Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jiribenes
Last active May 13, 2022 17:29
Show Gist options
  • Save jiribenes/c74a11230758a75c6ac05fa39771d6d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jiribenes/c74a11230758a75c6ac05fa39771d6d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Cvičení z Neprocedurálního programování - úkol 7
module Parser where
import Control.Exception ( SomeException
, catch
, evaluate
)
import Data.Char ( isDigit
, isSpace
)
import Prelude hiding ( minimum )
import System.IO ( hSetEncoding
, stdout
, utf8
)
import System.IO.Unsafe ( unsafePerformIO )
-- NEPŘIDÁVEJTE ŽÁDNÉ DALŠÍ IMPORTY!
-- | Tato hodnota vyvolá runtime error, který je rozpoznán v unit testech!
-- Používáme ji pro zatím neimplementované funkce.
-- Je to trochu hack, který by šel vyřešit i elegantněji, ale to jsme ještě nedělali...
fixme :: a
fixme = error "NOT IMPLEMENTED YET"
-----------------------------------------------------------------------------------
-- ZADÁNÍ |
-----------------------------------------------------------------------------------
--
-- Naimplementujte zadané funkce v Haskellu.
-- U každé části je popis toho co máte dělat.
-- U každé funkce kterou máte implementovat je TODO, FIXME a testy.
--
-- Testy můžete spustit v GHCi zavoláním funkce 'main'.
-- Testy pro část 1 můžete spustit zavoláním funkce 'testPart1', atd.
--
-- Nezapomeňte na rozumné formátování a idiomatický kód
-- (Style Guide najdete v zadání čtvrtého úkolu).
-- Nesmíte nic importovat.
--
-- Deadline je do konce zkouškového období, tj. do konce června.
--
-- Dohromady můžete získat až 21 bodů.
--
-- Tento parser smíte využívat ve svém zápočtovém programu ;)
--
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-- OPAKOVÁNÍ |
-----------------------------------------------------------------------------------
newtype State s a = State {runState :: s -> (s, a)}
-- Připomínám: runState :: State s a -> s -> (s, a)
-- Jako na minulém cvičení:
instance Functor (State s) where
-- fmap :: (a -> b) -> State s a -> State s b
fmap f stavovyVypocet = State $ \s -> -- Nový stavový výpočet bere stav
let (s', a) = runState stavovyVypocet s -- spustí starý výpočet, čímž dostane nový stav a ačko
in (s', f a) -- a vrátí nový stav a 'f a :: b'
instance Monad (State s) where
-- return :: a -> State s a
return a = State $ \s -> (s, a)
-- (>>=) :: State s a -> (a -> State s b) -> State s b
stavovyVypocet >>= f = State $ \s ->
let (s', a) = runState stavovyVypocet s -- spustíme starý výpočet, dostaneme nový stav a ačko
stavovyVypocet' = f a -- aplikací f na a dostaneme nový stavový výpočet
in runState stavovyVypocet' s' -- který spustíme aplikací na nový stav
-- Mezikrok mezi 'Functor' a 'Monad', pro nás irelevantní (ale Haskell je jinak nešťastný).
-- Tahle implementace funguje vždy, pokud je daný typ monáda.
instance Applicative (State s) where
pure = return
mf <*> mx = do
f <- mf
x <- mx
return $ f x
{-| Vrátí aktuální stav
>>> runState get 0
(0,0)
-}
get :: State s s
get = State $ \s -> (s, s)
{-| Nastaví nový stav
>>> runState (set 42) 0
(42,())
-}
set :: s -> State s ()
set s = State $ \_ -> (s, ())
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 1. ČÁST - Definice [ 5 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | Chyba při parsování typicky obsahuje dvě věci:
-- * co parser očekával, tj. políčko 'errorExpected'
-- * co parser dostal/nalezl, tj. políčko 'errorFound'
data ParseError = ParseError
{ errorExpected :: String
, errorFound :: String
}
deriving Eq
-- | Nastavíme 'ParseError'u nějaké rozumné vypisování :)
instance Show ParseError where
show err =
"expected: " <> errorExpected err <> ", but found: " <> errorFound err
{- Co by mohl být parser?
* První aproximace je 'String -> a',
ale to nemodeluje situaci, kdy parser selže.
* Parser, který může selhat vypadá jako 'String -> Either ParseError a'.
Tohle ale pořád ještě nestačí, protože nevíme, kolik toho parser spotřeboval!
Navíc ideálně chceme, aby byl Parser _sekvenční_ a aby šel hezky skládat.
* Dostáváme tedy: 'String -> (String, Either ParseError a)'
což je to samé jako 'State String (Either ParseError a)'
-}
newtype Parser a = Parser {runParser :: State String (Either ParseError a)}
-- runParser má typ 'Parser a -> State String (Either ParseError a)'
-- tj. vezme Parser a vyrobí z něj stavový výpočet
-- | Pomocná funkce, která spustí parser a vrátí to, co naparsoval
-- Neenforcuje EOF -- používejte raději 'run' definované níže, tahle funkce je spíš pro testy...
execParser :: Parser a -> String -> Either ParseError a
execParser p = snd . runState (runParser p)
-- | Pomocná funkce, která spustí parser a vrátí zbylý string, který nenaparsoval.
-- Tahle funkce je hlavně pro testy.
finalStateParser :: Parser a -> String -> String
finalStateParser p = fst . runState (runParser p)
-- Jednoduchý parser, který načte jestli je nalezen end-of-file:
-- 1) Zeptá se stavu na vstup.
-- 2) Pokud je vstup prázdný, uspěje a vrátí hodnotu '()'
-- 3) Pokud je vstup neprázdný, vypíše error
parseEof :: Parser ()
parseEof = Parser $ do
input <- get
case input of
[] -> return $ Right ()
(c : _) -> return $ Left $ ParseError "end of file" [c]
{- Příklady:
>>> runState (runParser parseEof) ""
("",Right ())
>>> runState (runParser parseEof) "ahoj"
("ahoj",Left expected: end of file, but found: a)
-}
-- TODO
-- Tento parser načte _nějaké_ písmenko, je-li to možné:
-- 1) Zeptá se stavu na vstup.
-- 2) Pokud vstup je prázdný, vypíše error (předpřipravený ve 'where' bloku)
-- 3) Jinak je na vstupu nějaké písmenko + zbytek.
-- 4) V takovém případě do stavu vloží nenaparsovaný zbytek a vrátí písmenko.
-- Použijte do-notaci -- dá se v ní používat i 'case _ of' ;)
parseAny :: Parser Char
parseAny = Parser $ do -- pracujeme v 'State' monádě, vnitřek má typ 'State String (Either ParseError Char)'
fixme -- FIXME
{- Příklady:
>>> runState (runParser parseAny) ""
("",Left expected: any character, but found: end of file)
>>> runState (runParser parseAny) "ahoj"
("hoj",Right 'a')
-}
-- | Error, který hlásí že jsme čekali nějaký znak, ale našli jsme konec vstupu.
expectedCharError :: ParseError
expectedCharError = ParseError "any character" "end of file"
parseAnyTesty1 :: [Test (Either ParseError Char)]
parseAnyTesty1 =
[ execParser parseAny ""
=== Left expectedCharError
@@@ "execParser parseAny \" \" === Left expectedCharError"
, execParser parseAny " "
=== Right ' '
@@@ "execParser parseAny \" \" === Right ' '"
]
parseAnyTesty2 :: [Test String]
parseAnyTesty2 =
[ finalStateParser parseAny ""
=== ""
@@@ "finalStateParser parseAny \"\" === \"\""
, finalStateParser parseAny "char"
=== "har"
@@@ "finalStateParser parseAny \"char\" === \"har\""
, finalStateParser parseAny " "
=== ""
@@@ "finalStateParser parseAny \" \" === \"\""
]
-- TODO
-- Výsledek parseru se dá mapovat!
--
-- Mapování by mělo splňovat, že `mapParser id === id` a `mapParser f . mapParser g === mapParser (f . g)`.
-- Reálně byste v něm neměli měnit stav parseru (testy to kontrolují!)
mapParser :: (a -> b) -> Parser a -> Parser b
mapParser f (Parser p) = Parser $ do -- do-notace je pro 'State String' monádu
result <- p
fixme -- FIXME
mapParserTesty1 :: [Test (Either ParseError Int)]
mapParserTesty1 =
[ execParser (mapParser fourtyTwo parseEof) ""
=== Right 42
@@@ "execParser (mapParser fourtyTwo parseEof) \"\" === Right 42"
, execParser (mapParser addTwo (mapParser fourtyTwo parseEof)) ""
=== execParser (mapParser (addTwo . fourtyTwo) parseEof) ""
@@@ "execParser (mapParser addTwo (mapParser fourtyTwo parseEof)) \"\" === execParser (mapParser (addTwo . fourtyTwo) parseEof) \"\""
, execParser (mapParser fourtyTwo parseEof) "ahoj"
=== Left (ParseError "end of file" "a")
@@@ "execParser (mapParser fourtyTwo parseEof) \"ahoj\" === Left (ParseError \"end of file\" \"a\")"
]
where
fourtyTwo _ = 42
addTwo x = x + 2
mapParserTesty2 :: [Test String]
mapParserTesty2 =
[ finalStateParser (mapParser fourtyTwo parseEof) "ahoj"
=== "ahoj"
@@@ "finalStateParser (mapParser fourtyTwo parseEof) \"ahoj\" === \"ahoj\""
, finalStateParser (mapParser fourtyTwo parseEof) ""
=== ""
@@@ "finalStateParser (mapParser fourtyTwo parseEof) \"\" === \"\""
]
where fourtyTwo _ = 42 :: Int
-- Tím pádem je 'Parser' funktor!
instance Functor Parser where
fmap = mapParser
-- | Můžeme vyrobit parser, který se vstupem neudělá nic
-- a vrátí hodnotu, kterou dostal na vstupu.
returnParser :: a -> Parser a
returnParser x = Parser $ do
return $ Right x
-- | Parser podporuje 'andThen' operaci.
-- Pokusíme se naparsovat parser v prvním argumentu.
-- Pokud uspěl, pustíme parser získaný funkcí (použijte 'runParser')
-- Pokud neuspěl, zpropagujeme error.
andThenParser :: Parser a -> (a -> Parser b) -> Parser b
andThenParser (Parser p) f = Parser $ do
result <- p
case result of
Right x -> runParser (f x)
Left err -> return $ Left err
-- Tím pádem je 'Parser' monáda!
instance Monad Parser where
return = returnParser
(>>=) = andThenParser
-- Opět jen použijeme ten samý trik jako u 'State',
-- abychom nemuseli psát instanci pro 'Applicative' :)
instance Applicative Parser where
pure = return
mf <*> mx = do
f <- mf
x <- mx
return $ f x
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 2. ČÁST - Skládání [ 6 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- TODO: Operátor '<|>' (čteme jako _nebo_)
-- vezme dva parsery a spojí je dohromady.
--
-- Nejprve si uloží aktuální stav.
-- Pak pustí parser vlevo.
-- Pokud se povedl, vrátí výsledek.
-- Pokud se nepovedl, revertne stav a pustí druhý parser.
(<|>) :: Parser a -> Parser a -> Parser a
(Parser p1) <|> (Parser p2) = Parser $ do
backup <- get
fixme -- FIXME
-- | Pomocná funkce, která načte tři písmenka.
parseThreeLetters :: Parser String
parseThreeLetters = do
x <- parseAny
y <- parseAny
z <- parseAny
return [x, y, z]
{- Příklad:
>>> runState (runParser parseThreeLetters) "ahoj"
("j",Right "aho")
>>> runState (runParser parseThreeLetters) "o"
("",Left expected: any character, but found: end of file)
-}
orTesty1 :: [Test (Either ParseError String)]
orTesty1 =
[ execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) "a"
=== Left (ParseError "end of file" "a")
@@@ "execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"a\" === Left (ParseError \"end of file\" \"a\")"
, execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) "ahoj"
=== Right "aho"
@@@ "execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"ahoj\" === Right \"aho\""
, execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) ""
=== Right "<eof>"
@@@ "execParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"\" === Right \"<eof>\""
]
where eofToString = mapParser (\() -> "<eof>")
orTesty2 :: [Test String]
orTesty2 =
[ finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) "a"
=== "a"
@@@ "finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"a\" === \"a\""
, finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) "ahoj"
=== "j"
@@@ "finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"ahoj\" === \"j\""
, finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) ""
=== ""
@@@ "finalStateParser (parseThreeLetters <|> eofToString parseEof) \"\" === \"\""
]
where eofToString = mapParser (\() -> "<eof>")
-- | Pomocná funkce, která vrátí parser, který nezkonzumoval vstup, ale selhal
--
-- Reálně jen tvoří 'ParseError'.
parseError :: String -> String -> Parser a
parseError expected found = Parser $ return $ Left $ ParseError expected found
-- TODO: funkce, která dostane popis toho co parsuje
-- a predikát, který označuje co chceme parsovat.
--
-- Pomocí 'parseAny' naparsuje nějaký znak
-- a pak se pomocí 'if _ then _ else _' zeptá jestli naparsovaný znak splňuje predikát.
-- Pokud ano, pak jej vrátí. Pokud ne, pak zavolá 'parseError' kde expected je 'description'
-- a actual je načtený znak.
--
-- Tahle funkce a ani žádná pozdější funkce již nepoužívá 'set' ani 'get' přímo!!!
satisfy :: String -> (Char -> Bool) -> Parser Char
satisfy description p = do -- do-notace pro 'Parser Char'
c <- parseAny
fixme -- FIXME
satisfyTesty :: [Test (Either ParseError Char)]
satisfyTesty =
[ execParser aParser "a"
=== Right 'a'
@@@ "execParser aParser \"a\" === Right 'a'"
, execParser aParser "baaa"
=== Left (ParseError "letter 'a'" "b")
@@@ "execParser aParser \"baaa\" === Left (ParseError \"letter 'a'\" \"b\")"
, execParser aParser "aaaa"
=== Right 'a'
@@@ "execParser aParser \"aaaa\" === Right 'a'"
]
where aParser = satisfy "letter 'a'" (== 'a')
-- | Tato pomocná funkce spustí parser na zadaný string
-- a vrátí buď naparsovanou hodnotu, či parse error
--
-- Počítá s tím, že po naparsování zbyde prázdný string (volá 'parseEof') na konci.
run :: Parser a -> String -> Either ParseError a
run p s = snd $ runState (runParser go) s
where
go = do -- do-notace pro 'Parser a'
result <- p
parseEof
return result
-- TODO: Pomocí 'satisfy' naprogramujte parser,
-- který naparsuje pouze zadaný znak.
-- Jako description dejte jen samotný znak, který chcete parsovat.
char :: Char -> Parser Char
char c = fixme -- FIXME
-- Testovací parser, který naparsuje string "ahoj"
-- Níže je pak 'string', který umí naparsovat string rovnou ;)
parseAhoj :: Parser String
parseAhoj = do
_ <- char 'a'
_ <- char 'h'
_ <- char 'o'
_ <- char 'j'
return "ahoj"
charTesty :: [Test (Either ParseError String)]
charTesty =
[ execParser parseAhoj "ahoj"
=== Right "ahoj"
@@@ "execParser parseAhoj \"ahoj\" === Right \"ahoj\""
, execParser parseAhoj "abba"
=== Left (ParseError "h" "b")
@@@ "execParser parseAhoj \"abba\" === Left (ParseError \"h\" \"b\")"
, execParser parseAhoj ""
=== Left expectedCharError
@@@ "execParser parseAhoj \"\" === Left expectedCharError"
]
-- | Parser pro whitespace
space :: Parser Char
space = satisfy "space" isSpace
-- | Parser pro cifru
digit :: Parser Char
digit = satisfy "digit" isDigit
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 3. ČÁST - Větší a větší parsery [ 6 bodů ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | Dostane parser a pokusí se jej naparsovat několikrát.
-- (naparsuje 0..nekonečno-krát)
--
-- Používá vzájemnou rekurzi s 'many1'.
many :: Parser a -> Parser [a]
many p = many1 p <|> return []
-- | Dostane parser a pokusí se jej naparsovat několikrát, ale alespoň jednou.
-- (naparsuje 1..nekonečno-krát)
--
-- Používá vzájemnou rekurzi s 'many'.
many1 :: Parser a -> Parser [a]
many1 p = do -- tady je do-notace pro 'Parser [a]'
first <- p
rest <- many p
return (first : rest)
-- TODO: Pomocí 'char' a 'mapM :: Monad b => (a -> m b) -> [a] -> m [b]' vyrobte parser,
-- který naparsuje přesně zadaný řetězec.
string :: String -> Parser String
string s = fixme -- FIXME
stringTesty :: [Test (Either ParseError String)]
stringTesty =
[ execParser (string "ahoj") "ahoj"
=== Right "ahoj"
@@@ "execParser (string \"ahoj\") \"ahoj\" === Right \"ahoj\""
, execParser (string "ahoj") "abba"
=== Left (ParseError "h" "b")
@@@ "execParser (string \"ahoj\") \"abba\" === Left (ParseError \"h\" \"b\")"
, execParser (string "ahoj") ""
=== Left expectedCharError
@@@ "execParser (string \"ahoj\") \"\" === Left expectedCharError"
]
-- TODO: Pomocí 'many1', 'digit' a 'read :: String -> Int' vyrobte parser,
-- který naparsuje číslo.
number :: Parser Int
number = do -- do-notace pro Parser
fixme -- FIXME
numberTesty :: [Test (Either ParseError Int)]
numberTesty =
[ run number "123" === Right 123 @@@ "run number \"123\" === Right 123"
, run number "123ab"
=== Left (ParseError "end of file" "a")
@@@ "run number \"123ab\" === Left (ParseError \"end of file\" \"a\")"
, run number ""
=== Left expectedCharError
@@@ "run number \"\" === Left expectedCharError"
]
-- | Naparsuje vícero mezer (nebo žádnou).
--
-- Používá se k snězení zbytečného whitespacu.
spaces :: Parser String
spaces = many space
-- | 'symbol' naparsuje daný string
-- a za ním naparsuje nula až nekonečno mezer.
--
-- Využijte 'string' a 'spaces'.
symbol :: String -> Parser String
symbol s = do
result <- string s
_ <- spaces
return result
-- | Naparsuje vlevo, vpravo a uprostřed
-- a vrátí naparsované uprostřed.
--
-- Tohle se hodí pro závorky a podobné věci!
between :: Parser a -> Parser c -> Parser b -> Parser b
between left right p = do
_ <- left
result <- p
_ <- right
return result
-- TODO: pomocí 'between' a 'symbol' vyrobte parser,
-- který naparsuje věci mezi hranatými závorkami
brackets :: Parser a -> Parser a
brackets = fixme -- FIXME
bracketsTesty :: [Test (Either ParseError String)]
bracketsTesty =
[ run (brackets parseAhoj) "[]"
=== Left (ParseError "a" "]")
@@@ "run (brackets parseAhoj) \"[]\" === Left (ParseError \"a\" \"[\")"
, run (brackets parseAhoj) "[ahoj]"
=== Right "ahoj"
@@@ "run (brackets parseAhoj) \"[ahoj]\" === Right \"ahoj\""
, run (brackets parseAhoj) "[abba]"
=== Left (ParseError "h" "b")
@@@ "run (brackets parseAhoj) \"[abba]\" === Left (ParseError \"h\" \"b\")"
, run (brackets parseAhoj) "[ahoj"
=== Left expectedCharError
@@@ "run (brackets parseAhoj) \"[ahoj\" === Left expectedCharError"
]
-- | Naparsuje "null", pokud uspěje, vrátí ().
parseNull :: Parser ()
parseNull = do
_ <- symbol "null"
return ()
-- TODO: Naparsuje nějaký řetězec vymezený uvozovkami.
-- Využijte 'between', 'many' a 'parseNonquoteChar'.
parseQuotedString :: Parser String
parseQuotedString = fixme -- FIXME
where parseNonquoteChar = fixme -- FIXME [ použijte satisfy ;) ]
{- Příklady:
>>> run parseQuotedString "\"\""
Right ""
>>> run parseQuotedString "\"\"\""
Left expected: end of file, but found: "
>>> run parseQuotedString "\"ahoj\""
Right "ahoj"
-}
parseQuotedStringTesty :: [Test (Either ParseError String)]
parseQuotedStringTesty =
[ run parseQuotedString "\"\""
=== Right ""
@@@ "run parseQuotedString \"\\\"\\\"\" === Right \"\\\"\"\""
, run parseQuotedString "\"\"\""
=== Left (ParseError "end of file" "\"")
@@@ "run parseQuotedString \"\\\"\\\"\\\"\" === Left (ParseError \"end of file\" \"\\\"\")"
, run parseQuotedString "\"ahoj\""
=== Right "ahoj"
@@@ "run parseQuotedString \"\\\"ahoj\\\"\" === Right \"ahoj\""
, run parseQuotedString "\"long string with spaces\""
=== Right "long string with spaces"
@@@ "run parseQuotedString \"\\\"long string with spaces\\\"\" === Right \"long string with spaces\""
, run parseQuotedString "\"not closed, oh no"
=== Left expectedCharError
@@@ "run parseQuotedString \"\\\"not closed, oh no\" === Left expectedCharError"
]
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 4. ČÁST - JSON [ 4 body ] |
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | Funkce 'sepBy' a 'sepBy1' trochu připomínají 'many' a 'many1'.
-- Vezmou parser 'a'ček a parser 'sep'arátorů
-- a mezi každým načteným 'a'čkem načtou i 'sep'arátor.
sepBy, sepBy1 :: Parser a -> Parser sep -> Parser [a]
sepBy p s = sepBy1 p s <|> return []
sepBy1 p s = do
first <- p
rest <- many (s >>= \_ -> p) -- stručněji jako 'many (s >> p)'
return (first : rest)
-- TODO: Vezme parser 'p' a naparsuje seznam, který vypadá jako "[_, _, _]",
-- kde každý prvek je naparsován pomocí 'p'.
--
-- Využije 'brackets' a 'sepBy'.
parseListOf :: Parser a -> Parser [a]
parseListOf p = brackets $ p `sepBy` symbol ","
parseListOfTesty :: [Test (Either ParseError [Int])]
parseListOfTesty =
[ run (parseListOf number) "[]"
=== Right []
@@@ "run (parseListOf number) \"[]\" === Right []"
, run (parseListOf number) "[1]"
=== Right [1]
@@@ "run (parseListOf number) \"[1]\" === Right [1]"
, run (parseListOf number) "[1,2,3]"
=== Right [1, 2, 3]
@@@ "run (parseListOf number) \"[1,2,3]\" === Right [1,2,3]"
, run (parseListOf number) "[1,2,3,]"
=== Left (ParseError "]" ",")
@@@ "run (parseListOf number) \"[1,2,3,]\" === Left (ParseError \"]\" \",\")"
, run (parseListOf number) "[,]"
=== Left (ParseError "]" ",")
@@@ "run (parseListOf number) \"[,]\" === Left (ParseError \"]\" \",\")"
, run (parseListOf number) "1"
=== Left (ParseError "[" "1")
@@@ "run (parseListOf number) \"1\" === Left (ParseError \"[\" \"1\")"
, run (parseListOf number) ""
=== Left expectedCharError
@@@ "run (parseListOf number) \"\" === Left expectedCharError"
]
{- Příklady:
>>> run (parseListOf number) "[]"
Right []
>>> run (parseListOf number) "[1,2]"
Right [1,2]
>>> run (parseListOf parseQuotedString) "[\"Ahoj\",\"svete\"]"
Right ["Ahoj","svete"]
-}
-- Nakonec se nám hodí ještě jeden kombinátor,
-- který vezme seznam parserů a postupně na ně
-- bude aplikovat (<|>):
choice :: String -> [Parser a] -> Parser a
choice desc = foldr (<|>) noMatch where noMatch = parseError desc "no match"
-- | Datový typ pro hodnoty, které budeme chtít naparsovat:
data Value
= ValueNull -- null
| ValueString String -- "řetězec"
| ValueNumber Int -- 123456
| ValueBool Bool -- true / false
| ValueList [Value] -- [_, _, _]
deriving (Eq, Show)
-- TODO: Napište parser pro booleovské hodnoty:
-- * Vyrobte parser, který po načtení 'true' vrátí haskellové True
-- * Vyrobte parser, který po načtení 'false' vrátí haskellové False
--
-- * Následně použijte '<|>' či 'choice' pro zkombinování těchto dvou parserů.
parseBool :: Parser Bool
parseBool = fixme -- FIXME
parseBoolTesty :: [Test (Either ParseError Bool)]
parseBoolTesty =
[ run parseBool "true"
=== Right True
@@@ "run parseBool \"true\" === Right True"
, run parseBool "false"
=== Right False
@@@ "run parseBool \"false\" === Right False"
]
{- Syntaktická poznámka:
`fmap` se často píše pomocí operátoru `<$>`.
Tedy `fmap f x` je `f <$> x`.
Můžete si to představit jako aplikace funkce `$`, ale v nějakém kontejneru.
-}
-- | Hezký parser pro 'Value'
parseValue :: Parser Value
parseValue = do
_ <- spaces
choice
"list of values or string or number or bool or null"
[ ValueList <$> parseListOf parseValue
, ValueString <$> parseQuotedString
, ValueBool <$> parseBool
, ValueNumber <$> number
, (\_ -> ValueNull) <$> parseNull -- Poznámka: Tady se obvykle používá operátor `<$`, který je definován jako `const fmap`
]
{- Příklady:
>>> run parseValue ""
Left expected: list of values or string or number or null, but found: no match
>>> run parseValue "[]"
Right (ValueList [])
>>> run parseValue "[1, 2, 3, \"ahoj\"]"
Right (ValueList [ValueNumber 1,ValueNumber 2,ValueNumber 3,ValueString "ahoj"])
>>> run parseValue "[1, 2, [null, null, null], \"ahoj\"]"
Right (ValueList [ValueNumber 1,ValueNumber 2,ValueList [ValueNull,ValueNull,ValueNull],ValueString "ahoj"])
>>> run parseValue "[[[[null]]]]"
Right (ValueList [ValueList [ValueList [ValueList [ValueNull]]]])
>>> run parseValue " 42"
Right (ValueNumber 42)
-}
-- BONUS: Přidejte 'ValueObject', která popisuje JSONovitý objekt
-- a parser pro něj -- ten by se měl vejít do deseti řádek.
-----------------------------------------------------------------------------------
-- HERE BE DRAGONS |
----------------------------------------------------------------------------------
--
-- Níže následuje malinkatý framework pro unit testy, který jsem napsal,
-- abyste si mohli otestovat svůj kód. :)
-- Zavolejte 'main' v GHCi a vypíše se vám hezký přehled.
--
-- Kód níže samozřejmě můžete zkoumat a upravovat, odevzdávat jej nemusíte... ;)
--
-----------------------------------------------------------------------------------
-- | A 'Test' is a pair of (expected value, actual value)
-- together with an optional description
data Test a = Test
{ expected :: a
, actual :: a
, description :: Maybe String
}
deriving (Show, Eq)
-- | A binary operator for creating a basic test without a description
--
-- Example:
-- >>> 2 + 8 === 10
(===) :: a -> a -> Test a
actualValue === expectedValue = Test expectedValue actualValue Nothing
-- | A binary operator for annotating a test with a description
--
-- Example:
-- >>> 2 + 8 === 10 @@@ "Two plus eight should be ten!"
(@@@) :: Test a -> String -> Test a
test @@@ desc = test { description = Just desc }
-- | Gets a description of a 'Test'.
--
-- Returns @expected === actual@ if the given test has no description.
getTestDescription :: Show a => Test a -> String
getTestDescription t = case description t of
Just someDescription -> someDescription
Nothing -> show (expected t) <> " === " <> show (actual t)
-- | A 'TestResult' is either 'OK', 'Fail' or 'FailException'
data TestResult
= OK
| Fail
| FailException SomeException
deriving (Show)
-- | Takes a list of 'TestResult' and returns a pair of numbers,
-- where the first number is the number of 'OK's
-- and the second number is the number of 'Fail's
sumTestResults :: [TestResult] -> (Int, Int)
sumTestResults = foldr go (0, 0)
where
go OK (oks, fails) = (oks + 1, fails)
go Fail (oks, fails) = (oks, fails + 1)
go (FailException _) (oks, fails) = (oks, fails + 1)
-- | Runs a test producing a 'TestResult'
runTest :: Eq a => Test a -> TestResult
runTest t | expected t == actual t = OK
| otherwise = Fail
-- | Takes a 'Test' and its 'TestResult' and produces a 'String'
-- with details about the test and its success/failure
describeTest :: Show a => Test a -> TestResult -> String
describeTest t OK = getTestDescription t <> " ... OK "
describeTest t Fail = unlines
[ getTestDescription t <> " ... FAIL"
, " " <> "Expected: " <> show (expected t)
, " " <> "Actual: " <> show (actual t)
]
describeTest t (FailException e) =
unlines [getTestDescription t <> " ... FAIL with exception", " " <> show e]
-- | Takes a list of 'Test a', runs it and returns a single 'String'
-- describing the result and a pair of two 'Int's -- number of 'OK' and number of 'Fail' resp.
runTests :: (Eq a, Show a) => [Test a] -> (String, (Int, Int))
runTests tests = (resultsString, resultsSum)
where
results = catchPure . runTest <$> tests
resultsSum = sumTestResults results
resultsString = unlines $ zipWith describeTest tests results
catchPure v = unsafePerformIO $ evaluate v `catch` failOnException
failOnException :: SomeException -> IO TestResult
failOnException = pure . FailException
-- | The main entrypoint to a Haskell module
main :: IO ()
main = do
hSetEncoding stdout utf8
putStrLn "Testing..."
putStrLn ""
testPart1
testPart2
testPart3
testPart4
testPart1 :: IO ()
testPart1 = do
hSetEncoding stdout utf8
runTestGroup "parseAny - exec" parseAnyTesty1
runTestGroup "parseAny - final state" parseAnyTesty2
runTestGroup "mapParser - exec" mapParserTesty1
runTestGroup "mapParser - final state" mapParserTesty2
testPart2 :: IO ()
testPart2 = do
hSetEncoding stdout utf8
runTestGroup "<|> - exec" orTesty1
runTestGroup "<|> - final state" orTesty2
runTestGroup "satisfy" satisfyTesty
runTestGroup "char" charTesty
testPart3 :: IO ()
testPart3 = do
hSetEncoding stdout utf8
runTestGroup "string" stringTesty
runTestGroup "number" numberTesty
runTestGroup "brackets" bracketsTesty
runTestGroup "parseQuotedString" parseQuotedStringTesty
testPart4 :: IO ()
testPart4 = do
hSetEncoding stdout utf8
runTestGroup "parseListOf" parseListOfTesty
runTestGroup "parseBool" parseBoolTesty
-- | A helper function to run a group of tests
-- with a pretty name and a summary
runTestGroup :: (Show a, Eq a) => String -> [Test a] -> IO ()
runTestGroup name tests = do
putStrLn $ "=== " <> name <> " ==="
let (str, (oks, fails)) = runTests tests
let total = oks + fails
putStrLn str
putStrLn $ unwords
[ show oks <> "/" <> show total <> " ... OK,"
, show fails <> "/" <> show total <> " ... FAIL"
]
putStrLn ""
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment