Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@hophucit
Created Jun 20, 2015
Embed
What would you like to do?
Check log
Trang này trình bày các thông tin tổng quan và ngắn gọn về các tham số của site, cũng như các vấn đề phát hiện được trên hệ thống. Thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều để bắt lỗi hoặc yêu cầu trợ giúp từ drupal.org.
Thông tin
Drupal 7.36
OKthiê
Bootstrap plugin Đã cài đặt
OK
Bootstrap version jQuery 1.7.2
OK
CKEditor 4.4.3
OK
CTools CSS Cache Exists
OK
Catalog vocabulary Vocabulary Navigation has been identified as the Ubercart catalog.
OK
Colorbox plugin 1.4.17
OK
Countries Country definitions are up-to-date.
Lỗi
Credit card encryption You must review your credit card security settings and enable encryption before you can accept credit card payments.
OK
Các hiệu ứng xoay và xóa màu của thư viện GD bundled (2.1.0 compatible)
OK
Các phần mở rộng PHP Bật
OK
Cập nhật cơ sở dữ liệu Phiên bản mới nhất
Cảnh báo
File downloads The file downloads directory is not valid or set. Set a valid directory in the product settings under the file download settings tab.
OK
Giới hạn bộ nhớ PHP 128M
OK
Hệ cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, or equivalent
OK
Hệ thống tập tin Có thể ghi được (cách thức tải dữ liệu công khai)
OK
Images Product image support has been automatically configured by Ubercart.
Thông tin
Metatag The Transliteration module is recommended.
It is recommended to install the Transliteration module to clean up filenames of uploaded files that may be used with image meta tags.
OK
Metatag Drupal core is compatible
Older versions of Drupal core contained bugs that made them incompatible with Metatag, but this version will work correctly.
Thông tin
Metatag The Imagecache Token module is recommended.
It is recommended to install the Imagecache Token module to make it easier to control image meta tags, e.g. og:image.
OK
Máy chủ web Apache
OK
PHP 5.3.29 (thông tin thêm)
OK
PHP register globals Tắt
OK
Panels uuid support. Available
OK
Phiên bản của hệ CSDL 5.5.42-cll
OK
Phần quyền truy cập node Tắt
Nếu site gặp vấn đề về quyền truy cập các nội dung, quản trị viên phải tiến hành tái tạo lại bộ nhớ đệm cho thông tin phân quyền. Việc này sẽ xóa tất cả các quyền truy cập nội dung rồi tạo lại dựa trên thiết lập hiện thời. Do vậy, thao tác này sẽ ngốn nhiều thời gian nếu có nhiều nội dung hoặc thiết lập phân quyền phức tạp. Sau khi xây dựng lại bộ nhớ phân quyền, các nội dung sẽ tự động sử dụng phân quyền mới. Tạo lại thông tin phân quyền
OK
Store settings Store e-mail address is set.
OK
Superfish library Đã cài đặt
Cảnh báo
Thông báo cập nhật Không bật
Chưa bật các thông báo cập nhật. Bạn nên bật tính năng này để cài đặt các bản mới nhất cho các module của mình từ trang Quản lý module. Xem Hướng dẫn trực tuyến để biết thêm thông tin.
OK
Thư viện GD hỗ trợ PNG bundled (2.1.0 compatible)
OK
Thư viện unicode Phần mở rộng Mbstring cho PHP
Thông tin
Tiến độ tải lên Không bật
Máy chủ web có hỗ trợ việc biểu diễn tiến độ tải các tệp tin, nhưng chưa được cài đặt các thư viện cần thiết. Hãy thông báo với quản trị hệ thống để cài đặt Thư viện PECL uploadprogress, hoặc Thư viện APC.
OK
Truy cập update.php Đã được bảo vệ
Lỗi
Trạng thái của yêu cầu HTTP Hỏng
Hệ thống hoặc cấu hình mạng của bạn không cho phép Drupal truy cập các trang web khác, do đó một số chức năng sẽ không chạy. Kiểm tra lại cấu hình máy chủ web hoặc PHP để tải thông tin về các bản cập nhật, đọc các nguồn tin, đăng nhập qua OpenID hoặc thực hiện các dịch vụ liên quan tới mạng. Nếu bạn chắc chắn là Drupal có thể truy cập mạng, nhưng vẫn gặp phải lỗi này, hãy thêm dòng $conf['drupal_http_request_fails'] = FALSE; vào cuối tệp settings.php của trang.
OK
Tác vụ bảo trì cron Lần chạy cuối 1 giờ 45 phút trước
Bạn có thể chạy cron một cách thủ công.
Để chạy cron từ bên ngoài hệ thống, hãy dùng liên kết
OK
Tập tin cấu hình Đã được bảo vệ
OK
Vai trò The role(s) administrator are set to be used with the Role Assignment product feature.
OK
cURL Bật
OK
cURL Bật
OK
jQuery Cycle Library Đã cài đặt
OK
jQuery Update jQuery 1.7.2 (configure) and jQuery UI 1.10.2
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment