Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Destructuring trong Javascript (Phần 1)

Destructuring là 1 kỹ thuật được giới thuật trong ES6, giúp cho việc sao chép, trích xuất lại các variable 1 cách rất rõ ràng, dễ hiểu hơn rất nhiều so với những cách thông thường khác và chắc chắn là code line cũng giảm đi đáng kể.

Destructuring là gì? Tôi hiểu như này, destructuring là cấu trúc và khi ta thêm tiền tố de vào trước thành destructuring nghĩa sẽ chuyển thành phá hủy cấu trúc, tôi luôn cố gắng hiểu các thuật ngữ tiếng anh 1 cách thuần túy, bám sát với nghĩa gốc tiếng anh của chúng như thế. Những cách đặt tên những thuật ngữ trong lập trình cũng chính là dựa vào chức năng, nhiệm vụ của nó mà ta đặt tên thôi.

Giống như hàm filter(tạm dịch: lọc) của Array - nhiệm vụ của nó đơn giản là lặp qua lần lượt các element của mảng và lọc những element nào thỏa điều kiện. Hay khái niệm inheritance (nghĩa: thừa kế) trong OOP, vì đơn giản là nó có thể dùng lại những variable hay method của parent chúng, như ta thoải mái tiêu tiền của cha mẹ ta thôi hihi.

Tại sao tôi lại đi vào giải thích kỹ định nghĩa destructuring như vậy, vì hiểu được tên gọi của nó là ta đã hiểu được 1 phần nào cách mà nó hoạt động. Chính là từ 1 structure có sẵn, nó phá hủy structure đó, extract những properties ra và biểu diễn lại theo structure mà mình muốn.

Destructuring trong Javascript dùng rất nhiều khi làm việc với array và object, phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong giới hạn array thôi nhé!

Sự khác biệt khi ta sử dụng kỹ thuật destructuring

Ta hãy cùng so sánh 2 đoạn code dưới đây:

var [first, second, third] = ["Laide", "Gabriel", "Jets"];

Khi sử dụng destructuring

var first = "laide", 
  second = "Gabriel", 
  third = "Jets";

Và khi không sử dụng

Rõ ràng là ta hơn được 2 điểm readiableline code rồi đúng không.?!? Nhưng hãy chú ý 1 điều nho nhỏ là:

Ta không được dùng Number khi làm việc với destructuring. Number sẽ tạo ra error ngay vì chúng không phải là variable name

var [1, 2, 3] = ["Laide", "Ola", "Jets"];

Đoạn code này sẽ sinh ra lỗi

*Destructuring trích xuất dữ liệu từ 1 array rất dễ dàng và dễ nhìn phải không? Thử tượng tượng rằng nếu phải ta có 1 array với 5, 6 levels thì làm theo cách thông thường sẽ mất thời gian và bớt cool ngầu hơn thế nào, Ta chỉ cần dùng 1 array literal bên phía trái cho việc gán này.

var thing = ["Table", "Chair", "Fan"]; 
var [a, b, c] = thing;

Destructuring làm nhiệm vụ lấy từng var trong array literal bên phía trái và map chúng với element tương ứng cùng vị trí trong mảng array bên phải.

console.log(a); // Output: Table 
console.log(b); //Output: Chair 
console.log(c); //Output: Fan

Nếu số lượng var được truyền vào destructuring array literal ** lớn hơn** số element của arr phía bên phải, thì những var không được map đó sẽ return undefined

var things = ["Table", "Chair", "Fan", "Rug"]; 
var [a, b, c, d, e] = things; 
console.log(c); //Output: Fan 
console.log(d); //Output: Rug 
console.log(e); //Output: undefined

Còn trường hợp ngược lại - ít hơn thì chẳng có gì xảy ra cả, chúng vẫn sẽ được map lần lượt và tương ứng thôi

Destructuring returned Arrays

Destructuring giúp làm việc với function mà return 1 array chính xác hơn nhiều. Ví dụ:

function runners(){ 
  return ["Sandra", "Ola", "Chi"]; 
}

var [a, b, c] = runners(); 
console.log(a); //Output: Sandra 
console.log(b); //Output: Ola 
console.log(c); //Output: Chi

Default Value

Destructuring cho phép 1 default value được assigned với var mà không có value gì hay undefined được truyền vào. Giống như việc ta có 1 bản dự phòng nếu không có 1 giá trị nào được truyền vào.

var a, b; 
[a = 40, b = 4] = []; 
console.log(a); //Output: 40 
console.log(b); //Output: 4

[a = 40, b = 4] = [1, 23]; 
console.log(a); //Output: 1 
console.log(b); //Output: 23

Default value còn có thể tham chiếu tới những var có trong cùng array literal với nó

var [first = "Cotlin", second = first] = []; 
console.log(first); //Output: Cotlin 
console.log(second); //Output: Cotlin

var [first = "Cotlin", second = first] = ["Koku"]; 
console.log(first); //Output: Koku 
console.log(second); //Output: Koku

var [first = "Cotlin", second = first] = ["Koku", "Lydia"]; 
console.log(first); //Output: Koku 
console.log(second); //Output: Lydia

Ignoring Some Values

Ta chỉ việc bỏ element mà ta không muốn map giữa 2 dấu phẩy , , là được

var a, b; 
[a, , b] = ["Lordy", "Crown", "Roses"];

console.log(a); //Output: Lordy 
console.log(b); //Output: Roses

The Rest Parameter And Spread Syntax

1 operator (...) mới được thêm vào trong ES6 có thể dùng trong destructuring . Nếu (...) operator xuất hiện phía bên trái khi dùng destructuring thì nó gọi là REST PARAMETER. Dừng lại 1 chút, ta lại cùng nhau mổ xẻ thuật ngữ rest là gì. Bạn thử coppy và paste vào google translate xem ... vâng nó nghĩa "nghỉ ngơi, nằm ngủ, ..." đúng là như vậy. Đùa chút thôi, thực ra còn 1 nghĩa khác nữa, hay trong lập trình ta hiểu nó là: phần còn lại 1 rest parameter được dùng để map những element trong arr mà chúng không được map với gì cả. Như là việc ta gói những element bị bỏ lại và map chúng với rest parameter này. Chú ý rest parameter phải đứng ở cuối nêú không thì sẽ xuất hiện 1 lỗi syntax.

var planets = ["Mercury", "Earth", "Venus", "Mars", "Pluto", "Saturn"]; 
var [first, , third, ...others] = planets;

console.log(first); //Output: Mercury 
console.log(third); //Output: Venus 
console.log(others); //Output: ["Mars", "Pluto", "Saturn"]

Bây giờ nếu (...) operator xuất hiện phía bên phải thì sao? Ta hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

var planets = ["Mercury", "Earth", "Venus", "Mars", "Pluto", "Saturn"];

var [first, second, ...rest] = ["Mercury", "Earth", ...planets, "Saturn"];

console.log(first); //Output: Mercury 
console.log(second); //Output: Earth 
console.log(rest); //Output: ["Mercury", "Earth", "Venus", "Mars", "Pluto", "Saturn", "Saturn"]

Các bạn có đoán được tại sao không? Chúng ta sẽ đi từ từ từng bước 1 nhé:

 • Khi ta dùng ...planets thì bây giờ array phía phải sẽ trở thành: [Mercury", "Earth", "Mercury", "Earth", "Venus", "Mars", "Pluto", "Saturn", "Saturn"]; Và vì 2 element đầu đã được map với first, second trong destructuring, nên lúc này rest parameter sẽ map những element "bị bỏ lại" - không được map, đó chính là kết quả của output.

Interchanging Or Swapping Variables

Destructuring còn có thể dùng để tráo đổi 2 giá trị của 2 biến

var a, b; 
[a, b] = ["Male", "Female"]; 
[a, b] = [b, a];

console.log(a); //Output: Female 
console.log(b); //Output: Male

Nested Array Destructuring

Bạn cũng có thể sử dụng nested destructuring với arrays. Các item tương ứng cũng phải là 1 array để khiến nested destructuring array literal gán những item tương ứng với các var khác, ví dụ:

var places = ["first", "second", "third", "fourth"]; 
var [a, b, , d] = [f, ...rest] = places;

console.log(a); //Output: first 
console.log(d); //Output: fourth 
console.log(f); //Output: first 
console.log(rest); //Output: ["second", "third", "fourth"]

Ứng dụng thực tế như nào

2D Bomberman Game

Bomberman game

Giả sử bạn đang viết 1 module getPosition: returns vị trí hiện tại của nhân vật này - đó là 1 cặp tọa độ (x, y) Chúng ta sẽ giải bài toán này với array destructuring:

 • Khi bạn gọi getPosition function, bạn sẽ có 1 array với index 0 là tọa độ x, và index 1 là tọa độ y (coordinate = [x, y])
 • Hãy cùng xem khi ta phối hợp function này với destructuring assignment ra sao nhé:
function getDistance(position1, position2) {
		const [ x1 = 0, y1 = 0 ] = position1;
		const [ x2 = 0, y2 = 0 ] = position2;
	return [ x2 - x1, y2 - y1];
}

const position1 = [2, 4];
const position2 = [5, 3];
const [xDistance, yDistance] = getDistance(position1, position2);
// Should log 3
console.log(xDistance);
// Should log -1
console.log(yDistance);

Nhìn rất là dễ hiểu đúng không, số code lines của bạn còn có thể ngắn hơn nữa nếu bạn dùng destructuring ở danh sách các arguments của function này

function getDistance([x1 = 0, y1 = 0], [x2 = 0, y2 = 0]) {
	return [ x2 - x1, y2 - y1];
}

const position1 = [2, 4];
const position2 = [5, 3];
const [xDistance, yDistance] = getDistance(position1, position2);
// Should log 3
console.log(xDistance);
// Should log -1

Giải thích:

 • [x1 = 0, y1 = 0]: Đoạn code này đơn giản là bạn muốn 1 array với 2 positions. Và index 0 = x1, index 1 = x2. Trong trường hợp parameters truyền vào có ít hơn 2 giá trị, hoặc empty, thì x1 và x2 sẽ được gán = 0. Chú ý rằng bạn có thể truyền vào 1 empty array chứ không được omit nó, không là bug ngay!
 • const [xDistance, yDistance] = getDistance(position1, position2): Đoạn code này nghĩa là function getDistance sẽ return an array. Thay vì lưu array này trong 1 variable, thì bạn đã assign index 0 và 1 vào trong xDistanceyDistance 1 cách lần lượt rồi.

Làm việc với data

Hay chỉ đơn giản là bạn muốn get dữ liệu 1 cách tường minh, nhanh chóng hơn:

const books = [
	{ name: 'Trà hoa nữ', author: 'Alexandre Dumas con', type: 'novel'},
	{ name: 'Đắc nhân tâm', author: 'Dale Carnegie', type: 'novel'},
	{ name: 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh', author: 'Nguyễn Nhật Ánh', type: 'short story'}
]
const [ book1, , book3 ] = books;
console.log(book3) // expected: { name: 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh', author: 'Nguyễn Nhật Ánh', type: 'short story'}
const [...coppyBooks] = books;
console.log(coppyBooks) // expected: = books array 

Kết

Việc sử dụng được thành thạo destructuring sẽ khiến cho đoạn code của bạn trông khoa học hơn cũng như nhanh hơn rất nhiều so với những cách thông thường. Qua các phân tích trên, hãy nhớ những ý chính sau, bạn có thể sử dụng destructuring khi:

 • Tạo ra những var mới tương ứng từ 1 arr cho trước
 • Tạo ra 1 coppy arr khi phối hợp destructuring với spread operator
 • Tráo đổi value của các var
 • Đơn giản hóa việc lấy value để assign vào những var mình muốn từ các element của 1 array cho trước

Bài viết có tham khảo từ các blog sau:

Tài liệu tham khảo thêm về destructuring:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment