Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
class MainActivity : AppCompatActivity() {
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
//binding adında bir değişken oluşturup genereta edilen ActivityMainBinding'e bağlıyoruz
//Bu class sınıfımızın adına göre otomatik olarak oluşturuluyor demiştik
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
binding= ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
//Sayfa set edilmeden önce bind ediyoruz
setContentView(binding.root)
//setContentView da bu şekilde yazıyoruz.
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment