Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View jotolo's full-sized avatar
🏠
Working from home

Jorge Tomas jotolo

🏠
Working from home
  • Amsterdam, The Netherlands
View GitHub Profile
@jotolo
jotolo / ie8_node_enum.js
Created June 27, 2022 09:38
IE8 Node Enum
var Node = Node || {
ELEMENT_NODE: 1,
ATTRIBUTE_NODE: 2,
TEXT_NODE: 3
};
@jotolo
jotolo / alias_matchers.md
Created March 18, 2021 11:13 — forked from JunichiIto/alias_matchers.md
List of alias matchers in RSpec 3

This list is based on aliases_spec.rb.

You can see also Module: RSpec::Matchers API.

matcher aliased to description
a_truthy_value be_truthy a truthy value
a_falsey_value be_falsey a falsey value
be_falsy be_falsey be falsy
a_falsy_value be_falsey a falsy value
@jotolo
jotolo / import.xml
Last active April 17, 2020 07:54
Example to test XMl import from Studytube
<Products>
<Product>
<ID>OIBHVH-11</ID>
<Name>Herhaling course</Name>
<Description>
<![CDATA[
<div class="domino-par--indent" style="padding-left: 0pt"><font size="2" face="Verdana">EXIN Agile Scrum Foundation is een certificering die de kennis over Agile methodes, gecombineerd met de kennis over de Scrum praktijk, erkent. Agile Scrum richt zich op het behalen van het doel door succesvol samen te werken. Agile methodes zijn populair bij software ontwikkeling en worden steeds vaker gebruikt in andere werkvelden. De Scrum manier van werken houdt in het samenstellen van een multidisciplinair team dat zichzelf organiseert en dat aan het eind van een sprint een werkend product oplevert. EXIN Agile Scrum Foundation maakt onderdeel uit van het Certified Integrator programma en is één van de voorvereisten voor de volgende titels: </font>
<p><font size="2" face="Verdana">• EXIN Certified Integrator Agile Service Projects</font></p>
</div>
]]>
@jotolo
jotolo / metadata.xml
Created March 16, 2020 14:29
SSO Client Config
<?xml version="1.0"?>
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" entityID="https://capriza.github.io/samling/samling.html">
<md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false" protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
<md:KeyDescriptor use="signing">
<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIDCTCCAnKgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMRQwEgYDVQQDEwtjYXByaXphLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCFZpcmdpbmlhMRMwEQYDVQQHEwpCbGFja3NidXJnMRAwDgYDVQQKEwdTYW1saW5nMRAwDgYDVQQLEwdTYW1saW5nMB4XDTIwMDMxMzEzNDIzMVoXDTIxMDMxMzEzNDIzMVowbzEUMBIGA1UEAxMLY2Fwcml6YS5jb20xCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYDVQQIEwhWaXJnaW5pYTETMBEGA1UEBxMKQmxhY2tzYnVyZzEQMA4GA1UEChMHU2FtbGluZzEQMA4GA1UECxMHU2FtbGluZzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAiqYNrA8fZGpN5qk3O7Ik8tnrC3o+x29+DKZCfKP5ebjEWZeoc8vT9U5vb7eIO1I2wuX0+baLZIqX2JbrIVsQquI4iQVC04o72StOPGeliH65cKAco5GVynbCI4xzW7+Xbn1uKemv9Uud8z0opYSzhycPltzk5t3Qk4CF5C+/VY0CAw