**
* Sınıfın LastLine değerini geri döndürür.
*
* @return string LastLine değeri.
*/
public function getLastLine()
{
return $this->lastLine;
}
/**
* Log işlemini gerçekleştirir.
*
* @param string $level Log girdisinin seviyesi. Örn: error, warning, info
* @param string $message Log girdisinin mesajı.
*/
public function log($level, $message)
{
$message = $this->formatMessage($level, $message);
$this->write($message);
}
/**
* Gelen değerleri log dosyasında tutulacağı formata dönüştürür.
*
* @param string $level Log'un seviyesi. Örn: error, warning, info
* @param string $message Log mesajı.
*
* @return string Formatlanmış log girdisi.
*/
private function formatMessage($level, $message)
{
$level = strtoupper($level);
return "[{$this->getTimestamp()}] [{$level}] {$message}" . PHP_EOL;
}
/**
* Çalıştırıldığı andaki tarih-saat bilgisinin milisaniye verisi ile birlikte geri gönderir.
*
* @return string Tarih-Saat bilgisi.
*/
private function getTimestamp()
{
$originalTime = microtime(true);
$micro = sprintf("%06d", ($originalTime - floor($originalTime)) * 1000000);
$date = new DateTime(date('Y-m-d H:i:s.' . $micro, $originalTime));
return $date->format('Y-m-d G:i:s.u');
}
/**
* Log giridisini dosyaya yazar
*
* @param string $message Log girdisi.
*/
private function write($message)
{
if (!is_null($this->fileHandle)) {
if (fwrite($this->fileHandle, $message) === false) {
throw new RuntimeException('Log dosyası yazılabilir durumda değil. İzinleri kontrol edin.');
} else {
$this->lastLine = trim($message);
}
}
}
/**
* Tüm işlemler bittiğinde log dosyasını kapatır.
*/
public function __destruct()
{
if ($this->fileHandle) {
fclose($this->fileHandle);
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment