Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kamadorueda
Last active Aug 23, 2021
Embed
What would you like to do?
Makes' makePythonPypiEnvironment
nix-build --option tarball-ttl 1 --option narinfo-cache-negative-ttl 1 --option narinfo-cache-positive-ttl 1 environment.nix
source result/template
python3 -c 'import numpy; import Cython; import tensorboard'
let
makesSrc = nixpkgs.fetchzip {
url = "https://github.com/fluidattacks/makes/archive/a2271af3b65e817d66b4e2e9a766ad2c3a0c6d49.tar.gz";
sha256 = "04zbjiv42p444xhfpvzqmzymchwzcrnpd9svhnvkrgzwwvykinqs";
};
makes = import "${makesSrc}/src/args/agnostic.nix" { };
nixpkgs = import <nixpkgs> { };
in
makes.makePythonPypiEnvironment {
name = "example";
searchPaths = {
bin = [ nixpkgs.gcc ];
rpath = [ nixpkgs.gcc.cc.lib ];
};
sourcesYaml = ./sources.yaml;
withCython_0_29_24 = true;
withNumpy_1_21_2 = true;
withWheel_0_37_0 = true;
}
Cython: "*"
matplotlib: ">=3.2.2"
numpy: ">=1.18.5"
opencv-python: ">=4.1.2"
Pillow: "*"
PyYAML: ">=5.3.1"
scipy: ">=1.4.1"
tensorboard: ">=1.5"
torch: "==1.7.0"
torchvision: "==0.8.1"
tqdm: ">=4.41.0"
seaborn: ">=0.11.0"
pandas: "*"
thop: "*"
pycocotools: "==2.0"
closure:
absl-py: 0.13.0
cachetools: 4.2.2
certifi: 2021.5.30
charset-normalizer: 2.0.4
colorama: 0.4.4
cycler: 0.10.0
cython: 0.29.24
dataclasses: "0.6"
future: 0.18.2
google-auth: 1.35.0
google-auth-oauthlib: 0.4.5
grpcio: 1.39.0
idna: "3.2"
kiwisolver: 1.3.1
markdown: 3.3.4
matplotlib: 3.4.3
numpy: 1.21.2
oauthlib: 3.1.1
opencv-python: 4.5.3.56
pandas: 1.3.2
pillow: 8.3.1
protobuf: 3.17.3
pyasn1: 0.4.8
pyasn1-modules: 0.2.8
pycocotools: 2.0.0
pyparsing: 2.4.7
python-dateutil: 2.8.2
pytz: "2021.1"
pyyaml: 5.4.1
requests: 2.26.0
requests-oauthlib: 1.3.0
rsa: 4.7.2
scipy: 1.7.1
seaborn: 0.11.2
six: 1.16.0
tensorboard: 2.6.0
tensorboard-data-server: 0.6.1
tensorboard-plugin-wit: 1.8.0
thop: 0.0.31-2005241907
torch: 1.7.0
torchvision: 0.8.1
tqdm: 4.62.1
typing-extensions: 3.10.0.0
urllib3: 1.26.6
werkzeug: 2.0.1
links:
- name: absl_py-0.13.0-py3-none-any.whl
sha256: 0frk9b7b9adglxk85a1bbhbwhdzz0ys4d54gxhddh6fvilj4xgb2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/23/47/835652c7e19530973c73c65e652fc53bd05725d5a7cf9bb8706777869c1e/absl_py-0.13.0-py3-none-any.whl
- name: absl-py-0.13.0.tar.gz
sha256: 14vpfrz0xcf4qrkax6p1ikh2fyhnml5g1sfhkxll8q28hcijflv9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/75/c6/ea1b86d2e7068e77f5204f8280edb2434596c1bad59fe03564f3d11d5caf/absl-py-0.13.0.tar.gz
- name: cachetools-4.2.2-py3-none-any.whl
sha256: 00g05bqm5krpss7fx0sx0d7cgc72zw7bbdc5pbdvcyik2nbvih1c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/bf/28/c4f5796c67ad06bb91d98d543a5e01805c1ff065e08871f78e52d2a331ad/cachetools-4.2.2-py3-none-any.whl
- name: cachetools-4.2.2.tar.gz
sha256: 1zqc098gk6y614lxwqd9z2gm8lldgvrpid133pnlm4m048gfvdb1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/52/ba/619250fa6bc11ce6aa4de0604d45843090a53cd7d10d7253b89669313370/cachetools-4.2.2.tar.gz
- name: certifi-2021.5.30-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1n57ixzaln34d2qw55g7vh0hd6g033dkhqyxwwdz81kb8kwf9cah
url: https://files.pythonhosted.org/packages/05/1b/0a0dece0e8aa492a6ec9e4ad2fe366b511558cdc73fd3abc82ba7348e875/certifi-2021.5.30-py2.py3-none-any.whl
- name: certifi-2021.5.30.tar.gz
sha256: 1vm9gf8p3wxsc274av2lz35jfkslw3fs7pgn7s5i6q198gypdgrb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6d/78/f8db8d57f520a54f0b8a438319c342c61c22759d8f9a1cd2e2180b5e5ea9/certifi-2021.5.30.tar.gz
- name: charset_normalizer-2.0.4-py3-none-any.whl
sha256: 12sx2xiqnjzmq37a5g32m5aj0c4s149sb551cqrj46axs7ni328c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/33/53/b7f6126a2b9fd878b025fe3c40266cfaad696f312165008ce045bffa3fe7/charset_normalizer-2.0.4-py3-none-any.whl
- name: charset-normalizer-2.0.4.tar.gz
sha256: 1ws8lc1cshngraxyir4p81a0cll6b958wlz0d9gy8jq8w7mnfdpj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e7/4e/2af0238001648ded297fb54ceb425ca26faa15b341b4fac5371d3938666e/charset-normalizer-2.0.4.tar.gz
- name: colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1qn3bnyd7gdwkyk8nvlhiy3c6zbwjd49fjxj0gp8xxi9faiysiwz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/44/98/5b86278fbbf250d239ae0ecb724f8572af1c91f4a11edf4d36a206189440/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl
- name: colorama-0.4.4.tar.gz
sha256: 16w62sm95hmh55rqxn4zwdz0bkh3fqm1qnz9cwi3s510iasb4har
url: https://files.pythonhosted.org/packages/1f/bb/5d3246097ab77fa083a61bd8d3d527b7ae063c7d8e8671b1cf8c4ec10cbe/colorama-0.4.4.tar.gz
- name: cycler-0.10.0-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0bfb10mrib6f2rrw6iy6xq595n1a4f0ya4c87swzjp3czzhmm2hx
url: https://files.pythonhosted.org/packages/f7/d2/e07d3ebb2bd7af696440ce7e754c59dd546ffe1bbe732c8ab68b9c834e61/cycler-0.10.0-py2.py3-none-any.whl
- name: cycler-0.10.0.tar.gz
sha256: 1n69n23fak1gjxlrbhqisi2b9pv3ckrfj98llx3p53953082syyd
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c2/4b/137dea450d6e1e3d474e1d873cd1d4f7d3beed7e0dc973b06e8e10d32488/cycler-0.10.0.tar.gz
- name: Cython-0.29.24-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0n3zr92s80q0c0g6q84qmwzgddlxq8qdgpr896316m62rk6g4b3a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/83/fd/5954ff0db96b0f84f12350482834071892c1ddceb96e872dc53bd0cb219e/Cython-0.29.24-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp27-cp27m-manylinux1_i686.whl
sha256: 0fczfizlvz5pc562lrzzzwhfj6s9qslpkm4g3zrd6h7m2zk953xj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/23/a9/ec0d8a946efe665ca26509e9da12fe3abab412ad677cb6ed372faa7d4327/Cython-0.29.24-cp27-cp27m-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp27-cp27m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1md426bqfjkmg1ixlpnwzjywqkw0qcbxk5a6c94ry053y9fzmg1p
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c5/71/ac2ae617c31ec9df1d45b27c1b3d262f20543300293f2d96e934fef35e94/Cython-0.29.24-cp27-cp27m-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp27-cp27mu-manylinux1_i686.whl
sha256: 0y8y6hz6lx8d7gyp7g66l6ix24qcw0189yxkpjg4hgbsmj3k1b09
url: https://files.pythonhosted.org/packages/48/18/396b681a94624537122c8e6de91415769a8fa2c5e6d96081574d5faf991e/Cython-0.29.24-cp27-cp27mu-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1gjyxndgazdjggh4l0943df8kmkw0wcirg3jqi9bmq8yjgyvhk3p
url: https://files.pythonhosted.org/packages/60/0a/2f29583d082f6b1b7349b8f98e73ad15ef927bf3f003e71e9e7db62017bb/Cython-0.29.24-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp35-cp35m-manylinux1_i686.whl
sha256: 0jxhiwv8n3dv0awkawds14jqga9lwv9d3dkasak8ws1gzjx2x8az
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5b/d7/562a2695c94679c1d8f9ee6a9bad52154afb2891ca905a0481045e775e1b/Cython-0.29.24-cp35-cp35m-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0fh4b6xzwhnpcscpxqb9d8glwcv53knrp53a0fs1bwqgmfy5ijb0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a4/5b/7a4310866357c20457c0156d0016a2745a5e2096236a8a7ae1ccd3efdd7f/Cython-0.29.24-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 10shacgqk9ykvnrap6dqg5fh756hs7hbs87n59i8ybmijwa3isgj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/90/97/17021a29984ac85c5cab01f84adb86db52c4c83846f68de5837723a8b153/Cython-0.29.24-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux1_i686.whl
sha256: 1blyfrpqwvivknp8w4yp8vbjjvsx8rfvgrpm0d1khfayyf3s1lfq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b2/eb/8de639c651a374d6afcbdde37b0b910e667ac9b8eb5d5b09859c3ea4928f/Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0hdyb928wr0mhvc4vqpfjnsravkkngjxh3fg1bxs94w2lmaglbhi
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d7/04/5890b30102782a3ec9970df3c10f024298803d89624ee23cf75d09bd2548/Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 18kx3dhnzrkvbx6nmzg7jdjs2vzyaww8z8xw04by2l2d1qplbx2c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cf/ab/343921f326aba2fb19f4f4ffa6c2ff2931152edac201f7dff370c1474617/Cython-0.29.24-cp36-cp36m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1wmgmxgdfkc2x60y4671mpbm21qq5540i9fr6yjd77whrvp79pka
url: https://files.pythonhosted.org/packages/da/ac/e28e88d5846adf97ea81477e8567d5a333a0ab3b8d0f1836a8d2e3083aba/Cython-0.29.24-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
sha256: 0hbyy3s7lwf9swd2vqxmhl2i33035h347m894aqdcvifhrmjq50a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4a/f2/d472c874bf8aeb184e6b1d4a60a1579d8f428172d77c69ffdc9cc0c07262/Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0lqwiv3pha9w98gzshf2bljx7bkld1hsa5rnb3j9kykljzpkvjqh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3d/48/bbca549da0b0f636c0f161e84d30172c40aafe99552680f297da7fedf102/Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0ii7r1vhxxmkqj2nigi4mgrqb1ccqpq07q15b4qj7pbnvmzfyh9g
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a1/09/afe39eccbcb8e75b4f77bea919468dfacf3b2701c70f0568a3b78e19f2d4/Cython-0.29.24-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0hz0wgahinfc69p9b5pa8bj29myblvvmrcnr7bxqn4f8q8lfxc2m
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c1/23/b8e2151084fd4de0d1fe51bd3b07c1a487c8a8ed23b9778484a54dc614e2/Cython-0.29.24-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
sha256: 1aknz04zz056ydy45glfrrkb5kcr9sl91ikgbrr4bih1rkw46a7b
url: https://files.pythonhosted.org/packages/91/90/288b69748ddb6963e8264fbea7b50da877fa016329a2a2572547d7c32835/Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 16rnzdm68w6ggb1cwx5nif7glgzpzrsjn9b7i0lgp74xa7mbs7b6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/aa/eb/9f453315a0702349fff2147f88e2a147035168f152c03684e94b90ed17ec/Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1b2cjdfkdiaj8w18z7vd9c68yldf9286qxg6zpyf26w1kxbdw1dw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/40/de/56a0c2c972bddf03ca494ab2b1ae31dcd3cc4a1e97f6ee5573a1f73a7805/Cython-0.29.24-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0pqg7xhly0brgcb359m23bqwgxhja40khrlxdxgmcwz6mn2fchxd
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0e/99/a6821b430234db2d71c90a8c6ff43989a0088d56c74000286e51fab1be7e/Cython-0.29.24-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
sha256: 071ab87pdnyljqmranz60pp1ywx2ivw23d39saldlvdl7i923ddg
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5a/eb/de9e3e77d9ccd6f5a879d429875c26f7bd61fa9b52ddb402e6480e256e3e/Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
- name: Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1jxqdp21iy2ir99bwc9zwjywwpsxrvdac396ch6sky12rdc48h8d
url: https://files.pythonhosted.org/packages/22/0c/08f9ebde2caad767e023bee11b86f8c5269d2ce71afbdd42b0c554980555/Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
- name: Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 10pzs8y3p0665ak9nrlw3hkq81i73455cin1ysp9c69dx1vpgf4c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ae/2d/48b254fa0a264c6f1a9a2b0cd9a1514fa77176e1c8b33834caa474817a95/Cython-0.29.24-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Cython-0.29.24-py2.py3-none-any.whl
sha256: 11c3fwfhaby3xpd24rdlwjdp1y1ahz9arai3754awp0b2bq12r7r
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ec/30/8707699ea6e1c1cbe79c37e91f5b06a6266de24f699a5e19b8c0a63c4b65/Cython-0.29.24-py2.py3-none-any.whl
- name: Cython-0.29.24.tar.gz
sha256: 0hw4gs18rh4slij1fg252argxhraypld9apbqbl60230qc3lvw6d
url: https://files.pythonhosted.org/packages/59/e3/78c921adf4423fff68da327cc91b73a16c63f29752efe7beb6b88b6dd79d/Cython-0.29.24.tar.gz
- name: dataclasses-0.6-py3-none-any.whl
sha256: 17ywa7lh906h4ad04gzmwgsj4y2pg6z5kqkizm7a9zf7i3bnjjj5
url: https://files.pythonhosted.org/packages/26/2f/1095cdc2868052dd1e64520f7c0d5c8c550ad297e944e641dbf1ffbb9a5d/dataclasses-0.6-py3-none-any.whl
- name: dataclasses-0.6.tar.gz
sha256: 113x6311n420afj3vc8a6vvk43slgmqbnw13aqnl7vsyi4mvv239
url: https://files.pythonhosted.org/packages/59/e4/2f921edfdf1493bdc07b914cbea43bc334996df4841a34523baf73d1fb4f/dataclasses-0.6.tar.gz
- name: future-0.18.2.tar.gz
sha256: 0zakvfj87gy6mn1nba06sdha63rn4njm7bhh0wzyrxhcny8avgmi
url: https://files.pythonhosted.org/packages/45/0b/38b06fd9b92dc2b68d58b75f900e97884c45bedd2ff83203d933cf5851c9/future-0.18.2.tar.gz
- name: google_auth-1.35.0-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0n220406xq1pg02lh9sc58fz9p8xlv0k4mhgv3l66nyb5ss1cxcr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fb/7a/1b3eb54caee1b8c73c2c3645f78a382eca4805a301a30c64a078e736e446/google_auth-1.35.0-py2.py3-none-any.whl
- name: google-auth-1.35.0.tar.gz
sha256: 13nqj6hikvbdmbs1vb78c88ym0pd03m09ch00biqw64c0blkn0xp
url: https://files.pythonhosted.org/packages/9a/97/bf2edc87092301da1936b0df4d9d60e5f4287b6910b7d8f5cc0ea796d620/google-auth-1.35.0.tar.gz
- name: google_auth_oauthlib-0.4.5-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0rqa2n0ax4i5qni59n03d04l2jvkzi5rvfpv5p5pq93xc5ycx8dm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/45/d9/df4019fc28b3aed8218e1bfca38158b90b70a3583c15f568ca669564dc24/google_auth_oauthlib-0.4.5-py2.py3-none-any.whl
- name: google-auth-oauthlib-0.4.5.tar.gz
sha256: 1fpafs14ha12a3m8d2bncsign9jl1vacxz11z49g3k667mn8xdaa
url: https://files.pythonhosted.org/packages/16/92/fd6a1d55cb152e3e9d5fa06eeb1c65ad91195a1a2fceccdef7e6fbc36a00/google-auth-oauthlib-0.4.5.tar.gz
- name: grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 1wxs8a0pd2mgwl630wm1zvpp2cs66l08knvqvbi6nh35ycif0qs1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/1d/c0/22bdd524aee9ae74d9a16f1ed8df1810b739ec41772dc73ac9d8b1df5319/grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-manylinux2010_i686.whl
sha256: 1y5ww8ljir1r3938m6mcs13arr33jd1mndbq63skvqdq3nsais02
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c6/67/39240776db018e5840049d6652d1a44e653cb3451440292e4ebc5aac0b3b/grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 0sic51gd34mdsmnc8w7crijzjr6q696fz08pbr2cmi56pajh2285
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a5/bc/f02e694bacb1ce60144d7776bc808c17ad1e8e130151bac6ec31c51c270f/grpcio-1.39.0-cp27-cp27m-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp27-cp27mu-manylinux2010_i686.whl
sha256: 0d0sdblj8jkr1ji7y34k0ar5qb5p29iqydyhl4nkirayn2a3jwx2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a8/72/228415de2d45545d8c285177f9fb58ef317beabea91e7d8519d819cfb391/grpcio-1.39.0-cp27-cp27mu-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp27-cp27mu-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 09ymajik2lwlm2k9gpnlqihjmd8xbx9zm9pkcr3hc6axiddn8fa0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/98/5a/423579e0794518470bff234776cdfc7315816825a99142c7ef81067d7ec0/grpcio-1.39.0-cp27-cp27mu-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-macosx_10_10_intel.whl
sha256: 09ixfh32bh8w3vn0i7b4jhdgl0rk4q6k36yvwqpqwh26jhrb75bv
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c8/3d/4894e2035c3949ae46b3ed4ca02ecb3a470548b6fd9195bb40dd7a5985db/grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-macosx_10_10_intel.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2010_i686.whl
sha256: 0x4k53w3qbf46rq585bz29m46ks2wz108srwa406164vbf3hhhra
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3e/5d/e5e0f34c4b86a53c3b71e2c2e6dbdc403290b1b22a7ae8f19b3088c2e79f/grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 17ykr70cwvb7cw6vw99ylkdfmnbw9z3q5znd3qgbg9d1g0ccqgsb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d9/32/041a9f03cc7e80cc57d5460df1af31e859d5eba375a2d48a383228e0cd6c/grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2014_i686.whl
sha256: 1m146yxrlj6mqbz25qdwvaz39lk9mbpl4iwdg4afqg2p5d9bwlbd
url: https://files.pythonhosted.org/packages/09/78/b4a09391785ce6eb7ec65d0d358e398d03e370be20f7ffbf53609035ce2f/grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2014_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1h0ws5bxds1x8j473sp4xviycbdjhx1l56ahp29vil96wn3pkia3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/f3/e0/1f98ef82033eed1e09262fb1ad03e06fa414b48b094ca3125581ca1d5f99/grpcio-1.39.0-cp35-cp35m-manylinux2014_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl
sha256: 1fqanlln12yszlhkyvr8cw0sv7h859vlz9lcxvap76c0gw4f451w
url: https://files.pythonhosted.org/packages/11/68/5e208543f718d3adc3220dbe6bf682d8c032f3a5ae9f4d6144bc4ba11b9d/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 0lfry1an1jfx1q6gnpn50wyk65di61s18nsf7479mf4mlpshb8fm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b5/e5/8a47687794a883bbe40dbf4f91112e3f01a7cf23b4a5d11560a045aafa03/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2010_i686.whl
sha256: 1bxxgacpkjkkb8m9ql73fjp6cmhc8rkdh8cfb1q5b73incsnnsrn
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4f/53/ca7d18d16fa5eceab20290041954a46013acf53ad38e54442095b5872fe0/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 1dd1a8q5acidjkihxvxhsch2xf75bcrcha780cz8jhrv2cd1qkjl
url: https://files.pythonhosted.org/packages/67/3c/53cc28f04fb9bd3e8bad6fa603aa8b01fa399dd74601ab0991e6385dbfe4/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2014_i686.whl
sha256: 0sx6l7xynsmnyd0d268w9f2a3c356bxak1vnclaczkya6k3gfnd6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5e/f7/7578f5157fa6cfeecbb7c9a7214cab0af3f582cdfbffdb289d98818d9ca3/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2014_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1k1l2bqb57ky5iwd757p6cwdjc5x88b839p8zjrfcc10hzfi9zxh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/eb/32/332a2bb0cee0d4040331952c5ef3d040d119a15b3c622b60bdcbe768bded/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux2014_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux_2_24_aarch64.whl
sha256: 0nrbr8kmnw8qdj8ri4586pk645ppp977a1lafgc14bi9jkbqm59a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cb/0b/ce65998c97a468d7f2633241fd02ce44be1b895bf61a6acb523f95b3c149/grpcio-1.39.0-cp36-cp36m-manylinux_2_24_aarch64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
sha256: 1rhfhqnyk0z1mhv1gw1kb4jj5ry8yd8wpk5scal72kn07whwdqi7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8a/27/f7a952a3fe26fb6f6db7146fdc4e287c80de077fd6a323814e9a81549755/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 05jyvfvlcfq7bg8n87dcsn4vxyp5n3s5qimf6y0a5zaj3yxg89si
url: https://files.pythonhosted.org/packages/62/4b/8aec74c3dc13144a55afcc43108fc84d7aa8b9fe5bdfd8118042acc17a31/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2010_i686.whl
sha256: 1h27q22fxhznm3wva626g93zgc0qcy2zp7c7d4z39hjwfr8128d6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/74/d5/15fc34c39d741744fd7167b56a7c18d142dfaaa6adb8cdd3b03f825e8fde/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 17azx0pa5ylghqqsh99gljvqbf4kyh1n7x4kn2vxywphflx5n7v9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/66/61/680d8a5a146e33ac463e0fa800ee37c6becbeee4aa02522fa6632dca8831/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2014_i686.whl
sha256: 0n9kzdyh7x94hdwag28xhdy39rpvch5nil3ckx0r4sv5vl547zn8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/1b/05/0356def9f40feef6771edd0c2093e9752929fe6c39f33f99c0abc95693e6/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2014_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1kafkr2q7aa7cqyahmyr5sw1x1n0sx5z6vw218dmmdmaziqg9k1w
url: https://files.pythonhosted.org/packages/68/c7/e2104d2c91e451b7ce5e3f5bea221bff2c680473ad491626b46a54efeaa9/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux2014_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux_2_24_aarch64.whl
sha256: 1hxrk7hnq6j3nj9p23a706fgk2dlfgyq3a7sxiz2vb2s82xyxirb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8d/87/f66686884e21e4350746a18e664202ab9b39a3cd527df3ff54a022935ee5/grpcio-1.39.0-cp37-cp37m-manylinux_2_24_aarch64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-linux_armv7l.whl
sha256: 1ijnks1qir4111arfzjivb45hbqcgqdwawjsy662b8lx01hav9kb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d4/46/3fbcfa211c94d5accb46b2ae500e0b23bf03388e20b9a52ec8e8781de880/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-linux_armv7l.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 0xfr4j1sgwsbxjzd3dvaiipjmn6a9f9mkqbz87mgspkbp0v9kyx1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5e/18/84704a0504a890317aa7648399bc3beb81856d4a3ad7fffa8e42951419f6/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2010_i686.whl
sha256: 0dcgabvvxp322klrf1bysjhc334qc4yhwjxb6vyknrspnzrb1ks6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/16/45/f3b0ca05a9f7c29ff798b3d10db463f2a6fb1d7d08c72f1be1566a76700a/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 047knq021m8scwcfh1h5jxzkqn1mw9hbypxajdllkwdzzf11qqpj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/9d/9f/710c157082b7a1535207240e9f103550d665b39929c6c56a6dc6efce371f/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2014_i686.whl
sha256: 0xm0kwxswhqlvfr2rl8w8pkgsm6vkmmh169x1fajkjh5zrfcm2p9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/63/59/0c804793d5e1c152d650b6169e52ce271dee8ae009e16230dcb5358da48b/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2014_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 0ywrv09pbycqx1nzxsii430qrcfaxnrz9vdawqh4v987slmfblcf
url: https://files.pythonhosted.org/packages/89/65/0bcffaf1db154514fa87433411b6f01fcbcab2eab776438071482cb3c772/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux_2_24_aarch64.whl
sha256: 18pbvz23nz3r5wmj7gam0a4jcl7lb5krbyrvany6f9wkxizzlmrw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/66/11/4daf12350b00a2143f8ab97196e6d02562e14fbafa2901283e5b23dee43f/grpcio-1.39.0-cp38-cp38-manylinux_2_24_aarch64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl
sha256: 1s8s26mvarvcjk4adiph6v9wx8gk2m7nrall4wrr8p4qkz2gbq23
url: https://files.pythonhosted.org/packages/20/e5/436ac12fe5ec7c62589593face386bd3d16fd039d1524b6f9e736960ed61/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 1jzsbsdgha4s9yjxl1hx5j34i6wldzd0jl1iai77bhch58128fnw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/73/9d/16396c2b6e2830c8b5285c13bcf91f149f77f51e0cd5e88e2b99a6a5c0f4/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2010_i686.whl
sha256: 182piyg8kmj72cvsl3mfv2a9g0ryz7v5gmxbp89r5c7gm15sjvs7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0b/4f/86c3e14e6dd9efccf0547b1a97db0f217442c3ea5aa7949e8557cf306e5a/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2010_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 0k7ws33cabg7xcz2y0a3879cldyx394ja7acxww2yzbpmyki1ma6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/77/78/43e4d04a602dada1b4788a32d9a7578df0130243b2e3f148f2ee81d4fac8/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2010_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2014_i686.whl
sha256: 15n6nphacqhx3wabl7sbpv1l4qaxl9n98idcr3qahm44xsjv94ah
url: https://files.pythonhosted.org/packages/67/da/46990a221252856e270848cc0f75024f4848ce17bb17f065d4068d225e30/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2014_i686.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 0vw1yais6lskcwn0sy6jv5l9zm1cny5w6qbvwswyf0sp012s10yy
url: https://files.pythonhosted.org/packages/9f/2a/3e2856d256339e144953e7d28401faee13d72142a73fa4c0d25746786025/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl
- name: grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux_2_24_aarch64.whl
sha256: 0j6j4wzj5zlaz7sgn6kphvknjhx32v172sd2r6vs7zq9rrwbfn22
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2e/16/eaf17ddd593c0fa8b83d1723abe04b6126e78cca90577328cbe1815235a0/grpcio-1.39.0-cp39-cp39-manylinux_2_24_aarch64.whl
- name: grpcio-1.39.0.tar.gz
sha256: 01zlj35n7nb242ypnilz4h96cq3lb62g22mfr42gxmjrlihl75sp
url: https://files.pythonhosted.org/packages/07/ea/398472e896f529d23fb58e33f01298dfc554a341d58f87c1ea5ad817208e/grpcio-1.39.0.tar.gz
- name: idna-3.2-py3-none-any.whl
sha256: 0ynxnv3raplspvcsqly99m6b33s2a5l6zq28rcs116c4w9150iql
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d7/77/ff688d1504cdc4db2a938e2b7b9adee5dd52e34efbd2431051efc9984de9/idna-3.2-py3-none-any.whl
- name: idna-3.2.tar.gz
sha256: 1wr5s7ngfdwp4fap4r95liihxyvidj137qsc2j2hg4b7j3cvlzs6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cb/38/4c4d00ddfa48abe616d7e572e02a04273603db446975ab46bbcd36552005/idna-3.2.tar.gz
- name: kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1agc26fan89c07xd9ly87w84f4v362zgxh8bfc084qj0pjzznd7x
url: https://files.pythonhosted.org/packages/94/4e/f90bcdd273194230f9c08ec63a6d0874ef36ff5c077f487f761221361cc4/kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux1_i686.whl
sha256: 1l1nphdrq86i19nd02ycvw63az4w1lz3skfj7cl467gcin15s5fk
url: https://files.pythonhosted.org/packages/de/0e/3844ee73c5068dd15c6b9a0de8d81cbb5f1a797806ca437768ed60a2b987/kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux1_i686.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 089ynmimqhpxwafqqxm3wsp3lf8rnypyrqia2k4zlrkyy6zpsyjs
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a7/1b/cbd8ae738719b5f41592a12057ef5442e2ed5f5cb5451f8fc7e9f8875a1a/kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 01dyjlfzcndc091hc4rq7ql25gv751w7i4gx2yc6k6h4i3dzimpq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/29/4f/2c16c5f4057ca218b5e8c488e2fff41ceaca761aaaace81fb0d3ab3d651a/kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux2014_ppc64le.whl
sha256: 12zhvd300fdab6g5pa3kkiv808lf20b40l87ykf9wwxrs0ywsv2z
url: https://files.pythonhosted.org/packages/82/c1/cde062a2244b7e06a68f51f0d28d3637dcf6a6371c1780a0d9ee9fffb253/kiwisolver-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux2014_ppc64le.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1w7vhjnb5mr20cifa8p8azn5bqgfb51pxmjwsrqa9hvszl8rwb13
url: https://files.pythonhosted.org/packages/49/9b/f45d28fc09ff54287d60c7e0056b306b7c9abe5d23ac8f5686f7c940d30b/kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
sha256: 0y52bjy1841lsd4cbk633a0akiw827zkfh35m91sg469vbf991mk
url: https://files.pythonhosted.org/packages/41/ee/ec6a7ebcaf34058d868dcd5f28e80164b8d868567d1df286f97d5cd7d934/kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 128ns25irkfbrr7q9ssv91pb9p5xh53fbq4dm057zbvzgzmj0f6a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d2/46/231de802ade4225b76b96cffe419cf3ce52bbe92e3b092cf12db7d11c207/kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1f4wxwndz7n0swp1frx3mpj5qs4pfm6h4y999f2l4ayrx4d0zzf8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/81/ef/e363e51382266fac799fd56e12b469a485cd4d29c56b35143405615f40ec/kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux2014_ppc64le.whl
sha256: 0cfs3x11nwfsqgg2a8kvhxvlf1pqyh4hcf5qvvzv59vknwpw26qy
url: https://files.pythonhosted.org/packages/11/46/217f4abd8454c1c60670e4759214c033f6adec55458e690926b759205cc3/kiwisolver-1.3.1-cp37-cp37m-manylinux2014_ppc64le.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0whb04c61vcrpn7r9gsm0cy9430wxbm3w6cmqadgzh7dasnd5pri
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0c/89/cdd752da48b66f31a0732902cd9800e6d232ce65f6cc4e83f9d9d2bd99aa/kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
sha256: 1hy1gfgrvbkm4lqhql2pcv0hi57a90xs0wjfr20x09zgznf68g2n
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d5/d6/7dc1b62d7541e5fcbd9eeead14e60edafb851367227c7a05b1fcbf641e03/kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0cf1nlsbvpc5b4rgnah65vdn8vcchp760zifjl8razszb4rinxbq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/99/04/41e831621ddec54f99e9e3693b8d4f2f583d7f3ee8df33bf9a7d6bf764de/kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1phhxxs5gx8ibh0xcfd1j81f1wcm9aij7v24iflv8jgf2m7zsmx3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/de/2b/619d5cb29a3a6fc1f75b35204096c6995768960cdaf90c394592dfe8c738/kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux2014_ppc64le.whl
sha256: 061zvaal6a3cc2b6j5hf2dpn21r7pizszvix4l4nrdrl7cxxp2ar
url: https://files.pythonhosted.org/packages/52/e5/cf3e9541e307d1ef90203b5a499cb6251cc6af7a8c69be28aea911118eb3/kiwisolver-1.3.1-cp38-cp38-manylinux2014_ppc64le.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 003hparz24hy30cjalhyqg9hg4n5zplsssf1sghxx8dj6qd6ibsh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/44/33/68de462c07aa262c711a17ee169279cdd332fefdbf78cc9b3ff320615ebe/kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
sha256: 164mrq9k85mgfbsdlhsrl32fvzvmvzxs2mjy75zd1sx0qb82fgd5
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3d/63/1166d8e8a6b8df04e7989f8c0804f185610eb70aa6ef61b7f30085199f6a/kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 10l8nwzdi35c44bvd6kxbysrvim24ba5ycvrnhhgrbn491ry4kl3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/46/96/36f152864795099e6dc1b2a0cc94f8a8990252a971137eaafc65797e133b/kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 08anqsaqwycmm8qdv6mwrldgxg418k9cbs6friaa020h6ian8gjw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fa/a0/8b4a72bf3a247b44174865bcb062e4e16c1bb094d287f4dea25a03e15464/kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux2014_ppc64le.whl
sha256: 0m4aqc93wikbjp9ic0ppvwxx67n8s87rsdcwj37mxn3xsickvvxc
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e7/bd/a538ec48dd6da9506a7dd8e7942ab75ac7cd67163ff6b759eccff0bd78f2/kiwisolver-1.3.1-cp39-cp39-manylinux2014_ppc64le.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-pp36-pypy36_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 03g3aa9vp3fxyp1nyamb5d408nr8z4cdx644a929n5826903zm8c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fb/03/94a66e27829934d8d34d40c9250c23c940b8e792bf3d1048f1aceaf3def9/kiwisolver-1.3.1-pp36-pypy36_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 1cv7b4lsgh1zfy8b7ldy2fzwi5a0rqmkb429yqs4s7hhw0arfi1k
url: https://files.pythonhosted.org/packages/50/65/d493d158f20fc0a6540fda7ea1f47939679f233e774ff04beefc408e7726/kiwisolver-1.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux2010_x86_64.whl
- name: kiwisolver-1.3.1.tar.gz
sha256: 0j722s7y2yg9mhbv4n7c6f23lnjx6kwj20xils1ldnd826cij2lm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/90/55/399ab9f2e171047d28933ae4b686d9382d17e6c09a01bead4a6f6b5038f4/kiwisolver-1.3.1.tar.gz
- name: Markdown-3.3.4-py3-none-any.whl
sha256: 035jdlw72vss4lzvlslx7wfr4b43cf2fl03ani3pabyyc49bmhwn
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6e/33/1ae0f71395e618d6140fbbc9587cc3156591f748226075e0f7d6f9176522/Markdown-3.3.4-py3-none-any.whl
- name: Markdown-3.3.4.tar.gz
sha256: 0jbs73nincha8fkfxx267sfxac6pl0ckszjbqbb8gk4dhs8v9d9i
url: https://files.pythonhosted.org/packages/49/02/37bd82ae255bb4dfef97a4b32d95906187b7a7a74970761fca1360c4ba22/Markdown-3.3.4.tar.gz
- name: matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 04w9yxyh88nllriv8w8311f65z979mxiim8vlfqc5iql6js8p62w
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d5/d2/5c73af591cf3a2f823848510aea1228a610e6d34d27e2c9e6ed5570f5f40/matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
sha256: 1ajqy73zy06bpm39i32wy8hvik5ygfqf0b0v4n5az5nrg31fzigi
url: https://files.pythonhosted.org/packages/f4/b6/c37ad3afe94c9697ba8d341aa36dcf074e568cd848e613ace7f91701d219/matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux1_i686.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1dbhpkq0bbn5m7rjwhmwcvrmc2m6sjxr2j8x1r3b2m3pzsg8bcgf
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7c/ec/3d77b10ac3d30590f5431fd2dc59c58d20c020af107b47f8974896afc5c9/matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1shvigx3f29mzig8s2rh3vivjh5axncqf2z9ayx7zzz46c17njl4
url: https://files.pythonhosted.org/packages/23/a3/3406c0eefda3a925de479c147914b1c1c42a85941a3eb42246853455f7e9/matplotlib-3.4.3-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0c6kyyy9m8kg7mcm5vvnwrjyjb1v1y3g7v28c0xsvjgyb5d7315q
url: https://files.pythonhosted.org/packages/14/fe/30a42edcdaf7cb809782310c90817dbe7121fc32304b80a7776e3ba2dc53/matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
sha256: 01k5q0jyn82jdjmlc81wq40qvfqddcgmcpjpskscfj4ly98kp2m7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/bc/fe/0f10d673b74479d9990b7c485e786fdb6a12688d0ddcccda21c664a565ae/matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux1_i686.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0f0q8a8rgnz9ay3hqhbwlj7m113hs39qrqsagip8njx590x4wwka
url: https://files.pythonhosted.org/packages/11/6b/9c6bb4c1e8380d16dfb78709e907a469bf0ddb12a55249a15c3f15717862/matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1xdh1qlgsnvkabxpg6djrv373farzmws335pkgig5malkf2y1qa8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/85/1c/f131235a502fe08fe6ebc8f2e0661f39d61e013e340925cd187fb3662b5a/matplotlib-3.4.3-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0skl9xdly6jk039ivwjbb6rpkza1grfm11sqc77cz226d8rkzddq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/10/29/541b43a73a0f82517c481e0f1568423d88be6108956737f79e7ef97192fc/matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
sha256: 1nins8ja44cb1pw764cz81ap17c37wkarfxypy9c3h2396az3mpw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/14/db/8a4554755c9d5452b33edc846d250f58ab5a16b0c38308559d66ab3a65d0/matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux1_i686.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0d92sk20szbm4jiv9nm6nhlr97l6br06bq2p5ha1lvk2n5hxzs3b
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d0/c6/cca253a56088f330153276d71ffbfccabed9bd59d0c254e6b77aacf9d801/matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 11768ram1yb5v8ram421z19jvjd8hk7qwbgarlgqk2498l3y7dj1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e8/78/28effe659ec8947f0745b2a94c2dbffbaa64e5f90f01c584a5598d609957/matplotlib-3.4.3-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-pp37-pypy37_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0vx5qmlgg0yfjras3v6imvsa2hwdw8yj239ngiih94i59d8nasam
url: https://files.pythonhosted.org/packages/69/e4/3d6c94da872ca23a4096f0dd6e72ea5aa3595c7ef1c8f8917fed32fbb98c/matplotlib-3.4.3-pp37-pypy37_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3-pp37-pypy37_pp73-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 06frc9nr4q0b9hhm1124m059l0b4j3igd275hkqi91jzbl2jd82l
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7e/b2/d6236e1404b3196f68395645dd1bd1ffba35de151cfd6b948b1134404c09/matplotlib-3.4.3-pp37-pypy37_pp73-manylinux2010_x86_64.whl
- name: matplotlib-3.4.3.tar.gz
sha256: 06032j0ccjxldx4z9kf97qps2g36mfgvy1nap3b9n75kzmnm4kzw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/21/37/197e68df384ff694f78d687a49ad39f96c67b8d75718bc61503e1676b617/matplotlib-3.4.3.tar.gz
- name: numpy-1.21.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 04yzacwcsvj9m2xlwgnnmw9panqlr23vyj1m8wxqzh3k68r699jj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/64/1d/24b83eb738ce77eb014777c1ae6480ad82c7599361735f0cfcb0d4788e57/numpy-1.21.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 0632yj9xxfv1yw99szqmsvrsi7gww2pwmnihv5646h991bdvk9si
url: https://files.pythonhosted.org/packages/52/0b/0bacc59bff3b52ecb276cec6674b751d9d403fc116a11306dc697b449c76/numpy-1.21.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0lns1dmfr260xap86kmagpbn657ihg190gcdf49m2v1z16fcfbcz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e0/54/49206c6aba7d0e7d5a6e2f5b6760a00e35bb705e9d2be007be0a16e4ba40/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
sha256: 1if05zwbs3w56paa12xj4971c2bnr2alfa923pvqc0r6qj0lspm5
url: https://files.pythonhosted.org/packages/78/01/17f8c6c865110694ae8e21ad84288860e6487f55f70c967fbbf43dd59f8f/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 0m6262ln59949r4pcb1dc5das4g6fzbcdqxcnbgg488difv00sj2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/68/2d/0fe6592a96a1da097a33fb87b9618197c8a1801e84c7483fa7b93794a87c/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1ilg2v1r7aqp2n2svl9bd4qpdz15jqzs1w7wy3m1as6lsgs5d099
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5c/61/b2f14fb5aa1198fa63c6c90205dc2557df5cacdeb0b16d66abc6af8724b8/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1pvfyv1bgbbsrz9907kpfmczdm1k7czwj18s5a5zgnbdvdiq9189
url: https://files.pythonhosted.org/packages/13/43/49ef25dd73f046f6d5205a5e52532e3b7efa15c42d5098a801bbe6c62cf0/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1wgdypm4b77dn4wzmwx84gc6f2rvbgj8cvqd7n41by5aifnmjm40
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8f/3d/7247b219c2c3bc5720a0ae963bf384df1f7f39c17330fcff2bd9d8640768/numpy-1.21.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_10_9_universal2.whl
sha256: 18rjym885fw3292cjcxirrzzz81l3kkhv5zm80wdnzffym2r6455
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6d/2b/167a5fc6d37b65ca9924f748add4d563240ae1505d47e5a28a4d4b19cf31/numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_10_9_universal2.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1qnx07pgvd7xg4fv93abza2qm1xlf5dlgkcp8n57x0aakp76d5i0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/92/56/5005c13251da910edaa9768840c6dd6a68df45b69f3d026bc43ab1a79f4b/numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 0kv1pb7v6vgskwb3szxsn85d8fqsayz9bipj8h3sjfvw7jrmj6y0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/16/55/ac6bb76315448882798d9079dcb012759f9d32c05f827d7c13f7e335d8bb/numpy-1.21.2-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
sha256: 0mwx40q8ac13frdi6p3zmjq3f8syw92k6chrv39mz2h0hkhjj874
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6e/7d/261701d028b3e610f17fb4454eff7e528547b7ed4fed3bd26dec73ee8d6a/numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 1lq07ywr2w1glgz380xc435gsl6jm0dj5jv79n9lbf7kva4pdp3z
url: https://files.pythonhosted.org/packages/aa/69/260a4a1cc89cc00b51f432db048c396952f5c05dfa1345a1b3dbd9ea3544/numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1vwvr0879zwycvv5iy6hshid5aca6zxw0vx846afxkn59l1681am
url: https://files.pythonhosted.org/packages/36/4b/4116a1b27e02d186af2220945a549d09a38092944c55938f0af9e2e7b06b/numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 0ccr1ibwfc9z13mcqpp0269xd16bbriww0wvcqfsayplbs1daxdz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c3/9f/90cfafcb366c1292c646dbf9b2a5cf0b420e34e814acf0484d2f443482fc/numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 03vnzaba885l9s00lczcqlrry242sff7xmaf9bm75bfa92vlbnm9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/18/d3/0b5dbf3dd99f6a645612dc8cd78c633130139d98afb5303a3ce09723609b/numpy-1.21.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_10_9_universal2.whl
sha256: 0f6cnafmi20pi4gjc2zga7pnwra5m9ddf0w5w49qs1hhs98kc3nx
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cf/96/4a0eed13a185da6f7e48f76739de86c21661fe6c2738f4630a628d5dcbcf/numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_10_9_universal2.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 038jlkzanh347slziims7v86fd56fpq9lyh7p7arsy87ic9ap84j
url: https://files.pythonhosted.org/packages/24/ad/b1fc85dda2d40af2b28c70f741df80ee0e243502b61b33baf7fa150760f8/numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 06943ylnl62dh982qzck5gqaihmz6w6wr7hsdz4mp03xsri01rgx
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e8/66/380373a412dda1f321773b3872dd0d1fcb4ceac7b8c62baf436a31ce4638/numpy-1.21.2-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
sha256: 08rpvb8li31vjg9m3k617dy61f75wb66qyr3bjaz4937sp7iq334
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fe/78/3a18a4a8a24a3fa5ca34ff3b0e855c19503dc6fb625b75a83bc17e4817e3/numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 0dzpm6dgglcjibvhg0id9jaiz3rf77dmcdg9djvm0fkz2d84krjx
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7a/4c/dd00ce768b0f0f7de5c486cbd9f5b922bc3af2f3a5da30121d7f7dc03130/numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 03sqhci19zcj2jpnddcmmhy9a36md9lp55picnkrq2bxci70chmk
url: https://files.pythonhosted.org/packages/01/c5/3ac36428af637b48236a389aca0e39896dd66477d759f6831a593d56d248/numpy-1.21.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: numpy-1.21.2-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 19zlyw5ckvj0vw2pq3s5nw3yly3545832i4s3sqzwmmgfiynlsnr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2c/44/4210d16af96fe03f41c64bac2146435dc521a6e0457fdb3b5d15e1844578/numpy-1.21.2-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: numpy-1.21.2.zip
sha256: 1p6n7pbc4s7qdqh28clyrhahs0xzadh7q0w6vwakp4n5mzc1ccj2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3a/be/650f9c091ef71cb01d735775d554e068752d3ff63d7943b26316dc401749/numpy-1.21.2.zip
- name: oauthlib-3.1.1-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1k1hfyfkyq46m2ih51p1jxrdk4w1z3kgqwfrak5nm37dq9a67gs2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e8/5d/9dd1c29e5a786525f6342f6c1d812ed2e37edc653ad297048c1668988053/oauthlib-3.1.1-py2.py3-none-any.whl
- name: oauthlib-3.1.1.tar.gz
sha256: 18wq66yf72b3crhsqhvx62bp5kghsh9c9x76pv8qvp9kqpy1a0lg
url: https://files.pythonhosted.org/packages/9e/84/001a3f8d9680f3b26d5e7711e13d5ff92e4b511766a72ac6b4a4e5f06796/oauthlib-3.1.1.tar.gz
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-macosx_10_15_x86_64.whl
sha256: 1szd562q6y2s98kidbz91d4aimgywmhwfhxqvdp3hj78ba5may4s
url: https://files.pythonhosted.org/packages/43/e3/e5927583978ddfb5ff61f0d146bd1cac28a1f6b13c9880cc448b23e460d3/opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-macosx_10_15_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0gy6kxhbpx5mx94689kn0zjfn429d11f3al922a4d1isiw9q4cld
url: https://files.pythonhosted.org/packages/f1/27/a4c40a4aa2fc8eb6126f833329fc9490b71e33d344f353be2a79b09a687a/opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 13l58ni147z0gkdbj3qlz24s052wpdp0l51bsz3y004m4s2ks7w8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7f/45/32b09b11c76c354beb94c6549d844241709366fac02f253aa7f7b9ec9861/opencv_python-4.5.3.56-cp36-cp36m-manylinux2014_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-macosx_10_15_x86_64.whl
sha256: 1q1j5s32y91njr9qzslngah4abakgf59m6rrhhg9br481dr3p0b8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8d/78/ac506f9531ea145c4ea32cf6d00d6d6314034c65d489fa90f805b381c82f/opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-macosx_10_15_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 13vy8qkms5yamkpnwjkgx84bxr7n5wpv8c77sg9dbnqxmmvcnq63
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6e/b7/3274f88516ae9204c1a97218bec1fe8e84877477c891f5ba06a9b2900c8c/opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-macosx_11_0_arm64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 19gv9n7hq579w7dz6n1bg524ffjjdb3gpns46wdispkj03ik0zs3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2a/dc/fc36b1be606cf3b69906ad99e16d0440a6b86f3acb2d7628bcd15979fd10/opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1k7g0ksg70jnpl3qz6fam513zf2figcdn55ili9lzifmf1568b74
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6b/73/a8921d221a673600dc744033786eeab56ed5116686a1b932b724a33003c6/opencv_python-4.5.3.56-cp37-cp37m-manylinux2014_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-macosx_10_15_x86_64.whl
sha256: 106qi7721llr2iwmxgzhrfpafh983k2hhlzmr73czmqi54y3dhyd
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8b/72/ce197a5650640f77342b3084be18783dc99debfcf20e2d98cde54050c97b/opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-macosx_10_15_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 1hrv6cmdc4p5mckjsxilqbav357mzgg8rnqlsnf0vqzf2m0a390q
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7b/6e/343914fd76deaaa5da1fdb08d5cc8f1abb319f6037b9a2a5f356d01f0ad5/opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 18g9w4dfpcld705c0bjyl6gs2vvkamnpj889rvvh538fcafi7i85
url: https://files.pythonhosted.org/packages/06/85/4a19a134e684ec819f2049317fdc162e80cbe5972c182ff1fe2bc57c8801/opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1qhmq48fp8zg7aw1dyp2fn5nb5h5wskls43iixids66fcgz946w3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a0/af/61ffa11bc0e5328e6bfcbbf47e581fa89f135f995c3add71bc9a0c3000fb/opencv_python-4.5.3.56-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-macosx_10_15_x86_64.whl
sha256: 0w9n5rmmkq8kafvz1g34wjw1s3w58lh194lc7kfkl974xbbgqrjk
url: https://files.pythonhosted.org/packages/17/2a/573cd811e2d38cb2956c55f4dbbd37c55c2aa911606467f302315ffb0aa5/opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-macosx_10_15_x86_64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 0by8jq2ppzljbpghz02j8v6h3v3bpdi49lqzj1lii147l234xijl
url: https://files.pythonhosted.org/packages/88/e6/5c13983446f1221f53d2d626d1c007b0d6c74658004d60b6002afb7c006e/opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0271qs9jbjgmj1mza774b669cw05rfxk5xaqkh6yz7vlq03bwll8
url: https://files.pythonhosted.org/packages/38/37/cfca182bc64aae0f734e48248da16add2843d6ebdf2049bb7bd070717227/opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
- name: opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 1cax9287cklipdk0ns4xvd7dpgx4f2rqhqkl1ca6b1gwwwdwcnwb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6d/7c/acb51d4af0239979a5faf8542a58f8d5774cc30f6a2384527bffbb29278e/opencv_python-4.5.3.56-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl
- name: opencv-python-4.5.3.56.tar.gz
sha256: 06vksa4ql82s2wnqh9h84jw2s4i8r99gr3dp3w7i9wy7xqzis01w
url: https://files.pythonhosted.org/packages/01/9b/be08992293fb21faf35ab98e06924d7407fcfca89d89c5de65442631556a/opencv-python-4.5.3.56.tar.gz
- name: pandas-1.3.2-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 12bcdap38cb3n81zgrmp3qd1z574c4yigl8j8viv3gbdpj5fnz5s
url: https://files.pythonhosted.org/packages/00/08/8ef0163451d9df896e53743c58e53162845ab1788957d194988ce3a6b301/pandas-1.3.2-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1qx8jbffw8fzsb7605x3fi6isf7fkqc2g0l0787fi7946lcipdzw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/08/dc/d3513ec40c7df37a0e55b749a9b3a715f0d8b992c34c6ec6050bfd4a1703/pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 0x89cfnadnaap1ciykz10ggis0cq6r3m25qbmc4ll02x7qfxqm7s
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fa/45/dec99f7b5196002b5c17484b0b9bdab8896e780a576554e70f45fd33e462/pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
sha256: 05ll4pmyp13swrb0p6d8chflfnxmc5ljb9vd91bba5svbp7dkkil
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0a/b8/591b5e96922037bf9501fcb95ee55c85b6b5e05422e4bb6d010df867f364/pandas-1.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
- name: pandas-1.3.2-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0vqpbkgmk1454wsidzqbvv4hs739izjza5p1bhxffnh7r92rfyph
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4c/dc/5949dd7e2b0233a26dc3482ee2ee8707542cc25696602d990ed407ff939e/pandas-1.3.2-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0rbpwwp30mn7mcrkak6yymvsnvpdck0m5mpg23hypsw4ab7f1s69
url: https://files.pythonhosted.org/packages/72/eb/b31869f03034af77bb27d40aa1f313a854874bf2ac68f1c8f5fb757add51/pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 0ddpxkff7vwdvz2gqpbx15n3jmbfpw7al1ikgskj3jficrq8v9sr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/27/62/ece69083355a00509220fce44763d80ff09525d5ee9341562b90ad17f638/pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
sha256: 07d9qgq4c44j2p91kcd88k67mdzb7n3yzrq2kfa2qa9xww2yyb8k
url: https://files.pythonhosted.org/packages/56/ac/9d21a3ac4e2b99ef7ec0a47bd7ca586af72a3b767740dc071a0675a7f9c3/pandas-1.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
- name: pandas-1.3.2-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 08d6m78nq5gxqrz6ld1iyaj3z7wwlrwzvwjwk915c8869501af0p
url: https://files.pythonhosted.org/packages/23/49/b2d9f29f692bedb418a31696e52683bdd98dc2a70c7a61f4fd1be5ef9a56/pandas-1.3.2-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 03vas6r0vx72ynrjc1i0iri89zniqlr6rlzwcvcsvd2msvv03klw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/aa/ec/a6b6d1558671aefa957d29c2321ae15daaf2a7507e8a802945790c722171/pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
sha256: 050hqnzqm34lnn6fyl29fr1jsfl3alazr0x1riifq09srnhf568h
url: https://files.pythonhosted.org/packages/55/51/fb64df42fd821331ab868c552452966d607eaac2c986fc3e7a50e1bf2951/pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
- name: pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
sha256: 0cg79argjmhk3615jp2333map5lmmfz5lns2dcz1lcwix1mpgm8c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d8/16/6093dcd30e865b7c3f23a0d535071005d239b79464fdee8fff9f17996f68/pandas-1.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
- name: pandas-1.3.2.tar.gz
sha256: 11sfb41hdr2r41dv4h1xbfxna9lhckgg6fh6z88k9bv773b89jyb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cf/f7/6c0dd488b5f5f1c0c1a48637df45046334d0be684faaf3536429f14aa9de/pandas-1.3.2.tar.gz
- name: Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 1p9fh44l2wk9i13bbs3zsdghgd4ajg2wqpq8wz2p4ynslkdn0r8r
url: https://files.pythonhosted.org/packages/18/81/dada4d6fe499c2f1979a3d1a2b7c10263494af89a01adb204d550f427dbf/Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 08xp58ac44xl2bjzx12n4pq0p3mxilws0wq5d76sljnh9685dj99
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7e/d0/91c39af1416518fbcc43bb07a6e8fdc0fd339e4544d9a5bbadff8b2589ef/Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 013gyly1wxw3h6vd4z33m3pxk0jvijnbywbjrj2c326xvw0a1260
url: https://files.pythonhosted.org/packages/f0/71/ce47298789ec052459c5ae9a80062504b065351342676d4891dbcf3e5508/Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0dxd9x0phn9lj9x8r60j11wl27rq7kdag3a88mvymq6jfmmll8gw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/df/74/4a981d12fa26b83c9230b67dee44d1361a372e0f22785f093969fd98b964/Pillow-8.3.1-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 056ay2dkfjv0dvqnn5hprx27s14af160579frq6l68vp8xrw617z
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c1/2b/15bcb97edd8216cd25fc2cfe984e6259bfab7f3c590bba12a25f07bd3070/Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1avx5wqnijb5g9xfx9mb1hs1nz4gdf2kxdhcrklli0rd4ldwhr4k
url: https://files.pythonhosted.org/packages/df/97/e6e1aae9d75a7ac638cd7e5c5ddd1cf0ed3813275c07a43b68d081e1d479/Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1kzxd63fw6jv0hw8i8xp4gksqwbn0aiql00sh5szfb6a5n9q3wx2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b0/6e/56d80ef30ecfb6e04ac321b00efaf7f9a2235d8595109db2383aa4b42c73/Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1h1wwgd5pp8mrkmpci8km6rbnplvcrxjwlzcmp5azaa9a1wkknnh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8e/7a/b047f6f80fdb02c0cca1d3761d71e9800bcf6d4874b71c9e6548ec59e156/Pillow-8.3.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp38-cp38-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 1x4cnpddps2fkcmxvxvg4nxlvhraa5kvkvw0rh6imii5b448f2k6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/15/3e/6eb7f8abacc5d5249f032d4f029f665588d42040ef7037716adccd0f9aee/Pillow-8.3.1-cp38-cp38-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 13ps76csq1i7vrfjhm7bffxpgg0r0k63s61h349z474s4s7818hm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/73/2d/9d345f4b7e47939f80dc0eec4c813d251b81ce7ec0b3bfcb12327ea73788/Pillow-8.3.1-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0yfzk8cn06k4g027rfl60dypvkhvkq0gr47q4kgwlnd8riccb74n
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6f/36/080052738e6461652363be51731f75a29c1f7b3327ea71445a563e4759e3/Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1bkzz98jrl5b6px1ba9z7qiq3q2ppc08agbgs90hb799l0a7rrrf
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d1/80/aa24c24a9895c51bcda008ada65a333f3d177524ac7fa4966c709b949376/Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0i5q0nhvprhnkn6dl31jzk1kldr2rrgs2v8f9wb7i24hgwch6461
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c5/f7/3084336272c2f1539ab36a117be4acf3131b967ff3a60e0ace06db151a7f/Pillow-8.3.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp39-cp39-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 03lzka1ncsxb39jywg4z883d4c13ad6c6y905pqa7imxd1p0ywrp
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8e/5e/b1a214b66df07bf47e205505b8669934098eeacdb6e34828137f3bc28a95/Pillow-8.3.1-cp39-cp39-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
sha256: 0mk8f98alfwly3swp3vysj1q1bisxc2k1n2vlq621sqfjkpwghsb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c7/bd/a3277af75cc35f5ce73807424fead64c397fd9af1e915de9e741e5a1a72e/Pillow-8.3.1-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 10kg9wv9s5dmpv7aafa3adkc4jdda4byycxv4ax8ah9gf3dhjpf3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/be/6d/8249286b059c8d65f5f4674bd00f86c253e68b072f60df7e66a6396ffba3/Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1z4gcqh3qb5lw2x1bikx2nrbqafayjck5vxrbgcrbhwxyq3zlbhb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2d/97/1c7975d77df0635679a0818221a14cdffedea92b2c626ef8f06e37d7d563/Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 10rx8xa0rg0plqmxv6m4p3rg4qk4dw66dj5sz3dsglvbsl36g1nc
url: https://files.pythonhosted.org/packages/42/25/59061f5848f509d3f50275c615fc620272d2bf2134d08232e4d79ad06cb0/Pillow-8.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 1bsy6j94rsqm42wywzasr6fkj7c3503l7lpsdgxqs1q74xf44yf3
url: https://files.pythonhosted.org/packages/92/76/8b62554c4ce6c2ed132c5301d63b08dd9931e006d6363f92c58ac1c82823/Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
sha256: 0qvywnxddvjhal065x78r5vhggrcm60xwbvvk43frybk9xp82kqi
url: https://files.pythonhosted.org/packages/1e/27/b5e6196d131fb9ef89228b0a3152672e3521e978def466a6b5f17cbd787a/Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 0dm6l8d748rjvy5cw7zxcpp07nymppwvzcdfqbj792aryjlshq49
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e5/32/93bb85f136dd91df9c70ee5413e3f2c3827c0dabda73d7ca8d125f991a0b/Pillow-8.3.1-pp36-pypy36_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-macosx_10_10_x86_64.whl
sha256: 0kcrp50aq6wiqxlzh8gxlqif4hbr2ssk1mdlay1z1p5r3zkxjyql
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e9/e3/72bcff54458570f42aa632d94ead33d94bfba79cb73e7470b1e02564fa4f/Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-macosx_10_10_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
sha256: 0xsdyfc29qm45yw63r36hy39dcjn9scp3na8q24dpda3sdn0dm8z
url: https://files.pythonhosted.org/packages/52/ce/2bfe5667360a496ba3f1d677d6522544f921b4433ac1a723495cf54b258e/Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
- name: Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 1j4pn23r6c1n4ssrmxmr937w7mf5ph37y7ndknrwx2szg1qxxszl
url: https://files.pythonhosted.org/packages/43/50/c01d912807295a2f6d43e1f7f2098dfdf557b6459654a7266916ea0f3f8e/Pillow-8.3.1-pp37-pypy37_pp73-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
- name: Pillow-8.3.1.tar.gz
sha256: 14n7wawxq6im3m8qdk6c0c9ixriybr6hhzxyzplfqp7wkf1m7b1c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8f/7d/1e9c2d8989c209edfd10f878da1af956059a1caab498e5bc34fa11b83f71/Pillow-8.3.1.tar.gz
- name: protobuf-3.17.3-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1a3sahfmyqsvkiqs8xyzkphvx7f57j03lnrlyizqxif6f3ib0sxb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ca/91/99dc384c18b2541168f24a273824bf0f6df29bc65fc8a6fb19cce6967232/protobuf-3.17.3-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp27-cp27mu-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0dyndig21zb02idwaqsqrxgpaa0gfrprfc0h5asd59frqbippvhk
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e9/06/5606088c9fbfb924d0f228350e7ec8707fe8f8a6f3a024ace4f0da81d9ce/protobuf-3.17.3-cp27-cp27mu-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp35-cp35m-macosx_10_9_intel.whl
sha256: 1c510296wmz0p9193pij7c89a3p7qvjjg3d7amw8riffkh2a2mhm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/87/b1/368b147d5e70d6b5a5a1fb88fa09c1957d3c4f8d61363ece304d5cfee6af/protobuf-3.17.3-cp35-cp35m-macosx_10_9_intel.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp35-cp35m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0qmwv8cxrg6as4cnljcx4p2ccwgmabnbh9530fkq8ccmxqq99rgh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3b/f1/728216338c64b3a06e6ad27d39ace5ea31c83dedc303a533700d8bf2aa8f/protobuf-3.17.3-cp35-cp35m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0w9w282l951xxdxj5j1f01jg12n7g4sappck96krq9f4anpy0p0l
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d4/62/2aedc64cbfacf0cd03268209aba811cbbab65467bec46a534c1ecfc3681d/protobuf-3.17.3-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1d6h8xyw04k7limhmk3vznygz9d10a03y9ay77ab5rr10fzxir3c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/53/4e/e2db88d0bb0bda6a879eea62fddbaf813719ce3770d458bc5580512d9c95/protobuf-3.17.3-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 06r22y438ai4aljpra1n6hk8dg70fwkr2yks7jsbkh6kbhgjbspz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2a/3b/6d868198d7287a2cd323824b5f56db868477d03aeebf5441d2c2a67596ac/protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0r679gq612cxhia21r8ahynj8ini0wnnh0zxwyyhvyp04885qylv
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fd/5f/6d6f7a5859caf79894685ec543354edc05538a0a34d63a411a2a7cb4ecfd/protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 073b35yj3p9ax1rr9lmjzy4818b04azqw88z64n6wlapf41fw9w7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4c/53/ddcef00219f2a3c863b24288e24a20c3070bd086a1e77706f22994a7f6db/protobuf-3.17.3-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 11vds0mzdj5ylppgb8v56l6vnxcacjxyfj23nyvaz4hrdnxr5ria
url: https://files.pythonhosted.org/packages/af/f4/0f7ea83bc253f296ed7159c29e000a07f0c82fccd3128e38b7487773cf41/protobuf-3.17.3-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1c9haymsg078d2yiix7czn2c8r12k2l5q36y18y5d9kw5lm8z4wr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a2/f4/0fb4082a337ae97863e0a66a5f9ecb73faf91f84ff7783d7457fb1ba803d/protobuf-3.17.3-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0v927pd96d4bfixcx5i11mmv615hns0zyibk39hyq6d3nzja20k9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e1/24/762768848490169a1a0a6843e183e5f251da12e588c7b5421f39e0e23c14/protobuf-3.17.3-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1plbmimrmicawh5mh1k3bjdfrcmfw9l87zvs9xbh6x5v80vd5ysg
url: https://files.pythonhosted.org/packages/64/0d/0b0fe641bf5106850fa0a80d56c5e1c3c3a6aabc2b8bc9717930bb02a8d2/protobuf-3.17.3-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0famsh1qfhxdzs434489hyhiddxqi5vb3gg1s2hzapv77dlhy096
url: https://files.pythonhosted.org/packages/bb/65/899af3c4a5b52c797764708d3c121bc2625f47d5f0c424e58d13caec59cf/protobuf-3.17.3-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
- name: protobuf-3.17.3-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0ixxisvh1bg9rfd2h79l4zj09scvby8fxiyva0jcxzl8w239cvg7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ed/bb/041ce7130ec3aab3de2a5a2a4f1dfb7d74901ccd05bbed5df4a70d1889af/protobuf-3.17.3-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: protobuf-3.17.3-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0kmhxhi6b4n3kgjvwmkwnr27lhv8z8mzs5ibqnp9zkd92r983yrb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d5/e0/20ba06eb42155cdb4c741e5caf9946e4569e26d71165abaecada18c58603/protobuf-3.17.3-py2.py3-none-any.whl
- name: protobuf-3.17.3.tar.gz
sha256: 0yyx9wf18gamyfm9gr2s5nv77chg50z820r81l4jmhm9xajlx03j
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3d/64/a3b379cb9c7827ad33c67dcda4c4ad117bdef1b7d68b22a05c963cf4727d/protobuf-3.17.3.tar.gz
- name: pyasn1-0.4.8-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0pda8szs8jsaknf4ggilgn2q8vpwdm2nzyw79vzlfnai63nf5irr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/62/1e/a94a8d635fa3ce4cfc7f506003548d0a2447ae76fd5ca53932970fe3053f/pyasn1-0.4.8-py2.py3-none-any.whl
- name: pyasn1-0.4.8.tar.gz
sha256: 1fnhbi3rmk47l9851gbik0flfr64vs5j0hbqx24cafjap6gprxxf
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a4/db/fffec68299e6d7bad3d504147f9094830b704527a7fc098b721d38cc7fa7/pyasn1-0.4.8.tar.gz
- name: pyasn1_modules-0.2.8-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0x0cilayca3lm2wahmxz3z9v7jqnn3v82nfj3mhb6z5rzs7q02x5
url: https://files.pythonhosted.org/packages/95/de/214830a981892a3e286c3794f41ae67a4495df1108c3da8a9f62159b9a9d/pyasn1_modules-0.2.8-py2.py3-none-any.whl
- name: pyasn1-modules-0.2.8.tar.gz
sha256: 0pp6dcagd8c2c9qx3lahc1rdwlnmm0y0siqr5icjq2r32b3q8pwh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/88/87/72eb9ccf8a58021c542de2588a867dbefc7556e14b2866d1e40e9e2b587e/pyasn1-modules-0.2.8.tar.gz
- name: pycocotools-2.0.0.tar.gz
sha256: 0jx9hg9w0174bpam60csvmc9x9n81cxwcycqxrkhlic0mgxw5f6b
url: https://files.pythonhosted.org/packages/96/84/9a07b1095fd8555ba3f3d519517c8743c2554a245f9476e5e39869f948d2/pycocotools-2.0.0.tar.gz
- name: pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl
sha256: 12y8xwjb118a4jqvvfg9k90kqg03n4d3ygb5csz0l81wxy4pb7gg
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl
- name: pyparsing-2.4.7.tar.gz
sha256: 1hgc8qrbq1ymxbwfbjghv01fm3fbpjwpjwi0bcailxxzhf3yq0y2
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c1/47/dfc9c342c9842bbe0036c7f763d2d6686bcf5eb1808ba3e170afdb282210/pyparsing-2.4.7.tar.gz
- name: python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1aaxjfp4lrz8c6qls3vdhw554lan3khy9afyvdcvrssk6kf067cn
url: https://files.pythonhosted.org/packages/36/7a/87837f39d0296e723bb9b62bbb257d0355c7f6128853c78955f57342a56d/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl
- name: python-dateutil-2.8.2.tar.gz
sha256: 11iy7m4bp2lgfkcl0r6xzf34bvk7ppjmsyn2ygfikbi72v6cl8q1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4c/c4/13b4776ea2d76c115c1d1b84579f3764ee6d57204f6be27119f13a61d0a9/python-dateutil-2.8.2.tar.gz
- name: pytz-2021.1-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1607gl2x9290ks5sa6dvqw9dgg1kwdf9fj9xcb9jw19nfwzcw47b
url: https://files.pythonhosted.org/packages/70/94/784178ca5dd892a98f113cdd923372024dc04b8d40abe77ca76b5fb90ca6/pytz-2021.1-py2.py3-none-any.whl
- name: pytz-2021.1.tar.gz
sha256: 1nn459q7zg20n75akxl3ljkykgw1ydc8nb05rx1y4f5zjh4ak943
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b0/61/eddc6eb2c682ea6fd97a7e1018a6294be80dba08fa28e7a3570148b4612d/pytz-2021.1.tar.gz
- name: PyYAML-5.4.1-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 08n9kwmfci8a3716xf89arm24q4k91mgy5gq01bq84kizqj1harv
url: https://files.pythonhosted.org/packages/42/c5/440fd6200c345c3d522fbe47a52558733c4661aac3c8cf06b7de31bababd/PyYAML-5.4.1-cp27-cp27m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 11912sl7l3ld32vi7k9phyl3yss4abhaw5s1b6y7frrhr7gr2hdv
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ba/d4/3cf562876e0cda0405e65d351b835077ab13990e5b92912ef2bf1a2280e0/PyYAML-5.4.1-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0lw20kd2payw4v5lwdnv0gq7n5lc1fv9kqwaa1ia0r8281fn8y3c
url: https://files.pythonhosted.org/packages/ef/e9/d62912119552b157ed66dc8297ae6ac08629d7d5c497d4faa26b0c3a4efe/PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1k204n8xwzqmk4x6ja38kaclp4vzr7xwakmg5qs187l89k9861af
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7a/5b/bc0b5ab38247bba158504a410112b6c03f153c652734ece1849749e5f518/PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0irkvh4qqqx1bfh5x5007h10l2afr84zvmpskg552y4wd9r1z83j
url: https://files.pythonhosted.org/packages/eb/fa/98f8ae428dc23a2b9dcfb187600e4a9b3effce35a28b63cb8f97fda1938c/PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux2014_s390x.whl
sha256: 0hc5izi23fsf1z6kij1bmqg4f3z003hzfw5vb60x7zp80bpn2pw9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b0/6d/b848880f1afe751bfa2607538569557f1c11c7466416be873347ce4a884f/PyYAML-5.4.1-cp36-cp36m-manylinux2014_s390x.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0620ga6jxaxg4p5nf02hjl24lccdycqpi0vg1sw66fg40dqv3k2s
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6b/8c/674cc47282af12bd7f12eea6cc87d907ada593b15f5ba0b51638599500c9/PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0qrfm0jlv5gx7jyzvpdx0ilbmxv3xjslhbiwgbipmq3blq79gm71
url: https://files.pythonhosted.org/packages/7a/a5/393c087efdc78091afa2af9f1378762f9821c9c1d7a22c5753fb5ac5f97a/PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1air0ba1w9dwf24b8ir241x9wbipvv2npzwzfrgzs913j4b3qcyb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/32/ac/a9383af90be713b0cb2ee7c7eb4317ab76957ed0a7e4aa9b9c170a992565/PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux2014_s390x.whl
sha256: 1c385hyf7p4xb430hs1zz0n033li8cw7x1kvlg7jd2bn7y7rfsgy
url: https://files.pythonhosted.org/packages/46/cb/e08d6f44782f778a80f8a9f56284415218954949062ecb6c79373d828019/PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux2014_s390x.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0ipy1w20pjjawc20gvdc5031iv7c0vjnn8ga6m7qdbxlly781nfj
url: https://files.pythonhosted.org/packages/cb/3f/2f35751408c0b2a425aa48dd79301a48418858d3366f84c75d1aa42b6e2d/PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1yxqq5p1lg6rqlvn3n76i0bnkdla9r1bdir294c0z8ljxrbya6wc
url: https://files.pythonhosted.org/packages/70/96/c7245e551b1cb496bfb95840ace55ca60f20d3d8e33d70faf8c78a976899/PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 0is2f15rn1x1pl4imqgy5kb9nfw38bph8h1qnqhza387m2cnjzzx
url: https://files.pythonhosted.org/packages/06/2f/c03b2b7e6fcda2793f751c82bd2c488d4bd064720edffa2fdda9a422bec2/PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux2014_s390x.whl
sha256: 1p5zk54y76xg8k9vrlrgwg6i5iljhjgnkaanr30pfggzshc1kddz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d6/0d/4820527144e18e35488e6253a8b886ed0b90491fb8fff48c11ff71542529/PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux2014_s390x.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0xvz97xwbw8bjf6kdi60cv1nlhn3la75vxhyil5x0r50xxjv6k99
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e9/2d/297c01c7ed7d4d040903807824dc64d4f7bb53c15183ac9d7cb496d843eb/PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 10risp185mvz66v2mgl9plhpkydq49iyyhpgg9x71kq7fxglihbl
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3d/1f/2a3705efca3b47161ceaaf52970a9d4b81cc84600818686ecd75093a00a5/PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 08lix35bmr6zjxpy9czgimx0wj8rmn1pfvzbf00wk4ljcd7av0yl
url: https://files.pythonhosted.org/packages/38/b1/ece9535e842b64e6e0676f5e4f506f1b395d9aaaea6f3ea9abad498a8697/PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.whl
- name: PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux2014_s390x.whl
sha256: 1mi5zvnqwj9wrr87f6mny4hkskm5g2kawinfdgzlagyk7i3l5j7x
url: https://files.pythonhosted.org/packages/74/8d/0cc7f89444cb9c54bfdf07b0c29843f2f9fe0679bdb4e56ba5042e273a61/PyYAML-5.4.1-cp39-cp39-manylinux2014_s390x.whl
- name: PyYAML-5.4.1.tar.gz
sha256: 0pm440pmpvgv5rbbnm8hk4qga5a292kvlm1bh3x2nwr8pb5p8xv0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a0/a4/d63f2d7597e1a4b55aa3b4d6c5b029991d3b824b5bd331af8d4ab1ed687d/PyYAML-5.4.1.tar.gz
- name: requests-2.26.0-py2.py3-none-any.whl
sha256: 097xdqddqm6ikzf30867irmrq3wg1s8nz450512wspnd7r8lc4kc
url: https://files.pythonhosted.org/packages/92/96/144f70b972a9c0eabbd4391ef93ccd49d0f2747f4f6a2a2738e99e5adc65/requests-2.26.0-py2.py3-none-any.whl
- name: requests-2.26.0.tar.gz
sha256: 19q73fq7hip7b74fwls3p9x6zwvfwqcwpn6kha3zsgvrrzw5iamq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e7/01/3569e0b535fb2e4a6c384bdbed00c55b9d78b5084e0fb7f4d0bf523d7670/requests-2.26.0.tar.gz
- name: requests_oauthlib-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0g9za7mjn84hk8d93xd6rz1pgh685qyg61lh5wvidkdfxwnmfwbz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a3/12/b92740d845ab62ea4edf04d2f4164d82532b5a0b03836d4d4e71c6f3d379/requests_oauthlib-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
- name: requests-oauthlib-1.3.0.tar.gz
sha256: 0smaxs5ixng4z0k6dsgmm6s972ka3p6a2ykdpnl23mqzlw0ic9ml
url: https://files.pythonhosted.org/packages/23/eb/68fc8fa86e0f5789832f275c8289257d8dc44dbe93fce7ff819112b9df8f/requests-oauthlib-1.3.0.tar.gz
- name: rsa-4.7.2-py3-none-any.whl
sha256: 1ln9g1ypkymxni43c1r4mrd3qfhy8vkjccsqskgcbq3v9szskybq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e9/93/0c0f002031f18b53af7a6166103c02b9c0667be528944137cc954ec921b3/rsa-4.7.2-py3-none-any.whl
- name: rsa-4.7.2.tar.gz
sha256: 1fak0dp99pdj6m4mf6ih0ay3fq3b9fa3xlpq5g48n0xkl5n9ws4x
url: https://files.pythonhosted.org/packages/db/b5/475c45a58650b0580421746504b680cd2db4e81bc941e94ca53785250269/rsa-4.7.2.tar.gz
- name: scipy-1.7.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 0qg51a1ajaxvyxybs1mnqb3bgwxf579nqah2qiq0i3i506myl3ia
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5a/5d/1cb64ed7e616f05f21679934fd47e2e655961cc6de665aeb28479842c69d/scipy-1.7.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1xx78f9c2biia4f3p40ganbprjnwzxrngw6xp17vgka80l74fliz
url: https://files.pythonhosted.org/packages/01/0b/279f3a059ee7e59aa087ccfe0c81e69fc286b869a9052f8c119ba1138a7b/scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1vr82zi6ak8il8z71jlwk1mrrj9n49dcahqnzcqj0l13188ljxvq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/8c/24/1766540871cd0cd9dde205fbd1210fde6687039dbf8b66275fd87b13c881/scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1zi5n7b3fwrlqszar2ilpwclg0m85hwcrx5kqi59a01fqddvs11k
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b5/6b/8bc0b61ebf824f8c3979a31368bbe38dd247590049a994ab0ed077cb56dc/scipy-1.7.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1n9bvqljbki2l4gkvbr0qkvy7xfgm5a1sqk3n8mz7lljzzjy6qdw
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4e/85/0fb2c7f056a614542def7a542112ba7ba6f0626e5fff13edc803d86fd60b/scipy-1.7.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1vjlglr9g8m0mjznkdvll91hz3ixmxivx4jy9y9ajknhphnv95m4
url: https://files.pythonhosted.org/packages/83/d7/618b8d31ae9fc52b828f4612488e4bfe386b8e909f598efc2aba2799f8f6/scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 1hljszzs8gr6k6m5f2j1hxaggv96527g5n84adqfa5i2gx2k2gyi
url: https://files.pythonhosted.org/packages/b9/54/979ca70ace2b08b0c43f29dafd9190cae6276cc9a83c9bc78a7d093fb792/scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 1jwzh5hf8nxhna2q6gyn8jxcxlih9ji4y3cb8ad2jcsgyfjpph4h
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0f/02/dac61d8f7e32fa803b6fa57a7daffb0d2993efde8503aca29082f1d1ce87/scipy-1.7.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 00jqiyvlphddhxcpcpxn922q2x2b3x5ncax3fnkpnk2akbrm5saf
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4d/b6/21b418b2b3dd548d2273d6963d66b3d775167da5f1a39e551ed0e857ccee/scipy-1.7.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
sha256: 1gyfqp6zwwgcx4jv5z3mfjn1mxlkdvw9c36ywkc7sw6hb6s9q7v1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/16/bd/9bc2c8ba0ab03b412c37c59d7991d34a6b1add823a6da03bf0be871512ed/scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
- name: scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
sha256: 04nix1l0ax89j6r8s5wwgdkd98h36hl33jn5vgd90np6p7pbq0g1
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d9/b3/209272a6149952db7a677a5ace0b94431915ba228ed47741efcb749fcdfb/scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.whl
- name: scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0rzlbh8r7qnk968zbkhhfzwvv47r6asidj7a380wvx6s9hdb8aa7
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a6/b5/c134fa2944ae8bc494992e506eb827ed92de8ef32c7c6ba7af1f4cd55410/scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl
- name: scipy-1.7.1.tar.gz
sha256: 0r376wf7m5y0ysxw254mldl97nn8rjqjh6jnc91hald6gvxdaivb
url: https://files.pythonhosted.org/packages/47/33/a24aec22b7be7fdb10ec117a95e1e4099890d8bbc6646902f443fc7719d1/scipy-1.7.1.tar.gz
- name: seaborn-0.11.2-py3-none-any.whl
sha256: 10zj1sxdn6fyc61l335iqvs3yr9lnck4mp5x79ia10aznnlvm9l5
url: https://files.pythonhosted.org/packages/10/5b/0479d7d845b5ba410ca702ffcd7f2cd95a14a4dfff1fde2637802b258b9b/seaborn-0.11.2-py3-none-any.whl
- name: seaborn-0.11.2.tar.gz
sha256: 1xpl3zb945sihsiwm9q1yyx84sakk1phcg0fprj6i0j0dllfjifg
url: https://files.pythonhosted.org/packages/58/81/51b7ee560a1b01d5c47cae22bfed4e79f1529a08cdff950506097b0d51e1/seaborn-0.11.2.tar.gz
- name: six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0m02dsi8lvrjf4bi20ab6lm7rr6krz7pg6lzk3xjs2l9hqfjzfwa
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
- name: six-1.16.0.tar.gz
sha256: 09n9qih9rpj95q3r4a40li7hk6swma11syvgwdc68qm1fxsc6q8y
url: https://files.pythonhosted.org/packages/71/39/171f1c67cd00715f190ba0b100d606d440a28c93c7714febeca8b79af85e/six-1.16.0.tar.gz
- name: tensorboard-2.6.0-py3-none-any.whl
sha256: 1nxvyw4qp644mwgyar5840v21rpqmbi5qn3l7yg4rlajzg6w9npp
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a0/20/a59a30c32330e4ff704faa4273b251db042d495e0c367bcdf045c6fe26e9/tensorboard-2.6.0-py3-none-any.whl
- name: tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-any.whl
sha256: 19zwb37f4ld07i2mn9hl3dvizfwq1zsg0m0zglgmrlw2fs4fk7w0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/74/69/5747a957f95e2e1d252ca41476ae40ce79d70d38151d2e494feb7722860c/tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-any.whl
- name: tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1vl8bk4hbphwkfsds2n9bsfa2bdgidipd0f8ccijzbpwwjdyz37s
url: https://files.pythonhosted.org/packages/3e/48/dd135dbb3cf16bfb923720163493cab70e7336db4b5f3103d49efa730404/tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-manylinux2010_x86_64.whl
sha256: 12mryhrzpi7r404w8z0jidfawf8ybgxvwfhzipvfyn2yfn07a8yq
url: https://files.pythonhosted.org/packages/60/f9/802efd84988bffd9f644c03b6e66fde8e76c3aa33db4279ddd11c5d61f4b/tensorboard_data_server-0.6.1-py3-none-manylinux2010_x86_64.whl
- name: tensorboard_plugin_wit-1.8.0-py3-none-any.whl
sha256: 0fhqj47qch80hhmp78cdvd5f4cx1v0avjyqr5ydyjhfpa72x301a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/1a/c1/499e600ba0c618b451cd9c425ae1c177249940a2086316552fee7d86c954/tensorboard_plugin_wit-1.8.0-py3-none-any.whl
- name: thop-0.0.31.post2005241907-py3-none-any.whl
sha256: 1sqww8iwc30ijjdc4h11wxyp0apr7261rfcyjh2lkcqi4gqpmml6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/6c/8b/22ce44e1c71558161a8bd54471123cc796589c7ebbfc15a7e8932e522f83/thop-0.0.31.post2005241907-py3-none-any.whl
- name: torch-1.7.0-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 19gip90harjz6s6alzbvzkgp4wbg3k9534y7pbnf7bsnrdb9n33b
url: https://files.pythonhosted.org/packages/80/2a/58f8078744e0408619c63148f7a2e8e48cf007e4146b74d4bb67c56d161b/torch-1.7.0-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
- name: torch-1.7.0-cp36-none-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 019ir9k8grwa3py5985w0v0byjghk8c7li1vd81sxdrp74n3pk78
url: https://files.pythonhosted.org/packages/95/37/6ee116858f016f1bf1123664142978941df88002f159168be9b709ac0d6c/torch-1.7.0-cp36-none-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torch-1.7.0-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0aicpd0fibb8la580igjy52svvalj3ydxcxp8mc8x8yy622c880m
url: https://files.pythonhosted.org/packages/d9/74/d52c014fbfb50aefc084d2bf5ffaa0a8456f69c586782b59f93ef45e2da9/torch-1.7.0-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: torch-1.7.0-cp37-none-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1fndgbyb87hz86w4ibc52y5ycfvfmfdx1cxks8zvsl1p4is8gjw9
url: https://files.pythonhosted.org/packages/fe/cc/544a31511a36e0ace9e7c19b9cccc2385ff37b1f5d9d341bd4e1728a8a6f/torch-1.7.0-cp37-none-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torch-1.7.0-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 15srr4driibpq0iw2cqis52ifpx3nfjxn0bj456i3hz5xqk4y18i
url: https://files.pythonhosted.org/packages/05/2d/bb4611cf053eaa679f6086b78cff2776ff1d51a15fe5e063cdcbfc6b5577/torch-1.7.0-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: torch-1.7.0-cp38-none-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1qjwqghsldki1drf3hvr767bg8v3wrfvgfnv34pin40fc0whw05q
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e0/8e/b15082866a263258b7850b42316d735229e23d3387480e5850897f8f39f1/torch-1.7.0-cp38-none-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1m58rj3yldh3j78c71vn7ckn25vmy3y1m7yg2m64b1kym78cdcc0
url: https://files.pythonhosted.org/packages/c4/35/9b48a8bae532cb634ec718b722bf83c31efecd82abc078c60a71c942fdf7/torchvision-0.8.1-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 13pvadrf9m3nvi4i0zwjz3zka1b7m79q2vyj1lwa5hacm8fslz9h
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e7/43/aaa740c406b1832adc6ff9d5e71c23fd2af2ebd436c42d76d85809ec8be9/torchvision-0.8.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 1j43i0nsbhscrhinfxjyk7s874ibacxam2mzsya9sh9dpni650mm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/0c/6f/7e3e9e51c770e83046699e4a4842712471a96c7aefe83054b7c9087c20b1/torchvision-0.8.1-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 03yxcldds0jvbr81p2mib6lcqcijlhkg3pv9c1zckqiiwrcwxc4m
url: https://files.pythonhosted.org/packages/a3/39/a9caac0deb027feec2cdd7cc40b2a598256d3f50050c80f349c030f915f2/torchvision-0.8.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
sha256: 09w81hdnjkpcssjgkmmyxjp7xj09pb3msswnb5hw85zy3f1hp7j6
url: https://files.pythonhosted.org/packages/19/7e/b0d2218bf2f3b101793cb9cb2f40d92c834630dd4ee19a6474d219e83b0c/torchvision-0.8.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
- name: torchvision-0.8.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
sha256: 0f32wpqy1c47sj4hsdvd2pkq39jyglbxhs9kj1r3h6g5h3k20y1k
url: https://files.pythonhosted.org/packages/05/b5/d088df4f7ae6c095a51d85bfe1e7d13ac8650e282f0d903a720fa439b83a/torchvision-0.8.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
- name: tqdm-4.62.1-py2.py3-none-any.whl
sha256: 0r1i9h9q6cwmska7sfqzxz0wk27sfbqd6fdm46b2skgyl4cnx187
url: https://files.pythonhosted.org/packages/96/8f/61d0ab27df8252139eadfd54ba92c6520fec87b205b23ccf77fc3b8225b8/tqdm-4.62.1-py2.py3-none-any.whl
- name: tqdm-4.62.1.tar.gz
sha256: 1jcag4397w3850dr8gndxjxmq13qdfg745p90k1l1b59mkp0ym1m
url: https://files.pythonhosted.org/packages/48/a9/06793044a329e3d80489d5bf2153924f9463c08beec7f8ce4d20efd3cfbc/tqdm-4.62.1.tar.gz
- name: typing_extensions-3.10.0.0-py2-none-any.whl
sha256: 15xl6766zrgpb0cjvmm2h3yqf2f7y5m0rfyyjxmxw6fxjnbzih0a
url: https://files.pythonhosted.org/packages/dd/3a/b2cfe97bec9e7c317af222f0cee66a37b68bfa52e743c675bdc881ce1aeb/typing_extensions-3.10.0.0-py2-none-any.whl
- name: typing_extensions-3.10.0.0-py3-none-any.whl
sha256: 112ar7s85msx9r0hmkl3j9x979y8m8wzzw0wwjdck43d13v874vp
url: https://files.pythonhosted.org/packages/2e/35/6c4fff5ab443b57116cb1aad46421fb719bed2825664e8fe77d66d99bcbc/typing_extensions-3.10.0.0-py3-none-any.whl
- name: typing_extensions-3.10.0.0.tar.gz
sha256: 0hpkrp39w58f6lc6r0jhn97qhcp95z49vyan0ryj2x4ihibz3djh
url: https://files.pythonhosted.org/packages/aa/55/62e2d4934c282a60b4243a950c9dbfa01ae7cac0e8d6c0b5315b87432c81/typing_extensions-3.10.0.0.tar.gz
- name: urllib3-1.26.6-py2.py3-none-any.whl
sha256: 1m6823gifpdhma46q3rg3vn4s406138qswd776qsqnb129r8dyrr
url: https://files.pythonhosted.org/packages/5f/64/43575537846896abac0b15c3e5ac678d787a4021e906703f1766bfb8ea11/urllib3-1.26.6-py2.py3-none-any.whl
- name: urllib3-1.26.6.tar.gz
sha256: 0brlisgwwcms6q7p6nd2b5mzn4jm4mdw75rxgq5pd8igqqb4qyzm
url: https://files.pythonhosted.org/packages/4f/5a/597ef5911cb8919efe4d86206aa8b2658616d676a7088f0825ca08bd7cb8/urllib3-1.26.6.tar.gz
- name: Werkzeug-2.0.1-py3-none-any.whl
sha256: 1a6a2ds3dqq2cagzy9r0s9ibdn1kccps5xh0fsibm86vvh0ca7kc
url: https://files.pythonhosted.org/packages/bd/24/11c3ea5a7e866bf2d97f0501d0b4b1c9bbeade102bb4b588f0d2919a5212/Werkzeug-2.0.1-py3-none-any.whl
- name: Werkzeug-2.0.1.tar.gz
sha256: 0hlwawnn8c41f254qify5jnjj8xb97n294h09bqimzqhs0qdpq8x
url: https://files.pythonhosted.org/packages/e3/bd/a49e5f756b2f29010b5be321fe02478660dbf8fefea3f078493c86011b5f/Werkzeug-2.0.1.tar.gz
python: "3.8"
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment