Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@hbattat
Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am hbattat on github.
 • I am hbattat (https://keybase.io/hbattat) on keybase.
 • I have a public key whose fingerprint is DAF9 9969 9800 7931 80AE 343F A41E B623 B6CB 886E

To claim this, I am signing this object:

{
  "body": {
    "key": {
      "fingerprint": "daf999699800793180ae343fa41eb623b6cb886e",
      "host": "keybase.io",
      "key_id": "a41eb623b6cb886e",
      "uid": "2d867aa7c43e801c16c355b4b9608800",
      "username": "hbattat"
    },
    "service": {
      "name": "github",
      "username": "hbattat"
    },
    "type": "web_service_binding",
    "version": 1
  },
  "ctime": 1407183490,
  "expire_in": 157680000,
  "prev": "e630ad43ecd971f33824755ec991b31415f0344da6a53d9b81e92c6b9391c8f7",
  "seqno": 2,
  "tag": "signature"
}

with the PGP key whose fingerprint is DAF9 9969 9800 7931 80AE 343F A41E B623 B6CB 886E (captured above as body.key.fingerprint), yielding the PGP signature:

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: Keybase OpenPGP v0.2.0
Comment: https://keybase.io/crypto

yMHVAnicO8LLzMDFePlkr1ZwdH0T4+kDL0oZgu+/aqpWSspPqVSyqlbKTgVTaZl5
6alFBUWZeSVKVkopiWmWlpZmlpYWBgbmlsaGFgaJqcYmxmmJJoapSWZGxklmyUkW
FmapSjpKGfnFIB1AY5ISi1P1MvOBYkBOfGYKUBSL+lKwhFGKhZl5YqJ5solxqoWB
YbKhWbKxqWmSSZKlmYEF0FKQwuLUorzE3FSg6oykxJKSxBKlWh0loGBZZnIqyMlQ
yfTMkozSJJwaSioLQCLlqUnxUL3xSZl5KUDvArWUpRYVZ+bnKVkZAlUml2SCNBua
GJgbWhibWBroKKVWFGQWpcZnglSYmpsBHWYAFC0oSi0DGplqZmyQmAL0QHKKpblh
mrGxhZGJualparKlpWGSsaGJoWmagbGJSUqiWaKpcYplkoVhqqVRslmSpbGlYbJF
mrkSyDeFeflKVkZAZyamA40szkzPSywpLUpVqj10IIaFgZGLgY2VCRRhDFycArBo
VJBk/58usCeWP2oLo/IBS97/zrui1+TUrtwr9nzhz0kqj7t3KXU0mTYvnZ24WyqX
V/2nbr2Y3C5OWTv2X5edtNecv/1oQcjBsyyVjOvsPX+cLwwTKrymdujBpUeS02Uz
bb5Pdj+/45eEtwQ/r5vUh4CIBaxnK7/8vKzb85lv5+kvMyYsLXwjxSG77f6+wjhJ
pxPZ+6aviZn5RSTt68H8nFNnE/4zc0jfOTBXc5OsgerH918yOyLl+uo3Fb1x6TPy
VmG/fu78ovSOuyYvPkVMZFoVkuWfe/hTv1f1zOaMQid7g5kL2iNOqnkqTDlS2+Q6
T2pS7bQl+99o9ezQXumcnNipfVirYd67XdabnlXvqTuqpQ4Ah9cQMw==
=1swf
-----END PGP MESSAGE-----

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/hbattat

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id hbattat

# encrypt a message to me
keybase encrypt hbattat -m 'a secret message...'

# ...and more...
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment