Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🌐
jurosko.com

Vladimír Juroško jurosko

🌐
jurosko.com
View GitHub Profile
@matthewcrist
matthewcrist / index.html
Created Sep 11, 2012
Responsive vertical/horizontal image centering with CSS only
View index.html
<img width="500" height="335" title="" alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAFPCAIAAAA0uatrAAA4ZElEQVR42u2d919TW9aH5++aO6YSEnrvqAgCAiIiWLCigiJ2EVBAAbGLV7BgRzqKihQBUXpNIYE0Zub96V05x8twlRIgQHLyzef53GGQkpwcnr322muv/Y/JySkAAAAc4x+4BAAAALkDAACA3AEAAEDuAAAAIHcAAACQOwAAQO4AAAAgdwAAAJA7AAAAyB0AAADkDgAAkDuuAgAAQO4AAAAgdwAAAJA7AAAAyB0AAADkDgAAkDsAAADIHQAAAOQOAAAAcgcAAAC5AwAA5I6rAAAAkDsAAADIHQAAAOQOAAAAcgcAAAC5AwAA5A4AAAByBwAAALkDAACA3AEAAEDuAAAAuQMAAIDcAQAAQO4AAAAgdwAAAJA7AAAAyB0AACB3AAAAkDsAAADIHQAAAOQOAAAAcgcAAMgdAAAA5A4AAAByBwAAALkDAACA3AEAAEDuAAAAuQMAAIDcAQAAQO4AAAAgdwAAAJA7AABA7gAAACB3AAAAkDsAAADIHQAAAOQOAAAAcgcAAMgdAAAA5A4AAAByBwAAALkDAACA3AEAAHIHAAAAuQMAAIDcAQAAQO4AAAAgdwAAAJA7AABA7gAAACB3AAAAkDsAAADIHQAAAOQOAACQOwAAAMgdAAAA5A4AAAByBwAAALkDAACA3AEAAHIHAAAAuQMAAIDcAQAAQO4AAAAgdwAAgNwBAABA7gAAACB3AAAAkDsAAADIHQAAAOQOAACQOwAAAMgdAAAA5A4AAAByBwAAALkDAADkDgAAAHIHAAAAuQMAAIDcAQAAQO4AAAAgdwAAgNwBAABA7gAAACB3AAAAkDsAAADIHQCwUqamtOaDywW5AwBsgIkJ9fi4fFwuVypVC6NSTajVGu2U1mAw6vVGiB5yBwAsJ5rWanU6nUF
@p3t3r67x0
p3t3r67x0 / prefixed-office-properties.md
Last active Aug 4, 2021
MS Office prefixed style properties can be used for older versions of MS Excel, MS PowerPoint or MS Word when you want to save a document, presentation, workbook, or worksheet as a web document, or even in older versions for MS Outlook.
View prefixed-office-properties.md

MS Office prefixed style properties

mso-ansi-font-size

Note: Office only

mso-ansi-font-size: large | larger | <length> | medium | <percentage> | small | smaller | x-large | x-small | xx-large | xx-small