Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
👨‍🚀
Just code it

Hong Quang hongquangraem

👨‍🚀
Just code it
View GitHub Profile
@nhim175
nhim175 / codersX-culture.md
Last active Feb 26, 2021
Văn hoá CodersX team
View codersX-culture.md

Văn hoá CodersX

CodersX là một. Chúng ta hoạt động vì một mục đích duy nhất: Thay đổi thế giới một cách tích cực, bắt đầu bằng việc tạo nên một nền giáo dục miễn phí.

Vision

  1. Thay đổi thế giới ← 2. Cùng nhau làm các startup có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống xung quanh ← 1. Làm mới hệ thống giáo dục ← 0. Giúp tất cả mọi người tiếp cận với lập trình

Giúp đỡ các thành viên trong team

Một team chỉ mạnh khi tất cả mọi người support lẫn nhau, và cùng nhau làm việc vì một mục tiêu duy nhất. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì một lúc nào đó team sẽ tan rã (nếu nhiều người cùng nghĩ về bản thân), hoặc tự loại mình ra khỏi team.

Nghĩ tới người xung quanh

@nhim175
nhim175 / README.md
Last active Nov 6, 2018
Coders.Tokyo onboarding guide
View README.md

Bách khoa toàn thư Coders.Tokyo

1. Các vị trí quản lý trong cộng đồng

Boss

Nhiệm vụ

  • Điều hành chung
  • Tổ chức các event
  • Cố vấn cho các leader