Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
zápis z práva
//zápis z 27.4.2010
trestní právo
je odvětvím veřejného práva, které rozdělujeme
a) trestní právo procesní (postup orgánu v trestním řízení při odhalování, stíhání a trestání)
b) trestní právo hmotné (jedná se o legislativu, co je trestný čin a vymezuje škálu trestů)
Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin a jeho znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Nebezpečnost činu musí vykazovat:
a) materiální znak
b) formální znak (je uveden v zákoně)
stupeň nebezpečnosti je určován významem chráněného zájmu, osobou pachatele a mírou jeho zavinění.
Přestupek je protiprávní jednání, které nedosahuje společenské nebezpečí a proto není předmětem u soudu.
Trestní zákon rozeznává tři chronologicky za sebou zařazená stádia trestního činu:
1) příprava
2) pokus
3) dokonaný trestní čin
dále rozlišuje 3 formy účastenství:
1) účast
2) návod
3) pomoc
Každý trestný čin musí splňovat skutkovou podstatu. Jedná se o tyto znaky: objekt (ublížení na zdraví / odcizení majetku / ochrana svobody)
Objektivní stránka trestného činu:
1) jednání
2) následek
3) příčinný vztah
Pachatel trestného činuu:
je fyzická osoba, která v době činnu je příčetná a starší 15-ti let.
Příčetnost - jedná se o způsobilost duševní schopnosti:
a) rozpoznávací
b) ovládací
Příčetnost posuzuje u soudu vzdy psichiatr nebo sexuolog... na základě jeho výroku přihlíží soud ke zmenšené příčetnosti.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment