Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Hasan Tayyar BEŞİK hasantayyar

View GitHub Profile
@hasantayyar
hasantayyar / kamusal-alan_negri.md
Last active Aug 29, 2015
Kamusal Alanın Yeniden Ele Geçirilmesi - Negri
View kamusal-alan_negri.md

Kamusal Alanın Yeniden Ele Geçirilmesi

Toni Negri

 • Tam yirmi yıldır işler oldukça düzenli bir seyir izlemiştir --en azından, çok-uluslu sermayenin 1960'lardaki mücadeleleri ve Vietnam Savaşı'ndaki mağlubiyeti sindirdikten sonra, liberal politikalar ve post-endüstriyel modernleşme ile belirlenen kalkınma projesini yeniden uygulamaya koyduğu 1971-74 krizinden bu yana. Bunlar neo-liberalizmin kendisini dayattığı yıllardır: Fransa'da olduğu gibi, toplumsal protestonun etrafında kendini boş yere örgütlemeye çalıştığı, (örneğin 1986'daki gibi) bir dizi işçi sınıfı saldırısı ve --gayri-maddi emeğin isyanının ilk tezahürleri olan-- öğrenci patlamalarının başarılarıyla aydınlatılmış olsalar bile, kurşuni yıllar. Fransa'da yaşanan Aralık 1995 önemlidir; çünkü, liberal dönemin siyasal, iktisadi ve ideolojik rejimiyle ilk kitlesel kırılmayı belirlemiştir.

Aralık 1995'teki mücadeleler neden böylesine güçlü bir kırılma noktasını temsil ederler? Onları niçin yirminci yüzyılın

@hasantayyar
hasantayyar / killzombie.js
Created Feb 28, 2014
#mongodb kill slow operations
View killzombie.js
function killzombie() {
if( db.currentOp().inProg){
db.currentOp().inProg.forEach( function(op){
// kill operations taking more than 2 sec. !
if(op.secs_running > 2) {
db.killOp(op.opid);
}
});
}
}
View colortest.pl
#!/usr/bin/perl
# by entheon, do whatever the hell you want with this file
print "\n";
print "**************************\n";
print "*XTERM 256Color Test Chart\n";
print "**************************\n";
print "* 16 = black\n";
print "* 255 = white\n";
View Has weird right-to-left characters.txt
ּ_בּ
בּ_בּ
טּ_טּ
כּ‗כּ
לּ_לּ
מּ_מּ
סּ_סּ
תּ_תּ
٩(×̯×)۶
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
@hasantayyar
hasantayyar / alexa_turkey.json
Created Mar 18, 2014
Alexa Turkey top 700 sites
View alexa_turkey.json
{ "site" : "google.com.tr", "country" : "Turkey", "score" : "79" }
{ "site" : "hurriyet.com.tr", "country" : "Turkey", "score" : "248" }
{ "site" : "milliyet.com.tr", "country" : "Turkey", "score" : "284" }
{ "site" : "sahibinden.com", "country" : "Turkey", "score" : "470" }
{ "site" : "haber7.com", "country" : "Turkey", "score" : "560" }
{ "site" : "blogspot.com.tr", "country" : "Turkey", "score" : "1432" }
{ "site" : "r10.net", "country" : "Turkey", "score" : "636" }
{ "site" : "mynet.com", "country" : "Turkey", "score" : "626" }
{ "site" : "yandex.com.tr", "country" : "Turkey", "score" : "684" }
{ "site" : "haberturk.com", "country" : "Turkey", "score" : "653" }
View README.md

Deploy your site with git

This gist assumes:

 • you have a local git repo
 • with an online remote repository (github / bitbucket etc)
 • and a cloud server (Rackspace cloud / Amazon EC2 etc)
  • your (PHP) scripts are served from /var/www/html/
  • your webpages are executed by apache
  • apache's home directory is /var/www/
View README.md

A test for the new topojson.merge functionality that will be available in the next release of TopoJSON, 1.6. The state boundaries are computed by merging the county boundaries!

The merge algorithm appears to have some issues with Virginia’s small counties; I am currently investigating this problem.

View 2048.c
M[16],X=16,W,k;main(){T(system("stty cbreak")
);puts(W&1?"WIN":"LOSE");}K[]={2,3,1};s(f,d,i
,j,l,P){for(i=4;i--;)for(j=k=l=0;k<4;)j<4?P=M
[w(d,i,j++)],W|=P>>11,l*P&&(f?M[w(d,i,k)]=l<<
(l==P):0,k++),l=l?P?l-P?P:0:l:P:(f?M[w(d,i,k)
]=l:0,++k,W|=2*!l,l=0);}w(d,i,j){return d?w(d
-1,j,3-i):4*i+j;}T(i){for(i=X+rand()%X;M[i%X]
*i;i--);i?M[i%X]=2<<rand()%2:0;for(W=i=0;i<4;
)s(0,i++);for(i=X,puts("\e[2J\e[H");i--;i%4||
puts(""))printf(M[i]?"%4d|":" |",M[i]);W-2
View laravel-ums.markdown

There's no shortage of good resources for learning laravel. So instead of the usual introductory tutorial were just gonna learn Laravel by building a project from scratch and that's gonna be a User Management System.

I don't know if my definition of a User Management System is correct but here's my idea of what's it's capable of doing:

 • Register Roles
 • Register Users
 • Update Users
@hasantayyar
hasantayyar / featured-news.html
Created Apr 22, 2014
my tiny featured news module
View featured-news.html
You can’t perform that action at this time.