Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
>>> my_str_i = "Alpha"
>>> my_str_ii = "Bravo"
>>> my_str_iii = my_str_i
>>> my_str_iv = "Alpha"
>>> hex(id(my_str_i))
'0x7f5fec555960'
>>> hex(id(my_str_ii)) # 2 różne wartości w różnych miejscach pamięci
'0x7f5fe67e71f0'
>>> hex(id(my_str_iii)) # po przypisaniu referencji do obiektu obie zmienne wskazują to samo miejsce w pamięci
'0x7f5fec555960'
>>> hex(id(my_str_iv)) # ta sama wartość może być trzymana w pamięci pod jednym adresem
'0x7f5fec555960'
>>> my_str_i += ' Delta' # zmieniamy referencję ponieważ tworzymy nowy obiekt i wrzucamy go w inne miejsce pamięci
>>> hex(id(my_str_i))
'0x7f5fe684e730'
>>> hex(id(my_str_iii)) # pozostałe referencje nie zostały zmienione
'0x7f5fec555960'
>>> hex(id(my_str_iv))
'0x7f5fec555960'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment