Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Harry Dang hongquangraem

🏠
Working from home
View GitHub Profile
View mark-and-sweep-gc.js
/**
* Mark and Sweep Garbage Collection technique.
* MIT Style License
* by Dmitry Soshnikov
*/
// This diff describes the simplest version of mark and sweep
// GC in order to understand the basic idea. In real practice the
// implementation can be much tricker and optimized.
@hongquangraem
hongquangraem / clean_code.md
Created Dec 25, 2019 — forked from wojteklu/clean_code.md
Summary of 'Clean code' by Robert C. Martin
View clean_code.md

Code is clean if it can be understood easily – by everyone on the team. Clean code can be read and enhanced by a developer other than its original author. With understandability comes readability, changeability, extensibility and maintainability.


General rules

  1. Follow standard conventions.
  2. Keep it simple stupid. Simpler is always better. Reduce complexity as much as possible.
  3. Boy scout rule. Leave the campground cleaner than you found it.
  4. Always find root cause. Always look for the root cause of a problem.

Design rules

View codersX-culture.md

Văn hoá CodersX

CodersX là một. Chúng ta hoạt động vì một mục đích duy nhất: Thay đổi thế giới một cách tích cực, bắt đầu bằng việc tạo nên một nền giáo dục miễn phí.

Vision

  1. Thay đổi thế giới ← 2. Cùng nhau làm các startup có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống xung quanh ← 1. Làm mới hệ thống giáo dục ← 0. Giúp tất cả mọi người tiếp cận với lập trình

Giúp đỡ các thành viên trong team

Một team chỉ mạnh khi tất cả mọi người support lẫn nhau, và cùng nhau làm việc vì một mục tiêu duy nhất. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì một lúc nào đó team sẽ tan rã (nếu nhiều người cùng nghĩ về bản thân), hoặc tự loại mình ra khỏi team.

Nghĩ tới người xung quanh

View destructuringJavascript.md

Destructuring trong Javascript (Phần 1)

Destructuring là 1 kỹ thuật được giới thuật trong ES6, giúp cho việc sao chép, trích xuất lại các variable 1 cách rất rõ ràng, dễ hiểu hơn rất nhiều so với những cách thông thường khác và chắc chắn là code line cũng giảm đi đáng kể.

Destructuring là gì? Tôi hiểu như này, destructuring là cấu trúc và khi ta thêm tiền tố de vào trước thành destructuring nghĩa sẽ chuyển thành phá hủy cấu trúc, tôi luôn cố gắng hiểu các thuật ngữ tiếng anh 1 cách thuần túy, bám sát với nghĩa gốc tiếng anh của chúng như thế. Những cách đặt tên những thuật ngữ trong lập trình cũng chính là dựa vào chức năng, nhiệm vụ của nó mà ta đặt tên thôi.

Giống như hàm filter(tạm dịch: lọc) của Array - nhiệm vụ của nó đơn giản là lặp qua lần lượt các element của mảng và lọc những element nào thỏa điều kiện. Hay khái niệm inheritance (nghĩa: thừa kế) trong OOP, vì đơn giản là nó có thể dùng lại những variable hay method của parent chúng, như ta thoải mái tiêu tiền của cha mẹ ta