Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
iiic / hdb-3.txt
Created May 25, 2010
Příprava na PRS - letní semestr, 2. rok
View hdb-3.txt
HDB-3
//pravděpodobně vůbec není potřeba
@iiic
iiic / Lode.dpr
Created Jun 8, 2010
Hra 'lodě' v Delphi
View Lode.dpr
program Lode;
uses
Forms,
Lode_f in 'Lode_f.pas' {Form1};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
@iiic
iiic / android-root-notes.txt
Created Dec 3, 2011
android root poznámky
View android-root-notes.txt
/*
Poznámky o rootu pro Android a jeho používání
---------------------------------------------
protože to určitě zapomenu !
*/
Android verze 2.3.5 - A
a Android verze 4.0.4 - B
@iiic
iiic / Debug-styl-v-css.html
Created Sep 17, 2012
Dobugovací styl pro zvýraznění kontejnerů jen s použitím CSS... jde to?
View Debug-styl-v-css.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<style>
div {
margin:40px auto 0 auto;
position:relative;
width:600px;
height:326px;
@iiic
iiic / not.html
Created Oct 9, 2012
:not pseudo class
View not.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<style>
div[class]{background:red}
div:not([class]){background:green}
</style>
</head>
<body>
View popularizace-html.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Dělejte weby !</h1>
<p>
<i class="perex">
@iiic
iiic / nissin-rfid.txt
Last active Dec 10, 2015
podstatné informace o Nissin corp. a všech jejich RFID produktech.
View nissin-rfid.txt
Nissin corporation
------------------
„ Založení : 11.4.1949
„ Sídlo firmy : Nišinomija, Hjógo, Japonsko (PSC 662-8550)
„ Kapitál : 10 800 000 Jen
„ Oblast obchodu:
„ chemické produkty
„ import / export materiálů pro elektroniku apod.
@iiic
iiic / css3-plural.html
Created Mar 21, 2013
Změna tvaru slova podle počtu, který se k němu váže. Zároveň i skloňování (je/jsou) vše realizované jen css3 a html5 data- atribut.
View css3-plural.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<meta charset="utf-8">
<title>Plurál jen s pomocí CSS</title>
<style>
*[data-plural]:after {
content: attr(data-plural-n);
}
*[data-plural][data-count='1']:after {
content: none;
@iiic
iiic / vyvoj.html
Last active Dec 16, 2015
něco o vývoji, úkoly, instalace, potřebné technologie a tak.
View vyvoj.html
<div>
<h2>Reprezentativní uživatelé</h2>
<ul>
<li>admin@heslo.je.admin - role: admin</li>
<li>studijni@heslo.je.studijni - role: studijni</li>
<li>garant@heslo.je.garant - role: garant</li>
<li>vedouci@heslo.je.vedouci - role: vedouci</li>
<li>student@heslo.je.student - role: student</li>
<li>pokus@heslo.je.pokus - role: student</li>
</ul>
View zaludnosti.markdown

Nette

	->setType('tel') // input type tel je téměř stejný jako input type text… jediný rozdíl je v tom, že na mobilních zařízeních zobrazí rozvnou číselnou klávesnici
	->setAttribute('pattern', '^(((\+|00|011)\d{1,6} ?)?\d{1,3} ?(\d{3} \d{3}|\d{6,7})|)$') // druhý parametr je důležitý pro prohlížeče bez javascriptu
	->addRule(Form::PATTERN, 'Zadejte prosím platné telefonní číslo', '^(((\+|00|011)\d{1,6} ?)?\d{1,3} ?(\d{3} \d{3}|\d{6,7})|)$'); // bere i prázdnou hodnotu… teď schválně, ale příště… bacha na to!

setAttribute('pattern', '…') a addRule(Form::PATTERN, …) nejsou plně kompatibilní, ale pokud nepoužívám flagy, tak se dají bez problémů použít. Zajímavé je, že i když použiju ->setAttribute('pattern') bez druhého parametru, tak netteForms.js vytvoří tento (nový HTML5) atribut automaticky a doplní k němu hodnotu reguláru z Form::PATTERN. Problém je ale, že to doplňuje javascript… s vypnutým javascriptem se doplní pouze prázdný atribut pattern.