Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
###Shulchan Aruch YD 240, 19:
> ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות – מכבדו ומתיירא ממנו.
‏
> הגה: ויש אומרים דאינו מחוייב לכבד אביו רשע,  אלא אם כן עשה תשובה. (טור ומרדכי פרק "כיצד", ובהגהות מיימוני פרק שישי דהלכות ממרים.) ‏
> A bastard has a duty to honor his father and to fear him. Even if his father was a miscreant and a sinner, one should honor him and fear him.
> Annotation (from the RMA) Some say that one has no duty to honor him if his father is miscreant, only if he is repented (Tur and Mordechai in chapter "Ketsad' annotations on Maimonides sixth chapter of" mamrim")
###Tur (above cited):
> כתב הרמב"ם: ממזר חייב בכיבוד אביו ואמו ומוראן, אף על פי שהוא פטור על מכתן וקללתן עד שיעשו תשובה. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. ונראה לי: כיוון שהוא רשע אינו חייב בכבודו, כדאמרינן (בבק קמא צ"ד עמוד ב') גבי הניח להן אביהן פרה גזולה,  חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. ופריך: "והא לאו עושה מעשה עמך הוא", פירוש: ואין חייבין בכבודו? ומשני: כשעשה תשובה. אלמא כל זמן שלא עשה תשובה – אין חייבין בכבודו.‏
> Rambam wrote: A bastard has a duty to honor his father and his mother, despite that he is exempt from punishment for blows and curses unless they repent. Even if his father was miscreant and sinner, one should honor and fear him. It seems to me (the author of the Tur says this) that because he is miscreant, one has no duty to honor him. We see this from the Gemara Baba Kama 94: _"'Where the father left them a cow or a garment or anything which could [easily] be identified, they are liable to restore [it], in order to uphold the honour of the father the earlier clause similarly spoke of them. But why should they be liable to restore in order to uphold the honour of the father? Why not apply to them [the verse] 'nor curse the role, of thy people', [which is explained to mean.] __'so long as he is acting in the spirit of 'thy people'?!__  - As however, R' Phinehas [elsewhere] stated, that the thief might have made repentance, so also here we suppose that the father had made repentance."_ The Gemara answers that the sons have a duty to honor their deceased father because he repented. Thus, if he did not repent, there is no duty to honor him.
###Bet Yosef:
> כתב הרמב"ם ממזר חייב בכבוד אביו ומוראו וכו' בפ"ו מהלכות ממרים וטעמו מדתנן בפ"ב דיבמות (כב.) מי שיש לו בן מ"מ פוטר את אשת אביו מן החליצה ומן היבום חייב על מכתו ועל קללתו חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית ובגמרא מ"מ לאיתויי מאי לאיתויי ממזר ומקשה בגמרא אמאי חייב על מכתו ועל קללתו קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ואוקמוה בשעשה תשובה וכתב הרי"ף על זה הני מילי לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לבן להכותו ולקללו דגרסינן בפרק הנחנקין (פה.) לכל אין הבן נעשה שליח לא להכות אביו ולא לקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו וכ"כ הרא"ש לאפוקי מהתוספות שכתבו דההיא דהנחנקין בשעשה תשובה היא:
> ומ"ש רבינו ונ"ל כיון שהוא רשע אינו חייב בכבודו כדאמרינן גבי הניח להם פרה גזולה וכו' גם הגמיי' כ"כ בשם ספר המצות אלא שרבינו הוסיף דיבור אחד מדעתו וקראה גזולה ואינו כן דלא בגזולה מיירי אלא בשנטלה ברבית היא כמבואר בר"פ איזהו נשך (דף סב.) ואין משם ראיה לסתור דברי הרמב"ם דמדינא אינם חייבים להחזיר דאמר קרא אל תקח מאתו נשך ותרבית לדידיה אזהר רחמנא לבריה לא אזהר רחמנא אלא דמשום כבוד אביהם חייבים להחזיר ודוקא בדעבד תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת דהויא לה ההיא פרה כאילו לא הורישה לבניו מאחר שהיה בדעתו להחזירה והיא דבר המסויים הילכך אף על גב דעדיין לא הוציאה מרשותו חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם אבל כי לא עבד תשובה בניו ירשוה והתורה לא חייבתם להחזיר דלדידיה אזהר לבריה לא אזהר הילכך הוי לגמרי ממונא דידהו ואינם חייבין לכבד את האב בממונם דהא איפסיקא הלכתא כמ"ד משל אב אבל בשאר כבוד דלית ביה חסרון כיס אין הכי נמי דמחייבי אע"פ שהוא רשע כדמשמע מההיא דפרק הנחנקין :‏
> The Bet Yosef explained that the root of the difference of opinion comes from the understanding of a Mishna in the second chapter of Masechet Yevamot. The Gemara asked why is the bastard punishment for blowing and cursing his father? this father is not acting as his people acts. The Gemara answered that the father already repented. The Rif clarified that the son is exempt from punishment, but the prohibition to hit and curse remains even when the father is miscreant or sinner. The Rif gives a proof from the Gemara Sanhedrin 85a, there the Gemara said that the son cannot be dispatched by the tribunal to make use of force against his father. The Rif deduced from this Gemara that despite the fact that the father is a sinner the prohibition to blow and curse remains. The Bet Yosef rejected the proof of the Tur in a short Pilpul.
###Bait Chadash:
>  ע"כ יראה דעת הרמב"ם ממה שדרשו בב"ר על וימת תרח בחרן ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברהם שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו לא קיים אברהם את כיבוד אביו שהניחו זקן והלך לו והשתא קשה מה חשש איכא שיאמרו כו' הלא כיון דתרח רשע היה ועובד ע"ז לא היה חייב בכבודו אלא בע"כ דבכל ענין חייב בכבודו אבל רבינו השיג והביא ראיה שאינו חייב בכבודו ומשמע אפילו מדרבנן נמי אינו חייב לכבדו ולדידיה צ"ל דדוקא להלקותו ולקללו אסור אבל מותר לו למנוע עצמו מכבודו ומוראו בשב ואל תעשה ואפי' מדרבנן אין כאן איסור והב"י מיישב דעת הרמב"ם ואומר שאין ראייה מההיא דהניח להן אביהן פרה כו' ומחלק בין כבוד דחזרת רבית לשאר כבוד ואני אומר דרבינו ס"ל דכיון דמצינו דאין חייבין בכבודו אין לנו לחלק מסברא גם הסמ"ג הביא ראייה זו דהניח להן אביהן ואף על גב דאיהו נמי ס"ל דאיכא איסור בהכאה וקללה אפילו לא עשה תשובה אלא ודאי דחילוק יש בין הכאה וקללה לכבוד ומורא דשרי אפי' מדרבנן כדפרישית מיהו נכון להחמיר כהרמב"ם 
> The Bach gives a proof for the Rambam view from the Midrash which says that Tora gives account of the death of Terach before she tells us the loss of Avraham, contrary to chronogical order. The Midrash says that it was intentional in way to mask the lack of honor from Avraham to his father. Indeed, Terach was a miscreant. The Bach made the Tur's opinion less extreme than it seems by a simple lecture, he said that The Tur allowed to skip the mitsva to honor and fear when this is only by inaction.
@koouty

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@koouty koouty commented Dec 17, 2016

no comment

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.