Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View JS Canvas Game Prototype
<script>
var fps = 30;
var time = 0;
var deltaTime = 1;
function Start() {
looper();
}
function looper() {
@huytd
huytd / LinqJS
Created Apr 25, 2014
Linq for Javascript
View LinqJS
/* LinQ for Javascript
* Author: Huy Tran - Email: kingbazoka@gmail.com
*/
/////////////////////////////////
Array.prototype.first = function(condition) {
return this[0];
}
Array.prototype.last = function(condition) {
View blinkLed.c
int led = 13;
void setup() {
// đưa pin 13 về chế độ OUTPUT
pinMode(led, OUTPUT);
}
// hàm lặp chính - nơi xử lý tất cả mọi thứ cho một chương trình Arduino
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // bật đèn
@huytd
huytd / fadeLed.c
Created Jun 1, 2014
Điều khiển đèn LED sáng mờ
View fadeLed.c
int led = 9; // khai báo pin output là pin số 9
int doSang = 0; // biến lưu độ sáng của đèn
int tocDo = 5; // tốc độ mờ dần của đèn
void setup() {
// thiết đặt chế độ output cho pin 9
pinMode(led, OUTPUT);
}
// chương trình chính
View blinkWithoutDelay.c
// khai báo pin 13
const int ledPin = 13;
// Các giá trị sẽ thay đổi
int ledState = LOW; // ledState - trạng thái của đèn LED
long previousMillis = 0; // thời gian của lần vừa xử lý
long interval = 1000; // biên độ chênh lệch thời gian - đây sẽ là thời gian cần delay
void setup() {
@huytd
huytd / objcFoundation.m
Last active Aug 29, 2015
Objective-C class, inheritance, protocol, delegate demo
View objcFoundation.m
#import <Foundation/Foundation.h>
@interface DaGiac: NSObject {
int a;
int b;
}
@property int a;
@property int b;
-(float) getDienTich;
@end
@huytd
huytd / bootstrap.showDialog.js
Created Jul 16, 2014
Bootstrap Modal Dialog plugin for jQuery
View bootstrap.showDialog.js
jQuery.showDialog = function (options) {
var settings = $.extend({
confirm: true,
message: "Hurahhh!!!",
success: function () { },
cancel: function () { }
}, options);
var clickedOK = false;
var html = '<div class="modal fade" id="modalDialog" tabindex="-1" role="dialog"> ' +
' <div class="modal-dialog modal-sm"> ' +
@huytd
huytd / timeCounter.ino
Created Oct 19, 2014
Simple time counter (90s)
View timeCounter.ino
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
int LED_PIN = 8;
int INP = 2;
int counter = 0;
@huytd
huytd / tyrion.go
Last active Aug 29, 2015
Tyrion Lannister in Go
View tyrion.go
package main
import "fmt"
type Lannister struct{}
func (l *Lannister) Roar() {
fmt.Println("Hear me roar!!!")
}
@huytd
huytd / tyrion-main.go
Created Jul 4, 2015
Tyrion Lannister in Go. Main file.
View tyrion-main.go
package main
func main() {
var tyrion = Lannister{}
tyrion.Roar()
}