Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

@klalle /nRF905_min.h Secret
Last active Jan 29, 2016

Embed
What would you like to do?
//Macro för bit operationer
#define BIT(x) (1 << (x))
#define SETBITS(x,y) ((x) |= (y))
#define CLEARBITS(x,y) ((x) &= (~(y)))
#define SETBIT(x,y) SETBITS((x), (BIT((y))))
#define CLEARBIT(x,y) CLEARBITS((x), (BIT((y))))
/*****************************************/
/* Memory Map */
#define CONFIG 0x00
#define EN_AA 0x01
#define EN_RXADDR 0x02
#define SETUP_AW 0x03
#define SETUP_RETR 0x04
#define RF_CH 0x05
#define RF_SETUP 0x06
#define STATUS 0x07
#define OBSERVE_TX 0x08
#define CD 0x09
#define RX_ADDR_P0 0x0A
#define RX_ADDR_P1 0x0B
#define RX_ADDR_P2 0x0C
#define RX_ADDR_P3 0x0D
#define RX_ADDR_P4 0x0E
#define RX_ADDR_P5 0x0F
#define TX_ADDR 0x10
#define RX_PW_P0 0x11
#define RX_PW_P1 0x12
#define RX_PW_P2 0x13
#define RX_PW_P3 0x14
#define RX_PW_P4 0x15
#define RX_PW_P5 0x16
#define FIFO_STATUS 0x17
/* Bit Mnemonics */
#define MASK_RX_DR 6
#define MASK_TX_DS 5
#define MASK_MAX_RT 4
#define EN_CRC 3
#define CRCO 2
#define PWR_UP 1
#define PRIM_RX 0
#define ENAA_P5 5
#define ENAA_P4 4
#define ENAA_P3 3
#define ENAA_P2 2
#define ENAA_P1 1
#define ENAA_P0 0
#define ERX_P5 5
#define ERX_P4 4
#define ERX_P3 3
#define ERX_P2 2
#define ERX_P1 1
#define ERX_P0 0
#define AW 0
#define ARD 4
#define ARC 0
#define PLL_LOCK 4
#define RF_DR 3
#define RF_PWR 1
#define LNA_HCURR 0
#define RX_DR 6
#define TX_DS 5
#define MAX_RT 4
#define RX_P_NO 1
#define TX_FULL 0
#define PLOS_CNT 4
#define ARC_CNT 0
#define TX_REUSE 6
#define FIFO_FULL 5
#define TX_EMPTY 4
#define RX_FULL 1
#define RX_EMPTY 0
/* Instruction Mnemonics */
#define R_REGISTER 0x00
#define W_REGISTER 0x20
#define REGISTER_MASK 0x1F
#define R_RX_PAYLOAD 0x61
#define W_TX_PAYLOAD 0xA0
#define FLUSH_TX 0xE1
#define FLUSH_RX 0xE2
#define REUSE_TX_PL 0xE3
#define NOP 0xFF
#define W 1
#define R 0
#define RECEIVER 0x1F
#define TRANSMITTER 0x1E
/*
* RF_Tranceiver.c
*
* Created: 2012-08-10 15:24:35
* Author: Kalle
*/
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "nRF905_min.h" //inkluderar namnen på bitarna i nrf'en
#define RxTx_start TRANSMITTER //ange om enheten är Receiver eller Transmitter till att börja med.
#define dataLen 1 //längd på datapacket som skickas/tas emot (samma på transmitter & reciver!!!)
volatile uint8_t RxTx; //Global variabel som håller reda på om sändare/mottagare (volatile för att annars skrivs den över och blir fel...)
uint8_t *data; //global pekare till en array som krävs när man ska läsa data ex: data=WriteToNrf(R, R_RX_PAYLOAD, val, dataLen); //där val måste vara en riktig array å data en pekare till en!
uint8_t val[dataLen]; //global array som kan skrivas till nrfen ex: WriteToNrf(W, CONFIG, Val, 1); (1 eller datalen...)
volatile uint8_t retr; //global variabel som håller antaler retryes i Ver_retr_transmit();
/*****************ändrar klockan till 8MHz ist för 1MHz*****************************/
void clockprescale(void)
{
CLKPR = 0b10000000; //initiera ändring av klockprescaler (CLKPCE=1 och resten nollor)
CLKPR = 0b00000000; //Skriv önskad klockprescaler (CLKPCE=0 och de fyra första bitarna CLKPS0-3 ger önskad prescale)
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************USART*****************************/ //Skickar data från chip till com-port simulator på datorn
//Initiering
void usart_init(void)
{
DDRD |= (1<<1); //Sätt TXD (portD1) för att möjliggöra usart
unsigned int USART_BAUDRATE = 9600; //ställs in i terminal.exe (google å ladda hem terminal.exe)
unsigned int ubrr = (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1); //baud prescale beräknas beroende på F_CPU
/*Set baud rate */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit, kom ihåg att gå in i enhetshanteraren å trycka avancerat på comporten å välj 2 stoppbitar*/
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
}
//Funktionen som skickar iväg byten till datorn
void USART_Transmit(uint8_t data)
{
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
}
//Funktionen som Tar emot kommandon av datorn som senare ska skickas med transmittern OBS: enabla USART_interrupt_init(); så körs interruptet när data tas emot!
uint8_t USART_Receive( void )
{
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) ); //Detta behövs egentligen inte då Interruptet USART_RX kallar på denna funktion när just RXC0 gått hög...
/* Get and return received data from buffer */
return UDR0;
}
/*****************SPI*****************************/ //Skickar data mellan chip och nrf'ens chip
//initiering
void InitSPI(void)
{
//Set SCK (PB5), MOSI (PB3) , CSN (SS & PB2) & CE (PB1) as outport OBS: koppla MOSI:MO & MISO:MI (tvärt om på attiny med simulerad spi)
//OBS!!! Måste sättas innan SPI-Enable neadn
DDRB |= (1<<DDB5) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) |(1<<DDB1);
DDRC |= (1<<DDC5) | (1<<DDC4); // PWR och TXE
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 .. kan ändra hastighet utan att det gör så mycket*/
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);// |(1<<SPR0) |(1<<SPR1);
SETBIT(PORTB, 2); //CSN high to start with, vi ska inte skicka nåt till nrf'en ännu!
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE low to start with, nrf'en ska inte sända/ta emot nåt ännu!
CLEARBIT(PORTC, 4); //TXE low
SETBIT(PORTC, 5); //sätter på Power...
}
//Skickar kommando till nrf'en å får då tillbaka en byte
char WriteByteSPI(unsigned char cData)
{
//Load byte to Data register
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
//Returnera det som sänts tillbaka av nrf'en (första gången efter csn-låg kommer Statusregistert)
return SPDR;
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************in/out***************************/ //ställ in t.ex. LED
//sätter alla I/0 portar för t.ex. LED
void ioinit(void)
{
DDRB |= (1<<DDB0); // LED as output (visar om data mottagits)
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************interrupt***************************/ //orsaken till att köra med interrupt är att de avbryter koden var den än är och kör detta som är viktigast!
//när data tas emot/skickas så går interruptet INT0 näst längst ner igång
void INT0_interrupt_init(void)
{
DDRD &= ~(1<<DDD2); //Extern interrupt på INT0, dvs sätt den till input!
EICRA |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);// INT0 rising edge PD2
//EICRA &= ~(1<<ISC00);// INT0 falling edge PD2
EIMSK |= (1<<INT0); //enablar int0
//sei(); // Enable global interrupts görs sen
}
//när chipets RX (usart) får ett meddelande fårn datorn går interruptet USART_RX igång längst ner.
void USART_interrupt_init(void)
{
UCSR0B |= (1<<RXCIE0); //Enable interrupt när USART-data mottages,
}
//////////////////////////////////////////////////////
/*****************nrf-setup***************************/ //Ställer in nrf'en genoma att först skicka vilket register, sen värdet på registret.
void nrf905_init(void)
{
//Frekvensen
_delay_us(10); //alla delay är så att nrfen ska hinna med! (microsekunder)
CLEARBIT(PORTB, 2); //CSN low = nrf-chippet börjar lyssna
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x00); //första SPI-kommandot efter CSN-låg berättar för nrf'en vilket av dess register som ska läsas/redigeras ex: 0x01 = CH_NO -registret (bla frekvensen)
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x73); //fRF = ( 422.4 + CH_NOd/10)*(1+HFREQ_PLLd) MHz //CH:NOd = 115 ger 433,9hz (115 i dec=0x73 i hex) (HFREQ_PLLd=0)
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX & RX address width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x02);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x44); //bit 4-6 = TX, bit 0-2=RX (001=1byte, 100=4byte) dvs, "(0)001 (0)001"
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//RX address
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x05);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX address
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x22);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//RX Payload width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x03);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01); //0x20 = 32 i decimal... 32byte
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX Payload width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x04);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01); //0x20 = 32 i decimal... 32byte
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//
////Sätt TX Payload
//_delay_us(10);
//CLEARBIT(PORTB, 2);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0x20);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0xee); //Packetet
//_delay_us(10);
//SETBIT(PORTB, 2);
//Sätt output power
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0b00001100); //höjer strömen till +10db...
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//Sätt [7] CRC_mode on, [6] 16bit crc, [5,4,3]XOF=011=16Mhz(kristallen), [2]UP CLK en = 0=off (om extern kristall på "NC=uCK"-benet står olika på nrferna), [1-0] UP clk frek....
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x09);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0b11011000); //höjer strömen till +10db...
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//
////Sätt av crc
//_delay_us(10);
//CLEARBIT(PORTB, 2);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0x09);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0xA7); //Packetet 1010 0111
//_delay_us(10);
//SETBIT(PORTB, 2);
}
void Skickadata(void)
{
SETBIT(PORTB, 1); //CE Hög, skicka
SETBIT(PORTC, 4); //TXE Hög, Skicka
//once we start sending the packet, we wait for the DR pin to go high
//indicating that the data is finished sending
//Så man hade kunnat göra det ist för att bara vänta lite...
_delay_us(100);
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE låg
CLEARBIT(PORTC, 4); //TXE låg
}
void Mottagdata(void)
{
CLEARBIT(PORTC, 4); //Ser till att TXE fortfarande är låg (onödigt)
SETBIT(PORTB, 1); //CE hög (då txe=låg => receive)
_delay_ms(1000); //Tryck på först den andra nrfen sen, fjärrisen!
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE låg igen = sluta lyssna
//_delay_us(10);
//CLEARBIT(PORTB, 2); //CSN låg = spi
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0x24);
//_delay_us(10);
//uint8_t test;
//test = WriteByteSPI(0x00);
//
//_delay_us(10);
//SETBIT(PORTB, 2); //Csn hi
//
//USART_Transmit(test);
}
//initierar nrf'en (obs nrfen måste vala i vila när detta sker - CE-låg)
/////////////////////////////////////////////////////
/*****************Funktioner***************************/ //Funktioner som används i main
int main(void)
{
clockprescale(); //sätter klockan till 8Mhz, får inte usart att prata med datorn annars, nrfen behöver det inte...
usart_init(); //starta kommunikation med datorn
InitSPI(); //Startar kommunikation chip-nrf
ioinit(); //Initierar alla i/o portar för LED mm...
INT0_interrupt_init(); //initierar interrupt som går igång när data mottagits eller en lyckad sändning utförd (efter den fått ett automatiskt svar om EN_AA och MASK_TX_DS är satta)
//USART_interrupt_init(); //Om denna är igång MÅSTE usart-usb vara inkopplad annars går interruptet igång å ser ut som att inget händer...
nrf905_init(); //initierar nrf'en å avslutar med "power up"
SETBIT(PORTB,0); //För att se att dioden fungerar!
_delay_ms(1000);
CLEARBIT(PORTB,0);
sei(); //Enable global interrupt annars går inte usart-interruptet igång nedan...
while(1) //loop forever
{
Mottagdata();
}
return 0;
}
ISR(INT0_vect) //vektorn som går igång när CD (carrier detect) blir hög = alla bytes är mottagna (Annars finns AM som blir hög direkt när adress match finns)
{
SETBIT(PORTB,0);
//R_RX_Payload (Läs ut mottagen data)
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2); //CSN låg = spi
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x24);
_delay_us(10);
//uint8_t payload[dataLen];
//for(uint8_t i = 0; i < dataLen; ++ i)
//{
//payload[i] = WriteByteSPI(0x00);
//USART_Transmit(payload[i]);
//}
uint8_t test;
test = WriteByteSPI(0x00);
USART_Transmit(test);
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2); //Csn low
USART_Transmit('#');
_delay_ms(500);
CLEARBIT(PORTB,0);
}
ISR(USART_RX_vect) ///vektorn som går igång när nåt har skickats från datorn till USART RX
{
}
/*
* RF_Tranceiver.c
*
* Created: 2012-08-10 15:24:35
* Author: Kalle
*/
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "nRF905_min.h" //inkluderar namnen på bitarna i nrf'en
#define RxTx_start TRANSMITTER //ange om enheten är Receiver eller Transmitter till att börja med.
#define dataLen 5 //längd på datapacket som skickas/tas emot (samma på transmitter & reciver!!!)
volatile uint8_t RxTx; //Global variabel som håller reda på om sändare/mottagare (volatile för att annars skrivs den över och blir fel...)
uint8_t *data; //global pekare till en array som krävs när man ska läsa data ex: data=WriteToNrf(R, R_RX_PAYLOAD, val, dataLen); //där val måste vara en riktig array å data en pekare till en!
uint8_t val[dataLen]; //global array som kan skrivas till nrfen ex: WriteToNrf(W, CONFIG, Val, 1); (1 eller datalen...)
volatile uint8_t retr; //global variabel som håller antaler retryes i Ver_retr_transmit();
/*****************ändrar klockan till 8MHz ist för 1MHz*****************************/
void clockprescale(void)
{
CLKPR = 0b10000000; //initiera ändring av klockprescaler (CLKPCE=1 och resten nollor)
CLKPR = 0b00000000; //Skriv önskad klockprescaler (CLKPCE=0 och de fyra första bitarna CLKPS0-3 ger önskad prescale)
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************USART*****************************/ //Skickar data från chip till com-port simulator på datorn
//Initiering
void usart_init(void)
{
DDRD |= (1<<1); //Sätt TXD (portD1) för att möjliggöra usart
unsigned int USART_BAUDRATE = 9600; //ställs in i terminal.exe (google å ladda hem terminal.exe)
unsigned int ubrr = (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1); //baud prescale beräknas beroende på F_CPU
/*Set baud rate */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit, kom ihåg att gå in i enhetshanteraren å trycka avancerat på comporten å välj 2 stoppbitar*/
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
}
//Funktionen som skickar iväg byten till datorn
void USART_Transmit(uint8_t data)
{
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
}
//Funktionen som Tar emot kommandon av datorn som senare ska skickas med transmittern OBS: enabla USART_interrupt_init(); så körs interruptet när data tas emot!
uint8_t USART_Receive( void )
{
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) ); //Detta behövs egentligen inte då Interruptet USART_RX kallar på denna funktion när just RXC0 gått hög...
/* Get and return received data from buffer */
return UDR0;
}
/*****************SPI*****************************/ //Skickar data mellan chip och nrf'ens chip
//initiering
void InitSPI(void)
{
//Set SCK (PB5), MOSI (PB3) , CSN (SS & PB2) & CE (PB1) as outport OBS: koppla MOSI:MO & MISO:MI (tvärt om på attiny med simulerad spi)
//OBS!!! Måste sättas innan SPI-Enable neadn
DDRB |= (1<<DDB5) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) |(1<<DDB1);
DDRC |= (1<<DDC5) | (1<<DDC4); // PWR och TXE
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 .. kan ändra hastighet utan att det gör så mycket*/
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);// |(1<<SPR0) |(1<<SPR1);
SETBIT(PORTB, 2); //CSN high to start with, vi ska inte skicka nåt till nrf'en ännu!
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE low to start with, nrf'en ska inte sända/ta emot nåt ännu!
CLEARBIT(PORTC, 4); //TXE low
SETBIT(PORTC, 5); //sätter på Power...
}
//Skickar kommando till nrf'en å får då tillbaka en byte
char WriteByteSPI(unsigned char cData)
{
//Load byte to Data register
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
//Returnera det som sänts tillbaka av nrf'en (första gången efter csn-låg kommer Statusregistert)
return SPDR;
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************in/out***************************/ //ställ in t.ex. LED
//sätter alla I/0 portar för t.ex. LED
void ioinit(void)
{
DDRB |= (1<<DDB0); // LED as output (visar om data mottagits)
}
////////////////////////////////////////////////////
/*****************interrupt***************************/ //orsaken till att köra med interrupt är att de avbryter koden var den än är och kör detta som är viktigast!
//när chipets RX (usart) får ett meddelande fårn datorn går interruptet USART_RX igång längst ner.
void USART_interrupt_init(void)
{
UCSR0B |= (1<<RXCIE0); //Enable interrupt när USART-data mottages,
}
//////////////////////////////////////////////////////
/*****************nrf-setup***************************/ //Ställer in nrf'en genoma att först skicka vilket register, sen värdet på registret.
void nrf905_init(void)
{
//Frekvensen
_delay_us(10); //alla delay är så att nrfen ska hinna med! (microsekunder)
CLEARBIT(PORTB, 2); //CSN low = nrf-chippet börjar lyssna
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x00); //första SPI-kommandot efter CSN-låg berättar för nrf'en vilket av dess register som ska läsas/redigeras ex: 0x01 = CH_NO -registret (bla frekvensen)
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x73); //fRF = ( 422.4 + CH_NOd/10)*(1+HFREQ_PLLd) MHz //CH:NOd = 115 ger 433,9hz (115 i dec=0x73 i hex) (HFREQ_PLLd=0)
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX & RX address width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x02);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x44); //bit 4-6 = TX, bit 0-2=RX (001=1byte, 100=4byte) dvs, "(0)001 (0)001"
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//
//RX address
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x05);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX address
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x22);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x7e); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0xe7); //Adressen = 0000 0001 //gör en loop å skriv ut 4ggr om väljer 4byte adress!
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//RX Payload width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x03);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01); //0x20 = 32 i decimal... 32byte
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//TX Payload width
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x04);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01); //0x20 = 32 i decimal... 32byte
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//Sätt TX Payload
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x20);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x4e); //Packetet
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//Sätt output power
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x01);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0b00001100); //höjer strömen till +10db...
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
//Sätt [7] CRC_mode on, [6] 16bit crc, [5,4,3]XOF=011=16Mhz(kristallen), [2]UP CLK en = 0=off (om extern kristall på "NC=uCK"-benet står olika på nrferna), [1-0] UP clk frek....
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x09);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0b11011000); //höjer strömen till +10db...
_delay_us(10);
SETBIT(PORTB, 2);
////Sätt av crc
//_delay_us(10);
//CLEARBIT(PORTB, 2);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0x09);
//_delay_us(10);
//WriteByteSPI(0xA7); //Packetet
//_delay_us(10);
//SETBIT(PORTB, 2);
}
void Skickadata(void)
{
SETBIT(PORTC, 4); //TXE Hög, Skicka
SETBIT(PORTB, 1); //CE Hög, skicka
//once we start sending the packet, we wait for the DR pin to go high
//indicating that the data is finished sending
//Så man hade kunnat göra det ist för att bara vänta lite...
SETBIT(PORTB,0);
_delay_ms(1000);
CLEARBIT(PORTB,0);
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE låg
CLEARBIT(PORTC, 4); //TXE låg
}
void Mottagdata(void)
{
CLEARBIT(PORTC, 4); //Ser till att TXE fortfarande är låg (onödigt)
SETBIT(PORTB, 1); //CE hög (då txe=låg => receive)
_delay_ms(5000); //Tryck på först den andra nrfen sen, fjärrisen!
CLEARBIT(PORTB, 1); //CE låg igen = sluta lyssna
//R_RX_Payload (Läs ut mottagen data)
_delay_us(10);
CLEARBIT(PORTB, 2);
_delay_us(10);
WriteByteSPI(0x24);
_delay_us(10);
uint8_t W_buffer[1];
int i;
for (i=0;i<1;i++)
{
W_buffer[i]=WriteByteSPI(0x00); //Skickar nonsens-bytes och får tillbaka payload
USART_Transmit('k');
}
USART_Transmit('#');
SETBIT(PORTB, 2);
}
/**********************************************************************/
//////////////////////////////////////////////////
int main(void)
{
clockprescale(); //sätter klockan till 8Mhz, får inte usart att prata med datorn annars, nrfen behöver det inte...
usart_init(); //starta kommunikation med datorn
InitSPI(); //Startar kommunikation chip-nrf
ioinit(); //Initierar alla i/o portar för LED mm...
//INT0_interrupt_init(); //initierar interrupt som går igång när data mottagits eller en lyckad sändning utförd (efter den fått ett automatiskt svar om EN_AA och MASK_TX_DS är satta)
//USART_interrupt_init(); //Om denna är igång MÅSTE usart-usb vara inkopplad annars går interruptet igång å ser ut som att inget händer...
nrf905_init(); //initierar nrf'en å avslutar med "power up"
SETBIT(PORTB,0); //För att se att dioden fungerar!
_delay_ms(1000);
CLEARBIT(PORTB,0);
sei(); //Enable global interrupt annars går inte usart-interruptet igång nedan...
char test;
while(1) //loop forever
{
_delay_ms(5000);
Skickadata();
}
return 0;
}
//ISR(USART_RX_vect) ///vektorn som går igång när nåt har skickats från datorn till USART RX
//{
//uint8_t W_buffer[dataLen]; //skapar en buffer för att ta emot det antal databyte som sedan ska skickas
//
//int i;
//for (i=0;i<dataLen;i++)
//{
//W_buffer[i]=USART_Receive(); //tar emot buffern från datorns Usart
//}
//
//
//
//}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment