Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Focail fhrithchiallacha
aontreoch —— déthreo
ar fónamh, folláin —— breoite, easlán, i do luí tinn, othrasach, tinn, tinnlag, éagrua
ainhidriúil —— hidriúil
dofheicthe —— ar amharc, feicseanach, infheicthe, le feiceáil, ris, sofheicthe
buan, gan stad, leanúnach, seasta —— bearnach, briste, neamhleanúnach
gainmheach —— créúil, marlach
neamhghairmiúil, tuata —— gairmiúil, proifisiúnta
corr, corraiceach —— cothrom, réidh
slán, sábháilte, treabhar —— contúirteach, eisinnill, i gcontúirt, i mbaol, neamhshlán, éadaingean, éislinneach
dofhaighte —— ann, ar fáil, faoi réir, infhaighte, inúsáide
analógach —— digiteach
chomh daor le diamaint, costasach, daor —— ar leath-threascairt, beagluachach, neamhchostasach, saor
gairid —— tábhachtach
aclaí —— místuama, neamhcháiréiseach, neamhdhiscréideach
faoi aois, mionaoiseach, óg —— lánaosta
ard, géar —— domhain, íseal
follasach, léir —— impleachtaithe, intuigthe
inleáite, intuaslagtha, sothuaslagtha —— doleáite, dothuaslagtha
aithrinneach, arraingeach, biorach, bioranta, colgach, deannachtach, feannta, géar, ribeanta, rinneach, sceanúil —— bodhar, lag, marbh, marbhánta
as úsáid, beagmhaitheasach, díomhaoin, fágtha, gan feidhm, gan fáth, gan mhaith, gan tairbhe, neamaitheach, neamhúsáideach, éadairbheach, ó mhaith —— acrach, fearastúil, fónta, garúil, maitheasach, tairbheach, áisiúil, úimléideach, úsáideach
indíleáite —— ceasúil, dodhíleáite, tromchroíoch
beag, giortach, íseal —— ard, mór, scafánta
eisdíritheach —— inbhreathnaitheach, indíritheach
fortúnach, méanar, rafar, rathúil, seansúil, sona, sonasach, sursan, ádhúil, ámharach —— aimseach, dona, tubaisteach
déthreo —— aontreoch
aistrithe, bogtha, corraithe —— fuarchúiseach, gan mhairg, neamhchorraithe
nuaghinte —— ag dul abhaile, ag fáil bháis, ar an sop, ar tí báis
míbhunreachtúil —— bunreachtúil, reachtúil
sochaideartha —— dochaideartha
deargna, maolaigeanta —— aithneach, breithiúnach, grinn, géarchúiseach, tuairimeach, tuisceanach
aischéimnitheach, cúlaitheach, cúlchéimnitheach —— céimnitheach, forchéimnitheach, forásach
barrúil, greannmhar, léaspartach, saoithiúil —— tirim
dlisteanach —— tabhartha
deas —— clé
chomh mór le teach, mór, páinteach —— beag, chomh beag le dreoilín, chomh beag le luch fhéir, mion, mionda, mín, beag, chomh beag le dreoilín, chomh beag le luch fhéir, mion, mionda, mín
doréitithe —— soréitithe
cóir, gnaíúil, mór, móraigeanta, mórchroíoch —— anuasal, beagchroíoch, suarach
sreangaithe —— gan sreang, neamhshreangaithe
gan cheangal —— ceangailte, comhcheangailte, cónasctha, nasctha
dobhogtha, neamhchlaonta —— claonta, tugtha
básmhar, so-mharaithe —— bithbheo, buan, do-bhásaithe, do-mharaithe, neamhbhásmhar, síoraí, síormharthanach
eolach, feasach, meabhrach —— aineolach, gan eolas ar, neamhbhraiteach, neamheolach
geal, spéirghlan —— dúnta, múscraí, néaltach, scamallach
dána, dóchasach, féinmhuiníneach, teann, urrúsach —— adhnáireach, aiféalach, chomh cúlánta le cailín, chomh faiteach le coinín, coimhthíoch, cotúil, cúlánta, cúthail, deighilteach, dúdach, faiteach, faoi chotadh, fiata, féith, leasc, leisciúil, neoid, náireach, scáfar, seachantach, strainséartha, támáilte, éadána
méadaithe —— laghdaithe
neamhchorraitheach —— corraitheach, coscrach, tochtmhar
tuathalach —— deisealach
ag dul abhaile, ag fáil bháis, ar an sop, ar tí báis —— nuaghinte
gásach —— buan, chomh buan le carraig, crua, daingean, diongbháilte, dlúth, donn, dílis, díoghainn, fothúil, fódúil, láidir, stóinseach, substainteach, tacúil, tailc, talcánta, talmhaí, taosmhar, tathagach, teann, táite, leachtach
baoth, fánach, maingléiseach, neamhthábhachtach, suarach, éadrom —— domhain, dáiríre
ceart, cóir —— aincheart, clé, neamhchóir, olc, peacach, éagórach, éigeart
amhulchach, bearrtha —— gan bhearradh
ciotrúnta —— aclaí, deaslámhach
fordhaonna, osdaonna —— fodhaonna
feartha —— neamhspleách
díreach —— ailtéarnach
réamhshuite, réamhtheachtach —— iartheachtach, ina dhiaidh sin
ceadmhach, incheadaithe, inghlactha —— do-ghlactha, neamh-inghlactha, neamhcheadaithe
ard, chomh hard le binn an tí, chomh hard le dhá hata, chomh hard leis an iolar, chomh hard leis an mballa, chomh hard leis an spéir, chomh hard leis na sléibhte, in airde —— íochtarach, íseal
dea-iomprach, geanasach, geanmnaí —— mígheanmnaí, neamhgheanmnaí
prócarótach —— eocarótach, eocarótach
binn, ceiliúrach, ceolbhinn, ceolmhar, chomh binn le ceol na bpíob, chomh binn le ceol na cláirsí, chomh binn le ceol na n-éan, chomh binn le ceol na síog, chomh binn le smóilín, chomh binn leis an fhuiseog, duanach, fonnmhar, siansach, séiseach, taidhiúir, ábhannach —— míbhinn, neamhcheolmhar
faobhrach, féigh, géar, líofa —— maol
saothraithe, tuillte —— neamhshaothraithe, neamhthuillte
dearbh, fíor, iarbhír —— inoibrithe
cráite, daigheartha, diachrach, doghrainneach, dócúlach, géar, neanta, nimhneach, peannaideach, pianmhar, pianúil, tinn, tinneasach —— gan phian, neamhthinneasach
aontoiseach —— iltoiseach
indíreach, míchóngarach, neamhdhíreach, timpeallach —— díreach, lom díreach, réimdhíreach
chomh díreach le bradán i lár na habhann, chomh díreach le coinneal, chomh díreach le feag, chomh díreach le gáinne, chomh díreach le maide rámha, chomh díreach le riail, chomh díreach le saighdiúir, chomh díreach le slat ghunna, chomh díreach le slis, colgdhíreach, cothrom, dron, díreach, lom díreach, neamhchlé —— bachallach, bacánach, cam, casta, fiar, saobh
cúng, dlúth, fáiscthe —— liobarnach, scaoilte, scaoilteach, scóipiúil
feiliúnach, fóirsteanach, oiriúnach —— míthaitneamhach, neamhbháúil
neamhchoinneálach —— buan, coimeádach, coinneálach, cuimhneach, meabhrach
contráilte, míchóiriúil —— cóiriúil, oiriúnach
aimhghlic, amadánta, amaideach, amhlánta, baoth, baothánta, breallach, chomh baoth le lao na bó, díchéillí, gamalach, ladúsach, leibideach, míchiallmhar, míchéillí, pleidhciúil, saobhnósach, éigiallta, óinsiúil —— aithneach, chomh ciallmhar le Solamh, chomh críonna leis an ulchabhán, chomh críonna leis na cait, ciallmhar, críonna, céillí, eagnaí, fáidhiúil, gaoiseach, praitinniúil, saoithiúil, seanchríonna, siosmaideach, suadhach, tuisceanach, éigseach
suibiachtúil —— oibiachtúil
iarchogaidh —— réamhchogaidh
mí-aireach, neamh-aireach, neamhairdiúil —— airdeallach, aireach, cúramach, dícheallach, feifeach, freastalach, friochnamhach, friothálach, imníoch
dea-bheathach, macánta, suáilceach —— coireach, colach, damanta, duáilceach, lochtach, mailíseach, mioscaiseach, olc, urchóideach
do-imeachta, doshiúlta, dothrasnaithe —— insiúlta, intaistil, oscailte
neamhoilte —— oilte, traenáilte
bách, carthanach, ceanúil, connalbhach, dil, díograiseach, geanúil, greannmhar, grách, grámhar, ionúineach, lánúnach, muirneach, searcúil, soghrách —— mígheanúil
neamhbhríoch, neamhchumasach, éagrua, éagumasach —— bríomhar, láidir, meisciúil
deimhnithe —— neamhdheimhnithe
coiscthe —— réidh
leathanaigeanta —— cúng
beannach, cearnach, cearnógach, corrach, corránach, géar, speancach, uilleach —— corr, cruinn
buan, coimeádach, coinneálach, cuimhneach, meabhrach —— neamhchoinneálach
neamh-mheisciúil, sóbráilte —— Loch Éirne ólta agat, ar bogmheisce, ar maos, ar meisce, ar na cannaí, bealaithe, bogtha, báite, chomh hólta le bean an leanna, chomh hólta le píobaire, dallta, fliuch, gan chos faoi, ólta, óltach
gealachúil —— rédhorcha
neamhinscneach, neodrach —— firinscneach, baininscneach
béalscaoilte, cabach —— druidte
aomthach, tarraingteach —— ruaigtheach, éarthach
cinntitheach, deimhneach —— éideimhin, éiginntitheach
faillitheach, neamartach —— aireach, cuimhneach, meabhrach
beagthairbheach, míthairbheach, neamhshochrach, neamhthairbheach, neamhthorthúil, neamhéadálach, éadairbheach, éadoraidh —— airgeadúil, brabúsach, fáltasach, proifideach, sochrach, somhaoineach, tairbheach, tuillmheach, éadálach
daor —— saor
briste, saothraithe, treafa —— fiáin, fásúil, gan bhriseadh, gan chur, gan saothrú
dolúbtha, doshínteach —— athscinmeach, leaisteach, plaisc, solúbtha, soshínte
neasach —— aimhneasach, foircneach
deaslabhartha, glinn, líofa, pribhléideach, sothuigthe —— balbh, doiléir, dothuigthe, mantach, meann, plúchta, sliopach, snagach
díomuan, neamhbhuan, sealadach —— buan, cónaitheach, marthanach, seasmhach, seasta
faisnéiseach —— aitreabúideach
réidh, suaimhneach —— ar bís, ar tinneall, teannasach, tinneallach
lánaimseartha —— páirtaimseartha
ar forbhás, corrach, guagach, luaineach, míshocair, neamhchobhsaí, neamhfhorasta, neamhsheasmhach, treallach, éadaingean, éagobhsaí —— cobhsaí, daingean, firmeálta, forasta, fódúil
bithbheo, buan, do-bhásaithe, do-mharaithe, neamhbhásmhar, síoraí, síormharthanach —— básmhar, so-mharaithe
leagtha, íslithe —— ardaithe, crochta, tógtha
chomh milis le mil, chomh milis leis an siúcra, milis, neamúil —— garg, géar, scréachta, searbh
neamhiontach —— aisteach, iontach
bríoch, cumasach, éifeachtach, éifeachtúil, éirimiúil —— ainéifeachtach, gan toradh, gan éifeacht, neamhéifeachtach
leathard, míchothrom, neamhionann, éagothrom —— comhionann, cothrom, cuma, inchurtha, ionann
athchomhairleach —— áititheach
míréasúnta, neamhleanúnach, scaipeach, scaipthe —— comhleanúnach, cruinn, leanúnach, loighciúil, réasúnach
caoithiúil, ionúch, tacúil, tráthúil, ócáideach —— mí-ionúch, míchaoithiúil, míchóiriúil, míthráthúil
inmholta —— domholta
tréscaoilteach —— neamh-thréscaoilteach
fiúntach, fónta, iontaofa, maith —— fabhtach, gonta, lochtach, éislinneach
aigeanta, anamúil, ceolmhar, cróga, griongalach, gusmhar, intinneach, meanmnach, mear, miotalach, preabúil, smiorúil, spionnúil, spioradúil, sponcúil, spreacúil, spridiúil, uaibhreach, éirimiúil —— féigh, gan bheocht, gan spionnadh, marbh, marbhánta
ann, ar marthain, beo, beo beathach, cruthaithe, i do bheatha —— ar shlí na fírinne, chomh marbh le Crom, chomh marbh le caoireoil, chomh marbh le dódó, chomh marbh le hart, chomh marbh le mata tairsí, chomh marbh le scadán, faoi chlár, fuar, gan aithne gan urlabhra, imithe, marbh, neamhbheo, tirim, éagtha
beagfhoclach, coimhthíoch, discréideach, dorcha, dúnárasach, fuarálach, seachantach, uaigneach —— neamhchúthail, pléascánta, spleodrach
fíorga, fíréan, fíréanta, prionsabálta —— eisionraic, neamhfhíréanta
iomlán, uile, uile go léir —— éigin
inmheasta, intomhaiste —— domheasta, dothomhaiste, gan tomhas
doleigheasta, doshlánaithe, díleighis, gan leigheas —— inleighis
ar an eolas, eolach, feasach —— aineolach, dall, neamheolach
bailithe, cnuasaithe, comhchruinnithe, cruinn, cruinnithe, plucach, tiomsaithe, tógtha —— neamhchruinn, neamhchruinn
ciachmhar, diamhair, doilbh, doilbhir, doiléir, dorcha, dubh, dubhach, duibheacúil, modartha, púiciúil —— geal, soilseach, solasmhar, sorcha
allamuigh, amuigh, lasmuigh —— faoi dhíon, istigh, taobh istigh
géilliúil, soghluaiste —— dúshlánach, greannach, ládasach, neamhghéilliúil
ionnúsach —— éigeantach
leachtach —— gásach, buan, chomh buan le carraig, crua, daingean, diongbháilte, dlúth, donn, dílis, díoghainn, fothúil, fódúil, láidir, stóinseach, substainteach, tacúil, tailc, talcánta, talmhaí, taosmhar, tathagach, teann, táite
fíor-riachtanach, riachtanach, éigeantach —— iomarcach, neamhriachtanach
ar amharc, feicseanach, infheicthe, le feiceáil, ris, sofheicthe —— dofheicthe
chomh fada le mo lámh, chomh fada le mo sciathán, cian, fada, leabhair —— achomair, aicearrach, gairid, gearr, giortach, smutach
aischéimnitheach —— céimnitheach, forchéimnitheach
ar nós na gaoithe, chomh gasta le cú, chomh gasta le gaoth Mhárta, chomh luath le giorria, chomh luath le hintinn mná idir beirt fhear, dlúsúil, gasta, le luas lasrach, luaineach, luath, líofa, mear, sciobtha, tapa, teann, tiubh —— aimhleasc, ainéasca, fadálach, leadránach, leasc, mall, malltriallach, neamhghasta, neamhéasca, righin, spadchosach
amhrasach, mímhuiníneach, neamhiontaobhach —— iontaobhach, muiníneach, neamh-amhrasach, taobhach
achomair, gairid, gearr, gonta —— chomh fada le lá samhraidh, cian, fada
cruánach, dlúthógach, soladach —— cuachach, cuasach, deirceach, domhain, fabhtach, folamh, toll
achomair, comair, gonta —— leadránach, liosta
crua, láidir, mór, trom —— éadrom
géilliúil, stríocach, umhal —— forlámhach, mursanta, máistriúil, tiarnúil
chomh gann le hairgead, chomh gann le sméara i mBealtaine, dofhaighte, gann, gannchúiseach, i ngannchúis, tearc —— bleacht, díoghainn, fairsing, flúirseach, fras, ina sprémhóin, iolartha, iomadúil, líonmhar, raidhsiúil, rathúnasach, trom
fuarbhruite, marbhánta, spadánta, suanach, támhach —— bríomhar, fuinniúil, spreacúil
cumhra, geal, geanasach, geanmnaí, glan, gléigeal, íon —— mígheanmnaí, salach
aimhleasach, damáisteach, dochrach, díobhálach, olc, urchóideach, éigineáil —— chomh neamhurchóideach leis an leanbh, gan chealg, gan choir, gan dochar, neamhdhíobhálach, neamhurchóideach
ionchasach —— aisbhreathnaitheach, iardhearcach
cothrománach —— claon, le fána
airdeallach, aireach, ar d'airdeall, ar do mhine ghéire, ar do phionsa, braiteach, coimhéadach, faichilleach, faireach, feifeach, feighlíoch, foraireach, fuireachair —— neamhchoimhéadach
gar, gar dó féin, leithleach —— neamhleithleach
beo —— ar scor, ina chodladh, suanach
beacht, chomh cinnte is a leanann boige earraigh cuisne geimhridh, chomh cinnte is a ndearna Dia prátaí beaga, chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach, chomh cinnte is atá cluas ar do leiceann, chomh cinnte is atá cros ar asal, chomh cinnte is atá gob ar phréachán, chomh cinnte is atá grian ar an aer, chomh cinnte is atá méara ort, chomh cinnte is atá púdar i nDoire, chomh cinnte is atá tú beo, chomh cinnte le breacadh an lae, chomh cinnte le hIfreann, chomh cinnte le hoíche Shathairn, chomh cinnte le huibheacha, chomh cinnte le mionn an leabhair, chomh cinnte le sioc, cinnte, dearbh, dearfa, deimhin, deimhneach, fíorchinnte, siúráilte, suite —— chomh neamhchinnte leis an aimsir, idir dhá chomhairle, mídheimhneach, neamhchinnte, éideimhin, éiginnte, chomh neamhchinnte leis an aimsir, idir dhá chomhairle, mídheimhneach, neamhchinnte, éideimhin, éiginnte
briosc, cineálta, deáthach, lách, nádúrtha, náisiúnta, oineachúil —— droch-chroíoch
neamhshaolta —— saolta, teamparálta, tuata
comhthreomhar, dronchosach, parailéalach —— dronuilleach, díreach, ingearach, ar sceabha, claonta, fiar, sceabhach
neamhchónaitheach —— cónaithe
annamh, as an ngnáth, deoranta, neamhchoitianta, neamhghnách, núíosach, strainséartha, suaithinseach, éagoiteann —— coitianta, gnách, gnásúil, iondúil, nósmhar
daingean, dearg, dian, domhain, greadánach, géar, marfach, mór, trom, tréamanta, tréan, tíoránta —— bog, caomh, cineálta, cneasta, moiglí, réidh, séimh, tláith, éadrom, úrshaillte
míshuaimhneach —— faoi shuaimhneas, foisteanach, suaimhneach, suaimhnitheach, sáil, sámh
mídhílis, neamhdhlisteanach, neamhdhílis —— bithdhílis, coinníollach, dlisteanach, dílis, fíréanta, leanúnach, seasmhach, tairiseach
nua, núíosach, óg, úr, úrnua —— sean, seanaimseartha, ársa
socheansaithe, sochomhairleach, soghluaiste, somhúinte —— docheansaithe, doiligh, domhúinte, doriartha, doréitithe, righin
faonlag, liobarnach —— rite, teann
neamhchúthail, pléascánta, spleodrach —— beagfhoclach, coimhthíoch, discréideach, dorcha, dúnárasach, fuarálach, seachantach, uaigneach
reatha, silteach —— marbh
dallradharcach, gearr-radharcach —— cianradharcach, fadamharcach
broghach, eisíon, míchumhra, neamhghlan, salach —— cumhra, fíorghlan, glan, íon
béalstóinsithe, dúnárasach, tostach —— cainteach, líofa
frithchiallach —— ar comhchiall, comhchiallach
dual, dú, dúchasach, inbheirthe, nádúrtha, ó dhúchas —— uchtaithe
comhlán, iomlán —— glan
ardcheannach, díniteach, maorga, mómhar, réimiúil, státúil —— gan dínit
ar gcúl, iartharach, siar —— chun tosaigh
ceangailte, comhcheangailte, cónasctha, nasctha —— gan cheangal
alcaileach —— aigéadach
cuimsitheach, iniatach, iomlán, ionchuimsitheach, isteach, san áireamh, uilechuimsitheach —— leithleach, príobháideach
crómatach, glédhathach —— neamhchrómatach
anaoibhinn, brónach, buartha, duáilceach, iarghnóch, míshona, míshásta —— ar do sháimhín, ar mhuin na muice, chomh sona le cuach i nead a comharsan, geal, gliondrach, lúcháireach, méanar, soinmheach, sona, sonasach, subhach, sursan, suáilceach, sásta, séanmhar, séanta, sóch, súgach, áthasach
gan aird, neamh-aireach, neamhairdiúil, neamhthorthúil —— cluinteach, éisteach
meánaicmeach —— uasaicmeach
stuama —— meargánta, místuama, neamhfhreagrach, ráscánta
impleachtaithe, intuigthe —— follasach, léir
claon, claonta, luiteach, tugtha, ullamh —— neamhfhonnmhar
neamhshiméadrach —— comhchruthach, siméadrach
teibí —— coincréiteach, nithiúil
balbh, doiléir, dothuigthe, mantach, meann, plúchta, sliopach, snagach —— deaslabhartha, glinn, líofa, pribhléideach, sothuigthe
inseachanta —— dosheachanta
aonta, diúid, furasta, neamhchas, simplí, sothuigthe —— achrannach, aimhréidh, aimpléiseach, casta, coimpléascach, ilchasta
follas, follasach, gan cheilt, oscailte —— ceilte, folaithe, folaitheach
treafa —— neamhshaothraithe, réidh
aibí —— anabaí, glas, neamhaibí, núíosach, réamhaibí, óg, úrmhar
dealaitheach —— breiseánach, breisiúil
aigeanta, beoga —— leamh, leamh
beo, cruógach, gníomhach, gnóthach —— marbh
diúltach, séantach —— dearfach
dóthanach, sách —— chomh doshásta leis an mBás, doriartha, doshásaithe, doshásta, díchoiscthe
bradach, calaoiseach, cam, cambheartach, chomh bréagach le táilliúir, chomh bréagach leis an chine dhaonna, chomh cam le cam lúbáin, chomh cam le hadharc reithe, chomh cam le tuar ceatha, eisionraic, lochtach, mí-ionraic, míchneasta, mímhacánta, neamh-mhacánta, éigneasta —— chomh cneasta le hubh, chomh cneasta le sagart, chomh hionraic leis an ngrian, chomh macánta leis an sagart, cneasta, cóir, díreach, ionraic, macánta
algartamach —— iúraisticiúil
cladhartha, gan mhisneach, gan spriolladh, meata, meatach, mílaochta, spleách —— beageaglach, calma, chomh calma le Fionn Mac Cumhaill, chomh cróga le leon, coráistiúil, cróga, curata, meanmnach, misniúil, móruchtúil, saighdiúrtha, spioradúil, sponcúil, spridiúil, uchtúil
droch-chroíoch —— briosc, cineálta, deáthach, lách, nádúrtha, náisiúnta, oineachúil
neamhchaillteach —— caillteach
ainspianta, anchúinseach, mínormálta, sonraíoch —— coitianta, gnách, gnásúil, normálta, nádúrtha, óraice
gan trua, gan trócaire, míghrástúil, míthrócaireach, neamhghrástúil, neamhthrócaireach, éadrócaireach —— grástúil, iochtmhar, trócaireach
brothallach, bruthach, chomh te leis an tine, te, teasaí —— chomh fuar leis an mbás, chomh fuar leis an sioc, chomh fuar leis an éag, deannachtach, dearóil, dúlaí, fuar, féithuar
eolaíoch —— neamheolaíoch
aimhrialta, mírialta, neamhrialta —— dlisteanach, gnách, reigleáilte, rialta, seasta
dona, olc —— breá, ceart, maith
domholta —— inmholta
amplach, cíocrach, gortach, géar, géarghoileach, ocrach, siolgair, stiúgtha —— stiúgtha, tartmhar, tirim, íotach
meargánta, místuama, neamhfhreagrach, ráscánta —— stuama
daonlathach —— neamhdhaonlathach
cúlráideach, gan scléip, neamhgháifeach, neamhthoirtéiseach —— gairéadach, gáifeach, maingléiseach, mustrach, scléipeach, straibhéiseach, stróúil, taibhseach
eiticiúil —— mí-eiticiúil, neamheiticiúil
breá, ceart, maith —— dona, olc
ainchleachta, gan taithí, neamhchleachtach, núíosach —— cleachta, cleachtach, istigh, taithíoch, tuartha
chomh neamhurchóideach leis an leanbh, gan chealg, gan choir, gan dochar, neamhdhíobhálach, neamhurchóideach —— aimhleasach, damáisteach, dochrach, díobhálach, olc, urchóideach, éigineáil
céimseach, dréimreach, grádach —— gasta, grod, grodmhear, mear, prap, tapa, tinneasnach, tobann, tric
cobhsaí, daingean, firmeálta, forasta, fódúil —— ar forbhás, corrach, guagach, luaineach, míshocair, neamhchobhsaí, neamhfhorasta, neamhsheasmhach, treallach, éadaingean, éagobhsaí
coinsiasach, prionsabálta, scrupallach —— gan scrupall, géar, neamhscrupallach
díreach, réimdhíreach —— indíreach
mígheanasach, mígheanúil, mímhodhúil, mínáireach —— banúil, geanasach, geanúil, modhúil, náireach
doilbhir, doirbh, dóisceanta, frisnéiseach, míthaitneamhach —— aoibhinn, caomh, ceiliúrach, cineálta, compordach, croíúil, córach, gaelach, grianánach, meallach, pléisiúrtha, seaghsach, sultmhar, sámh, taitneamhach
chomh héadrom le cleite, chomh héadrom le lon ar sceach, chomh héadrom le sop, neamh-mhuirearach, éadrom —— chomh trom le cloch, chomh trom le cnap miotail, muirearach, murtallach, slogánta, taosmhar, torpánta, trom
ceartaithe —— gan cheartú
ceart, cuí, feiliúnach, fóirsteanach, iomchuí, oiriúnach —— mí-oiriúnach, míchuí, neamhchuí, neamhfhóirsteanach
maol —— biorach, cocach, corr, corrach, gobach, péacach, rinneach, socach, stuacach
Gormach, gorm —— geal
déchosach —— ceathairchosach, ceathairchosach
coiteann, coitianta, comónta, gaelach, gnách, gnáthúil, tréitheach —— neamhchoitianta, neamhghnách, éagoiteann, éagsúlach
neamhchonspóideach —— aighneasach, conspóideach
aontaobhach —— ilsleasach, iltaobhach, sleasach
cóineartaithe —— éidearfa
míthaitneamhach —— amharcach, geanúil, mór, sásúil, taitneamhach
amscaí, gan slacht, leibideach, leibéiseach, mí-aireach, míchúramach, neamh-aireach, neamhchúramach, neamhthuairimeach, réidh —— aireach, cáiréiseach, cúramach, faichilleach, feifeach, imníoch, prámhaí, treabhar
baininscneach —— neamhinscneach, neodrach, firinscneach
aithneach, breithiúnach, grinn, géarchúiseach, tuairimeach, tuisceanach —— deargna, maolaigeanta
iartheachtach, ina dhiaidh sin —— réamhshuite, réamhtheachtach
neamheachtrúil —— eachtrach, eachtrúil
dúisithe, i do dhúiseacht, i do shuí, múscailte —— i bhfeighil suain, i do chnap codlata, i do chodladh, ina chodladh
altaitheach, buíoch —— diomaíoch, míbhuíoch, neamhbhuíoch
ainsealach, i bhfostú, leannánta —— dona
doirbh, duairc, éadóchasach —— dóchasach, ródhearfach, soirbh
corpartha, corprach, i gcolainn dhaonna, nithiúil —— neamhchorpartha, neamhchorprach, neamhábhartha
féinlárnach, leithleach —— altrúíoch, neamhleithleach, soilíosach
coimrithe, cúngaithe, giorraithe —— neamhghiorraithe
maolaithe —— gan mhaolú
mí-iomráiteach, míchlúiteach, míchreidiúnach, míghradamúil —— creidiúnach, measúil
dúr, fuarchroíoch, neamhghoilliúnach —— goilliúnach, sochorraithe, tógálach, íogair
eocarótach —— prócarótach, prócarótach
cuanna —— neamhonórach, suarach, táir, tútach
bocht, chomh bocht le bairneach, chomh bocht leis an deoir, chomh daibhir le daol dubh, daibhir, dealbh, dealúsach, dearóil, doim —— chomh saibhir le diúc, ilmhaoineach, lofa le hairgead, saibhir, éadálach
ceantrach, dúchasach —— iltíreach
indóite, inloiscthe, soloiscthe, sponcach —— dodhóite
cinnte, cinntitheach, conclúideach, críochnaitheach —— neamhchonclúideach, éiginntitheach
homaighnéasach —— heitrighnéasach
eisiteirmeach —— inteirmeach
i láthair —— ar iarraidh, as láthair, in easpa, neamhláithreach, éagmaiseach
infhulaingthe, sofhulaingthe —— do-iompair, dofhulaingthe, dífhulaing, thar fulaingt, éadulangach
saor —— daor
cabanta, grabach, seanchríonna, seanórtha —— mallintinneach
cam, cambheartach, chomh cam le cam lúbáin, chomh cam le cos deiridh an mhadra, chomh cam le tuar ceatha, claon, mí-ionraic, míchneasta, mímhacánta, saobh —— díreach, gan cham, ionraic, macánta
aineascair, anóiteach, dochrach, dócúlach, goilliúnach, míchompordach, míshócúlach —— ar do shó, cluthar, clutharaithe, compordach, faoi shó, guamach, seascair, sáil, sóch, sócúlach, sómasach, sómhar, sóúil, te, teolaí, téagartha
bacach, easpach, lochtach, míchumtha, neamhfhoirfe, neamhiomlán —— comhlán, críochnúil, foirfe, gan mháchail, idéalach, iomlán, paiteanta, slán
do-airm, gan arm, neamharmtha —— armach, armtha, armáilte
cónaithe —— neamhchónaitheach
luibhiteach —— uiliteach, feoiliteach
ar bun, bunaithe, forasta, fréamhach, fódach, socraithe, tuiní —— neamhbhunaithe
réamhbheirthe, réamhbhreithe —— iarbhreithe
chun tosaigh —— ar gcúl, iartharach, siar
mígheanmnaí, neamhgheanmnaí —— dea-iomprach, geanasach, geanmnaí
cuachach, cuasach, deirceach, domhain, fabhtach, folamh, toll —— cruánach, dlúthógach, soladach
i bhfeighil suain, i do chnap codlata, i do chodladh, ina chodladh —— dúisithe, i do dhúiseacht, i do shuí, múscailte
ceilte, folaithe, folaitheach —— follas, follasach, gan cheilt, oscailte
coiteann, comhchoiteann, fairsing, forleathan, forleitheadach, ginearálta, uilechoiteann —— ar leith, faoi leith, gnéitheach, sainiúil, sonrach, áirithe
indíolta, inmhargaidh —— dodhíolta
ardaithe, crochta, tógtha —— leagtha, íslithe
acrach, caoithiúil, comhdheas, conláisteach, cóngarach, deas, fearastúil, freagrach, sásta, teachtmhar, áiseach, áisiúil —— antráthach, ciotach, mí-oiriúnach, mí-áisiúil, míchaoithiúil, neamháiseach
míthrócaireach —— daonnachtúil, iochtmhar, réidh, séimh, trócaireach
buíoch, seasta, seolta, stróúil, sásta, taitnithe —— diomúch, míbhuíoch, míshásta
stiúgtha, tartmhar, tirim, íotach —— amplach, cíocrach, gortach, géar, géarghoileach, ocrach, siolgair, stiúgtha
laghdaitheach —— breisiúil, forbarthach, méadaitheach
aithnidiúil, coitianta, gaelach, istigh —— aduain, coimhthíoch, deoranta, iasachta, neamhaithnid
bearnach, briste, neamhleanúnach —— buan, gan stad, leanúnach, seasta
chomh domhain leis an fharraige, domhain, duibheagánach —— mídhomhain, tanaí, éadomhain
míchruinn, neamhbheacht, neamhchruinn, éigrinn —— beacht, cruinn, grinn
séasúrach —— as séasúr, mínádúrtha, neamhshéasúrach
aineoil, anaithnid —— aitheanta
altrúíoch, neamhleithleach, soilíosach —— féinlárnach, leithleach
chomh luachmhar le hór, luachmhar, mórluachach —— beag is fiú, beagmhaitheasach, beagthairbheach, díomhaoin, gan mhaith, gan tairbhe, magarlach, neamhfhiúntach, neamhnitheach, ní fiú biorán, spreasánta
mí-ámharach, mírathúil, teipthe —— faoi rath, rathúil, thuas, éiritheach
cancrach, clamprach, cnádánach, cnáideach, doicheallach, drabhlásach, neamhshuáilceach —— caoithiúil, cineálta, compordach, córtasach, fáilí, maith, oiriúnach, pléisiúrtha, saoithiúil, so-ranna, soraidh, suairc, suáilceach, áineasach
bréagach, bréige, mí-ionraic, éigneasta —— cneasta, diúid, fíréanta, ionraic, macánta, íon
bríomhar, láidir, meisciúil —— neamhbhríoch, neamhchumasach, éagrua, éagumasach
mallintinneach —— cabanta, grabach, seanchríonna, seanórtha
inoibrithe —— dearbh, fíor, iarbhír
mígheanúil —— bách, carthanach, ceanúil, connalbhach, dil, díograiseach, geanúil, greannmhar, grách, grámhar, ionúineach, lánúnach, muirneach, searcúil, soghrách
buannúil, ceannasach, dalba, dána, forránach, neamh-mheontach, pribhléideach, teanntásach, treallúsach, téisiúil, urrúsach —— cotúil, cúlráideach, cúlánta, cúthail, fágtha, neoid
anaeróbach —— aeróbach
duillsilteach, inlomtha, lomach —— bithghlas, síorghlas
ar do shó, cluthar, clutharaithe, compordach, faoi shó, guamach, seascair, sáil, sóch, sócúlach, sómasach, sómhar, sóúil, te, teolaí, téagartha —— aineascair, anóiteach, dochrach, dócúlach, goilliúnach, míchompordach, míshócúlach
coinbhéirseach, inréimneach —— dibhéirseach, eisréimneach
mífhiúntach, neamhdhiongbháilte, neamhfhiúntach —— creidiúnach, fiúntach, oiriúnach, uasal
connail, críonna, discréideach, stuama, treabhar —— ainchríonna, díchéillí, místuama, neamhchríonna, éigríonna
ar oscailt, béaloscailte, doirseach, oscailte, scaoilte —— druidte, dúnta, iata
eisionraic, neamhfhíréanta —— fíorga, fíréan, fíréanta, prionsabálta
Loch Éirne ólta agat, ar bogmheisce, ar maos, ar meisce, ar na cannaí, bealaithe, bogtha, báite, chomh hólta le bean an leanna, chomh hólta le píobaire, dallta, fliuch, gan chos faoi, ólta, óltach —— neamh-mheisciúil, sóbráilte
inbhreathnaitheach, indíritheach —— eisdíritheach
béiceach, callánach, callóideach, chomh callánach le gé, clamprach, fothramach, gioracach, gleadhrach, gleoch, gleoránach, gleothálach, glórach, graifneach, greadhnach, greadánach, gáireachtach, gáróideach, labharthach, siosmach, toirniúil, torannach, tormánach —— ciúin, i do thost, os íseal, socair, tostach
cnagach, crua, daingean, doscúch, dígeanta, garbh, láidir, righin, stálaithe, stóinsithe —— bog, maoth, mín, taidhiúir, tais, tim, tláith
cabhrach, cuiditheach, cuidiúil, cúntach, éifeachtach, úsáideach —— dícheannach, díobhálach, foghlach, millteach, scriosach, sladach, íditheach
claonbhreitheach, claonta, leataobhach, réamhchlaonta —— cothrom, neamhchlaon, neamhchlaonta
aoibhinn, forbhfáilteach, gairdeach, gealgháireach, gliondrach, greadhnach, lúcháireach, mórtasach, ríméadach, scóipiúil, sólásach, áthasach —— anaoibhinn, duairc, duáilceach, dúchroíoch
íosta —— uasta, uasta
cruthach, cruthúil, cuanna, cumtha, córach, dea-chruthach, dea-chumtha, dealfa, deilbheach, fíortha, greanta —— neamhchórach, éagruthach
samhrata —— fómharach, dúlaí, geimhriúil
geal, gliondrach, lúcháireach, meidhreach, ríméadach, subhach, sásta, áthasach —— brónach, buartha, ciamhair, doilbh, dubhach, díomách, dólásach, faoi chian, gruama, taidhiúir, triamhain, trom, tuirseach
oifigiúil —— neamhoifigiúil
ar shlí na fírinne, chomh marbh le Crom, chomh marbh le caoireoil, chomh marbh le dódó, chomh marbh le hart, chomh marbh le mata tairsí, chomh marbh le scadán, faoi chlár, fuar, gan aithne gan urlabhra, imithe, marbh, neamhbheo, tirim, éagtha —— ann, ar marthain, beo, beo beathach, cruthaithe, i do bheatha
gan troscán, lom —— fearastúil
neamh-inathnuaite —— in-athnuaite
críochnaithe, déanta, réidh, ullamh —— gan chríochnú, garbh, lóipíneach, míshlachtmhar, neamhchríochnaithe, neamhshlachtmhar
aimhriarach, ainrialta, ainrianta, caismirteach, callóideach, clamprach, mírialta —— dea-iomprach
beartach, cleasach, ealaíonta, géar —— nádúrtha
drochshláinteach, easláinteach, easlán, treaghdánach —— chomh folláin le breac, chomh folláin le fia, chomh folláin leis an mbradán seang, chomh friseáilte le breac, chomh slán leis an mbradán, folláin, sláintiúil, slán
doicheallach, dúlaí, fuairnéalach, fuar, fuarálach, tur —— lasánta, te, teasaí, tintrí
comhleanúnach, cruinn, leanúnach, loighciúil, réasúnach —— míréasúnta, neamhleanúnach, scaipeach, scaipthe
indíreach —— díreach, réimdhíreach
in-aisghabhála, inghnóthaithe —— dothugtha isteach
cleachta, seanaimseartha, seanchleachta, seanchríonna, taithíoch —— aineolach, gan taithí, glas, neamhchleachtach, neamheolach, neamhoilte, éigríonna
daoithiúil, drocháiseach, mímhodhúil, míshibhialta, neamhshibhialta —— béasach, múinte, sibhialta, síodúil
faoi shuaimhneas, foisteanach, suaimhneach, suaimhnitheach, sáil, sámh —— míshuaimhneach
neamhchonclúideach, éiginntitheach —— cinnte, cinntitheach, conclúideach, críochnaitheach
míchúirtéiseach, neamhchúirtéiseach —— córtasach, cúirtéiseach, dea-mhúinte, miochair, mánla, mín, múinte, sibhialta, sliosta, síodúil
aisteach, iontach —— neamhiontach
deifreach, dithneasach, fuadrach, gasta, práinneach, tinneasnach, téirimeach —— réidh
cnuaisciúnach, fearastúil, feidhmiúil, sásta, éifeachtach —— gan éifeacht, neamhéifeachtach
míbhinn, neamhcheolmhar —— binn, ceiliúrach, ceolbhinn, ceolmhar, chomh binn le ceol na bpíob, chomh binn le ceol na cláirsí, chomh binn le ceol na n-éan, chomh binn le ceol na síog, chomh binn le smóilín, chomh binn leis an fhuiseog, duanach, fonnmhar, siansach, séiseach, taidhiúir, ábhannach
scagach, tréscaoilteach —— díonach, neamhscagach
díbhoilscitheach —— boilscitheach
antráthach, ciotach, mí-oiriúnach, mí-áisiúil, míchaoithiúil, neamháiseach —— acrach, caoithiúil, comhdheas, conláisteach, cóngarach, deas, fearastúil, freagrach, sásta, teachtmhar, áiseach, áisiúil
creidte, inchreidte, sochreidte —— dochreidte
leatromach, míchothrom, neamhchothrom, éagothrom —— ar cothrom, comhchothrom, cothrom, cóir, meáite
aincheart, clé, neamhchóir, olc, peacach, éagórach, éigeart —— ceart, cóir
de dhíth, riachtanach, éigeantach —— gan feidhm, neamhriachtanach
as cosán, as marc, bunoscionn, cam, cearr, contráilte, earráideach, i vaighid ar, mearbhlach, mícheart, neamhcheart, neamhchruinn, éigeart —— beacht, ceart, cruinn, cuí, cóir, fíor, fóirsteanach, oircheas, oiriúnach, óraice, beacht, ceart, cruinn, cuí, cóir, fíor, fóirsteanach, oircheas, oiriúnach, óraice
piochánach, póiriúil —— neamhscagach
dleathach, dlisteanach, dlíthiúil —— aindleathach, in éadan an dlí, mídhleathach, neamhdhleathach, neamhdhlíthiúil
do-ite, dochaite —— inchaite, inite, maorach
contanóideach —— discréideach, neamhleanúnach
dearfach —— diúltach, séantach
ainneonach, doicheallach, drogallach, mífhonnmhar, neamhthoilteanach —— aontaitheach, deonach, fonnmhar, garúil, sásta, toilteanach, ullamh, umhal
beageaglach, calma, chomh calma le Fionn Mac Cumhaill, chomh cróga le leon, coráistiúil, cróga, curata, meanmnach, misniúil, móruchtúil, saighdiúrtha, spioradúil, sponcúil, spridiúil, uchtúil —— cladhartha, gan mhisneach, gan spriolladh, meata, meatach, mílaochta, spleách
freagrach, iomchuí —— mífhreagrach, neamhréireach
chomh fada le lá samhraidh, cian, fada —— achomair, gairid, gearr, gonta
adharcach, beannach —— maol
isteach —— ag éirí as, amach
inroinnte, soroinnte —— doroinnte
tirim —— barrúil, greannmhar, léaspartach, saoithiúil
lag, éalangach —— bailc, balcánta, bras, bríoch, bríomhar, calma, ceilméartha, chomh láidir le Goll, chomh láidir le capall, chomh láidir le gearrán, chomh láidir le tarbh, chomh láidir leis na daracha, crua, cuisleach, cumasach, dalba, feidhmiúil, foirtil, go treis, groí, láidir, léidmheach, mascalach, meacanta, neartmhar, oscartha, sonnda, spionnúil, storrúil, stuifiúil, stóinseach, tailc, tairpeach, talcánta, teann, treabhar, treisiúil, treorach, tréamanta, tréan, urrúnta, urrúsach
ardaitheach, éiritheach —— íslitheach
ainchreidmheach, aindiaga, míchráifeach, neamhdhiaga, éagráifeach —— beannaithe, cráifeach, diaganta, gor, naofa
lárnach, meánach —— forimeallach, imeallach
ceannasach, chomh cróga le coileach ina charn aoiligh, coráistiúil, dána, dásachtach, díscir, lonn, léidmheach, misniúil, móruchtúil, neamheaglach, pribhléideach, rábach, storrúil, teann, teanntásach —— eaglach, faiteach, scinnideach, scáfar, tim
inchaite, inite, maorach —— do-ite, dochaite
bog, os íseal —— ard, callánach, faíoch, gluair, gáifeach, láidir, mór, os ard
lách, teochroíoch —— chomh cruachroíoch le hostraisí an fhásaigh, fuarchroíoch
in íochtar, spleách, íochtaránach —— ceannasach, i réim
croíúil, lách, nádúrtha, teochroíoch —— doicheallach, fuar, fuarchúiseach, fuarálach
chomh saibhir le diúc, ilmhaoineach, lofa le hairgead, saibhir, éadálach —— bocht, chomh bocht le bairneach, chomh bocht leis an deoir, chomh daibhir le daol dubh, daibhir, dealbh, dealúsach, dearóil, doim
mínáireach, neamhleithscéalach —— náireach, náirithe
gan cheartú —— ceartaithe
neamhchoimhéadach —— airdeallach, aireach, ar d'airdeall, ar do mhine ghéire, ar do phionsa, braiteach, coimhéadach, faichilleach, faireach, feifeach, feighlíoch, foraireach, fuireachair
neamhdheimhnithe —— deimhnithe
bundúnach, chomh cas le gamhain, chomh místiúrtha le bean, coilgneach, conróideach, crosta, do-iongabhála, do-ranna, dochaideartha, docheansaithe, doiligh, doirbh, gairgeach, míréireach, místiúrtha —— socheansaithe, soghluaiste, soláimhsithe, sásta
mícheansa, neamhghéilliúil, neamhshotalach —— daor, easonórach, moghach, saothrach, sclábhánta, uiríseal
breá, soineanta —— anróiteach, doineanta, dona
aistreach —— neamh-aistreach
dothugtha isteach —— in-aisghabhála, inghnóthaithe
íochtarach, íseal —— ard, chomh hard le binn an tí, chomh hard le dhá hata, chomh hard leis an iolar, chomh hard leis an mballa, chomh hard leis an spéir, chomh hard leis na sléibhte, in airde
ar bís, ar tinneall, teannasach, tinneallach —— réidh, suaimhneach
dosheachanta —— inseachanta
faoi mhaise, fáinneach, gréasaithe, maisithe —— lom, pléineáilte
ciotach, ciotógach, sciathach —— comhdheas, deasach, deaslámhach, deisealach
maisiúil —— coitianta, díreach, pléineáilte, simplí, suaillmheasta
codánach —— ar fad, go léir, iomlán, uile
forshonach —— sonach
garach, áiseach —— neamhgharach
docheansaithe, doiligh, domhúinte, doriartha, doréitithe, righin —— socheansaithe, sochomhairleach, soghluaiste, somhúinte
fírinneach, ionraic —— bréagach, neamhfhírinneach
dúnta, múscraí, néaltach, scamallach —— geal, spéirghlan
chomh trom le cloch, chomh trom le cnap miotail, muirearach, murtallach, slogánta, taosmhar, torpánta, trom —— chomh héadrom le cleite, chomh héadrom le lon ar sceach, chomh héadrom le sop, neamh-mhuirearach, éadrom
neamhleithscéalach —— leithscéalach
meabhrach —— gan aithne, gan aithne gan urlabhra, gan mheabhair, gan mhothú, neamhaireachtálach
láraithe —— díláraithe
neamhlíneach —— suimitheach
déthoiseach, plánach —— ciúbach
bainteach, iomchuí, ábhartha —— gan bhaint, neamhbhainteach, neamhábhartha
aduain, coimhthíoch, deoranta, iasachta, neamhaithnid —— aithnidiúil, coitianta, gaelach, istigh
sonach —— forshonach
míbhinn, neamhcheolmhar —— binn, ceolbhinn, ceolmhar, oirfideach, siansach
rédhorcha —— gealachúil
ainmhín, garbh, garbhdhéanta, ramhar —— caol, chomh mín le plúr, chomh mín le smúit na talún, chomh mín le snaois, fíneálta, mion, mín, sreabhnach
díluchtaithe, neamhluchtaithe —— lódáilte
druidte, dúnta, iata —— ar oscailt, béaloscailte, doirseach, oscailte, scaoilte
aoibhinn, caomh, ceiliúrach, cineálta, compordach, croíúil, córach, gaelach, grianánach, meallach, pléisiúrtha, seaghsach, sultmhar, sámh, taitneamhach —— doilbhir, doirbh, dóisceanta, frisnéiseach, míthaitneamhach
incheaptha —— doshamhlaithe
doshamhlaithe —— incheaptha
firinscneach —— baininscneach, neamhinscneach, neodrach
breisiúil, measach, méiniúil, suthach, síolmhar, tairbheach, torthúil —— gan tairbhe, in aisce
gan smacht, neamhrialaithe —— rialaithe, smachtaithe, srianta
neamhchruinn —— bailithe, cnuasaithe, comhchruinnithe, cruinn, cruinnithe, plucach, tiomsaithe, tógtha, bailithe, cnuasaithe, comhchruinnithe, cruinn, cruinnithe, plucach, tiomsaithe, tógtha
bláfar, conláisteach, connail, críochnúil, cuimseach, cuimseartha, deisealach, deismir, feistithe, feistiúil, fáiscthe, gasta, néata, ordúil, pioctha, piocúil, pointeáilte, slachtaithe, slachtmhar, triopallach —— amscaí, ar sileadh, gan slacht, giobach, giobógach, leibéiseach, liopasta, lóipíneach, mí-ordúil, míshlachtmhar, neamhghasta, neamhshlachtmhar, scrábach, sraoilleach, trína chéile
briosc, sobhriste —— dobhriste
faoi láimh —— os cionn láimhe
cosúil, dealraitheach, dócha, dóchúil —— andóch, gan dath, mídhealraitheach, neamhchosúil, neamhdhóchúil, éadóigh, éagosúil
finideach —— infinideach
chomh tanaí le habhlann, scagach, speathánach, tanaí —— chomh tiubh le clár, chomh tiubh le sail scafa, ramhar, tiubh
blasta, cumhra, goiliúil, neamúil —— chomh tur le féar aille, do-bhlasta, neamhbhlasta
mídhomhain, tanaí, éadomhain —— chomh domhain leis an fharraige, domhain, duibheagánach
tufar, tuthógach —— cumhra
aonfhoirmeach, aonghnéitheach, comhionann, cothrom —— ilchruthach
os cionn láimhe —— faoi láimh
inmheánach —— amuigh, eachtrach, eismheánach, forimeallach, imeachtrach, imeallach, lasmuigh, leathimeallach, seachtrach
patrarcach, uasalathartha —— matrarcach
inchomparáide, inchomórtais, inchurtha, insamhlaithe —— domheasta, dosháraithe, thar barr, thar cionn
fabhtach, gonta, lochtach, éislinneach —— fiúntach, fónta, iontaofa, maith
comhionann, congruach, iomchuí —— míréireach
dlisteanach, dílis, seasmhach, tairiseach —— aindílis, mídhlisteanach, mídhílis, neamhdhlisteanach, éadairiseach
domlasta, drochbhlasta, searbh —— blasta, dea-bhlasta, inite, so-bhlasta, so-chaite, sóil, taitneamhach
anonn, antráthach, deireanach, domhain, déanach, feascartha, mall, maol —— daith, grod, luath, moch
ininste, inráite —— do-aisnéise, do-inste
chomh glan le criostal, chomh glan le fíoruisce, chomh glan le húll, chomh glan le rásúr, glan, spéisiúil —— brocach, broghach, chomh brocach le fail muice, chomh salach le poll, cáidheach, eisíon, forúnach, míolach, neamhghlan, salach, salaithe, smúrach, súicheach
gonta, gortaithe, loite —— gan chithréim, gan dochar, gan díobháil, gan ghortú, slán
fabhtaithe, galrach, seipteach —— antaiseipteach, frithsheipteach
ar cothrom, cothrom, cothromasach, féaráilte —— neamhchothrom, éagothrom, éagórach
glan —— brocach, broghach, cáidheach, graosta, gránna, gáirsiúil, salach
spontáineach, uathspreagtha —— ionduchtaithe
neamhchorpartha, neamhchorprach, neamhábhartha —— corpartha, corprach, i gcolainn dhaonna, nithiúil
aontaitheach, deonach, fonnmhar, garúil, sásta, toilteanach, ullamh, umhal —— ainneonach, doicheallach, drogallach, mífhonnmhar, neamhthoilteanach
aneas, deisceartach, laisteas, theas, ó dheas —— aduaidh, thuaidh, tuaisceartach, ó thuaidh
cothrom, réidh —— corr, corraiceach
glan —— truaillitheach
orgánach —— neamhorgánach
dóchasach, ródhearfach, soirbh —— doirbh, duairc, éadóchasach
réamhchogaidh —— iarchogaidh
brocach, broghach, cáidheach, graosta, gránna, gáirsiúil, salach —— glan
iltoiseach —— aontoiseach
díolta, íoctha —— gan ghlanadh, gan íoc, neamhíoctha
do-ólta —— inólta, so-ólta
breisiúil, forbarthach, méadaitheach —— laghdaitheach
ar an neamhacra, neamhspleách, neamhthuilleamaíoch, saor —— cleithiúnach, geall le, i dtuilleamaí, i muinín, spleách, tuilleamaíoch
tábhachtach —— gairid
do-athraithe, dochlaochlaithe, neamhchorrach —— inathraithe, inmhalartaithe, so-athraithe, sóinseálach
chomh foighneach le cat, fadaraíonach, foighneach, fulangach, stuama —— griothalach, i mbroid, mífhoighneach, neamhfhoighneach, éadulangach
céimnitheach, forchéimnitheach, forásach —— aischéimnitheach, cúlaitheach, cúlchéimnitheach
amh, gan scagadh —— scagtha
gan agús, glan, iomlán —— ar choinníoll, coinníollach, srianta
soréitithe —— doréitithe
athraitheach, claochlaitheach, guagach, luaineach, malartach, soghluaiste, taghdach, treallach —— do-athraithe, dochlaochlaithe
as séasúr, mínádúrtha, neamhshéasúrach —— séasúrach
gan chor —— beo, corraitheach, faoi shiúl, imeachtach, imirceach, luadrach, siúlach, triallach
cluinteach, éisteach —— gan aird, neamh-aireach, neamhairdiúil, neamhthorthúil
buanseasmhach, coinníollach, dílis, iontaofa, maith, muiníneach, seasmhach, tacúil, tairiseach, trustúil —— gan iontaoibh, neamh-mhuiníneach, neamhdhiongbháilte, neamhiontaofa, gan iontaoibh, neamh-mhuiníneach, neamhdhiongbháilte, neamhiontaofa
chomh glan le sagart, chomh glan ó mhilleán le haingeal ó Dhia, chomh macánta leis an gcolm, gan choir, gan teimheal, gan urchóid, neamhchiontach, neamhchoireach, saor, éigiontach —— ciontach, coireach
bogchroíoch, boigéiseach —— cruachroíoch, danartha, gan chroí, gan trua, gan trócaire
míchabhrach, mígharach, neamhchúntach, neamháiseach —— cabhrach, cuidiúil, cúntach, feiliúnach, freastalach, fóinteach, garach, garúil, preabúil, áisiúil, úsáideach
ailtéarnach —— díreach
as obair, dífhostaithe, díomhaoin, gan phost, neamhfhostaithe —— ar fostú, fostaithe
domheasta, gan chuntas, gan áireamh —— inríofa, ináirithe, somheasta
matrarcach —— patrarcach, uasalathartha
cáilithe, oilte —— gan cháilíocht, neamhcháilithe
infinideach —— finideach
claonta, tugtha —— dobhogtha, neamhchlaonta
coincréiteach, nithiúil —— teibí
boilsceannach, bolgach, bolgtha, droimneach, dronnach, pluctha —— coguasach, cuasach
boladh dóite ort, do bhacán sáite, pósta —— aonta, aontumhach, díomhaoin, gan phósadh, neamhphósta, scaoilte, singil
cruthaithe, dearfa, profa —— neamhchruthaithe
maol —— adharcach, beannach
maol, maoluilleach —— géar
gan bhrí, gan chiall —— fiúntach, fuaimintiúil, lán de bhrí, lánbhrí, tábhachtach
uiliteach —— feoiliteach, luibhiteach
bréagach, neamhréadúil, neamhréalaíoch, samhalta —— nithiúil, réadach, réadúil, réalta
míréasúnta, míthuisceanach —— ciallmhar, connail, céillí, forasta, fódúil, praitinniúil, réasúnta, siosmaideach, staidéarach, stuama
blasta, milis, so-bhlasta, sóil —— gan bhlas, leamh, neamhbhlasta
measartha, meánúil —— ainmheasartha
córtasach, cúirtéiseach, dea-mhúinte, miochair, mánla, mín, múinte, sibhialta, sliosta, síodúil —— míchúirtéiseach, neamhchúirtéiseach
gan forbairt, gan forás, neamhfhorbartha —— fabhraithe, forbartha, saothraithe
fónta, maith —— clé, dubh, olc
gan aithne, gan aithne gan urlabhra, gan mheabhair, gan mhothú, neamhaireachtálach —— meabhrach
uasta —— íosta, íosta
doroinnte —— inroinnte, soroinnte
gan iontaoibh, míchreidiúnach, neamh-mhuiníneach, neamhiontaofa, éadairiseach, éadaofa —— creidiúnach, fírinneach, inmhuiníne, iontaofa, muiníneach, tairiseach, trustúil
críochnaitheach, deireanach, deiridh, iatach —— tosaigh
faoi fhial —— nochta
léannta, scolártha —— neamhléannta
dochaideartha —— sochaideartha
neamh-incháilithe —— i dteideal, inainmnithe, incheaptha, incháilithe, inphósta, intofa
cuí, feiliúnach, infheidhme, inniúil, inrásta, inseolta, oircheas, oiriúnach —— mí-oiriúnach, míchuibhiúil, mífheiliúnach, neamhoiriúnach
airgeadúil, brabúsach, fáltasach, proifideach, sochrach, somhaoineach, tairbheach, tuillmheach, éadálach —— beagthairbheach, míthairbheach, neamhshochrach, neamhthairbheach, neamhthorthúil, neamhéadálach, éadairbheach, éadoraidh
ainriata, allta, chomh fiáin le fia na mbeann, chomh fíochmhar leis an tíogar, fia, fiáin, fiánta —— caidreamhach, ceansa, ceansaithe, cineálta, cloíte, mín, múinte, umhal
gasta, grod, grodmhear, mear, prap, tapa, tinneasnach, tobann, tric —— céimseach, dréimreach, grádach
fabhraithe, forbartha, saothraithe —— gan forbairt, gan forás, neamhfhorbartha
brocach, broghach, chomh brocach le fail muice, chomh salach le poll, cáidheach, eisíon, forúnach, míolach, neamhghlan, salach, salaithe, smúrach, súicheach —— chomh glan le criostal, chomh glan le fíoruisce, chomh glan le húll, chomh glan le rásúr, glan, spéisiúil
ar a fhad —— crosach, fiar, trasnach, trasnánach
ar intinn —— neamhbheartaithe
gan chríochnú, garbh, lóipíneach, míshlachtmhar, neamhchríochnaithe, neamhshlachtmhar —— críochnaithe, déanta, réidh, ullamh
mí-oiriúnach, míchuibhiúil, mífheiliúnach, neamhoiriúnach —— cuí, feiliúnach, infheidhme, inniúil, inrásta, inseolta, oircheas, oiriúnach
neamhairdeallach, neamhbhraiteach, neamhchoimhéadach, neamhfhaichilleach —— airdeallach, ar d'airdeall, ar do phionsa, braiteach, faichilleach, fuireachair
míbhuntáisteach, neamhfhabhrach —— fabhrach, maith, moltach
leatromach, míchothrom, míchóir, mífhéaráilte, neamhchothrom, salach, éagothrom, éagórach —— cothrom, cóir, díreach, féaráilte, macánta
neamhdhaingean, neamhdhiongbháilte, éadaingean —— daingean, diongbháilte, dúshlánach, glinn
faoi dhíon, istigh, taobh istigh —— allamuigh, amuigh, lasmuigh
dobhriste —— briosc, sobhriste
do-earráide, neamhsheachránach —— inearráide
do-ídithe, dodhíothaithe, domhillte, doscriosta —— inmhillte
athbhríoch, doiléir, débhríoch, déchiallach, défhiúsach, ilchiallach —— aonchiallach, cinnte
aduaidh, thuaidh, tuaisceartach, ó thuaidh —— aneas, deisceartach, laisteas, theas, ó dheas
gan cheangal, scaoilte —— nasctha, snaidhmthe, táite
míchuibhiúil, neamhoiriúnach —— blasta, cuibhiúil, cuí, oiriúnach, toighseach
gan scrupall, géar, neamhscrupallach —— coinsiasach, prionsabálta, scrupallach
gan ghlanadh, gan íoc, neamhíoctha —— díolta, íoctha
umhal —— bródúil, chomh bródúil le cat a mbeadh póca air, chomh bródúil le coileach péacóige, chomh leathan le hanairt naoi gcéad, chomh leitheadach leis na cuacha, chomh postúil le cat siopa, mórálach, ríméadach
neamhgharach —— garach, áiseach
éadrom —— crua, láidir, mór, trom
áititheach —— athchomhairleach
nasctha, snaidhmthe, táite —— gan cheangal, scaoilte
dibhéirseach, eisréimneach —— coinbhéirseach, inréimneach
eindéimeach —— eipidéimeach, forleata
neamhléannta —— léannta, scolártha
dáiríre, nádúrtha, simplí —— crochta, cámasach, galamaisíoch, galánta, giodalach, gothach, móiréiseach
mí-eiticiúil, neamheiticiúil —— eiticiúil
do-mhaite, faltanasach, neamaiteach —— maiteach
úr —— coirtithe
domheasta, dosháraithe, thar barr, thar cionn —— inchomparáide, inchomórtais, inchurtha, insamhlaithe
míshásta —— ar do sháimhín, chomh sásta le bolg lán, chomh sásta le píobaire, seolta, suaimhneach, sásta
gan éifeacht, neamhéifeachtach —— cnuaisciúnach, fearastúil, feidhmiúil, sásta, éifeachtach
fearga, fireann, fireannach —— baineann, baineannach
dothuigthe —— sothuigthe
achomair, aicearrach, gairid, gearr, giortach, smutach —— chomh fada le mo lámh, chomh fada le mo sciathán, cian, fada, leabhair
hidriúil —— ainhidriúil
aingiallta, díchéillí, neamhréasúnach, éigiallta —— ar do chiall, ciallmhar, céillí, réasúnach
gairmiúil, proifisiúnta —— míghairmiúil
cearnach, cearnógach —— chomh cruinn le gráinneog, chomh cruinn le hubh loin, chomh cruinn le liathróid, ciorclach, comhchruinn, corr, cruinn, fáinneach, rabhnáilte
aimhréidh, cnocánach, corrach, corraiceach, garbh, míchothrom, starrach, éagothrom —— cothrom, inchurtha, réidh
inólta, so-ólta —— do-ólta
gnóisíoch —— agnóisíoch
cianradharcach, fadamharcach —— dallradharcach, gearr-radharcach
dí-éadaigh —— gléasta
baineann, baineannach —— fearga, fireann, fireannach
idir dhá chomhairle, luathintinneach, neamhchinnte, éadaingean —— diongbháilte
neamhonórach, suarach, táir, tútach —— cuanna
daite, dathannach, dathúil, ildathach, líoga, péacach —— gan dath, múscraí, neamhdhaite, éadathach
aonchineálach —— ilchineálach, ilghnéitheach
neamhorgánach —— orgánach
neamhbhunaithe —— ar bun, bunaithe, forasta, fréamhach, fódach, socraithe, tuiní
blasta, cuibhiúil, cuí, oiriúnach, toighseach —— míchuibhiúil, neamhoiriúnach
inríofa, ináirithe, somheasta —— domheasta, gan chuntas, gan áireamh
díograiseach, leanúnach, luiteach —— díomhaoin, singil
aimseach, dona, tubaisteach —— fortúnach, méanar, rafar, rathúil, seansúil, sona, sonasach, sursan, ádhúil, ámharach
gan bhaint, neamhbhainteach, neamhábhartha —— bainteach, iomchuí, ábhartha
diomaíoch, míbhuíoch, neamhbhuíoch —— altaitheach, buíoch
caol, cúng, seang —— chomh leathan leis an bhfarraige, clárach, coimpléascach, fairsing, forleathan, forleitheadach, fódfhairsing, leathan, leitheadach, scóipiúil
aithneach, chomh ciallmhar le Solamh, chomh críonna leis an ulchabhán, chomh críonna leis na cait, ciallmhar, críonna, céillí, eagnaí, fáidhiúil, gaoiseach, praitinniúil, saoithiúil, seanchríonna, siosmaideach, suadhach, tuisceanach, éigseach —— aimhghlic, amadánta, amaideach, amhlánta, baoth, baothánta, breallach, chomh baoth le lao na bó, díchéillí, gamalach, ladúsach, leibideach, míchiallmhar, míchéillí, pleidhciúil, saobhnósach, éigiallta, óinsiúil
caoithiúil, cineálta, compordach, córtasach, fáilí, maith, oiriúnach, pléisiúrtha, saoithiúil, so-ranna, soraidh, suairc, suáilceach, áineasach —— cancrach, clamprach, cnádánach, cnáideach, doicheallach, drabhlásach, neamhshuáilceach
griothalach, i mbroid, mífhoighneach, neamhfhoighneach, éadulangach —— chomh foighneach le cat, fadaraíonach, foighneach, fulangach, stuama
ar sceabha, claonta, fiar, sceabhach —— comhthreomhar, dronchosach, parailéalach, dronuilleach, díreach, ingearach
saolta, teamparálta, tuata —— neamhshaolta
fabhrach, maith, moltach —— míbhuntáisteach, neamhfhabhrach
caifeach, drabhlásach, míbharainneach, neamhbharainneach —— fadcheannach, fadradharcach, fáiteallach, soláthrach
dúlaí, geimhriúil —— samhrata, fómharach
ilchineálach, ilghnéitheach —— aonchineálach
aipeiriadach, neamhthréimhsiúil —— féiltiúil, peiriadach, tréimhsiúil
beannaithe, coisricthe, diaga, naofa, sácráilte, uasal —— saolta
cúlánta, discréideach, gan treallús —— feiceálach, péacach, sonrach
fodhaonna —— fordhaonna, osdaonna
acomhlach —— deighilteach
gobach, starrógach —— aisfhillte, aisfhillteach
beagchumhachtach, gan bhrí, neamhchumasach, neamhchumhachtach, éagrua, éidréan —— láidir, tréan, éifeachtach
chomh dubh le Poll Tí Liabáin, chomh dubh le bac, chomh dubh le cleite an fhéich, chomh dubh le gual, chomh dubh le hairne, chomh dubh le héabann, chomh dubh le pic, chomh dubh le préachán, chomh dubh le sméar, chomh dubh le tóin corcáin, chomh dubh leis a mbás, chomh dubh leis an bhfiach, chomh dubh leis an daol, dubh, dubhach —— bán, chomh bán le bainne, chomh bán le braillín, chomh bán le lítis, chomh bán le mo léine, chomh bán le taibhse, chomh geal le cailc, chomh geal le canach an tsléibhe, chomh geal le ceannbhán, chomh geal le cúr na toinne ar trá, chomh geal le cúr sceite, chomh geal le lítis, chomh geal le sneachta na haon oíche, chomh geal le síoda móna, chomh geal le táth lín, chomh geal leis an aol, chomh geal leis an eala, fionn, geal, gléigeal
anabaí, glas, neamhaibí, núíosach, réamhaibí, óg, úrmhar —— aibí
neamhbheacht —— beacht, blasta, bláfar, cruinn, mionchruinn, pointeáilte
mall —— luath, mear
ceart, i do cheartmheabhair, i do chiall —— ar buile, ar mire, as do mheabhair, gealtach
neamhchorraitheach, neamhiontach —— corraitheach
neamhghaolmhar —— coibhneasach, gaolmhar
anuasal, beagchroíoch, suarach —— cóir, gnaíúil, mór, móraigeanta, mórchroíoch
gan mhothú, neamh-mhothaitheach —— céadfach, mothaitheach
díréireach, neamhchuimseach, éaguimseach —— i gcomhréir
daonnachtúil, iochtmhar, réidh, séimh, trócaireach —— míthrócaireach
neamhfhonnmhar —— claon, claonta, luiteach, tugtha, ullamh
alabhog, bogthe, brothallach, cluthar, clutharaithe, te, teasaí, teolaí, téagartha —— fionnuar, fuar, féithuar
cinnte, daingean, diongbháilte, réitithe, socair, socraithe —— gan réiteach, neamhréitithe
i do shuí —— i do sheasamh, seasta, suas
éigin —— iomlán, uile, uile go léir
coitianta, gnách, gnásúil, normálta, nádúrtha, óraice —— ainspianta, anchúinseach, mínormálta, sonraíoch
leath-thonach —— diatonach
socheansaithe, soghluaiste, soláimhsithe, sásta —— bundúnach, chomh cas le gamhain, chomh místiúrtha le bean, coilgneach, conróideach, crosta, do-iongabhála, do-ranna, dochaideartha, docheansaithe, doiligh, doirbh, gairgeach, míréireach, místiúrtha
lom, pléineáilte —— faoi mhaise, fáinneach, gréasaithe, maisithe
gan bhreith —— beirthe
tosaigh —— ar gcúl, deiridh, iartharach, siar, thiar
dícheannach, díobhálach, foghlach, millteach, scriosach, sladach, íditheach —— cabhrach, cuiditheach, cuidiúil, cúntach, éifeachtach, úsáideach
geal, soilseach, solasmhar, sorcha —— ciachmhar, diamhair, doilbh, doilbhir, doiléir, dorcha, dubh, dubhach, duibheacúil, modartha, púiciúil
míthapa, neamhullamh —— ar tinneall, faoi réir, i gcóir, innealta, inniúil, oirchilleach, oiriúnach, réidh, tinneallach, ullamh, úim agus an tslinn agat
údarach, údaraithe —— gan údarás, neamhúdaraithe
gléasta —— dí-éadaigh
crochta, cámasach, galamaisíoch, galánta, giodalach, gothach, móiréiseach —— dáiríre, nádúrtha, simplí
neamhchruthaithe —— cruthaithe, dearfa, profa
i dtalamh —— ar an uisce, ar farraige, ar snámh, ar uachtar
chomh neamhchinnte leis an aimsir, idir dhá chomhairle, mídheimhneach, neamhchinnte, éideimhin, éiginnte —— beacht, chomh cinnte is a leanann boige earraigh cuisne geimhridh, chomh cinnte is a ndearna Dia prátaí beaga, chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach, chomh cinnte is atá cluas ar do leiceann, chomh cinnte is atá cros ar asal, chomh cinnte is atá gob ar phréachán, chomh cinnte is atá grian ar an aer, chomh cinnte is atá méara ort, chomh cinnte is atá púdar i nDoire, chomh cinnte is atá tú beo, chomh cinnte le breacadh an lae, chomh cinnte le hIfreann, chomh cinnte le hoíche Shathairn, chomh cinnte le huibheacha, chomh cinnte le mionn an leabhair, chomh cinnte le sioc, cinnte, dearbh, dearfa, deimhin, deimhneach, fíorchinnte, siúráilte, suite, beacht, chomh cinnte is a leanann boige earraigh cuisne geimhridh, chomh cinnte is a ndearna Dia prátaí beaga, chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach, chomh cinnte is atá cluas ar do leiceann, chomh cinnte is atá cros ar asal, chomh cinnte is atá gob ar phréachán, chomh cinnte is atá grian ar an aer, chomh cinnte is atá méara ort, chomh cinnte is atá púdar i nDoire, chomh cinnte is atá tú beo, chomh cinnte le breacadh an lae, chomh cinnte le hIfreann, chomh cinnte le hoíche Shathairn, chomh cinnte le huibheacha, chomh cinnte le mionn an leabhair, chomh cinnte le sioc, cinnte, dearbh, dearfa, deimhin, deimhneach, fíorchinnte, siúráilte, suite
geal —— Gormach, gorm
aineolach, gan eolas ar, neamhbhraiteach, neamheolach —— eolach, feasach, meabhrach
i do sheasamh, seasta, suas —— i do shuí
anoir, thoir —— aniar, siar, thiar
neamhghiorraithe —— coimrithe, cúngaithe, giorraithe
leadránach, liosta —— achomair, comair, gonta
aineolach, dall, neamheolach —— ar an eolas, eolach, feasach
coiteann, céanna —— aonarach, aonánach, indibhidiúil, singil
dona —— ainsealach, i bhfostú, leannánta
teoiriciúil —— eimpíreach, turgnamhach
cadránta, dian, doscúch, géar —— bog, bogúrach, boigéiseach, caoin, mánla, séimh, tais, tim
comhsheasmhach, de réir a chéile —— contrártha, neamhfhreagrach, neamhréireach
ciontach, coireach —— chomh glan le sagart, chomh glan ó mhilleán le haingeal ó Dhia, chomh macánta leis an gcolm, gan choir, gan teimheal, gan urchóid, neamhchiontach, neamhchoireach, saor, éigiontach
feoiliteach —— luibhiteach, uiliteach
dodhíolta —— indíolta, inmhargaidh
dochríochnaithe, dochuimsithe, gan teorainn, infinideach, neamhtheoranta, éigríochta —— críochta, finideach, foirceanta, teoranta
dócmhainneach —— sócmhainneach, treabhar
ard —— beag, íseal
mí-ionraic —— díreach, fírinneach, ionraic, macánta, neamhchas, neoid, oscailte, soineanta
molach —— meánchiorclach, meánchriosach
antaiseipteach, frithsheipteach —— fabhtaithe, galrach, seipteach
do-athraithe, dochlaochlaithe —— athraitheach, claochlaitheach, guagach, luaineach, malartach, soghluaiste, taghdach, treallach
diongbháilte, dáigh, neamhghéilliúil, teann —— muinteartha, síochánta
mígheanmnaí, salach —— cumhra, geal, geanasach, geanmnaí, glan, gléigeal, íon
trom —— gan mheáchan
cleachta, cleachtach, istigh, taithíoch, tuartha —— ainchleachta, gan taithí, neamhchleachtach, núíosach
inléite, soléite —— doléite
neamhchrómatach —— crómatach, glédhathach
intíre —— allúrach, andúchasach, coigríochach, eachtrannach, gallda
baineann, banda, banúil, caileanda —— fearga, fearúil, fireann, mascalach
airdeallach, aireach, cúramach, dícheallach, feifeach, freastalach, friochnamhach, friothálach, imníoch —— mí-aireach, neamh-aireach, neamhairdiúil
comhlán, críochnaithe, críochnúil, druidte, déanta, foirfe, glan, iomlán, líonmhar, slán —— bearnach, easnamhach, easpach, gan chríochnú, gan déanamh, neamhchríochnaithe, neamhfhoirfe, neamhiomlán, uireasach
sothuigthe —— dothuigthe
do-aisnéise, do-inste —— ininste, inráite
íslitheach —— ardaitheach, éiritheach
fadcheannach, fadradharcach, fáiteallach, soláthrach —— caifeach, drabhlásach, míbharainneach, neamhbharainneach
saolta —— beannaithe, coisricthe, diaga, naofa, sácráilte, uasal
beag is fiú, beagmhaitheasach, beagthairbheach, díomhaoin, gan mhaith, gan tairbhe, magarlach, neamhfhiúntach, neamhnitheach, ní fiú biorán, spreasánta —— chomh luachmhar le hór, luachmhar, mórluachach
comhdheas —— deasach, deaslámhach, deisealach, ciotach, ciotógach, sciathach
corraitheach —— neamhchorraitheach, neamhiontach
ionduchtaithe —— spontáineach, uathspreagtha
mífhreagrach, neamhréireach —— freagrach, iomchuí
gan bhearradh —— amhulchach, bearrtha
aistritheach, corraitheach, gluaisteach, móibíleach, soghluaiste —— dochorraithe, doghluaiste
calma, ciúin, féith, féithchiúin, ina bháinté, ina léinseach, reithineach, socair, soineanta, téiglí —— anfach, doineanta, gailbheach, gailfeanach, mór, stoirmeach, treathnach
comhionann, cothrom, cuma, inchurtha, ionann —— leathard, míchothrom, neamhionann, éagothrom
amuigh, ann, ar fáil, ar marthain —— díobhaí, imithe in éag, rite, éagtha
do-aistrithe —— inaistrithe
gan snas —— chomh sciúrtha le biorán nua, gléasta, greanta, loinneartha, lonrach, líofa, mín, sciúrtha, snasta
buan, cónaitheach, marthanach, seasmhach, seasta —— díomuan, neamhbhuan, sealadach
beirthe —— gan bhreith
cónaitheach, lonnaithe —— neamhchónaitheach
ainéasca, míthapa, neamhfhuinniúil, neamhghníomhach, neamhéasca —— beo, briosc, cróga, friochanta, fuinniúil, luadrach, lúfar, preabúil, rúpach, scóipiúil, tapa, tapúil, éasca
céadfach, mothaitheach —— gan mhothú, neamh-mhothaitheach
ceasúil, dodhíleáite, tromchroíoch —— indíleáite
aisbhreathnaitheach, iardhearcach —— ionchasach
aonteangach —— ilteangach
ilsleasach, iltaobhach, sleasach —— aontaobhach
féigh, gan bheocht, gan spionnadh, marbh, marbhánta —— aigeanta, anamúil, ceolmhar, cróga, griongalach, gusmhar, intinneach, meanmnach, mear, miotalach, preabúil, smiorúil, spionnúil, spioradúil, sponcúil, spreacúil, spridiúil, uaibhreach, éirimiúil
amharcach, geanúil, mór, sásúil, taitneamhach —— míthaitneamhach
ainmheasartha —— measartha, meánúil
eistreach, seachtrach —— ann féin, intreach
ceathairchosach —— déchosach, déchosach
nádúrtha —— géar, maol
braiteach, leochaileach, mothálach, tograch, íogair —— neamh-mhothálach
bog, bogúrach, boigéiseach, caoin, mánla, séimh, tais, tim —— cadránta, dian, doscúch, géar
díreach, fírinneach, ionraic, macánta, neamhchas, neoid, oscailte, soineanta —— mí-ionraic
fiáin, fásúil, gan bhriseadh, gan chur, gan saothrú —— briste, saothraithe, treafa
do-ghlactha, neamh-inghlactha, neamhcheadaithe —— ceadmhach, incheadaithe, inghlactha
marbh —— beo, cruógach, gníomhach, gnóthach
stuama, tromaí, tromchúiseach —— chomh meidhreach le huan óg, chomh meidhreach le meannán míosa, cleasach, galamaisíoch, iomlatach, macnasach, meidhreach, reabhrach, spraíúil, spórtúil, súgrach, tréitheach, ábhailleach
diongbháilte —— idir dhá chomhairle, luathintinneach, neamhchinnte, éadaingean
gan ghlór, neamhghlórach —— glórach, sonda
ar comhchiall, comhchiallach —— frithchiallach
béasach, múinte, sibhialta, síodúil —— daoithiúil, drocháiseach, mímhodhúil, míshibhialta, neamhshibhialta
díobhaí, imithe in éag, rite, éagtha —— amuigh, ann, ar fáil, ar marthain
chomh cruachroíoch le hostraisí an fhásaigh, fuarchroíoch —— lách, teochroíoch
ar leith, faoi leith, gnéitheach, sainiúil, sonrach, áirithe —— coiteann, comhchoiteann, fairsing, forleathan, forleitheadach, ginearálta, uilechoiteann
neamhchoitianta, neamhghnách, éagoiteann, éagsúlach —— coiteann, coitianta, comónta, gaelach, gnách, gnáthúil, tréitheach
gan réiteach, neamhréitithe —— cinnte, daingean, diongbháilte, réitithe, socair, socraithe
neamhdhaonlathach —— daonlathach
chomh leathan leis an bhfarraige, clárach, coimpléascach, fairsing, forleathan, forleitheadach, fódfhairsing, leathan, leitheadach, scóipiúil —— caol, cúng, seang
easnamhach, easpach, gann, gearreireaballach, neamhleor —— dóthanach, leor, leordhóthanach, leormhaith
díláraithe —— láraithe
eaglach, faiteach, scinnideach, scáfar, tim —— ceannasach, chomh cróga le coileach ina charn aoiligh, coráistiúil, dána, dásachtach, díscir, lonn, léidmheach, misniúil, móruchtúil, neamheaglach, pribhléideach, rábach, storrúil, teann, teanntásach
aireaghdha, ealga, mór, saordha, uasal —— anuasal
chomh doshásta leis an mBás, doriartha, doshásaithe, doshásta, díchoiscthe —— dóthanach, sách
aonchiallach, cinnte —— athbhríoch, doiléir, débhríoch, déchiallach, défhiúsach, ilchiallach
místuama, neamhcháiréiseach, neamhdhiscréideach —— aclaí
andóch, gan dath, mídhealraitheach, neamhchosúil, neamhdhóchúil, éadóigh, éagosúil —— cosúil, dealraitheach, dócha, dóchúil
gairéadach, gáifeach, maingléiseach, mustrach, scléipeach, straibhéiseach, stróúil, taibhseach —— cúlráideach, gan scléip, neamhgháifeach, neamhthoirtéiseach
náireach, náirithe —— mínáireach, neamhleithscéalach
baileach, beacht, cruinn, cruthanta, glan, paiteanta, pointeáilte, slán —— garbh, míchruinn, neamhbhaileach, neamhbheacht, neamhchruinn
doicheallach, fuar, fuarchúiseach, fuarálach —— croíúil, lách, nádúrtha, teochroíoch
báúil, claonta, comhbhách, dáimhiúil, páirteach —— gan trua, neamhbháúil, neamhchásmhar, neamhthuisceanach, tur, éaduisceanach
baolach, contúirteach, dainséarach, guaisbheartach, guaiseach, gábhach, gáifeach, neamhshábháilte, éadaingean —— ar lámh shábhála, as guais, in áit shábháilte, saor, slán, slán sábháilte, sábháilte
ar choinníoll, coinníollach, srianta —— gan agús, glan, iomlán
chomh lom le croí do bhoise, chomh lom le do bhos, chomh lom leis an leac, cosnochta, gan chosaint, maol, nocht, ris, tirim —— brata, brataithe, clúdaithe, cumhdaithe, dubh, díonta, foirgthe, folaithe, múchta
gan iontaoibh, neamh-mhuiníneach, neamhdhiongbháilte, neamhiontaofa —— buanseasmhach, coinníollach, dílis, iontaofa, maith, muiníneach, seasmhach, tacúil, tairiseach, trustúil, buanseasmhach, coinníollach, dílis, iontaofa, maith, muiníneach, seasmhach, tacúil, tairiseach, trustúil
fearastúil —— gan troscán, lom
doléite —— inléite, soléite
iltíreach —— ceantrach, dúchasach
cumhra, fíorghlan, glan, íon —— broghach, eisíon, míchumhra, neamhghlan, salach
luath, mear —— mall
anfach, doineanta, gailbheach, gailfeanach, mór, stoirmeach, treathnach —— calma, ciúin, féith, féithchiúin, ina bháinté, ina léinseach, reithineach, socair, soineanta, téiglí
chomh folláin le breac, chomh folláin le fia, chomh folláin leis an mbradán seang, chomh friseáilte le breac, chomh slán leis an mbradán, folláin, sláintiúil, slán —— drochshláinteach, easláinteach, easlán, treaghdánach
breoite, easlán, i do luí tinn, othrasach, tinn, tinnlag, éagrua —— ar fónamh, folláin
aonarach, aonánach, indibhidiúil, singil —— coiteann, céanna
géar —— maol, nádúrtha
neamhchórach, éagruthach —— cruthach, cruthúil, cuanna, cumtha, córach, dea-chruthach, dea-chumtha, dealfa, deilbheach, fíortha, greanta
domhain, íseal —— ard, géar
broidiúil, chomh díbhirceach le beach, chomh dícheallach leis na beacha, chomh saothrach le beach, cruógach, cúramach, fuadrach, gnóthach, práinneach —— bán, chomh díomhaoin le bacach an mhála, chomh díomhaoin le damh san eadra, chomh díomhaoin le lúidín an phíobaire, díomhaoin, falsa, neamh-aistearach
críochta, finideach, foirceanta, teoranta —— dochríochnaithe, dochuimsithe, gan teorainn, infinideach, neamhtheoranta, éigríochta
deasach, deaslámhach, deisealach —— ciotach, ciotógach, sciathach, comhdheas
suaimhneach —— anacair, anacrach, bearránach, corrabhuaiseach, dochma, dochraideach, imníoch, míshuaimhneach
neamheolaíoch —— eolaíoch
cóirithe, oirchilleach, réidh, réitithe, uisce ar do mhaidí agat, ullamh —— gan ullmhú, neamhullamh, neamhullmhaithe
ar fostú, fostaithe —— as obair, dífhostaithe, díomhaoin, gan phost, neamhfhostaithe
creidiúnach, fiúntach, oiriúnach, uasal —— mífhiúntach, neamhdhiongbháilte, neamhfhiúntach
i gcomhréir —— díréireach, neamhchuimseach, éaguimseach
neamh-thréscaoilteach —— tréscaoilteach
maol —— faobhrach, féigh, géar, líofa
comhlán, críochnúil, foirfe, gan mháchail, idéalach, iomlán, paiteanta, slán —— bacach, easpach, lochtach, míchumtha, neamhfhoirfe, neamhiomlán
débhliantúil —— ilbhliantúil, trébhliantúil, bliantúil
caol, chomh caite le coinlín, chomh caite le cú, chomh caite le scian fheamainne, deilbhithe, gágach, lom, reangach, seang, singil, snoite, tanaithe, tanaí, trua, truánta —— beathaithe, biata, chomh ramhar le broc, chomh ramhar le mart, chomh ramhar le muc, chomh ramhar le rón, feolmhar, méith, páinteach, ramhar
éagóimheasta —— cóimheasta
eimpíreach, turgnamhach —— teoiriciúil
réadúil, réalaíoch —— míréadúil, neamhréadúil, neamhréalaíoch, éigiallta
aisfhillte, aisfhillteach —— gobach, starrógach
beannaithe, coisricthe, cáidh, diaga, naofa, naomh, rónaofa —— gan choisreacan, mínaofa
cothrom, neamhchlaon, neamhchlaonta —— claonbhreitheach, claonta, leataobhach, réamhchlaonta
leithleach, príobháideach —— cuimsitheach, iniatach, iomlán, ionchuimsitheach, isteach, san áireamh, uilechuimsitheach
do-aimsithe, dorochtana, doshroichte, ionadach —— doirseach, inrochtana, insroichte, so-aimsithe
amuigh, eachtrach, eismheánach, forimeallach, imeachtrach, imeallach, lasmuigh, leathimeallach, seachtrach —— inmheánach
géar —— maol, maoluilleach
discréideach, neamhleanúnach —— contanóideach
bríomhar, fuinniúil, spreacúil —— fuarbhruite, marbhánta, spadánta, suanach, támhach
cumhra —— tufar, tuthógach
géilliúil, sochreidmheach —— amhrasach, díchreidmheach
clé —— deas
bréagach, neamhfhírinneach —— fírinneach, ionraic
gairmiúil, proifisiúnta —— neamhghairmiúil, tuata
gan choisreacan, mínaofa —— beannaithe, coisricthe, cáidh, diaga, naofa, naomh, rónaofa
ar iarraidh, as láthair, in easpa, neamhláithreach, éagmaiseach —— i láthair
gan mheáchan —— trom
in-athnuaite —— neamh-inathnuaite
clé, dubh, olc —— fónta, maith
neamhchorrach, so-ranna, sochma, soghluaiste, séimh —— anacair, corrabhuaiseach, corrthónach, giodamach, guairdeallach, guairneánach, míchompordach, míshocair, míshuaimhneach, neamhshocair
aigéadach —— alcaileach
lánaosta —— faoi aois, mionaoiseach, óg
diatonach —— leath-thonach
deisealach —— tuathalach
aindleathach, in éadan an dlí, mídhleathach, neamhdhleathach, neamhdhlíthiúil —— dleathach, dlisteanach, dlíthiúil
neamhchinnte, éiginnte —— cinnteach, dearfa, glan
bithdhílis, coinníollach, dlisteanach, dílis, fíréanta, leanúnach, seasmhach, tairiseach —— mídhílis, neamhdhlisteanach, neamhdhílis
domheasta, dothomhaiste, gan tomhas —— inmheasta, intomhaiste
práinneach —— agrach, impíoch, sirtheach, éimheach
goilliúnach, sochorraithe, tógálach, íogair —— dúr, fuarchroíoch, neamhghoilliúnach
crosach, fiar, trasnach, trasnánach —— ar a fhad
gan údarás, neamhúdaraithe —— údarach, údaraithe
bláfar, bláith, breá, brionnach, cruthúil, cuidsúlach, dathúil, dealfa, deilbheach, dóighiúil, faoi mhaise, fáinneach, galánta, gnaíúil, greanta, gréagach, maisiúil, naíonda, réaltach, sciamhach, scothúil, spéiriúil, álainn —— buí, chomh gránna le muc, chomh gránna leis an diabhal, do-mhaiseach, dochraí, dodhealbhach, doghnúiseach, droch-araíonach, graifleach, gráiciúil, gráiniúil, gránna, míghnéitheach, míofar, urghránna, éagruthach
coibhneasta, comparáideach, comórtasach —— absalóideach, iomlán
neamhainciseach, neamhurchóideach, éadrom —— urchóideach
géilliúil, umhal, ómósach —— aimhriarach, doriartha, easumhal, easurramach, míréireach, neamhumhal
rialaithe, smachtaithe, srianta —— gan smacht, neamhrialaithe
ar do sháimhín, chomh sásta le bolg lán, chomh sásta le píobaire, seolta, suaimhneach, sásta —— míshásta
ainmheasartha, míchuibheasach, míchuimseach, neamh-mheasartha, neamhchuimseach, neamhchuí, éaguibhiúil, éaguimseach —— cuibheasach, cuimseach, cuimseartha, measartha, meánach, meánúil, réasúnta
áitrithe —— gan chónaí, gan áitriú, neamháitrithe
cothrom, inchurtha, réidh —— aimhréidh, cnocánach, corrach, corraiceach, garbh, míchothrom, starrach, éagothrom
achrannach, aimhréidh, aimpléiseach, casta, coimpléascach, ilchasta —— aonta, diúid, furasta, neamhchas, simplí, sothuigthe
neamh-aistreach —— aistreach
inchloiste, inchluinte, sochloiste —— dochloiste
anaoibhinn, duairc, duáilceach, dúchroíoch —— aoibhinn, forbhfáilteach, gairdeach, gealgháireach, gliondrach, greadhnach, lúcháireach, mórtasach, ríméadach, scóipiúil, sólásach, áthasach
amuigh, foilsithe —— gan foilsiú, neamhfhoilsithe
muinteartha, síochánta —— diongbháilte, dáigh, neamhghéilliúil, teann
ciúbach —— déthoiseach, plánach
caol, chomh mín le plúr, chomh mín le smúit na talún, chomh mín le snaois, fíneálta, mion, mín, sreabhnach —— ainmhín, garbh, garbhdhéanta, ramhar
doirseach, inrochtana, insroichte, so-aimsithe —— do-aimsithe, dorochtana, doshroichte, ionadach
nochta —— truailleach
díomhaoin, singil —— díograiseach, leanúnach, luiteach
cothrom, cóir, díreach, féaráilte, macánta —— leatromach, míchothrom, míchóir, mífhéaráilte, neamhchothrom, salach, éagothrom, éagórach
díonach, neamhscagach —— scagach, tréscaoilteach
ar cothrom, comhchothrom, cothrom, cóir, meáite —— leatromach, míchothrom, neamhchothrom, éagothrom
gan feidhm, neamhriachtanach —— de dhíth, riachtanach, éigeantach
beo —— ar taifead, taifeadta
binn, ceolbhinn, ceolmhar, oirfideach, siansach —— míbhinn, neamhcheolmhar
lódáilte —— díluchtaithe, neamhluchtaithe
réidh —— deifreach, dithneasach, fuadrach, gasta, práinneach, tinneasnach, téirimeach
míréadúil, neamhréadúil, neamhréalaíoch, éigiallta —— réadúil, réalaíoch
urchóideach —— neamhainciseach, neamhurchóideach, éadrom
glórach, sonda —— gan ghlór, neamhghlórach
creidiúnach, fírinneach, inmhuiníne, iontaofa, muiníneach, tairiseach, trustúil —— gan iontaoibh, míchreidiúnach, neamh-mhuiníneach, neamhiontaofa, éadairiseach, éadaofa
iontach, neamhchoitianta, neamhghnách, sonraíoch, suaithní, urghnách, éachtach, éagsamhalta —— coitianta, comónta, cothrom, deargna, gaelach, gnách, neamhiontach, suaillmheasta
coitianta, díreach, pléineáilte, simplí, suaillmheasta —— maisiúil
anróiteach, doineanta, dona —— breá, soineanta
bithdhílis, buan, daingean, diongbháilte, dílis, fíriúil, leanúnach, seasmhach, tairiseach, teann —— luaineach, neamhchónaitheach, neamhsheasmhach, soghluaiste, éadairiseach
nádúrtha —— beartach, cleasach, ealaíonta, géar
braonach, báite, chomh fliuch le hiasc, dubhfhliuch, fliuch, i do líob —— chomh tirim le cnámh, chomh tirim le coirt crainn, chomh tirim le fadharcán, chomh tirim le plúr, chomh tirim le púdar, chomh tirim le snaois, chomh tirim le sponc, chomh tirim le spríos, seasc, tirim, tur
ruaigtheach, éarthach —— aomthach, tarraingteach
beagthábhachtach, gan tábhacht, neamhshuimiúil, neamhthábhachtach, neamhábhartha —— mór, mór le rá, mórluachach, troiméiseach, trom, tromchúiseach, tábhachtach, éifeachtach, úimléideach
beacht, cruinn, grinn —— míchruinn, neamhbheacht, neamhchruinn, éigrinn
ainfhial, danartha, doicheallach, dothíosach, neamhfhial, neamhúch —— aíochtach, bleacht, fial, flaithiúil, fáilteach, gartach, iostasach, tíosach, úr
dofhuascailte —— soréitithe
éideimhin, éiginntitheach —— cinntitheach, deimhneach
amhantrach, sona, séanmhar —— dona, míchinniúnach, míshéanmhar, teiriúil, tubaisteach
ar leath-threascairt, beagluachach, neamhchostasach, saor —— chomh daor le diamaint, costasach, daor
brata, brataithe, clúdaithe, cumhdaithe, dubh, díonta, foirgthe, folaithe, múchta —— chomh lom le croí do bhoise, chomh lom le do bhos, chomh lom leis an leac, cosnochta, gan chosaint, maol, nocht, ris, tirim
aitreabúideach —— faisnéiseach
ilbhliantúil, trébhliantúil —— bliantúil, débhliantúil
bunoscionn, déistineach, gránna, mímhúinte, tarcaisneach —— neamhdhochrach, neamhdhíobhálach, neamhurchóideach
aclaí, ar fónamh, chomh friseáilte le breac, corpacmhainneach, fiteáilte, folláin, friseáilte, slán —— easlán, neamhaclaí
digiteach —— analógach
coitianta, gnách, gnásúil, iondúil, nósmhar —— annamh, as an ngnáth, deoranta, neamhchoitianta, neamhghnách, núíosach, strainséartha, suaithinseach, éagoiteann
aontaitheach, deonach, saorálach, toildeonach, toilteanach —— ainneonach, neamhdheonach, neamhthoiliúil, éadoilteanach
as líne —— ar líne, ceangailte
gan dath, neamhdhaite —— daite, dathach
beacht, ceart, cruinn, cuí, cóir, fíor, fóirsteanach, oircheas, oiriúnach, óraice —— as cosán, as marc, bunoscionn, cam, cearr, contráilte, earráideach, i vaighid ar, mearbhlach, mícheart, neamhcheart, neamhchruinn, éigeart, as cosán, as marc, bunoscionn, cam, cearr, contráilte, earráideach, i vaighid ar, mearbhlach, mícheart, neamhcheart, neamhchruinn, éigeart
absalóideach, iomlán —— coibhneasta, comparáideach, comórtasach
bláith, caoin, caoindéanta, fíneálta, mionchumtha, mín —— borb, garbh
rite, teann —— faonlag, liobarnach
gan bhriseadh, iomlán, slán —— briste, réabtha, scoilte
aindílis, mídhlisteanach, mídhílis, neamhdhlisteanach, éadairiseach —— dlisteanach, dílis, seasmhach, tairiseach
neamhleithleach —— gar, gar dó féin, leithleach
dea-iomprach —— aimhriarach, ainrialta, ainrianta, caismirteach, callóideach, clamprach, mírialta
reannach, réaltach, réaltógach, réiltíneach —— gan réalta
bruite, cócaráilte —— amh, fuar
luaineach, neamhchónaitheach, neamhsheasmhach, soghluaiste, éadairiseach —— bithdhílis, buan, daingean, diongbháilte, dílis, fíriúil, leanúnach, seasmhach, tairiseach, teann
domhínithe —— inmhínithe
dochorraithe, doghluaiste —— aistritheach, corraitheach, gluaisteach, móibíleach, soghluaiste
contúirteach, eisinnill, i gcontúirt, i mbaol, neamhshlán, éadaingean, éislinneach —— slán, sábháilte, treabhar
leithscéalach —— neamhleithscéalach
uasaicmeach —— meánaicmeach
chomh cneasta le hubh, chomh cneasta le sagart, chomh hionraic leis an ngrian, chomh macánta leis an sagart, cneasta, cóir, díreach, ionraic, macánta —— bradach, calaoiseach, cam, cambheartach, chomh bréagach le táilliúir, chomh bréagach leis an chine dhaonna, chomh cam le cam lúbáin, chomh cam le hadharc reithe, chomh cam le tuar ceatha, eisionraic, lochtach, mí-ionraic, míchneasta, mímhacánta, neamh-mhacánta, éigneasta
marbh —— reatha, silteach
deighilteach —— acomhlach
caidreamhach, ceansa, ceansaithe, cineálta, cloíte, mín, múinte, umhal —— ainriata, allta, chomh fiáin le fia na mbeann, chomh fíochmhar leis an tíogar, fia, fiáin, fiánta
bán, caoch, chomh folamh le sac, dealbh, folamh, fás, toll —— chomh lán le hubh, chomh lán le mála píbe, chomh lán leis an bhfarraige, comhlán, druidte, iomlán, luchtaithe, lán, lánmhar, líonmhar, ramhar
dronuilleach, díreach, ingearach —— ar sceabha, claonta, fiar, sceabhach, comhthreomhar, dronchosach, parailéalach
beathaithe, biata, chomh ramhar le broc, chomh ramhar le mart, chomh ramhar le muc, chomh ramhar le rón, feolmhar, méith, páinteach, ramhar —— caol, chomh caite le coinlín, chomh caite le cú, chomh caite le scian fheamainne, deilbhithe, gágach, lom, reangach, seang, singil, snoite, tanaithe, tanaí, trua, truánta
aineolach, gan taithí, glas, neamhchleachtach, neamheolach, neamhoilte, éigríonna —— cleachta, seanaimseartha, seanchleachta, seanchríonna, taithíoch
réidh —— coiscthe
dlisteanach, gnách, reigleáilte, rialta, seasta —— aimhrialta, mírialta, neamhrialta
tiomnach —— díthiomnach
gan sreang, neamhshreangaithe —— sreangaithe
cuibheasach, cuimseach, cuimseartha, measartha, meánach, meánúil, réasúnta —— ainmheasartha, míchuibheasach, míchuimseach, neamh-mheasartha, neamhchuimseach, neamhchuí, éaguibhiúil, éaguimseach
díthiomnach —— tiomnach
glan —— comhlán, iomlán
daite, dathach —— gan dath, neamhdhaite
eolach, foghlamtha, léannta —— gan foghlaim, gan oideachas, gan scoil
ceangailte —— gan cheangal
díreach, gan cham, ionraic, macánta —— cam, cambheartach, chomh cam le cam lúbáin, chomh cam le cos deiridh an mhadra, chomh cam le tuar ceatha, claon, mí-ionraic, míchneasta, mímhacánta, saobh
gan réalta —— reannach, réaltach, réaltógach, réiltíneach
laghdaithe —— méadaithe
cainteach, líofa —— béalstóinsithe, dúnárasach, tostach
guthach —— ionstraimeach
aimhriarach, doriartha, easumhal, easurramach, míréireach, neamhumhal —— géilliúil, umhal, ómósach
caoin, caoinbhéasach, deismir, deismíneach, galánta, mín, sibhialta —— borb, neamhghalánta
ar do chiall, ciallmhar, céillí, réasúnach —— aingiallta, díchéillí, neamhréasúnach, éigiallta
aighneasach, conspóideach —— neamhchonspóideach
breiseánach, breisiúil —— dealaitheach
diomúch, míbhuíoch, míshásta —— buíoch, seasta, seolta, stróúil, sásta, taitnithe
míghairmiúil —— gairmiúil, proifisiúnta
ann féin, intreach —— eistreach, seachtrach
crua, cruaite, láidir, righin, righnithe, stálaithe —— leochaileach, maoth, teolaí
cinnteach, dearfa, glan —— neamhchinnte, éiginnte
aimhleasc, ainéasca, fadálach, leadránach, leasc, mall, malltriallach, neamhghasta, neamhéasca, righin, spadchosach —— ar nós na gaoithe, chomh gasta le cú, chomh gasta le gaoth Mhárta, chomh luath le giorria, chomh luath le hintinn mná idir beirt fhear, dlúsúil, gasta, le luas lasrach, luaineach, luath, líofa, mear, sciobtha, tapa, teann, tiubh
truaillitheach —— glan
inveirteabrach —— veirteabrach
forlámhach, mursanta, máistriúil, tiarnúil —— géilliúil, stríocach, umhal
neamhspleách —— feartha
coguasach, cuasach —— boilsceannach, bolgach, bolgtha, droimneach, dronnach, pluctha
inathraithe, inmhalartaithe, so-athraithe, sóinseálach —— do-athraithe, dochlaochlaithe, neamhchorrach
ilteangach —— aonteangach
inleighis —— doleigheasta, doshlánaithe, díleighis, gan leigheas
corr, cruinn —— beannach, cearnach, cearnógach, corrach, corránach, géar, speancach, uilleach
neamhchónaitheach —— cónaitheach, lonnaithe
caite, thart —— freacnairceach, láithreach, le teacht
aíochtach, bleacht, fial, flaithiúil, fáilteach, gartach, iostasach, tíosach, úr —— ainfhial, danartha, doicheallach, dothíosach, neamhfhial, neamhúch
forimeallach, imeallach —— lárnach, meánach
beo, briosc, cróga, friochanta, fuinniúil, luadrach, lúfar, preabúil, rúpach, scóipiúil, tapa, tapúil, éasca —— ainéasca, míthapa, neamhfhuinniúil, neamhghníomhach, neamhéasca
cóimheasta —— éagóimheasta
polagamach —— aonchéileach, monagamach
doleáite, dothuaslagtha —— inleáite, intuaslagtha, sothuaslagtha
coitianta, comónta, cothrom, deargna, gaelach, gnách, neamhiontach, suaillmheasta —— iontach, neamhchoitianta, neamhghnách, sonraíoch, suaithní, urghnách, éachtach, éagsamhalta
ar do sháimhín, ar mhuin na muice, chomh sona le cuach i nead a comharsan, geal, gliondrach, lúcháireach, méanar, soinmheach, sona, sonasach, subhach, sursan, suáilceach, sásta, séanmhar, séanta, sóch, súgach, áthasach —— anaoibhinn, brónach, buartha, duáilceach, iarghnóch, míshona, míshásta
coimeádta, coinnithe —— briste
briste —— coimeádta, coinnithe
ainéifeachtach, gan toradh, gan éifeacht, neamhéifeachtach —— bríoch, cumasach, éifeachtach, éifeachtúil, éirimiúil
beannaithe, cráifeach, diaganta, gor, naofa —— ainchreidmheach, aindiaga, míchráifeach, neamhdhiaga, éagráifeach
anuasal —— aireaghdha, ealga, mór, saordha, uasal
neamhshaothraithe, réidh —— treafa
do-iompartha —— inaistrithe, iniompartha, so-iompair
ar scor, ina chodladh, suanach —— beo
fionnuar, fuar, féithuar —— alabhog, bogthe, brothallach, cluthar, clutharaithe, te, teasaí, teolaí, téagartha
biorach, cocach, corr, corrach, gobach, péacach, rinneach, socach, stuacach —— maol
aonta, aontumhach, díomhaoin, gan phósadh, neamhphósta, scaoilte, singil —— boladh dóite ort, do bhacán sáite, pósta
chomh fuar leis an mbás, chomh fuar leis an sioc, chomh fuar leis an éag, deannachtach, dearóil, dúlaí, fuar, féithuar —— brothallach, bruthach, chomh te leis an tine, te, teasaí
agnóisíoch —— gnóisíoch
gan chónaí, gan áitriú, neamháitrithe —— áitrithe
inaistrithe, iniompartha, so-iompair —— do-iompartha
oibiachtúil —— suibiachtúil
mí-ionúch, míchaoithiúil, míchóiriúil, míthráthúil —— caoithiúil, ionúch, tacúil, tráthúil, ócáideach
cumhdaithe, díonta, seachanta —— droimnocht, gan chaomhnú, gan chosaint, maol, neamhchosanta, neamhfhálaithe
láidir, tréan, éifeachtach —— beagchumhachtach, gan bhrí, neamhchumasach, neamhchumhachtach, éagrua, éidréan
athscinmeach, leaisteach, plaisc, solúbtha, soshínte —— dolúbtha, doshínteach
lasánta, te, teasaí, tintrí —— doicheallach, dúlaí, fuairnéalach, fuar, fuarálach, tur
ionstraimeach —— guthach
faoi rath, rathúil, thuas, éiritheach —— mí-ámharach, mírathúil, teipthe
gan cháilíocht, neamhcháilithe —— cáilithe, oilte
tosaigh —— críochnaitheach, deireanach, deiridh, iatach
aosáideach, furasta, gan dochma, gan dua, gan stró, réidh, saoráideach, sodhéanta, áiseach, éasca, éasca péasca —— aimhréidh, anacair, anfhurasta, anróiteach, casta, ciotach, crosta, crua, daor, deacair, dian, dodhéanta, doghrainneach, doiciúil, doiligh, doirbh, doréidh, droibhéalach, duaisiúil, easonórach, gábhach, iomardúil, righin, strusúil, treampánach, tónáisteach
gan choinníoll, gan chuntar, neamhchoinníollach —— ar choinníoll, coinníollach, cuntarach
coirtithe —— úr
coinbhinsiúnach, comhghnásach, gnásúil, nósmhar —— as an ngnáth, neamhchoinbhinsiúnach
aclaí, deaslámhach —— ciotrúnta
éidearfa —— cóineartaithe
ar taifead, taifeadta —— beo
féiltiúil, peiriadach, tréimhsiúil —— aipeiriadach, neamhthréimhsiúil
bunreachtúil, reachtúil —— míbhunreachtúil
insiúlta, intaistil, oscailte —— do-imeachta, doshiúlta, dothrasnaithe
suimitheach —— neamhlíneach
dofhollasach, doiléir, gotach, luathbhéalach, mantach, míshoiléir, neamhléir —— glan, glinn, gléineach, greanta, léir, soiléir
neamhbheartaithe —— ar intinn
bleacht, díoghainn, fairsing, flúirseach, fras, ina sprémhóin, iolartha, iomadúil, líonmhar, raidhsiúil, rathúnasach, trom —— chomh gann le hairgead, chomh gann le sméara i mBealtaine, dofhaighte, gann, gannchúiseach, i ngannchúis, tearc
inteirmeach —— eisiteirmeach
ainchríonna, díchéillí, místuama, neamhchríonna, éigríonna —— connail, críonna, discréideach, stuama, treabhar
oilte, traenáilte —— neamhoilte
tabhartha —— dlisteanach
cotúil, cúlráideach, cúlánta, cúthail, fágtha, neoid —— buannúil, ceannasach, dalba, dána, forránach, neamh-mheontach, pribhléideach, teanntásach, treallúsach, téisiúil, urrúsach
gan tairbhe, in aisce —— breisiúil, measach, méiniúil, suthach, síolmhar, tairbheach, torthúil
cruachroíoch, danartha, gan chroí, gan trua, gan trócaire —— bogchroíoch, boigéiseach
claon, le fána —— cothrománach
inmhínithe —— domhínithe
neamhdhochrach, neamhdhíobhálach, neamhurchóideach —— bunoscionn, déistineach, gránna, mímhúinte, tarcaisneach
dochloiste —— inchloiste, inchluinte, sochloiste
druidte —— béalscaoilte, cabach
daor, easonórach, moghach, saothrach, sclábhánta, uiríseal —— mícheansa, neamhghéilliúil, neamhshotalach
páirtaimseartha —— lánaimseartha
ar tinneall, faoi réir, i gcóir, innealta, inniúil, oirchilleach, oiriúnach, réidh, tinneallach, ullamh, úim agus an tslinn agat —— míthapa, neamhullamh
chomh lán le hubh, chomh lán le mála píbe, chomh lán leis an bhfarraige, comhlán, druidte, iomlán, luchtaithe, lán, lánmhar, líonmhar, ramhar —— bán, caoch, chomh folamh le sac, dealbh, folamh, fás, toll
bearnach, easnamhach, easpach, gan chríochnú, gan déanamh, neamhchríochnaithe, neamhfhoirfe, neamhiomlán, uireasach —— comhlán, críochnaithe, críochnúil, druidte, déanta, foirfe, glan, iomlán, líonmhar, slán
aimhneasach, foircneach —— neasach
mí-oiriúnach, míchuí, neamhchuí, neamhfhóirsteanach —— ceart, cuí, feiliúnach, fóirsteanach, iomchuí, oiriúnach
easlán, neamhaclaí —— aclaí, ar fónamh, chomh friseáilte le breac, corpacmhainneach, fiteáilte, folláin, friseáilte, slán
creidiúnach, measúil —— mí-iomráiteach, míchlúiteach, míchreidiúnach, míghradamúil
ainneonach, neamhdheonach, neamhthoiliúil, éadoilteanach —— aontaitheach, deonach, saorálach, toildeonach, toilteanach
ceannasach, i réim —— in íochtar, spleách, íochtaránach
brónach, buartha, ciamhair, doilbh, dubhach, díomách, dólásach, faoi chian, gruama, taidhiúir, triamhain, trom, tuirseach —— geal, gliondrach, lúcháireach, meidhreach, ríméadach, subhach, sásta, áthasach
liobarnach, scaoilte, scaoilteach, scóipiúil —— cúng, dlúth, fáiscthe
maith, mór, suimiúil —— neamhfhiúntach
éigeantach —— ionnúsach
éalárnach —— comhlárnach
daingean, diongbháilte, dúshlánach, glinn —— neamhdhaingean, neamhdhiongbháilte, éadaingean
chomh haibí le huan, chomh haibí le spideog, chomh húr le geamhar féir, chomh húr le nóinín, cumhra, friseáilte, glan, glas, naíonda, nua, núíosach, óg, úr, úrmhar, úrnua —— lofa, seanbhlastúil, seanda, stálaithe
ar choinníoll, coinníollach, cuntarach —— gan choinníoll, gan chuntar, neamhchoinníollach
míthaitneamhach, neamhbháúil —— feiliúnach, fóirsteanach, oiriúnach
scagtha —— amh, gan scagadh
cneasta, diúid, fíréanta, ionraic, macánta, íon —— bréagach, bréige, mí-ionraic, éigneasta
ard, callánach, faíoch, gluair, gáifeach, láidir, mór, os ard —— bog, os íseal
gan bhlas, leamh, neamhbhlasta —— blasta, milis, so-bhlasta, sóil
beo, corraitheach, faoi shiúl, imeachtach, imirceach, luadrach, siúlach, triallach —— gan chor
acrach, fearastúil, fónta, garúil, maitheasach, tairbheach, áisiúil, úimléideach, úsáideach —— as úsáid, beagmhaitheasach, díomhaoin, fágtha, gan feidhm, gan fáth, gan mhaith, gan tairbhe, neamaitheach, neamhúsáideach, éadairbheach, ó mhaith
allúrach, andúchasach, coigríochach, eachtrannach, gallda —— intíre
aonchéileach, monagamach —— polagamach
do-iompair, dofhulaingthe, dífhulaing, thar fulaingt, éadulangach —— infhulaingthe, sofhulaingthe
cóiriúil, oiriúnach —— contráilte, míchóiriúil
gan chithréim, gan dochar, gan díobháil, gan ghortú, slán —— gonta, gortaithe, loite
faoi mhíbhuntáiste —— pribhléideach, saordha
buntáisteach, sochrach, tairbheach —— míbhuntáisteach
ainfhial, bocht, ceachartha, cinnte, crua, cruálach, daoithiúil, doicheallach, gann, gannchúiseach, gar, gortach, míghnaíúil, neamhfhiúntach, sprionlaithe, suarach —— biatach, bleacht, bronntach, córtasach, daonnachtúil, dathúil, dóighiúil, dúthrachtach, fial, fialmhar, fiúntach, flaithiúil, flaithiúlach, frasach, gartach, lách, mórchroíoch, oineachúil, preabúil, sínteach, tabhartasach, toirbheartach, tíosach
gan chraiceann, mídhealraitheach —— craicneach, creatúil, cruthúil, dealraitheach, inchreidte, sochreidte
aireach, cáiréiseach, cúramach, faichilleach, feifeach, imníoch, prámhaí, treabhar —— amscaí, gan slacht, leibideach, leibéiseach, mí-aireach, míchúramach, neamh-aireach, neamhchúramach, neamhthuairimeach, réidh
briste, réabtha, scoilte —— gan bhriseadh, iomlán, slán
amscaí, ar sileadh, gan slacht, giobach, giobógach, leibéiseach, liopasta, lóipíneach, mí-ordúil, míshlachtmhar, neamhghasta, neamhshlachtmhar, scrábach, sraoilleach, trína chéile —— bláfar, conláisteach, connail, críochnúil, cuimseach, cuimseartha, deisealach, deismir, feistithe, feistiúil, fáiscthe, gasta, néata, ordúil, pioctha, piocúil, pointeáilte, slachtaithe, slachtmhar, triopallach
grástúil, iochtmhar, trócaireach —— gan trua, gan trócaire, míghrástúil, míthrócaireach, neamhghrástúil, neamhthrócaireach, éadrócaireach
coireach, colach, damanta, duáilceach, lochtach, mailíseach, mioscaiseach, olc, urchóideach —— dea-bheathach, macánta, suáilceach
i dteideal, inainmnithe, incheaptha, incháilithe, inphósta, intofa —— neamh-incháilithe
chomh tirim le cnámh, chomh tirim le coirt crainn, chomh tirim le fadharcán, chomh tirim le plúr, chomh tirim le púdar, chomh tirim le snaois, chomh tirim le sponc, chomh tirim le spríos, seasc, tirim, tur —— braonach, báite, chomh fliuch le hiasc, dubhfhliuch, fliuch, i do líob
nithiúil, réadach, réadúil, réalta —— bréagach, neamhréadúil, neamhréalaíoch, samhalta
garg, géar, scréachta, searbh —— chomh milis le mil, chomh milis leis an siúcra, milis, neamúil
uchtaithe —— dual, dú, dúchasach, inbheirthe, nádúrtha, ó dhúchas
míbhuntáisteach —— buntáisteach, sochrach, tairbheach
borb, neamhghalánta —— caoin, caoinbhéasach, deismir, deismíneach, galánta, mín, sibhialta
dodhóite —— indóite, inloiscthe, soloiscthe, sponcach
neamh-mhothálach, neamhchásmhar, neamhthuisceanach —— cásmhar, dearcach, tuisceanach
anacair, anacrach, bearránach, corrabhuaiseach, dochma, dochraideach, imníoch, míshuaimhneach —— suaimhneach
coibhneasach, gaolmhar —— neamhghaolmhar
chomh tiubh le clár, chomh tiubh le sail scafa, ramhar, tiubh —— chomh tanaí le habhlann, scagach, speathánach, tanaí
bán, chomh díomhaoin le bacach an mhála, chomh díomhaoin le damh san eadra, chomh díomhaoin le lúidín an phíobaire, díomhaoin, falsa, neamh-aistearach —— broidiúil, chomh díbhirceach le beach, chomh dícheallach leis na beacha, chomh saothrach le beach, cruógach, cúramach, fuadrach, gnóthach, práinneach
cúng —— leathanaigeanta
meánchiorclach, meánchriosach —— molach
nochta —— faoi fhial
bán, dathéadrom, fionnbhán, geal, éadrom —— ciar, crón, doilbh, dorcha, dubh, dubhach, gruama, modartha, odhar, smúitiúil, teimhleach, teimhneach
sean, seanaimseartha, ársa —— nua, núíosach, óg, úr, úrnua
chomh crua le cloch, chomh crua le hiarann, creagánta, crua —— bog, bogánta, chomh bog le bogán, chomh bog le him, deighilteach, maoth, maothlach, mín, práibeach, taidhiúir, tais, tláith
dochreidte —— creidte, inchreidte, sochreidte
ar fad, go léir, iomlán, uile —— codánach
ar lámh shábhála, as guais, in áit shábháilte, saor, slán, slán sábháilte, sábháilte —— baolach, contúirteach, dainséarach, guaisbheartach, guaiseach, gábhach, gáifeach, neamhshábháilte, éadaingean
boilscitheach —— díbhoilscitheach
bog, maoth, mín, taidhiúir, tais, tim, tláith —— cnagach, crua, daingean, doscúch, dígeanta, garbh, láidir, righin, stálaithe, stóinsithe
inmhillte —— do-ídithe, dodhíothaithe, domhillte, doscriosta
eachtrach, eachtrúil —— neamheachtrúil
garbh, míchruinn, neamhbhaileach, neamhbheacht, neamhchruinn —— baileach, beacht, cruinn, cruthanta, glan, paiteanta, pointeáilte, slán
neamhoifigiúil —— oifigiúil
iomarcach, neamhriachtanach —— fíor-riachtanach, riachtanach, éigeantach
ar an uisce, ar farraige, ar snámh, ar uachtar —— i dtalamh
baiste —— gan bhaisteadh
doilbhir, doineanta, duairc, duaiseach, fuar, gruama, mairgiúil, míshuairc, silte —— aigeanta, buacach, bíogach, chomh haerach le rí, chomh meidhreach le héan binne, croíúil, gealgháireach, gliondrach, greadhnach, grianach, grianmhar, meanmnach, meidhreach, misniúil, pléisiúrtha, scóipiúil, soilbhir, soirbh, somheanmnach, sorcha, spleodrach, spéiriúil, suairc, subhach, suáilceach, súgach
aibí, cliste, gasta, géar, piocúil —— ainbhiosach, amaideach, breallánta, bómánta, chomh dúr le huisce soithigh, chomh dúr le slis, chomh héaganta le cearc, chomh ramhar sa réasún le muc, dallintinneach, dobhránta, dúr, dúramánta, maolcheannach, mímheabhrach, mórcheannach, neamhintleachtach, pleidhciúil, tútach
as an ngnáth, neamhchoinbhinsiúnach —— coinbhinsiúnach, comhghnásach, gnásúil, nósmhar
gan dínit —— ardcheannach, díniteach, maorga, mómhar, réimiúil, státúil
díreach, lom díreach, réimdhíreach —— indíreach, míchóngarach, neamhdhíreach, timpeallach
bródúil, chomh bródúil le cat a mbeadh póca air, chomh bródúil le coileach péacóige, chomh leathan le hanairt naoi gcéad, chomh leitheadach leis na cuacha, chomh postúil le cat siopa, mórálach, ríméadach —— umhal
heitrighnéasach —— homaighnéasach
iúraisticiúil —— algartamach
comhlárnach —— éalárnach
glan, glinn, gléineach, greanta, léir, soiléir —— dofhollasach, doiléir, gotach, luathbhéalach, mantach, míshoiléir, neamhléir
ann, ar fáil, faoi réir, infhaighte, inúsáide —— dofhaighte
gan dath, múscraí, neamhdhaite, éadathach —— daite, dathannach, dathúil, ildathach, líoga, péacach
anacair, corrabhuaiseach, corrthónach, giodamach, guairdeallach, guairneánach, míchompordach, míshocair, míshuaimhneach, neamhshocair —— neamhchorrach, so-ranna, sochma, soghluaiste, séimh
míréireach —— comhionann, congruach, iomchuí
airdeallach, ar d'airdeall, ar do phionsa, braiteach, faichilleach, fuireachair —— neamhairdeallach, neamhbhraiteach, neamhchoimhéadach, neamhfhaichilleach
fuarchúiseach, gan mhairg, neamhchorraithe —— aistrithe, bogtha, corraithe
freacnairceach, láithreach —— le teacht, caite, thart
ciallmhar, connail, céillí, forasta, fódúil, praitinniúil, réasúnta, siosmaideach, staidéarach, stuama —— míréasúnta, míthuisceanach
amh, fuar —— bruite, cócaráilte
daith, grod, luath, moch —— anonn, antráthach, deireanach, domhain, déanach, feascartha, mall, maol
cásmhar, dearcach, tuisceanach —— neamh-mhothálach, neamhchásmhar, neamhthuisceanach
bog, bogánta, chomh bog le bogán, chomh bog le him, deighilteach, maoth, maothlach, mín, práibeach, taidhiúir, tais, tláith —— chomh crua le cloch, chomh crua le hiarann, creagánta, crua
uachtarach —— lagmheasartha, olc, suarach, íochtarach
neamhshaothraithe, neamhthuillte —— saothraithe, tuillte
gan cheangal —— ceangailte
ar líne, ceangailte —— as líne
inaistrithe —— do-aistrithe
aitheanta —— aineoil, anaithnid
bliantúil —— débhliantúil, ilbhliantúil, trébhliantúil
aniar, siar, thiar —— anoir, thoir
neamhchothrom, éagothrom, éagórach —— ar cothrom, cothrom, cothromasach, féaráilte
fearga, fearúil, fireann, mascalach —— baineann, banda, banúil, caileanda
gan phian, neamhthinneasach —— cráite, daigheartha, diachrach, doghrainneach, dócúlach, géar, neanta, nimhneach, peannaideach, pianmhar, pianúil, tinn, tinneasach
truailleach —— nochta
aimhréidh, anacair, anfhurasta, anróiteach, casta, ciotach, crosta, crua, daor, deacair, dian, dodhéanta, doghrainneach, doiciúil, doiligh, doirbh, doréidh, droibhéalach, duaisiúil, easonórach, gábhach, iomardúil, righin, strusúil, treampánach, tónáisteach —— aosáideach, furasta, gan dochma, gan dua, gan stró, réidh, saoráideach, sodhéanta, áiseach, éasca, éasca péasca
beag, chomh beag le dreoilín, chomh beag le luch fhéir, mion, mionda, mín —— chomh mór le teach, mór, páinteach, chomh mór le teach, mór, páinteach
bodhar, lag, marbh, marbhánta —— aithrinneach, arraingeach, biorach, bioranta, colgach, deannachtach, feannta, géar, ribeanta, rinneach, sceanúil
ciar, crón, doilbh, dorcha, dubh, dubhach, gruama, modartha, odhar, smúitiúil, teimhleach, teimhneach —— bán, dathéadrom, fionnbhán, geal, éadrom
ar gcúl, deiridh, iartharach, siar, thiar —— tosaigh
aigeanta, buacach, bíogach, chomh haerach le rí, chomh meidhreach le héan binne, croíúil, gealgháireach, gliondrach, greadhnach, grianach, grianmhar, meanmnach, meidhreach, misniúil, pléisiúrtha, scóipiúil, soilbhir, soirbh, somheanmnach, sorcha, spleodrach, spéiriúil, suairc, subhach, suáilceach, súgach —— doilbhir, doineanta, duairc, duaiseach, fuar, gruama, mairgiúil, míshuairc, silte
dóthanach, leor, leordhóthanach, leormhaith —— easnamhach, easpach, gann, gearreireaballach, neamhleor
aeróbach —— anaeróbach
sócmhainneach, treabhar —— dócmhainneach
maiteach —— do-mhaite, faltanasach, neamaiteach
stálaithe —— gan stálú, glas, úr
ciúin, i do thost, os íseal, socair, tostach —— béiceach, callánach, callóideach, chomh callánach le gé, clamprach, fothramach, gioracach, gleadhrach, gleoch, gleoránach, gleothálach, glórach, graifneach, greadhnach, greadánach, gáireachtach, gáróideach, labharthach, siosmach, toirniúil, torannach, tormánach
leochaileach, maoth, teolaí —— crua, cruaite, láidir, righin, righnithe, stálaithe
leamh —— aigeanta, beoga, aigeanta, beoga
eipidéimeach, forleata —— eindéimeach
beacht, blasta, bláfar, cruinn, mionchruinn, pointeáilte —— neamhbheacht
breá, canta, deas, maith —— gairgeach, gránna, mailíseach, mioscaiseach, nimhneach, urchóideach
armach, armtha, armáilte —— do-airm, gan arm, neamharmtha
buan, chomh buan le carraig, crua, daingean, diongbháilte, dlúth, donn, dílis, díoghainn, fothúil, fódúil, láidir, stóinseach, substainteach, tacúil, tailc, talcánta, talmhaí, taosmhar, tathagach, teann, táite —— leachtach, gásach
agrach, impíoch, sirtheach, éimheach —— práinneach
ainmhín, chomh garbh le coirt crann darach, cnapánach, corraiceach, garbh, grabach, iomardúil, mosach, méirscreach, míchothrom, rosach, starrach, treampánach —— bláith, caoin, caomh, chomh mín le droim caorach, chomh mín le gloine, chomh mín le síoda, féith, mín, réidh, sleamhain, sleamhnánach, slim, séimh, tais
gan foilsiú, neamhfhoilsithe —— amuigh, foilsithe
ainbhiosach, amaideach, breallánta, bómánta, chomh dúr le huisce soithigh, chomh dúr le slis, chomh héaganta le cearc, chomh ramhar sa réasún le muc, dallintinneach, dobhránta, dúr, dúramánta, maolcheannach, mímheabhrach, mórcheannach, neamhintleachtach, pleidhciúil, tútach —— aibí, cliste, gasta, géar, piocúil
dleathach, dílis, fíor, fíorcheart, fíréan, fíréanta, maith —— bréagach, falsa
mór, mór le rá, mórluachach, troiméiseach, trom, tromchúiseach, tábhachtach, éifeachtach, úimléideach —— beagthábhachtach, gan tábhacht, neamhshuimiúil, neamhthábhachtach, neamhábhartha
comhchruthach, siméadrach —— neamhshiméadrach
aireach, cuimhneach, meabhrach —— faillitheach, neamartach
ar buile, ar mire, as do mheabhair, gealtach —— ceart, i do cheartmheabhair, i do chiall
bán, chomh bán le bainne, chomh bán le braillín, chomh bán le lítis, chomh bán le mo léine, chomh bán le taibhse, chomh geal le cailc, chomh geal le canach an tsléibhe, chomh geal le ceannbhán, chomh geal le cúr na toinne ar trá, chomh geal le cúr sceite, chomh geal le lítis, chomh geal le sneachta na haon oíche, chomh geal le síoda móna, chomh geal le táth lín, chomh geal leis an aol, chomh geal leis an eala, fionn, geal, gléigeal —— chomh dubh le Poll Tí Liabáin, chomh dubh le bac, chomh dubh le cleite an fhéich, chomh dubh le gual, chomh dubh le hairne, chomh dubh le héabann, chomh dubh le pic, chomh dubh le préachán, chomh dubh le sméar, chomh dubh le tóin corcáin, chomh dubh leis a mbás, chomh dubh leis an bhfiach, chomh dubh leis an daol, dubh, dubhach
adhnáireach, aiféalach, chomh cúlánta le cailín, chomh faiteach le coinín, coimhthíoch, cotúil, cúlánta, cúthail, deighilteach, dúdach, faiteach, faoi chotadh, fiata, féith, leasc, leisciúil, neoid, náireach, scáfar, seachantach, strainséartha, támáilte, éadána —— dána, dóchasach, féinmhuiníneach, teann, urrúsach
bréagach, falsa —— dleathach, dílis, fíor, fíorcheart, fíréan, fíréanta, maith
dúshlánach, greannach, ládasach, neamhghéilliúil —— géilliúil, soghluaiste
droimnocht, gan chaomhnú, gan chosaint, maol, neamhchosanta, neamhfhálaithe —— cumhdaithe, díonta, seachanta
neamhscagach —— piochánach, póiriúil
craicneach, creatúil, cruthúil, dealraitheach, inchreidte, sochreidte —— gan chraiceann, mídhealraitheach
gan stálú, glas, úr —— stálaithe
bailc, balcánta, bras, bríoch, bríomhar, calma, ceilméartha, chomh láidir le Goll, chomh láidir le capall, chomh láidir le gearrán, chomh láidir le tarbh, chomh láidir leis na daracha, crua, cuisleach, cumasach, dalba, feidhmiúil, foirtil, go treis, groí, láidir, léidmheach, mascalach, meacanta, neartmhar, oscartha, sonnda, spionnúil, storrúil, stuifiúil, stóinseach, tailc, tairpeach, talcánta, teann, treabhar, treisiúil, treorach, tréamanta, tréan, urrúnta, urrúsach —— lag, éalangach
ard, mór, scafánta —— beag, giortach, íseal
fómharach —— dúlaí, geimhriúil, samhrata
maol —— nádúrtha, géar
neamhfhiúntach —— maith, mór, suimiúil
lagmheasartha, olc, suarach, íochtarach —— uachtarach
cleithiúnach, geall le, i dtuilleamaí, i muinín, spleách, tuilleamaíoch —— ar an neamhacra, neamhspleách, neamhthuilleamaíoch, saor
veirteabrach —— inveirteabrach
gan foghlaim, gan oideachas, gan scoil —— eolach, foghlamtha, léannta
gairgeach, gránna, mailíseach, mioscaiseach, nimhneach, urchóideach —— breá, canta, deas, maith
iarbhreithe —— réamhbheirthe, réamhbhreithe
riachtanach, tairbheach, tábhachtach, ábhartha —— neamhthábhachtach, neamhábhartha
soréitithe —— dofhuascailte
ilchruthach —— aonfhoirmeach, aonghnéitheach, comhionann, cothrom
bithghlas, síorghlas —— duillsilteach, inlomtha, lomach
le teacht —— caite, thart, freacnairceach, láithreach
bachallach, bacánach, cam, casta, fiar, saobh —— chomh díreach le bradán i lár na habhann, chomh díreach le coinneal, chomh díreach le feag, chomh díreach le gáinne, chomh díreach le maide rámha, chomh díreach le riail, chomh díreach le saighdiúir, chomh díreach le slat ghunna, chomh díreach le slis, colgdhíreach, cothrom, dron, díreach, lom díreach, neamhchlé
chomh cruinn le gráinneog, chomh cruinn le hubh loin, chomh cruinn le liathróid, ciorclach, comhchruinn, corr, cruinn, fáinneach, rabhnáilte —— cearnach, cearnógach
gan trua, neamhbháúil, neamhchásmhar, neamhthuisceanach, tur, éaduisceanach —— báúil, claonta, comhbhách, dáimhiúil, páirteach
gan mhaolú —— maolaithe
fiúntach, fuaimintiúil, lán de bhrí, lánbhrí, tábhachtach —— gan bhrí, gan chiall
gan bhaisteadh —— baiste
créúil, marlach —— gainmheach
pribhléideach, saordha —— faoi mhíbhuntáiste
buí, chomh gránna le muc, chomh gránna leis an diabhal, do-mhaiseach, dochraí, dodhealbhach, doghnúiseach, droch-araíonach, graifleach, gráiciúil, gráiniúil, gránna, míghnéitheach, míofar, urghránna, éagruthach —— bláfar, bláith, breá, brionnach, cruthúil, cuidsúlach, dathúil, dealfa, deilbheach, dóighiúil, faoi mhaise, fáinneach, galánta, gnaíúil, greanta, gréagach, maisiúil, naíonda, réaltach, sciamhach, scothúil, spéiriúil, álainn
lofa, seanbhlastúil, seanda, stálaithe —— chomh haibí le huan, chomh haibí le spideog, chomh húr le geamhar féir, chomh húr le nóinín, cumhra, friseáilte, glan, glas, naíonda, nua, núíosach, óg, úr, úrmhar, úrnua
bláith, caoin, caomh, chomh mín le droim caorach, chomh mín le gloine, chomh mín le síoda, féith, mín, réidh, sleamhain, sleamhnánach, slim, séimh, tais —— ainmhín, chomh garbh le coirt crann darach, cnapánach, corraiceach, garbh, grabach, iomardúil, mosach, méirscreach, míchothrom, rosach, starrach, treampánach
beag, íseal —— ard
domhain, dáiríre —— baoth, fánach, maingléiseach, neamhthábhachtach, suarach, éadrom
gan ullmhú, neamhullamh, neamhullmhaithe —— cóirithe, oirchilleach, réidh, réitithe, uisce ar do mhaidí agat, ullamh
contrártha, neamhfhreagrach, neamhréireach —— comhsheasmhach, de réir a chéile
corraitheach, coscrach, tochtmhar —— neamhchorraitheach
banúil, geanasach, geanúil, modhúil, náireach —— mígheanasach, mígheanúil, mímhodhúil, mínáireach
chomh sciúrtha le biorán nua, gléasta, greanta, loinneartha, lonrach, líofa, mín, sciúrtha, snasta —— gan snas
chomh meidhreach le huan óg, chomh meidhreach le meannán míosa, cleasach, galamaisíoch, iomlatach, macnasach, meidhreach, reabhrach, spraíúil, spórtúil, súgrach, tréitheach, ábhailleach —— stuama, tromaí, tromchúiseach
dona, míchinniúnach, míshéanmhar, teiriúil, tubaisteach —— amhantrach, sona, séanmhar
blasta, dea-bhlasta, inite, so-bhlasta, so-chaite, sóil, taitneamhach —— domlasta, drochbhlasta, searbh
biatach, bleacht, bronntach, córtasach, daonnachtúil, dathúil, dóighiúil, dúthrachtach, fial, fialmhar, fiúntach, flaithiúil, flaithiúlach, frasach, gartach, lách, mórchroíoch, oineachúil, preabúil, sínteach, tabhartasach, toirbheartach, tíosach —— ainfhial, bocht, ceachartha, cinnte, crua, cruálach, daoithiúil, doicheallach, gann, gannchúiseach, gar, gortach, míghnaíúil, neamhfhiúntach, sprionlaithe, suarach
borb, garbh —— bláith, caoin, caoindéanta, fíneálta, mionchumtha, mín
bog, caomh, cineálta, cneasta, moiglí, réidh, séimh, tláith, éadrom, úrshaillte —— daingean, dearg, dian, domhain, greadánach, géar, marfach, mór, trom, tréamanta, tréan, tíoránta
ag éirí as, amach —— isteach
caillteach —— neamhchaillteach
cabhrach, cuidiúil, cúntach, feiliúnach, freastalach, fóinteach, garach, garúil, preabúil, áisiúil, úsáideach —— míchabhrach, mígharach, neamhchúntach, neamháiseach
neamh-mhothálach —— braiteach, leochaileach, mothálach, tograch, íogair
neamhthábhachtach, neamhábhartha —— riachtanach, tairbheach, tábhachtach, ábhartha
inearráide —— do-earráide, neamhsheachránach
iontaobhach, muiníneach, neamh-amhrasach, taobhach —— amhrasach, mímhuiníneach, neamhiontaobhach
feiceálach, péacach, sonrach —— cúlánta, discréideach, gan treallús
chomh tur le féar aille, do-bhlasta, neamhbhlasta —— blasta, cumhra, goiliúil, neamúil
amhrasach, díchreidmheach —— géilliúil, sochreidmheach
céimnitheach, forchéimnitheach —— aischéimnitheach
diúgaire, pótaire, súmaire —— staonaire
géilleadh, íochtaránacht —— easumhlaíocht, míréir, neamhghéilleadh
gile, glaine, glaineacht, glinne, gléacht, grinneas, léire, soiléas, soiléireacht —— teimhneacht
dodhéantacht —— indéantacht, praiticiúlacht, indéantacht, praiticiúlacht
coiméide, geandráma —— bróndráma, traigéide
cosaint —— ionchúisitheoirí
bráthair, deartháir —— deirfiúr, siúr
ceann faoi, cúthaileacht, seachantacht, támáilteacht —— dóigh, iocht, iontaoibh, muinín, taobhacht, teann, teanntás, ugach, urrús
lastáil, luchtóireacht, luchtú, lódáil, ualú —— dílódáil
ardcheannaire, braine, ceann feadhna, ceann urra, ceannaire, ceannfort, ceannródaí, cinnire, fear ceannais, rí, taoiseach, treoraí —— leantóir, leanúnach, leanúnaí, lorgaire
dí-armáil —— armáil, fearastú, feistiú, gléasadh, trealmhú, úmachan, armáil, fearastú, feistiú, gléasadh, trealmhú, úmachan
ísealchríoch —— ardchríoch, ardtalamh
nadair —— barr, buaic, forar, fíorbharr
ardcheann, uachtarán —— mionduine, íochtarán, íseal
bréagadóireacht —— fírinne
míchruinneas, neamhchruinneas —— beachtaíocht, beaichte, cruinneas, léiritheacht
laghad, ísle, ísleacht —— airde
béim, comh-ardacht, comhardú, cothroime, cothrom, cothromaíocht, cothromú, cóimheá —— míshocracht, éadaingne, éagobhsaíocht
neamhchosúlacht, neamhdhealramh, neamhdhóchúlacht, éadóigh —— cosúlacht, dealraitheacht, dóchúlacht, dóigh, cosúlacht, dealraitheacht, dóchúlacht, dóigh
aire, baol, contúirt, dainséar, guais, guaiseacht, gábh, ing, ágh —— neamhbhaol, slánú, sábháilteacht
cailín, gearrchaile, girseach, sciotóg —— buachaill, garsún, gasúr, mac, macaomh, macán, stócach, buachaill, garsún, gasúr, mac, macaomh, macán, stócach
dílseacht, ionracas, iontaofacht, tairise —— neamhiontaofacht, éadairise, neamhiontaofacht, éadairise
ainchleachtadh, aineolas, glaise, neamhoilteacht, neamhthaithí, núíosacht —— aithne, cleachtadh, seanchríonnacht, seantaithí, taithí, uaspaireacht
cosúlacht, dealraitheacht, dóchúlacht, dóigh —— neamhchosúlacht, neamhdhealramh, neamhdhóchúlacht, éadóigh, neamhchosúlacht, neamhdhealramh, neamhdhóchúlacht, éadóigh
cuibheas, cuibheasacht, measarthacht, meánaíocht, modh, réasúntacht —— ainmheasarthacht, díchuibheas, míchuibheas, neamh-mheasarthacht, éaguibheas
bá, dúil, gnaoi, nóisean, práinn, taitneamh, toighis —— antoil, col, consaeit, fuathú, míchairdeas, mídhúil, míghean, míghnaoi, míthaitneamh, neamhchion, neamhthaitneamh, neamhthoil, snamh
corpacmhainn, folláine, infheidhmeacht —— easláinte, lodarthacht
bantiarna, ríon —— donn, mál, móruasal, triath, uasal, uaslathaí, donn, mál, móruasal, triath, uasal, uaslathaí
cléir —— tuath
dlúithe, raimhre, tiús —— caoile, tanaíocht
bochtú, déabhlóid, meatacht, meath, meathlú, meathlúchán —— fabhraíocht, forbairt, forbraíocht, forás, fás, teacht chun cinn
leanúnach —— pléascach
faoithin, oíche —— am lae, lá
coinscríofach —— óglach
ortadocsacht —— heitreadocsacht
dodhéantacht —— féidearthacht, indéantacht
dofheictheacht —— infheictheacht, sofheictheacht
míchaoithiúlacht, míthráthúlacht —— caoithiúlacht, tacúlacht, tráthúlacht
allmhaire, iompórtáil —— easpórtáil, onnmhaire
suimiúlacht —— umhlaíocht, umhlóid
fostóir —— fostaí
cluasántacht, mí-aird, neamh-aire, neamhaird —— aird, aire, aireachas, feighil, forcamás, freagairt, intinn, ionramh, iúl, meanma, sea, suim, suntas, toradh, uídh
cluain, locadh, áitiú —— toirmeasc
mionlitir —— ceannlitir
boirbe, feanntacht, fiamh, frisnéiseacht, gairge, giorraisce, gontacht —— maoile
forásach, liobrálaí —— caomhach, coimeádach
cineáltas, láíocht —— aincis, aingíocht, cancar, fala, goimhiúlacht, mailís, urchóid, aincis, aingíocht, cancar, fala, goimhiúlacht, mailís, urchóid
dolúbthacht, doshínteacht, neamhleaisteachas —— athscinmeacht, leaisteachas, soshínteacht
lucht airgid, lucht an rachmais, lucht an tsaibhris —— cosmhuintir, cosmhuintir
taobh istigh —— imeachtar, taobh amuigh
staonaire —— diúgaire, pótaire, súmaire
ainmhíne, gairbhe, gairfean —— bláithe, caoineas, míne, réadas, réidhe, sleamhaine, taise
creidiúnaí, féicheamh —— díolaí, fiachóir, féichiúnaí
tuiscint —— neamhthuiscint
eocarót —— prócarót
ainmheasarthacht, díchuibheas, míchuibheas, neamh-mheasarthacht, éaguibheas —— cuibheas, cuibheasacht, measarthacht, meánaíocht, modh, réasúntacht
díthrá, lag trá —— lán mara
gliondar, pléisiúr, seaghais, soilíos, sult, suáilce, sásamh, só, sóchas, taitneamh —— crá croí, diachair
comhchosúlacht, cosúlacht, iontamhlacht —— difríocht, neamhchosúlacht, neamhionannas, éagsúlacht
neacht —— nia
féidearthacht, indéantacht —— dodhéantacht
iníon —— mac, scoth, mac, scoth
amhscarthanach, bodhránacht an lae, breacadh an lae, briseadh an lae, bánú, camhaoir, creapascal, dónaing, fochra, fáinne an lae, gealadh, giolcadh an ghealbhain, lá, láchan, maidneachan, mochthráth, scarthanach, súil an lae, éirí gréine —— clapsholas, coineascar, dul faoi na gréine, fuineadh gréine, luí gréine
ainimh, neamhfhoirfeacht —— foirfeacht
buaine, buanseasmhacht, daingne, diongbháil, diongbháilteacht, fíriúlacht, seasmhacht, síoraíocht —— luaineacht, neamhbhuaine
airde —— laghad, ísle, ísleacht
infheictheacht, sofheictheacht —— dofheictheacht
diamhair, diamhracht, doiléire, dorchacht —— cruinneas, gléacht, gléine, grinneas, géire, léire, réaltacht, soilseacht, soiléireacht
aindlí —— dlisteanacht, dlíthiúlacht
dothreáiteacht, díonmhaireacht —— neamhdhíonacht, neamhdhíonacht
céim síos —— ardú céime, cur chun tosaigh
crua-earra —— bogearra, pacáiste
fírinne —— bréagadóireacht
barr, ceann, cloigeann, mullach —— bun, cos
easca, fána, logán, ísleacht, ísleán —— ardán, cnocán
dea-shláinte, folláine, sláine, sláintiúlacht —— breoiteacht, drochshláinte, easláine, easláinte
maolaisnéis —— adhmholadh, móradh
litir —— post leictreonach, r-phost, ríomhphost, post leictreonach, r-phost, ríomhphost, post leictreonach, r-phost, ríomhphost
dleathaíocht, dlíthiúlacht —— aindleathacht, mídhlisteanacht, neamhdhleathacht
ceannlitir —— mionlitir
folláine, sláintiúlacht —— easláine, galracht, mífholláine
critheagla, uamhnacht —— crógacht, dalbacht, dánacht, dásacht, forrántacht, misneach, teann, teanntás
daonnacht, daonnachtúlacht —— mídhaonnacht, mínádúrthacht, neamhdhuineatacht
ionannas —— difear, difríocht, saine, éagsúlacht
díonacht —— neamhdhíonacht, tréscaoilteacht
buaine, síoraíocht —— díomuaine, neamhbhuaine
buaiteoir —— cailliúnaí, duine caillte
aomadh, imtharraingt —— ruaigeadh, ruaigtheacht, éaradh
aghaidh —— cúl, tuathal
athair, gineadóir, seanbhuachaill —— máthair, máthair
ceart, ceartas, cothrom, cóir, dleathaíocht, fíréantacht —— aincheart, iomarca, leatrom
neamhleithleachas —— leithleachas
dothuaslagthacht —— tuaslagthacht
briathrachas, foclachas, foclaíocht —— cóngar, fuinteacht, gontacht
síolmhaireacht, torthúlacht —— aimride, neamhthorthúlacht, seascacht, seisce
coire, cuithe, duibheagán, gleann na bpian, ifreann, leac ifrinn, tine ifrinn, uaimh ifrinn —— flaitheas, flaithiúnas, neamh, rícheadh, slí na fírinne, teach Dé
cróilí, neamhbhrí, éag, éagumas —— cumhacht, réim, smacht, teann, treise, uachtaránacht, údarás, cumhacht, réim, smacht, teann, treise, uachtaránacht, údarás
siméadracht —— neamhshiméadracht
masacach —— sádach
doghluaisteacht —— sobhogthacht, sobhogthacht
meideall, smior —— coirtéis
clapsholas, coineascar, dul faoi na gréine, fuineadh gréine, luí gréine —— amhscarthanach, bodhránacht an lae, breacadh an lae, briseadh an lae, bánú, camhaoir, creapascal, dónaing, fochra, fáinne an lae, gealadh, giolcadh an ghealbhain, lá, láchan, maidneachan, mochthráth, scarthanach, súil an lae, éirí gréine
difríocht, neamhchosúlacht, neamhionannas, éagsúlacht —— comhchosúlacht, cosúlacht, iontamhlacht
danarthacht, dochaidearthacht, dothíos, seargthacht —— caidreamhacht, tíriúlacht
míghliceas —— feiliúnacht, tráthúlacht, feiliúnacht, tráthúlacht
anaoibh, drochspionn, míchéadfa, míghiúmar —— dea-ghiúmar
neamhfheidhm, neamhábharthacht —— baint, bainteacht, ábharthacht
acht, agó, aincheas, amhras, dabht, éidearbhú —— cinnteacht, dearfacht, deimhin, deimhne, deimhneacht, dóigh, siúráil, siúráilteacht, áirithe
foscript —— forscript
cosúlacht, dóchúlacht —— andóigh, neamhchosúlacht, neamhdhóchúlacht
paraisít, seadán —— óstach
aonchineálacht —— ilghnéitheacht
balachtáil, brabach, gnóthachan, sochar, tairbhe, éadáil —— dearg
maise, maisiúlacht —— mímhaise
caomhach, coimeádach —— forásach, liobrálaí
éadaingne —— cobhsaíocht, daingne, diongbháilteacht, rúndaingne, seasmhacht
deasbhord —— clébhord
bunáite, bunús, formhór, mórchuid, trom, tromlach —— mionchuid, mionlach
beachtaíocht, beaichte, cruinneas, léiritheacht —— míchruinneas, neamhchruinneas
buachaill, garsún, gasúr, mac, macaomh, macán, stócach —— cailín, gearrchaile, girseach, sciotóg, cailín, gearrchaile, girseach, sciotóg
aosáid, caoithiúlacht, conláisteacht, cóineas, gar, oiriúnacht, soirbheas, áis, áisiúlacht —— ciotaí, cur as bealach, mí-oiriúnacht, míchaoithiúlacht
alladh, bladh, clú, clú agus cáil, cáil, glóir, gáir, loise, nós, oirirceas, teist, táin, tásc —— masla
adhmholadh, móradh —— maolaisnéis
cinnteacht, cruacht, cruas, cruáil, cruálacht, gannchúis, gortaíl, péisteánacht, sprionlaitheacht —— biatachas, boige shíne, córtas, dathúlacht, dea-chroí, dóighiúlacht, fairsinge, fialmhaireacht, fiúntas, flaithiúlacht, féile, gart, gnaíúlacht, mórchroí, oineach, toirbheartas
mac, scoth —— iníon, iníon
cumhracht, glaine, glaineacht, íonacht —— neamhghlaine, salachar
neamhfheidhmeacht —— bainteacht, cuibheas, oiriúnacht
ard, ardán, bealach suas, dreapa, géarán, mala, sléim, strapa, éirí —— fána, fánán, ísleán
dea-ghiúmar —— anaoibh, drochspionn, míchéadfa, míghiúmar
post leictreonach, r-phost, ríomhphost —— litir, litir, litir
doichte, fáscadh, riteacht, teannadh, teannaireacht, teannas, teanntacht, teinne —— ligean, scóip
neamhní —— beatha, beith, beithsine, eiseadh, marthain
eaglaiseach, oirmhinneach, urramach —— duine saolta, gnáthdhuine, neamheaglaiseach, tuata
doiléire, duaithníocht, leathadh, míshoiléireacht —— glinne, géire, léire, soiléireacht, glinne, géire, léire, soiléireacht
luathú —— moilliú, srianadh
dearóile, neamhbhrí, neamhthábhacht, spreasántacht, suarachas, suaraíocht —— breithiúnas, suntasacht, trombhrí, tábhacht, éifeacht
ballchrith, critheagla, eagla, faitíos, fuaiscneamh, geit, guais, imeagla, scanradh, scaoll, scard, sceilmis, sceiteog, scáfaireacht, scáth, scéin, uamhan, uamhnacht —— neamheagla
dlús, flúirse, iomláine, lomlán, láine, lánmhaireacht, líonmhaireacht, líonra, líontacht —— foilmhe, folúntas, folús, fáise, loime
ansacht, armacas, carthain, carthanacht, cion, cumann, dáimh, dílse, gean, greann, grá, páirt, rún, searc, searcghrá —— cais, fuath, fuathú, gráin, gráiniúlacht, mioscais
donacht, suaraíocht —— ardcháilíocht, ardcháilíocht
ceartchreideamh —— saobhchreideamh
ardchríoch, ardtalamh —— ísealchríoch
alt, ceangal, ceangaltas, cónasc, nasc —— scaipeacht
aonchiallachas —— ilchiallachas
difear, difríocht, saine, éagsúlacht —— ionannas
ardcháilíocht —— donacht, suaraíocht, donacht, suaraíocht
inbhraiteacht —— do-bhraiteacht
cur le, méadú —— asbhaint, baint, dealú, gearradh, laghdú
coinbhéirseacht —— dibhéirseacht, dibhéirseacht
neamhchumas, neamhábaltacht, éagumas —— acmhainneacht, cumas, dul, fáil, inniúlacht, riocht, tuailnge, urrúntacht, ábaltacht, acmhainneacht, cumas, dul, fáil, inniúlacht, riocht, tuailnge, urrúntacht, ábaltacht
araíocht, cuibheas, cóiriúlacht, cóiríocht, feiliúnacht, infheidhmeacht, iomchuibheas, oiriúint, oiriúnacht —— mí-oiriúnacht, míchuibheas, mífheiliúnacht
brabach, brabús, bua, buntáiste, deis, earraíocht, iomarca, leas, sochar, árach —— míbhuntáiste, míthairbhe
díth codlata, neamhchodladh —— codladh, codlatacht, míogarnach, múisiam, múisiúntacht, scim, srúmáil, suanmhaireacht, sáimhríocht
do-bhraiteacht —— inbhraiteacht
neamhiontaofacht, éadairise —— dílseacht, ionracas, iontaofacht, tairise, dílseacht, ionracas, iontaofacht, tairise
dea-chroí, náisiúntacht —— mínádúr
comhionannas, comhréir, congruacht, iomchuibheas —— aimhriar, mífhreagracht, neamhréireacht, aimhriar, mífhreagracht, neamhréireacht
mionduine, íochtarán, íseal —— ardcheann, uachtarán
neamhfhoirmiúlacht —— ardnós, foirmiúlacht, nósmhaireacht, nósúlacht, poimp, sollúntacht
neamhairdeall —— airdeall, aire, aireachas, faichill, fuireachas
nia —— neacht
neamhdhiagacht —— beannaitheacht, cáidhe, naofacht
fáil, seans —— dodhéantacht, neamhfhéidearthacht
easláine —— fuaimint, réasúntacht
cis —— buntáiste, áirge
fána, fánán, ísleán —— ard, ardán, bealach suas, dreapa, géarán, mala, sléim, strapa, éirí
ainchríostaí, drochdhuine, drochrud —— dea-dhuine
aimsir cholgach, dúlaíocht, fuacht, fuaire, fuaraíocht, reomhaireacht —— ardteocht, teas
cleasaíocht, ealaíontacht, gliceas —— córtas, ionracas
meabhairshláinte, sláinte intinne —— meabhairghalar, síceapaite
neamhchlaontacht —— claoine, claon, claonpháirteachas, claontacht, fabhraíocht, leathchuma, leatrom, lé, páirtíocht, rann, taobhacht
neamhlitearthacht —— litearthacht
easláinte, lodarthacht —— corpacmhainn, folláine, infheidhmeacht
ainbhios, amaideacht, bastúnacht, bómántacht, daille, dallintinn, dobhrántacht, dúire, maolaigeantacht —— clisteacht, eagna, gaois, inchinn, intleacht, meabhair, meabhraíocht, teilgean cinn, tuiscint, éargna, éirim, éirimiúlacht
fanntais, neamh-mhothú, neamhaithne —— aithne, meabhair, mothú
inbhraiteacht, intadhaille —— do-bhraiteacht, do-bhraiteacht
uncail —— aint, aintín
ceapadh, coincheap, comhstruchtúr, constráid, cuimhneamh, tuairim, tuiscint —— míthuairim, míthuiscint, éaduairim
soilíos, suáilceas, sástacht, só —— duainéis, fiarán, míshásamh, míshástacht
caoideanas, cás, cúram, tuiscint, ómós —— neamhchúram, neamhthuiscint, neamhchúram, neamhthuiscint
easumhlaíocht, míréir, neamhghéilleadh —— géilleadh, íochtaránacht
aimhréiteach, éaguibhreannas —— comhchuibheas, comhoiriúnacht
céadrogha —— glaoch
athscinmeacht, leaisteachas, soshínteacht —— dolúbthacht, doshínteacht, neamhleaisteachas
glaine, glan, snoiteacht —— brocamas, neamhghlaine, sailíocht, súicheacht
aimhriar, cur as eagar, cíor thuathail, easordú, longar langar, mí-eagar, mí-ord, mí-ordú, neamhord, tranglam, triopall treapall —— caoi, cóir, dea-riar, deis, eagar, fearas, gléas, gléastacht, inneall, léiritheacht, léiriú, ord, ordú, ordúlacht, caoi, cóir, dea-riar, deis, eagar, fearas, gléas, gléastacht, inneall, léiritheacht, léiriú, ord, ordú, ordúlacht
imeallachas —— lárnacht
donn, mál, móruasal, triath, uasal, uaslathaí —— bantiarna, ríon, bantiarna, ríon
clisteacht, eagna, gaois, inchinn, intleacht, meabhair, meabhraíocht, teilgean cinn, tuiscint, éargna, éirim, éirimiúlacht —— ainbhios, amaideacht, bastúnacht, bómántacht, daille, dallintinn, dobhrántacht, dúire, maolaigeantacht
foirfeacht —— ainimh, neamhfhoirfeacht
breoiteacht, drochshláinte, easláine, easláinte —— dea-shláinte, folláine, sláine, sláintiúlacht
cliseadh, faillí, fealladh, lagú, loiceadh, meathlú, obadh, síogaíocht, síogú, teip, tréigean —— pas, pasmharc
am lae, lá —— faoithin, oíche
míghnaoi —— an-tóir
ionchúisitheoirí —— cosaint
díchuibheas, míchuibheas, neamhfhiúntas, éaguibheas —— cneastacht, cuibheas, cuibhiúlacht, fiúntas, geanúlacht
donacht, olcas —— feabhas, maith, maitheas, tairbhe, feabhas, maith, maitheas, tairbhe
brí, leithead, mórluachacht, tothacht, troiméis, trom, tromchúis, tábhacht, éifeacht —— beagthábhacht, neamhthábhacht
acmhainneacht, cumas, dul, fáil, inniúlacht, riocht, tuailnge, urrúntacht, ábaltacht —— neamhchumas, neamhábaltacht, éagumas, neamhchumas, neamhábaltacht, éagumas
fear —— banscál, bean, bé
cúl, tuathal —— aghaidh
eiteán —— ceann deireanach a luadh, deireadh
dócmhainneacht —— sócmhainneacht
cobhsaíocht, daingne, diongbháilteacht, rúndaingne, seasmhacht —— éadaingne
anacair, anó, deacracht, dochma, dochracht, dochraide, dócúl, dócúlacht, míchompord, míshuaimhneas, míshócúl —— cluthaireacht, compord, oirchiseacht, seascaireacht, soilíos, sáile, só, sóchas, sócúl, sócúlacht, sómas, sóúlacht, teaspach, teolaíocht, téagar, téagarthacht
aimride, neamhthorthúlacht, seascacht, seisce —— síolmhaireacht, torthúlacht
masla —— alladh, bladh, clú, clú agus cáil, cáil, glóir, gáir, loise, nós, oirirceas, teist, táin, tásc
clú agus cáil, cás, gradam, modh, oirmhidin, onóir, urraim —— easonóir, easómós, mí-onóir
aíocht, biatachas, flaithiúlacht, féile, gart, oineach, úire —— ainfhéile, danarthacht, doicheall, doicheallaí
garphósadh —— idirphósadh
féichiúntacht, féiltiúlacht, pointeáilteacht, poncúlacht, spriocúlacht —— déanaí, moille, sionsa
lárú —— dílárú
dochar —— sochar
aice, comhfhoisce, cóineas, cóngar, cóngaracht, cóngas, deiseacht, fochair, fogas, foisceacht, gaire, gaireacht, gairide, gaobhar, gar, giorracht, neasacht —— ciandacht, iargúltacht, imchian
míbhéasaíocht, mígheanas, neamhoiriúnacht, éaguibheas —— cuibheas, cuibhiúlacht, dleachtanas, dleathaíocht, gnaíúlacht, cuibheas, cuibhiúlacht, dleachtanas, dleathaíocht, gnaíúlacht
seasmhacht —— gluaisteacht, inaistritheacht, luaineacht, soghluaisteacht
diomaí, diomaíochas, dobhuíochas, míbhuíochas, neamhbhuíochas —— buí, buíochas
maoile —— boirbe, feanntacht, fiamh, frisnéiseacht, gairge, giorraisce, gontacht, faobhar, féighe, gearradh, géaradas, géire, líofacht
cneastacht, cuibheas, cuibhiúlacht, dóighiúlacht, fiúntas, gnaíúlacht, modhúlacht, náire —— míchuibheas, mígheanas
comhchruinniú, comhthiomsú, tiomsú, tionól —— cur ó chéile
barr, buaic, forar, fíorbharr —— nadair
aincis, aingíocht, cancar, fala, goimhiúlacht, mailís, urchóid —— cineáltas, láíocht, cineáltas, láíocht
neamhinniúlacht —— inniúlacht, éifeachtacht
náisiúnachas —— idirnáisiúnachas
díreach, dírí, díríocht —— caime
míchumas, neamhacmhainn, neamhinmhe, neamhábaltacht, éagumas —— acmhainn, bua, cumas, inniúlacht, riocht, ábaltacht
dea-fhortún, sonas, séanmhaireacht —— anrath, drochrath, mí-ádh, míchonách, mífhortún, míshéan, pláinéad, tubaiste, anrath, drochrath, mí-ádh, míchonách, mífhortún, míshéan, pláinéad, tubaiste
ardú, borradh, breisiú, fairsingiú, forbairt, forthórmach, méadú, neartú, tórmach —— laghdú, laigse, maolú, mionú, traoitheadh, turnamh, ísliú
duine aitheantais —— Gall, coigríochach, coimhthíoch, deoraí, duine anaithnid, duine iasachta, eachtrannach, strainséir
deireanas, deireanaí, déanaí, moille —— luaithe, luas, moiche
aiféilean, apaihéilean —— peirihéilean
míbhuntáiste, míthairbhe —— brabach, brabús, bua, buntáiste, deis, earraíocht, iomarca, leas, sochar, árach
umhlaíocht, ómós —— aimhriar, anumhlaíocht, doriarthacht, easumhlaíocht, míréir
cathróir, géillsineach, náisiúnach, saoránach, tíreach —— Gall, allúrach, coigríochach, coimhthíoch, danar, duine iasachta, eachtrannach
caiteachas, costas, eisíoc, eisíocaíocht —— fáltas, ioncam, teacht isteach
peirihéilean —— aiféilean, apaihéilean
leithleachas —— neamhleithleachas
máthair —— athair, gineadóir, seanbhuachaill, athair, gineadóir, seanbhuachaill
cosmhuintir —— lucht airgid, lucht an rachmais, lucht an tsaibhris, lucht airgid, lucht an rachmais, lucht an tsaibhris
tánaiste —— léiroidhre
aimpléiseacht, castacht, castróvaics, cniotáil, coimpléascacht —— aontacht
ainfhéile, danarthacht, doicheall, doicheallaí —— aíocht, biatachas, flaithiúlacht, féile, gart, oineach, úire
cúl, droim —— aghaidh, ceann
céadfacht —— meirfean, neamh-mhothú, neamhaithne
córtas, ionracas —— cleasaíocht, ealaíontacht, gliceas
síocháin, síth —— cogadh
ardú céime, cur chun tosaigh —— céim síos
contúirt, neamhdhaingne, éadaingne —— daingean, daingne, dúshlánacht, feisteas, glinne, neamhbhaol, slándáil, sábháil, sábháilteacht, tairiseacht
cron, cáim, diomar, duáilce, díluaíocht, díomua, fabht, locht, éalang, éasc —— brí, bua, buntáiste, feidhm
eisionracas, neamhfhíréantacht —— fíorgacht, fíréantacht
fo-éadach —— forbhall
cuibheas —— míbhéasaíocht
sáile —— fionnuisce, fíoruisce, úruisce
cais, fuath, fuathú, gráin, gráiniúlacht, mioscais —— ansacht, armacas, carthain, carthanacht, cion, cumann, dáimh, dílse, gean, greann, grá, páirt, rún, searc, searcghrá
duine saolta, gnáthdhuine, neamheaglaiseach, tuata —— eaglaiseach, oirmhinneach, urramach
éifeachtacht —— dímrí, leamhas, neamhbhrí, neamhéifeacht
boige, maoithe, míne, taise —— creagaireacht, cruacht, cruas, iarnaíocht, teinne
acmhainn, bua, cumas, inniúlacht, riocht, ábaltacht —— míchumas, neamhacmhainn, neamhinmhe, neamhábaltacht, éagumas
deacair, deacracht, doic, dua, obair, stró —— aosáid, fusacht, réadas, saoráid, saoráil, simplíocht, soiléireacht, soirbheas, éascaíocht
dílárú —— lárú
líonadh —— caolú, cúlú, dul ar gcúl, trá
lárnacht —— imeallachas
neamhairdeall —— airdeall, faichill
ceadú, toiliú —— cáineadh, lochtú, tromaíocht
ildiachas —— aondiachas
státar —— rótar
ainéifeacht, neamhéifeacht —— suáilce, éifeacht, éifeachtacht
meirfean, neamh-mhothú, neamhaithne —— céadfacht
díomuaine, neamhbhuaine —— buaine, síoraíocht
toirmeasc —— cluain, locadh, áitiú
amscaíocht, anástacht, botúnaí, ciotaí, ciotrainn, liobarnacht, tuathalacht, tútachas —— dea-mhéin, mómhaireacht, spéiriúlacht
aondiachas —— ildiachas
díbhordáil —— bordáil, dul ar bord
do-earráideacht, neamhsheachránacht —— inearráideacht
daingean, daingne, dúshlánacht, feisteas, glinne, neamhbhaol, slándáil, sábháil, sábháilteacht, tairiseacht —— contúirt, neamhdhaingne, éadaingne
díbholgadh —— boirrche, líonadh, séideadh, teannadh
cailliúnaí, duine caillte —— buaiteoir
comhchiallach, téarma comhchiallach —— frithchiallach
iasachtóir —— iasachtaí
báine, bán, fionn, geal, gile —— dubh, duibhe
leatrom, míchothrom, éagothroime, éagothrom —— cothroime, cothromaíocht
gluaisteacht, inaistritheacht, luaineacht, soghluaisteacht —— seasmhacht
sult, sáithiú, sásamh, sástacht, só —— diomú, míshásamh, míshástacht
clébhord —— deasbhord
ceart, cothroime, cothrom, cothromas, cóir, féaráilteacht —— neamhchothroime, éagóir, neamhchothroime, éagóir
meabhairghalar, síceapaite —— meabhairshláinte, sláinte intinne
iolra —— uatha
aindiagacht, míchráifeacht, neamhdhiagacht, éagráifeacht —— beannaíocht, crábhadh, cráifeacht, diagacht, diagantacht, naofacht
docheansaitheacht —— socheansaitheacht, sochomhairleacht, somhúinteacht
lán mara —— díthrá, lag trá
foirfeacht, iomláine, sláine —— aimhe, neamhfhoirfeacht
gráice, gráin, gráiniúlacht, gránnacht, míghnaoi, mímhaise, míofaireacht —— bláfaireacht, bláth, breáthacht, cantacht, dathúlacht, dea-mhaise, dóighiúlacht, gnaoi, gnaíúlacht, greantacht, maise, maisiúlacht, naíondacht, scéimh, sochraíocht, spéiriúlacht, áille, áilleacht
beathaitheacht, blonag, cothaitheacht, cothú, méathras, raimhre —— caiteacht, caoile, loime, scrutaíocht, seangacht, tanaíocht, truacht, truas, truántacht
uatha —— iolra
fáltas, ioncam, teacht isteach —— caiteachas, costas, eisíoc, eisíocaíocht
ilghnéitheacht —— aonchineálacht
sláinte, slán —— breoiteacht, donacht, easláinte, galar, liostachas, othar, othras, poc, saoth, tinneas, breoiteacht, donacht, easláinte, galar, liostachas, othar, othras, poc, saoth, tinneas
diomú, míshásamh, míshástacht —— sult, sáithiú, sásamh, sástacht, só
sobhogthacht —— doghluaisteacht, doghluaisteacht
fíorgacht, fíréantacht —— eisionracas, neamhfhíréantacht
aibíocht, coinlíocht, críonnacht, foirfeacht, inmhe, oirbheart, scothaois —— anabaíocht, neamhaibíocht, neamhinmhe
beannaíocht, crábhadh, cráifeacht, diagacht, diagantacht, naofacht —— aindiagacht, míchráifeacht, neamhdhiagacht, éagráifeacht
cáiréis, stuaim —— tuathalacht
crá croí, diachair —— gliondar, pléisiúr, seaghais, soilíos, sult, suáilce, sásamh, só, sóchas, taitneamh
bainteacht, cuibheas, oiriúnacht —— neamhfheidhmeacht
fostaí —— fostóir
aindleathacht, mídhlisteanacht, neamhdhleathacht —— dleathaíocht, dlíthiúlacht
glaoch —— céadrogha
caiteoir tobac —— neamhchaiteoir
easonóir, easómós, mí-onóir —— clú agus cáil, cás, gradam, modh, oirmhidin, onóir, urraim
míshocracht, éadaingne, éagobhsaíocht —— béim, comh-ardacht, comhardú, cothroime, cothrom, cothromaíocht, cothromú, cóimheá
othar cónaitheach —— eisothar, othar seachtrach
náisiúnú —— príobháidiú
aibíocht —— glaise, neamhaibíocht
cóngar, fuinteacht, gontacht —— briathrachas, foclachas, foclaíocht
aithne, cleachtadh, seanchríonnacht, seantaithí, taithí, uaspaireacht —— ainchleachtadh, aineolas, glaise, neamhoilteacht, neamhthaithí, núíosacht
insreabhadh, sní isteach —— eisileadh, eisileadh
aontacht, aontas, comhaontú, comhcheangal, táthú —— easaontas, easaontú
mífhreagracht —— freagrúlacht, mothálacht, soghluaisteacht
rótar —— státar
bogearra, pacáiste —— crua-earra
imeascadh, lánpháirtiú, suimeáil —— iargúltacht, uaigneas
nithiúlacht —— teibíocht
saontacht, soineantacht —— sofaisticiúlacht
aint, aintín —— uncail
easaontas, easaontú —— aontacht, aontas, comhaontú, comhcheangal, táthú
léithe —— geal, gealas, gile, glaise, gluaire, gléacht, gléine, grianmhaireacht, loinnir, lonracht, lonradh, niamh, niamhracht, soilse, soilseacht, soiléas, solas, spéir, spéiriúlacht, taitneamh, taitneamhacht
moilliú, srianadh —— luathú
dea-mhéin, mómhaireacht, spéiriúlacht —— amscaíocht, anástacht, botúnaí, ciotaí, ciotrainn, liobarnacht, tuathalacht, tútachas
do-mharaitheacht, neamhbhásmhaireacht —— básmhaireacht
déanaí, moille, sionsa —— féichiúntacht, féiltiúlacht, pointeáilteacht, poncúlacht, spriocúlacht
cneastacht, cuibheas, cuibhiúlacht, fiúntas, geanúlacht —— díchuibheas, míchuibheas, neamhfhiúntas, éaguibheas
cuibheas, cuibhiúlacht, dleachtanas, dleathaíocht, gnaíúlacht —— míbhéasaíocht, mígheanas, neamhoiriúnacht, éaguibheas, míbhéasaíocht, mígheanas, neamhoiriúnacht, éaguibheas
básmhaireacht —— do-mharaitheacht, neamhbhásmhaireacht
cothroime, cothromaíocht —— leatrom, míchothrom, éagothroime, éagothrom
banríon, ríon —— réics, rí, réics, rí
mórdhíol —— miondíol
asbhaint, baint, dealú, gearradh, laghdú —— cur le, méadú
fadcheann, fadradharc —— doscaíocht, drabhlás, gearrbhreathnaitheacht, neamhchríonnacht
flaitheas, flaithiúnas, neamh, rícheadh, slí na fírinne, teach Dé —— coire, cuithe, duibheagán, gleann na bpian, ifreann, leac ifrinn, tine ifrinn, uaimh ifrinn
cóiriúlacht, cóiríocht, feiliúint, feiliúnacht, oiriúint, oiriúnacht —— mí-oiriúnacht, mífheiliúnacht, míthráthúlacht, neamhoiriúnacht, mí-oiriúnacht, mífheiliúnacht, míthráthúlacht, neamhoiriúnacht
réics, rí —— banríon, ríon, banríon, ríon
buí, buíochas —— diomaí, diomaíochas, dobhuíochas, míbhuíochas, neamhbhuíochas
fionnuisce, fíoruisce, úruisce —— sáile
cáineadh, lochtú, tromaíocht —— ceadú, toiliú
comóntacht —— sonraíocht, suaithníocht
neamhdhíonacht —— dothreáiteacht, díonmhaireacht, dothreáiteacht, díonmhaireacht
comhairíocht, comhar, comharaíocht, comhoibriú, comhoibriúchán, cur le chéile —— coimhlint, comhbhá, formad, iomaidh, iomaíocht, tnúth
faobhar, féighe, gearradh, géaradas, géire, líofacht —— maoile
mídhílseacht, neamhdhlisteanacht —— dlisteanacht, dílse, dílseacht, fíréantacht, leanúnachas, seanadh, seasmhacht, tairise, dlisteanacht, dílse, dílseacht, fíréantacht, leanúnachas, seanadh, seasmhacht, tairise
rúnaicmiú —— dí-rúnaicmiú
óglach —— coinscríofach
deis, deiseal, taobh deas —— clé, taobh clé
neamhghlaine, salachar —— cumhracht, glaine, glaineacht, íonacht
ciotaí, cur as bealach, mí-oiriúnacht, míchaoithiúlacht —— aosáid, caoithiúlacht, conláisteacht, cóineas, gar, oiriúnacht, soirbheas, áis, áisiúlacht
teimhneacht —— gile, glaine, glaineacht, glinne, gléacht, grinneas, léire, soiléas, soiléireacht
freagrúlacht, mothálacht, soghluaisteacht —— mífhreagracht
comhionannas, ionannas —— leatrom, míchothrom, míchothromaíocht, neamhionannas, éagothroime, éagothrom
brí, bua, buntáiste, feidhm —— cron, cáim, diomar, duáilce, díluaíocht, díomua, fabht, locht, éalang, éasc
sruth ailtéarnach —— sruth díreach
flóra, fásra, lusra —— ainmhithe
saobhchreideamh —— ceartchreideamh
dibhéirseacht —— coinbhéirseacht, coinbhéirseacht
caoithiúlacht, tacúlacht, tráthúlacht —— míchaoithiúlacht, míthráthúlacht
mí-oiriúnacht, míchuibheas, mífheiliúnacht —— araíocht, cuibheas, cóiriúlacht, cóiríocht, feiliúnacht, infheidhmeacht, iomchuibheas, oiriúint, oiriúnacht
ciandacht, iargúltacht, imchian —— aice, comhfhoisce, cóineas, cóngar, cóngaracht, cóngas, deiseacht, fochair, fogas, foisceacht, gaire, gaireacht, gairide, gaobhar, gar, giorracht, neasacht
doscaíocht, drabhlás, gearrbhreathnaitheacht, neamhchríonnacht —— fadcheann, fadradharc
mímhaise —— maise, maisiúlacht
antoil, col, consaeit, fuathú, míchairdeas, mídhúil, míghean, míghnaoi, míthaitneamh, neamhchion, neamhthaitneamh, neamhthoil, snamh —— bá, dúil, gnaoi, nóisean, práinn, taitneamh, toighis
forbhall —— fo-éadach
idirphósadh —— garphósadh
anabaíocht, neamhaibíocht, neamhinmhe —— aibíocht, coinlíocht, críonnacht, foirfeacht, inmhe, oirbheart, scothaois
dí-rúnaicmiú —— rúnaicmiú
caoile, tanaíocht —— dlúithe, raimhre, tiús
tosach, tús —— críoch, deireadh, earr, foirceann, forar, fuineadh
intuigtheacht, sothuigtheacht —— dothuigtheacht
doimhneacht —— tanalacht, tanaíocht, éadoimhneacht
géire, stálaíocht —— úire
cogadh —— síocháin, síth
dath crómatach —— dath neamhchrómatach
beagmhaitheas, beagthairbhe, neamhfhónamh, neamhúsáid, éadairbhe —— buntáiste, feidhmiúlacht, fóint, fónamh, maith, maitheas, rath, tairbhe, áirgiúlacht, áisiúlacht, úsáid, úsáidí, buntáiste, feidhmiúlacht, fóint, fónamh, maith, maitheas, rath, tairbhe, áirgiúlacht, áisiúlacht, úsáid, úsáidí
dath neamhchrómatach —— dath crómatach
bláfaireacht, bláth, breáthacht, cantacht, dathúlacht, dea-mhaise, dóighiúlacht, gnaoi, gnaíúlacht, greantacht, maise, maisiúlacht, naíondacht, scéimh, sochraíocht, spéiriúlacht, áille, áilleacht —— gráice, gráin, gráiniúlacht, gránnacht, míghnaoi, mímhaise, míofaireacht
fuaimint —— póiriúlacht
ilchiallachas —— aonchiallachas
indíritheoir —— eisdíritheach
dímrí, leamhas, neamhbhrí, neamhéifeacht —— éifeachtacht
aosach, duine fásta, duine lánaosta, duine mór —— aosánach, ógánach
leatrom, míchothrom, míchothromaíocht, neamhionannas, éagothroime, éagothrom —— comhionannas, ionannas
droch-cháil, drochtheist, míchlú —— clú, cáil, iomrá, teist
borradh, fairsingiú, méadú —— caolú, crapadh, crapthacht
caolú, crapadh, crapthacht —— borradh, fairsingiú, méadú
buaine, comhchuibheas, comhionannas, comhsheasmhacht, seasmhacht —— neamh-chomhsheasmhacht, neamhsheasmhacht
buaine —— guagacht, malartacht
ardú, boilsciú —— díbhoilsciú
caoi, cóir, dea-riar, deis, eagar, fearas, gléas, gléastacht, inneall, léiritheacht, léiriú, ord, ordú, ordúlacht —— aimhriar, cur as eagar, cíor thuathail, easordú, longar langar, mí-eagar, mí-ord, mí-ordú, neamhord, tranglam, triopall treapall, aimhriar, cur as eagar, cíor thuathail, easordú, longar langar, mí-eagar, mí-ord, mí-ordú, neamhord, tranglam, triopall treapall
dlisteanacht, dlíthiúlacht —— aindlí
bás, dul in éag, marbh, mort, oidhe, síothlú, tásc, téarnamh, éag —— saolú
bogmheisce, meisce, meisceoireacht, súgachas —— neamh-mheisce
deonacht, fonnmhaireacht, sástacht, toilteanas, toilíocht —— anumhlaíocht, doicheall, doicheallú, drogall, neamhthoil
dídhreasacht, díspreagadh —— brostú, dreasacht, dreasú, gríosú, spreagadh
agróir, gearánaí, éilitheoir —— cosantóir, cúisí
iasachtaí —— iasachtóir
comóntacht, gnáthaíocht, minicíocht —— neamhchoitiantacht, éagsúlacht
athair, sean, sinsear, sinsearach —— iaró, mac, sliochtach, ó
cobhsaíocht, cóineart, daingne, foras, fosadh, suiteacht —— guagacht, neamhsheasmhacht, éadaingne, guagacht, neamhsheasmhacht, éadaingne
scaipeacht —— alt, ceangal, ceangaltas, cónasc, nasc
clé, taobh clé —— deis, deiseal, taobh deas
dearg —— balachtáil, brabach, gnóthachan, sochar, tairbhe, éadáil
ceal, easpa, uireasa, éagmais, íonais —— eineach, fianaise, finné, láithreacht, láthair
am atá caite —— todhchaí
anóid —— catóid
bua, buachan, caithréim, cearn, comhramh, coscar, svae —— briseadh, cloí, coscairt, díomua, maidhm, treascairt
aontacht —— aimpléiseacht, castacht, castróvaics, cniotáil, coimpléascacht
fliche, fliuchlach, fliuchras, fliuchán —— dísc, tirimeacht, triomacht, tuire
dolúbthacht —— ligtheacht, sofhillteacht, solúbthacht
aird, aire, aireachas, feighil, forcamás, freagairt, intinn, ionramh, iúl, meanma, sea, suim, suntas, toradh, uídh —— cluasántacht, mí-aird, neamh-aire, neamhaird
tuath —— cléir
brocamas, neamhghlaine, sailíocht, súicheacht —— glaine, glan, snoiteacht
aimhriar, anumhlaíocht, doriarthacht, easumhlaíocht, míréir —— aontú, comhlíonadh, comhlíontacht, umhlaíocht, ómós
coimhlint, comhbhá, formad, iomaidh, iomaíocht, tnúth —— comhairíocht, comhar, comharaíocht, comhoibriú, comhoibriúchán, cur le chéile
breoiteacht, donacht, easláinte, galar, liostachas, othar, othras, poc, saoth, tinneas —— sláinte, slán, sláinte, slán
neamh-mheisce —— bogmheisce, meisce, meisceoireacht, súgachas
brostú, dreasacht, dreasú, gríosú, spreagadh —— dídhreasacht, díspreagadh
peirigí —— apaigí
neamhthuiscint —— tuiscint
infhuascailteacht, inréiteacht —— doréititheacht, doréititheacht
brabúsacht —— míthairbhe, neamhthairbhe, neamhthorthúlacht, éadairbhe, míthairbhe, neamhthairbhe, neamhthorthúlacht, éadairbhe
anró, anás, beo bocht, bochtaineacht, daibhreas, dealús, dearóile, deilbhíocht, loime, lom, ocras —— ana, bracht, bunús, ciste, conách, duille, foladh, gustal, iarmhais, intleamh, ionnús, maoin, ollmhaitheas, rachmas, rath, saibhreas, speansas, speilp, spré, strus, stró, stór, substaint, toice, torchaire, éadáil
sruth díreach —— sruth ailtéarnach
príobháidiú —— náisiúnú
ceansacht —— fiántas, iargúltacht
consan —— guta
tuathalacht —— cáiréis, stuaim
baoithe, corraí, corraí, luascán, míshocracht, neamhshocracht, éadaingne —— daingne, foras, fosadh
creagaireacht, cruacht, cruas, iarnaíocht, teinne —— boige, maoithe, míne, taise
beannaitheacht, cáidhe, naofacht —— neamhdhiagacht
imeachtar, taobh amuigh —— taobh istigh
neamhdhíonacht, tréscaoilteacht —— díonacht
litearthacht —— neamhlitearthacht
pléascach —— leanúnach
cúl, deireadh, lorg —— braine, brollach, ceann, tosach
breithiúnas, suntasacht, trombhrí, tábhacht, éifeacht —— dearóile, neamhbhrí, neamhthábhacht, spreasántacht, suarachas, suaraíocht
díbhoilsciú —— ardú, boilsciú
comhchuibheas, comhoiriúnacht —— aimhréiteach, éaguibhreannas
ceann deireanach a luadh, deireadh —— eiteán
tuaslagthacht —— dothuaslagthacht
caoideanas, carthanacht, ceanúlacht, cineáltas, iocht, láíocht, maith, maitheas, miochaire, taise —— míchineáltas, neamhcharthanacht
catóid —— anóid
dochaidearthacht —— soghluaisteacht
bleachtanas, bláth, dlús, fairsinge, flúirse, foráil, frasaíl, intleamh, iolarthacht, iomad, iomadúlacht, lear, luthairt lathairt, lán an mhála, líonmhaireacht, méith, múrtha, neart, rabharta, rachmas, raidhse, rath, rathúnas, stór, tolmas, tortach, tréan, tóla —— aoine, easnamh, gainne, gannchar, gannchuid, gannchúis, ganntanas, ocras, tearcamas, teirce
ancaire, balpóg, biatach, bleadrachán, bleitheach, bolaistrín, bolgadán, bundallán, ceailis, ceirtlín, cráisiléad, damh, feolamán, gillín, giústa, gliúrach, glutaire, luán, mornán, muscaire, móta, prochán, práib, prúntach, púdarlach, railliúnach, rollamán, sceartachán, seibineach, siotalach, steotar, tiarpa, tobadán, torc, tóithín —— caiteachán, caoilteamán, caoladán, cleithire, dréimire fir, geosadán, gleidire, géagachán, loimpre, lománach, próiste, radalach, reangartach, reanglamán, ránaí, scoirneach, scrogaire, scáine, scólachán, silteánach, snáthadán, splíonach, spreota, stéig
crógacht, dalbacht, dánacht, dásacht, forrántacht, misneach, teann, teanntás —— critheagla, uamhnacht
codladh, codlatacht, míogarnach, múisiam, múisiúntacht, scim, srúmáil, suanmhaireacht, sáimhríocht —— díth codlata, neamhchodladh
comhghuaillí, páirtí —— eascara, namhaid
aontú, comhlíonadh, comhlíontacht —— aimhriar, anumhlaíocht, doriarthacht, easumhlaíocht, míréir
buntáiste, feidhmiúlacht, fóint, fónamh, maith, maitheas, rath, tairbhe, áirgiúlacht, áisiúlacht, úsáid, úsáidí —— beagmhaitheas, beagthairbhe, neamhfhónamh, neamhúsáid, éadairbhe, beagmhaitheas, beagthairbhe, neamhfhónamh, neamhúsáid, éadairbhe
míchineáltas, neamhcharthanacht —— caoideanas, carthanacht, ceanúlacht, cineáltas, iocht, láíocht, maith, maitheas, miochaire, taise
gealtacht, mearadh, mire —— ciall, réasún, sláinte intinne
iaró, mac, sliochtach, ó —— athair, sean, sinsear, sinsearach
biatachas, boige shíne, córtas, dathúlacht, dea-chroí, dóighiúlacht, fairsinge, fialmhaireacht, fiúntas, flaithiúlacht, féile, gart, gnaíúlacht, mórchroí, oineach, toirbheartas —— cinnteacht, cruacht, cruas, cruáil, cruálacht, gannchúis, gortaíl, péisteánacht, sprionlaitheacht
uasluach, uaslíon, uasmhéid, uasteorainn —— íosluach, íosmhéid
airdeall, faichill —— neamhairdeall
pas, pasmharc —— cliseadh, faillí, fealladh, lagú, loiceadh, meathlú, obadh, síogaíocht, síogú, teip, tréigean
duaithníocht —— feiceálacht
inniúlacht, éifeachtacht —— neamhinniúlacht
cumhacht, réim, smacht, teann, treise, uachtaránacht, údarás —— cróilí, neamhbhrí, éag, éagumas, cróilí, neamhbhrí, éag, éagumas
indéantacht, praiticiúlacht —— dodhéantacht, dodhéantacht
peaca marfach —— peaca solathach
idirnáisiúnachas —— náisiúnachas
díolaí, fiachóir, féichiúnaí —— creidiúnaí, féicheamh
comparáid, cosúlacht, dealramh, gaolmhaireacht, iontamhail, iontamhlacht, samhail, samhlachas, samhlaoid —— neamhchosúlacht, neamhdhealramh, éagsúlacht, neamhchosúlacht, neamhdhealramh, éagsúlacht
sochar —— dochar
miondíol —— mórdhíol
cluthaireacht, compord, oirchiseacht, seascaireacht, soilíos, sáile, só, sóchas, sócúl, sócúlacht, sómas, sóúlacht, teaspach, teolaíocht, téagar, téagarthacht —— anacair, anó, deacracht, dochma, dochracht, dochraide, dócúl, dócúlacht, míchompord, míshuaimhneas, míshócúl
féinleas, féinspéis, féinspéiseachas, solas —— altrúchas, neamhleithleachas
músclóir —— coscaire
spéis, spéisiúlacht, suim, suimiúlacht —— tuire
dothuigtheacht —— intuigtheacht, sothuigtheacht
umhlaíocht, umhlóid —— suimiúlacht
baineannach —— fireannach
claoine, claon, claonpháirteachas, claontacht, fabhraíocht, leathchuma, leatrom, lé, páirtíocht, rann, taobhacht —— neamhchlaontacht
éagráifeach —— cráifeachán
amscaíocht, méiseáilteacht, slapaireacht, sraimlíocht, sraoilleachas —— gleoiteacht, ordúlacht, pointeáilteacht
gleoiteacht, ordúlacht, pointeáilteacht —— amscaíocht, méiseáilteacht, slapaireacht, sraimlíocht, sraoilleachas
ligean, scóip —— doichte, fáscadh, riteacht, teannadh, teannaireacht, teannas, teanntacht, teinne
an-tóir —— míghnaoi
fuaimint, réasúntacht —— easláine
ardteocht, teas —— aimsir cholgach, dúlaíocht, fuacht, fuaire, fuaraíocht, reomhaireacht
soghluaisteacht —— dochaidearthacht
caime —— díreach, dírí, díríocht
feabhas, maith, maitheas, tairbhe —— donacht, olcas, donacht, olcas
forscript —— foscript
ruaigeadh, ruaigtheacht, éaradh —— aomadh, imtharraingt
anumhlaíocht, doicheall, doicheallú, drogall, neamhthoil —— deonacht, fonnmhaireacht, sástacht, toilteanas, toilíocht
prócarót —— eocarót
baint, bainteacht, ábharthacht —— neamhfheidhm, neamhábharthacht
aimhe, neamhfhoirfeacht —— foirfeacht, iomláine, sláine
easpórtáil, onnmhaire —— allmhaire, iompórtáil
míthairbhe, neamhthairbhe, neamhthorthúlacht, éadairbhe —— brabúsacht, brabúsacht
aimhneart, anbhainne, cloíteacht, fainne, lag, lagachar, lagar, lagbhrí, laige, léiriú, meirbhe, meirfean, meirtne, sleaic, taise, time, tlás, tréithe, éadaingne, éagruas —— araíocht, arrachtas, brí, cumas, druine, feidhmiúlacht, foirtile, inmhe, láidreacht, láthar, neart, neartmhaire, sea, stóinseacht, tailce, talcántacht, tothacht, treise, treoir, tréan, tréan-neart, tréine, urra, urrúntacht, urrús, ábaltacht, éitir
cosantóir, cúisí —— agróir, gearánaí, éilitheoir
sofaisticiúlacht —— saontacht, soineantacht
dísc, tirimeacht, triomacht, tuire —— fliche, fliuchlach, fliuchras, fliuchán
aimhriar, mífhreagracht, neamhréireacht —— comhionannas, comhréir, congruacht, iomchuibheas, comhionannas, comhréir, congruacht, iomchuibheas
coscaire —— músclóir
bláithe, caoineas, míne, réadas, réidhe, sleamhaine, taise —— ainmhíne, gairbhe, gairfean
neamhchaiteoir —— caiteoir tobac
míchuibheas, mígheanas —— cneastacht, cuibheas, cuibhiúlacht, dóighiúlacht, fiúntas, gnaíúlacht, modhúlacht, náire
nimhneachán —— fuairneach, fuaránach, stóch
dubh, duibhe —— báine, bán, fionn, geal, gile
aincheart, iomarca, leatrom —— ceart, ceartas, cothrom, cóir, dleathaíocht, fíréantacht
araíocht, arrachtas, brí, cumas, druine, feidhmiúlacht, foirtile, inmhe, láidreacht, láthar, neart, neartmhaire, sea, stóinseacht, tailce, talcántacht, tothacht, treise, treoir, tréan, tréan-neart, tréine, urra, urrúntacht, urrús, ábaltacht, éitir —— aimhneart, anbhainne, cloíteacht, fainne, lag, lagachar, lagar, lagbhrí, laige, léiriú, meirbhe, meirfean, meirtne, sleaic, taise, time, tlás, tréithe, éadaingne, éagruas
sócmhainneacht —— dócmhainneacht
anrath, drochrath, mí-ádh, míchonách, mífhortún, míshéan, pláinéad, tubaiste —— dea-fhortún, sonas, séanmhaireacht, dea-fhortún, sonas, séanmhaireacht
eisdíritheach —— indíritheoir
titim, treascairt, turnamh —— ardú, borradh, méadú
teibíocht —— nithiúlacht
diachas —— aindiachas
caoile, míthéagar, tanaíocht —— leithead, tiús
neamheagla —— ballchrith, critheagla, eagla, faitíos, fuaiscneamh, geit, guais, imeagla, scanradh, scaoll, scard, sceilmis, sceiteog, scáfaireacht, scáth, scéin, uamhan, uamhnacht
neamh-chomhsheasmhacht, neamhsheasmhacht —— buaine, comhchuibheas, comhionannas, comhsheasmhacht, seasmhacht
léiroidhre —— tánaiste
míthráthúlacht —— féiltiúlacht, féiltiúlacht
Gall, allúrach, coigríochach, coimhthíoch, danar, duine iasachta, eachtrannach —— cathróir, géillsineach, náisiúnach, saoránach, tíreach
laghdú, laigse, maolú, mionú, traoitheadh, turnamh, ísliú —— ardú, borradh, breisiú, fairsingiú, forbairt, forthórmach, méadú, neartú, tórmach
leithead, tiús —— caoile, míthéagar, tanaíocht
caolú, cúlú, dul ar gcúl, trá —— líonadh
óstach —— paraisít, seadán
neamhdhiagacht —— diagacht, diagantacht
ardnós, foirmiúlacht, nósmhaireacht, nósúlacht, poimp, sollúntacht —— neamhfhoirmiúlacht
socheansaitheacht, sochomhairleacht, somhúinteacht —— docheansaitheacht
mínádúr —— dea-chroí, náisiúntacht
ardú, borradh, méadú —— titim, treascairt, turnamh
conduchtaire, seoltóir —— inslitheoir
fireannach —— baineannach
leantóir, leanúnach, leanúnaí, lorgaire —— ardcheannaire, braine, ceann feadhna, ceann urra, ceannaire, ceannfort, ceannródaí, cinnire, fear ceannais, rí, taoiseach, treoraí
foilmhe, folúntas, folús, fáise, loime —— dlús, flúirse, iomláine, lomlán, láine, lánmhaireacht, líonmhaireacht, líonra, líontacht
geal, gealas, gile, glaise, gluaire, gléacht, gléine, grianmhaireacht, loinnir, lonracht, lonradh, niamh, niamhracht, soilse, soilseacht, soiléas, solas, spéir, spéiriúlacht, taitneamh, taitneamhacht —— léithe
ciall, réasún, sláinte intinne —— gealtacht, mearadh, mire
deirfiúr, siúr —— bráthair, deartháir
féiltiúlacht —— míthráthúlacht, míthráthúlacht
eascara, namhaid —— comhghuaillí, páirtí
feiliúnacht, tráthúlacht —— míghliceas, míghliceas
luaithe, luas, moiche —— deireanas, deireanaí, déanaí, moille
beagthábhacht, neamhthábhacht —— brí, leithead, mórluachacht, tothacht, troiméis, trom, tromchúis, tábhacht, éifeacht
doréititheacht —— infhuascailteacht, inréiteacht, infhuascailteacht, inréiteacht
eineach, fianaise, finné, láithreacht, láthair —— ceal, easpa, uireasa, éagmais, íonais
cur le chéile, cóimeáil —— cur ó chéile
banchéile, bean, bean chéile, bean phósta, máistreás —— cliamhain isteach, fear, fear céile
aosáid, fusacht, réadas, saoráid, saoráil, simplíocht, soiléireacht, soirbheas, éascaíocht —— deacair, deacracht, doic, dua, obair, stró
frithchiallach —— comhchiallach, téarma comhchiallach
mí-oiriúnacht, mífheiliúnacht, míthráthúlacht, neamhoiriúnacht —— cóiriúlacht, cóiríocht, feiliúint, feiliúnacht, oiriúint, oiriúnacht, cóiriúlacht, cóiríocht, feiliúint, feiliúnacht, oiriúint, oiriúnacht
todhchaí —— am atá caite
duine dóchasach, soirbhíoch —— doirbhíoch, duarcán, duine mairgiúil
neamhchosúlacht, neamhdhealramh, éagsúlacht —— comparáid, cosúlacht, dealramh, gaolmhaireacht, iontamhail, iontamhlacht, samhail, samhlachas, samhlaoid, comparáid, cosúlacht, dealramh, gaolmhaireacht, iontamhail, iontamhlacht, samhail, samhlachas, samhlaoid
armáil, fearastú, feistiú, gléasadh, trealmhú, úmachan —— dí-armáil, dí-armáil
íosluach, íosmhéid —— uasluach, uaslíon, uasmhéid, uasteorainn
glinne, géire, léire, soiléireacht —— doiléire, duaithníocht, leathadh, míshoiléireacht, doiléire, duaithníocht, leathadh, míshoiléireacht
titim luacha —— ardú, luachmhéadú
ardú, luachmhéadú —— titim luacha
luaineacht, neamhbhuaine —— buaine, buanseasmhacht, daingne, diongbháil, diongbháilteacht, fíriúlacht, seasmhacht, síoraíocht
úire —— géire, stálaíocht
caiteachán, caoilteamán, caoladán, cleithire, dréimire fir, geosadán, gleidire, géagachán, loimpre, lománach, próiste, radalach, reangartach, reanglamán, ránaí, scoirneach, scrogaire, scáine, scólachán, silteánach, snáthadán, splíonach, spreota, stéig —— ancaire, balpóg, biatach, bleadrachán, bleitheach, bolaistrín, bolgadán, bundallán, ceailis, ceirtlín, cráisiléad, damh, feolamán, gillín, giústa, gliúrach, glutaire, luán, mornán, muscaire, móta, prochán, práib, prúntach, púdarlach, railliúnach, rollamán, sceartachán, seibineach, siotalach, steotar, tiarpa, tobadán, torc, tóithín
sonraíocht, suaithníocht —— comóntacht
saoradh, saorbhreithiúnas —— ciontú, daoradh, daorbhreith
dí-éilliú, díthruailliú —— salú, truailliú, truaillíocht, éilliú
dodhéantacht, neamhfhéidearthacht —— fáil, seans
heitreadocsacht —— ortadocsacht
aithne, meabhair, mothú —— fanntais, neamh-mhothú, neamhaithne
láidriú, neartú, treisiú —— cloí, fannú, lagachan, lagar, lagú, meathlú
aosánach, ógánach —— aosach, duine fásta, duine lánaosta, duine mór
dlisteanacht, dílse, dílseacht, fíréantacht, leanúnachas, seanadh, seasmhacht, tairise —— mídhílseacht, neamhdhlisteanacht, mídhílseacht, neamhdhlisteanacht
aoine, easnamh, gainne, gannchar, gannchuid, gannchúis, ganntanas, ocras, tearcamas, teirce —— bleachtanas, bláth, dlús, fairsinge, flúirse, foráil, frasaíl, intleamh, iolarthacht, iomad, iomadúlacht, lear, luthairt lathairt, lán an mhála, líonmhaireacht, méith, múrtha, neart, rabharta, rachmas, raidhse, rath, rathúnas, stór, tolmas, tortach, tréan, tóla
banscál, bean, bé —— fear
glaise, neamhaibíocht —— aibíocht
bun, cos —— barr, ceann, cloigeann, mullach
fiántas, iargúltacht —— ceansacht
coirtéis —— meideall, smior
boirbe, braobaireacht, drochmhúineadh, gairge, geancaíocht, maistíneacht, míchéadfa, mímhúineadh, mínós, ruacántacht, tuaisceartacht, tútachas —— córtas, cúirtéis, dea-bhéasa, dea-mhúineadh, múineadh, oilteanas, sobhéas, síodúlacht
inearráideacht —— do-earráideacht, neamhsheachránacht
neamhchúram, neamhthuiscint —— caoideanas, cás, cúram, tuiscint, ómós, caoideanas, cás, cúram, tuiscint, ómós
diagacht, diagantacht —— neamhdhiagacht
aghaidh, ceann —— cúl, droim
doirbhíoch, duarcán, duine mairgiúil —— duine dóchasach, soirbhíoch
cirte, cruinneas —— neamhchruinneas, neamhchruinneas
guagacht, neamhsheasmhacht, éadaingne —— cobhsaíocht, cóineart, daingne, foras, fosadh, suiteacht, cobhsaíocht, cóineart, daingne, foras, fosadh, suiteacht
ciontú, daoradh, daorbhreith —— saoradh, saorbhreithiúnas
clú, cáil, iomrá, teist —— droch-cháil, drochtheist, míchlú
críoch, deireadh, earr, foirceann, forar, fuineadh —— tosach, tús
neamhshiméadracht —— siméadracht
braine, brollach, ceann, tosach —— cúl, deireadh, lorg
briseadh, cloí, coscairt, díomua, maidhm, treascairt —— bua, buachan, caithréim, cearn, comhramh, coscar, svae
andóigh, neamhchosúlacht, neamhdhóchúlacht —— cosúlacht, dóchúlacht
cinnteacht, dearfacht, deimhin, deimhne, deimhneacht, dóigh, siúráil, siúráilteacht, áirithe —— acht, agó, aincheas, amhras, dabht, éidearbhú
calmacht, coráiste, crógacht, dánacht, gaiscíocht, gus, laochas, meanma, meanmnacht, misneach, misniúlacht, niachas, saighdiúireacht, spiorad, spioradúlacht, sponc, sprid, uchtach, ugach —— claidhreacht, dímhisneach, meatacht
dílódáil —— lastáil, luchtóireacht, luchtú, lódáil, ualú
cloí, fannú, lagachan, lagar, lagú, meathlú —— láidriú, neartú, treisiú
claidhreacht, dímhisneach, meatacht —— calmacht, coráiste, crógacht, dánacht, gaiscíocht, gus, laochas, meanma, meanmnacht, misneach, misniúlacht, niachas, saighdiúireacht, spiorad, spioradúlacht, sponc, sprid, uchtach, ugach
daingne, foras, fosadh —— baoithe, corraí, corraí, luascán, míshocracht, neamhshocracht, éadaingne
beatha, beith, beithsine, eiseadh, marthain —— neamhní
ardán, cnocán —— easca, fána, logán, ísleacht, ísleán
Gall, coigríochach, coimhthíoch, deoraí, duine anaithnid, duine iasachta, eachtrannach, strainséir —— duine aitheantais
guagacht, malartacht —— buaine
mionchuid, mionlach —— bunáite, bunús, formhór, mórchuid, trom, tromlach
sádach —— masacach
caidreamhacht, tíriúlacht —— danarthacht, dochaidearthacht, dothíos, seargthacht
saolú —— bás, dul in éag, marbh, mort, oidhe, síothlú, tásc, téarnamh, éag
bróndráma, traigéide —— coiméide, geandráma
neamhchruinneas —— cirte, cruinneas, cirte, cruinneas
míbhéasaíocht —— cuibheas
eisileadh —— insreabhadh, sní isteach, insreabhadh, sní isteach
dea-dhuine —— ainchríostaí, drochdhuine, drochrud
peaca solathach —— peaca marfach
bordáil, dul ar bord —— díbhordáil
cráifeachán —— éagráifeach
dóigh, iocht, iontaoibh, muinín, taobhacht, teann, teanntás, ugach, urrús —— ceann faoi, cúthaileacht, seachantacht, támáilteacht
ainmhithe —— flóra, fásra, lusra
caiteacht, caoile, loime, scrutaíocht, seangacht, tanaíocht, truacht, truas, truántacht —— beathaitheacht, blonag, cothaitheacht, cothú, méathras, raimhre
do-bhraiteacht —— inbhraiteacht, intadhaille, inbhraiteacht, intadhaille
córtas, cúirtéis, dea-bhéasa, dea-mhúineadh, múineadh, oilteanas, sobhéas, síodúlacht —— boirbe, braobaireacht, drochmhúineadh, gairge, geancaíocht, maistíneacht, míchéadfa, mímhúineadh, mínós, ruacántacht, tuaisceartacht, tútachas
aindiachas —— diachas
cur ó chéile —— comhchruinniú, comhthiomsú, tiomsú, tionól, cur le chéile, cóimeáil
mídhaonnacht, mínádúrthacht, neamhdhuineatacht —— daonnacht, daonnachtúlacht
boirrche, líonadh, séideadh, teannadh —— díbholgadh
ana, bracht, bunús, ciste, conách, duille, foladh, gustal, iarmhais, intleamh, ionnús, maoin, ollmhaitheas, rachmas, rath, saibhreas, speansas, speilp, spré, strus, stró, stór, substaint, toice, torchaire, éadáil —— anró, anás, beo bocht, bochtaineacht, daibhreas, dealús, dearóile, deilbhíocht, loime, lom, ocras
fabhraíocht, forbairt, forbraíocht, forás, fás, teacht chun cinn —— bochtú, déabhlóid, meatacht, meath, meathlú, meathlúchán
inslitheoir —— conduchtaire, seoltóir
feiceálacht —— duaithníocht
ligtheacht, sofhillteacht, solúbthacht —— dolúbthacht
altrúchas, neamhleithleachas —— féinleas, féinspéis, féinspéiseachas, solas
neamhbhaol, slánú, sábháilteacht —— aire, baol, contúirt, dainséar, guais, guaiseacht, gábh, ing, ágh
fuairneach, fuaránach, stóch —— nimhneachán
tuire —— spéis, spéisiúlacht, suim, suimiúlacht
suáilce, éifeacht, éifeachtacht —— ainéifeacht, neamhéifeacht
guta —— consan
airdeall, aire, aireachas, faichill, fuireachas —— neamhairdeall
cliamhain isteach, fear, fear céile —— banchéile, bean, bean chéile, bean phósta, máistreás
cruinneas, gléacht, gléine, grinneas, géire, léire, réaltacht, soilseacht, soiléireacht —— diamhair, diamhracht, doiléire, dorchacht
iargúltacht, uaigneas —— imeascadh, lánpháirtiú, suimeáil
buntáiste, áirge —— cis
duainéis, fiarán, míshásamh, míshástacht —— soilíos, suáilceas, sástacht, só
apaigí —— peirigí
eisothar, othar seachtrach —— othar cónaitheach
tanalacht, tanaíocht, éadoimhneacht —— doimhneacht
póiriúlacht —— fuaimint
salú, truailliú, truaillíocht, éilliú —— dí-éilliú, díthruailliú
easláine, galracht, mífholláine —— folláine, sláintiúlacht
míthuairim, míthuiscint, éaduairim —— ceapadh, coincheap, comhstruchtúr, constráid, cuimhneamh, tuairim, tuiscint
neamhchoitiantacht, éagsúlacht —— comóntacht, gnáthaíocht, minicíocht
neamhchothroime, éagóir —— ceart, cothroime, cothrom, cothromas, cóir, féaráilteacht, ceart, cothroime, cothrom, cothromas, cóir, féaráilteacht
bog —— clochraigh, cranraigh, cruaigh, scarbháil, stalc, stolp, stromp, stálaigh
gabh isteach, iontráil, tar isteach, téigh i, téigh isteach i —— astéigh, fág, téigh amach ar, téigh as, éirigh amach
fliuch —— díscigh, triomaigh, tuar, tíor
bac, calc, coisc, cuir bac ar, cuir constaic le, oclúidigh, stop, súigh, toirmisc —— oscail, réitigh
coinbhéirsigh —— dibhéirsigh
bochtaigh, dealbhaigh, scrios —— saibhrigh
fág, fág le huacht, oidhrigh, tiomnaigh, uachtaigh —— séan
fócasaigh, géaraigh —— dorchaigh, déan doiléir
dealaigh, léirscrios, scrios —— cuir ar téip, taifead, téipeáil
cuir ar téip, taifead, téipeáil —— dealaigh, léirscrios, scrios
críochnaigh, cuir clabhsúr le, cuir deireadh le, cuir i gcrích, foirceann —— bunaigh, cuir ag obair, cuir ar bun, cuir ar cois, cuir ar siúl, cuir ina shuí, cuir tús le, tionscain, tosaigh, údaraigh, bain chuig, bain chun, crom ar, cuir chuig, gabh ar, tosaigh, téigh i mbun
comhchruinnigh, cruinnigh, láraigh —— díláraigh, díláraigh, díláraigh
bunaigh, cuir ar bun, cuir sa siúl, cuir tús le, déan, fothaigh, fódaigh, suigh, tionscain, tosaigh —— cuir ar ceal, díobh, díothaigh
díscigh, triomaigh, tuar, tíor —— fliuch
giorraigh —— cuir le
sil, tar anuas, tit, tuirling, téigh síos, ísligh —— ardaigh, bog suas, croch, scaip, tar aníos, éirigh
logáil isteach —— logáil amach
cuir chun bóthair, fág, imigh, tréig, téigh as —— bain amach, gabh, leaindeáil, ráinigh, sroich, tar, tar i láthair, téana
leath, sín, tar as —— caolaigh, crap, traoith
buail anuas, cuir domheanma ar, cuir gruaim ar, cuir smúit ar, domheanmnaigh, maolaigh, meirtnigh, mímhisnigh —— meidhrigh, tóg
athraigh, claochlaigh, iompaigh, luainigh —— bain faoi, cónaigh, fan, fosaigh, fuirigh, lonnaigh, seadaigh, seas, stad, stop
bris, scaoil, urscaoil —— coinscríobh, liostáil
díshlóg —— cuir gairm ar, cuir gairm slógaidh ar, glaoigh chun seirbhíse, slóg
cuir ar ceal, cuir ar neamhní, cuir ó bhailíocht, déan neamhbhailí, neamhbhailigh, neamhnigh —— bailíochtaigh, déan bailí
boilscigh —— díbholg
dearmad, déan eisceacht, déan leithcheal, eisc, eisiaigh, failligh, fág ar lár, fág as, gabh thar, lig ar lár, téigh thar —— cuir san áireamh, iniaigh
homaiginigh —— gruthaigh, sioc, treamhnaigh, téacht, gruthaigh, sioc, treamhnaigh, téacht
déan meastachán iomarcach ar, déan rómheastachán ar, déan áibhéil, meas thar ceart —— meas faoi luach
ísligh —— marcáil
ardaigh, bog suas, croch, scaip, tar aníos, éirigh —— sil, tar anuas, tit, tuirling, téigh síos, ísligh
téigh ar gcúl —— borr, líon, méadaigh, téigh i méid
beoigh, dúisigh, mothaigh, múscail —— tionnabhair, tit i do chodladh, tuil
beannaigh, coisric, séan —— cuir mallacht ar, damnaigh, déan eascaine, eascainigh, mallaigh, tiomain
bréagnaigh, díchruthaigh, sáraigh —— cruthaigh, cuir ó amhras, promh, taispeáin
clúdaigh, coigil, cuir cumhdach ar, cuir scáth ar, cumhdaigh, fialaigh, folaigh, múch, scáthaigh, stuáil —— nocht, taispeáin
cuir san áireamh, iniaigh —— dearmad, déan eisceacht, déan leithcheal, eisc, eisiaigh, failligh, fág ar lár, fág as, gabh thar, lig ar lár, téigh thar
cuir ruaig ar, diongaibh, frithbhuail, ruaig, éar —— cuir cluain ar, meall, tarraing
díchobhsaigh —— buanaigh, cobhsaigh, daingnigh, buanaigh, cobhsaigh, daingnigh
borr, líon, méadaigh, téigh i méid —— téigh ar gcúl
íosluchtaigh, íoslódáil —— uasluchtaigh, uaslódáil
iolraigh —— roinn
meidhrigh, tóg —— buail anuas, cuir domheanma ar, cuir gruaim ar, cuir smúit ar, domheanmnaigh, maolaigh, meirtnigh, mímhisnigh
díchorn —— burláil, cas, corn, cuach, glinneáil, roll, tochrais
bréagnaigh, déan séanadh, séan —— admhaigh, gabh, glac, glac le, géill, lig le d'ais
bisigh, cuir chun cinn, cuir feabhas ar, feabhsaigh, leasaigh —— dianaigh, donaigh, déan níos measa, forthromaigh, gargaigh, géaraigh
easpórtáil, onnmhairigh —— allmhairigh, iompórtáil, tabhair isteach
glac misneach —— bí ag cnáimhseáil, casaoid, ceasnaigh, ceis, déan canrán, déan casaoid, déan cnáimhseáil, déan fuasaoid, déan gearán, déan gluaireán, gearán, éagaoin, éagnaigh, éigh, éiligh
fionnuaraigh, fuaraigh, préach, reoigh, téigh i bhfionnuaire —— faghair, gor, téigh
dírialaigh —— cuir srian le, follúnaigh, measraigh, rialaigh, rialáil, stiúir, treoraigh
caolaigh, crap, traoith —— leath, sín, tar as
is breá le —— fuathaigh, gráinigh, is fuath le
asanálaigh, easanálaigh, lig anáil —— ionanálaigh
fuathaigh, gráinigh, is fuath le —— is breá le
faigh pas, pasáil, éirigh le —— clis
forlíon, luchtaigh, lánaigh, líon, tuil —— bánaigh, cuir amach, díluchtaigh, folmhaigh, glan, taosc
déan soiléir, léirigh, soiléirigh, tabhair léargas ar, tabhair solas —— dorchaigh, maolaigh
caill, forghéill, geallbhroid, lig thar —— déan éileamh, iarr, éiligh
bunaigh, cuir ag obair, cuir ar bun, cuir ar cois, cuir ar siúl, cuir ina shuí, cuir tús le, tionscain, tosaigh, údaraigh —— críochnaigh, cuir clabhsúr le, cuir deireadh le, cuir i gcrích, foirceann
rois, réitigh, scaoil, sceith —— cuir in aimhréidh, cuir in aimhréidh
clogáil —— clogáil, clogáil
clis —— faigh pas, pasáil, éirigh le
oirnigh —— athrígh
bisigh, feabhsaigh, téigh i bhfeabhas, tóg suas —— téigh in olcas
tabhair céim síos do, ísligh —— ardaigh, cuir ar aghaidh, cuir chun cinn, tabhair ardú céime do
imigh, seiceáil amach —— cláraigh, seiceáil isteach
baghcatáil, eascoiteannaigh —— gnáthaigh, taithigh, gnáthaigh, taithigh
burláil, cas, corn, cuach, glinneáil, roll, tochrais —— díchorn
fiar, stang —— dírigh, sín
coimeád, coinnigh, fan, lean —— stad, stop, éirigh as
homaiginigh —— gruthaigh, sioc, treamhnaigh, téacht
ceadaigh —— coisc, col, cros, cuir cosc ar, cuir toirmeasc ar, dícheadaigh, eisreachtaigh, toirmisc, urghair, coisc, col, cros, cuir cosc ar, cuir toirmeasc ar, dícheadaigh, eisreachtaigh, toirmisc, urghair
bailigh, bailigh le chéile, cnap, cnuasaigh, coigil, comhtharraing, conlaigh, cruinnigh, cruinnigh le chéile, cuir le chéile, cúbláil, dlúthaigh, díolaim, mámáil, pioc, sluaisteáil, soláthair, tacair, tarlaigh, tiomairg, tiomsaigh, togh —— craobhaigh, forleath, imleath, imscaoil, leath, leitheadaigh, rith, scaip, scaoil, sceith, spréach, spréigh, síolaigh
breac do dhochar, féichiúnaigh —— breac chun sochair
cuir cluain ar, meall, tarraing —— cuir ruaig ar, diongaibh, frithbhuail, ruaig, éar
saibhrigh —— bochtaigh, dealbhaigh, scrios
calmaigh, cuir taca le, cóineartaigh, daingnigh, láidrigh, neartaigh, stóinsigh, treisigh —— anbhainnigh, fannaigh, lagaigh, meirbhligh, meirtnigh, sil, éinirtigh
bain faoi, bain ó, cealg, ceansaigh, ciúnaigh, cuir chun suaimhnis, féithigh, mínigh, socraigh, stuamaigh, suaimhnigh, sáimhrigh, sámhaigh, tláthaigh —— bain, beoigh, corraigh, cuir corraí ar, gríosaigh, múscail, oibrigh, spreag, séid, séid faoi, tóg
cuir aoibhneas ar, cuir draíocht ar, cuir faoi dhraíocht, is lainn le —— cuir díomá ar
comhtháthaigh —— miondealaigh, mionscrúdaigh
bris, ciontaigh, coill, déan cion, réab, sáraigh —— coimeád, coinnigh, comhlíon, cuir le, déan, fear, freagair, seas le, urramaigh
brostaigh, cuir deabhadh le, cuir deifir ar, deifrigh, gread, grod, tinneasnaigh, tiomáin —— bain moill as, coinnigh ina sheasamh, cuir moill ar, stad, stop
tar brón ar —— geal
glac le, tabhair pas do —— bris
gnóthaigh, oibrigh, saothraigh —— bí díomhaoin, déan díomhaointeas
téigh ar bord —— cuir i dtír, téigh i dtír
lean, tar i ndiaidh —— tar roimh, tarlaigh roimh
faigh ar iasacht —— airlic, lig amach, tabhair ar iasacht
fostaigh, fruiligh —— bris, cuir chun bóthair, cuir chun siúil, dífhostaigh, sacáil, tabhair an bóthar do, tabhair bata is bóthar do
lig isteach —— cuir chun bealaigh, cuir ó dhoras
luasmhoilligh —— brostaigh, cuir dlús le, géaraigh, luasghéaraigh, luathaigh
simpligh —— cuir in achrann, cuir trí chéile
tabhair isteach de réir a chéile —— cuir deireadh le de réir a chéile
brostaigh, grod, géaraigh, luasghéaraigh, luathaigh, tapaigh —— luasmhoilligh, moilligh
bí ag cnáimhseáil, casaoid, ceasnaigh, ceis, déan canrán, déan casaoid, déan cnáimhseáil, déan fuasaoid, déan gearán, déan gluaireán, gearán, éagaoin, éagnaigh, éigh, éiligh —— glac misneach
cuir i gcuing, cuir úim ar, gabh, srathraigh, úim —— scoir
buair, cuir cearthaí ar, cuir imní ar, déan imní do, déan meadhrán do, maraigh —— athdhearbhaigh, athdheimhnigh
clogáil —— clogáil, clogáil
díolmhaigh, díolmhainigh, lig as, saor —— cuir i bhfeidhm, feidhmigh, forghníomhaigh
coimeád, coinnigh, comhlíon, cuir le, déan, fear, freagair, seas le, urramaigh —— bris, ciontaigh, coill, déan cion, réab, sáraigh
bain amach, bain as, díphacáil, folmhaigh, stoith, tarraing, tóg as —— pacáil, stuáil, stánaigh, trusáil
déan leatrom ar, déan éagóir ar, éagóirigh —— ceartaigh, cuir ina cheart, leigheas
ardaigh, croch, cuir ina sheasamh, cuir suas, tabhair suas, tóg —— bain anuas, leag, lig anuas, lig síos, tabhair anuas, tóg anuas, ísligh
beir, réimnigh, téigh chun tosaigh —— cuir siar, cúlaigh, fág, imigh, staon, tabhair ar gcúl, tarraing siar, téigh ar gcúl, téigh i leataobh, éirigh as
astéigh, fág, téigh amach ar, téigh as, éirigh amach —— gabh isteach, iontráil, tar isteach, téigh i, téigh isteach i
maolaigh —— cuir béal ar, cuir faobhar ar, faobhraigh, géaraigh, líomh, meil
díluchtaigh —— luchtaigh, lódáil, stang
caith, cuir amú, diomail, meath, meil, reic, speal, vástáil, ídigh —— coigil, cuir barainn ar, spáráil
cuir chun bealaigh, cuir ó dhoras —— lig isteach
bog isteach i, téigh a chónaí —— bog as, déan imirce
cuir déistin ar —— taitin le, tarraing
laghdaigh —— formhéadaigh, méadaigh, ollaigh
fuaraigh, éirigh fuar —— breoigh, téigh
breac, cleacht, coinnigh ar bun, lean, tiomáin —— díscoir, leag as, scoir, scoir de, stad, staon, stop, éirigh as
cuir ar siúl, dúisigh, las, tosaigh —— cuir as, múch, stop
dún an tsip, zipeáil —— dízipeáil
tabhair buille iomrallach —— buail i gcoinne, buail in éadan, cuir isteach ar, gread in éadan, tuairteáil
inphléasc —— blosc, pléasc, sceith
taitin le, tarraing —— cuir déistin ar
tar roimh, tarlaigh roimh —— lean, tar i ndiaidh
dícheangail, dínasc, díscoir, gearr, scaoil, scoir, scoith —— ceangail, cónaisc, déan ceangal le, lúbáil, nasc
blosc, pléasc, sceith —— inphléasc
glan, lig saor, saor, scaoil, éigiontaigh —— ciontaigh, daor, teilg
athrígh —— oirnigh
díbholg —— boilscigh
comhchlaon, comhchruinnigh, comhdhírigh, cruinnigh, inréimnigh, tar le chéile —— dibhéirsigh
bain, buaigh, déan, gabh, gnóthaigh, tóg —— caill
cuingigh, cuingrigh, cuir cuingir ar, gabh —— díscoir, scoir
burláil, clúdaigh, corn, cuach, cuir cumhdach ar, fill —— oscail
méadaigh, uasmhéadaigh —— laghdaigh, laghdaigh
tabhair aghaidh ar, téigh i ngleic le —— fan ó, imghabh, seachain, teith roimh
cuir in achrann, cuir trí chéile —— simpligh
bordáil, téigh ar, téigh ar bord —— tar anuas, tuirling
oscail, scaoil —— ceangail, cuir suas, daingnigh, dún, feistigh, fosaigh, fáisc, glinnigh, greamaigh, socraigh, sparr, sábháil, teann
bain, beoigh, corraigh, cuir corraí ar, gríosaigh, múscail, oibrigh, spreag, séid, séid faoi, tóg —— bain faoi, bain ó, cealg, ceansaigh, ciúnaigh, cuir chun suaimhnis, féithigh, mínigh, socraigh, stuamaigh, suaimhnigh, sáimhrigh, sámhaigh, tláthaigh
cinntigh, comhdhearbhaigh, comhthacaigh, cruthaigh, cuir bunús le, daingnigh, dearbhaigh, deimhnigh, fíoraigh, fódaigh, neartaigh, tabhair bunús le —— bréagnaigh
dí-ocsaídigh —— ocsaídigh, ocsaídigh
dibhéirsigh —— comhchlaon, comhchruinnigh, comhdhírigh, cruinnigh, inréimnigh, tar le chéile, coinbhéirsigh
infheistigh, suncáil —— dífheistigh
díscoir, scoir —— cuingigh, cuingrigh, cuir cuingir ar, gabh
cuir gairm ar, cuir gairm slógaidh ar, glaoigh chun seirbhíse, slóg —— díshlóg
stad, stop, éirigh as —— coimeád, coinnigh, fan, lean
luchtaigh, lódáil, stang —— díluchtaigh
déan dleathach —— déan mídhleathach, eisreachtaigh, déan mídhleathach, eisreachtaigh, déan mídhleathach, eisreachtaigh, déan mídhleathach, eisreachtaigh
éirigh —— téigh a chodladh, téigh a luí, téigh chun soip, téigh a chodladh, téigh a luí, téigh chun soip
déan faíreach —— buail bosa, tabhair bualadh bos
dífhabhtaigh, díghalraigh —— fabhtaigh, ionfhabhtaigh, truailligh
buail i gcoinne, buail in éadan, cuir isteach ar, gread in éadan, tuairteáil —— tabhair buille iomrallach
breac chun sochair —— breac do dhochar, féichiúnaigh
bain fogha as, beachtaigh, cáin, déan beachtaíocht, déan beag de, déan leibhéal ar, inchreach, lochtaigh, stiall —— ardmhol, clothaigh, cuach, mol, mol go haer, mol go spéir
logáil amach —— logáil isteach
cuir beaguchtach ar, cuir drochmhisneach ar, cuir ó —— meanmnaigh
bladair, bí ag plámás, cuach, cuir cluain ar, déan bladar, déan béal bán, déan plámás, slíoc —— déan beag de, dímhignigh, dímhol, mímhol, rith síos, tabhair lagmheas ar, tarcaisnigh
dínasc —— cuir barróg ar, diurnaigh, fáisc
meas faoi luach —— déan meastachán iomarcach ar, déan rómheastachán ar, déan áibhéil, meas thar ceart
déan marcaíocht, síob, tabhair geábh —— bonnaigh, déan siúlóid, déan spaisteoireacht, siúil, téigh de chois
bréagnaigh —— cinntigh, comhdhearbhaigh, comhthacaigh, cruthaigh, cuir bunús le, daingnigh, dearbhaigh, deimhnigh, fíoraigh, fódaigh, neartaigh, tabhair bunús le
buaigh, déan go maith, rathaigh, rith le, ráinigh, soirbhigh, tar le, urmhais, éirigh le —— clis, teip, téigh amú
bisigh, feabhsaigh, scinn, slánaigh, tar, tar as, tar chugat féin, tar thart, téarnaigh —— claochlaigh, donaigh, meath, meathlaigh, tit, trochlaigh, téigh in olcas, téigh ó chion, téigh ó mhaith
cuir brón ar, dubhaigh —— cuir aoibhneas ar, cuir gliondar ar, cuir lúcháir ar, cuir áthas ar, geal, urghairdigh
caith amhras ar, tarraing míchreidiúint ar —— creid
ardmhol, clothaigh, cuach, mol, mol go haer, mol go spéir —— bain fogha as, beachtaigh, cáin, déan beachtaíocht, déan beag de, déan leibhéal ar, inchreach, lochtaigh, stiall
coisc, col, cros, cuir cosc ar, cuir toirmeasc ar, dícheadaigh, eisreachtaigh, toirmisc, urghair —— ceadaigh, ceadaigh
cuir i bhfeidhm, feidhmigh, forghníomhaigh —— díolmhaigh, díolmhainigh, lig as, saor
cuir le chéile, cóimeáil —— bain anuas, bain as a chéile, cuir ó chéile, díchóimeáil
cuir aer i, líon, séid, teann —— díbholg, traoith
aontaigh, bí ar aon intinn, comhréitigh, cuir le, réitigh, socraigh, tar le —— difrigh, easaontaigh
iontráil —— caith suas, géill, loic, scar le, tabhair do chúl le, éirigh, éirigh as
cuir i dtaisce, déan taisce, taisc —— aistarraing, déan aistarraingt
éist —— déan scéala ar, sceith, scil, spalp
scaoil —— ceangail, dún
déan éileamh, iarr, éiligh —— caill, forghéill, geallbhroid, lig thar
coimeád, coinnigh, cumhdaigh —— caill, lig amú
caill —— bain, buaigh, déan, gabh, gnóthaigh, tóg
báigh, suncáil, téigh faoi, téigh go grinneall, téigh go tóin, téigh síos —— bí ar snámh, snámh
bí díomhaoin, déan díomhaointeas —— gnóthaigh, oibrigh, saothraigh
faghair, gor, téigh —— fionnuaraigh, fuaraigh, préach, reoigh, téigh i bhfionnuaire
cuir díot, téarnaigh —— iompaigh, téigh in olcas
caith, ionghabh, ith, long, meil, tomhail —— déan tréanas, lig as, scoir, scoir de, staon, troisc
ceangail, cónaisc, déan ceangal le, lúbáil, nasc —— dícheangail, dínasc, díscoir, gearr, scaoil, scoir, scoith
dianaigh, donaigh, déan níos measa, forthromaigh, gargaigh, géaraigh —— bisigh, cuir chun cinn, cuir feabhas ar, feabhsaigh, leasaigh
ardaigh, croch, dual, dúbail, fill, fill suas, infhill —— fairsingigh, imleath, leath, leathnaigh, scaoil, scar, spréigh
cuir smúit ar, dorchaigh, dubhaigh —— aol, bánaigh, fionn, geal, tuar
cuir suas de, diúltaigh, eitigh, loic, ob —— aontaigh, ceadaigh, deonaigh, faomh, glac, toiligh
bain ó, beagaigh, laghdaigh, maolaigh, uathaigh —— ardaigh, breisigh, cuir le, fuill, méadaigh, mór
déan gáire, gáir —— caoin, caígh, goil, lacht, sil deora, uaill
ceangail, dún —— scaoil
cuir éadaí ar, deasaigh, gléas —— bain de, caith de, nocht, struipeáil
críochnaigh, cuir clabhsúr le, cuir deireadh le —— bunaigh, cuir ar bun, cuir tús le, tionscain, tosaigh
dízipeáil —— dún an tsip, zipeáil
bain misneach de, cuir beaguchtach ar, cuir drochmhisneach ar, mímhisnigh —— calmaigh, cuir misneach ar, gríosaigh, meanmnaigh, misnigh, mol, spreag, tabhair misneach do, tabhair uchtach
bain faoi, cónaigh, fan, fosaigh, fuirigh, lonnaigh, seadaigh, seas, stad, stop —— athraigh, claochlaigh, iompaigh, luainigh
fabhtaigh, ionfhabhtaigh, truailligh —— dífhabhtaigh, díghalraigh
clis, teip, téigh amú —— buaigh, déan go maith, rathaigh, rith le, ráinigh, soirbhigh, tar le, urmhais, éirigh le
dorchaigh, dubhaigh, smálaigh —— croch, fionn, geal, glan, soilsigh
faomh, glac, tóg —— diúltaigh
ardaigh, breisigh, cuir le, fuill, méadaigh, mór —— bain ó, beagaigh, laghdaigh, maolaigh, uathaigh
croch, cuir suas, déan, fadaigh, innill, tóg —— bánaigh, cuir ar lár, leacaigh, leag, lom, múr, treascair
caoin, caígh, goil, lacht, sil deora, uaill —— déan gáire, gáir
lig, lig amach, lig faoi, lig saor, scaoil, scaoil le, scaoil saor —— beir ar, coimeád, coinnigh, teacht
bain cumas de, cuir ó chumas, cuir ó fheidhm, cuir ó éifeacht, díchumasaigh, míchumasaigh, éagumasaigh —— cuir ar chumas, cumasaigh
difreáil —— suimeáil
bánaigh, cuir amach, díluchtaigh, folmhaigh, glan, taosc —— forlíon, luchtaigh, lánaigh, líon, tuil
díscoir, leag as, scoir, scoir de, stad, staon, stop, éirigh as —— breac, cleacht, coinnigh ar bun, lean, tiomáin
cláraigh, seiceáil isteach —— imigh, seiceáil amach
caith suas, géill, loic, scar le, tabhair do chúl le, éirigh, éirigh as —— iontráil
ardaigh, brostaigh, cuir beocht i, cuir brí i, cuir fuinneamh i, cuir spleodar i, gríosaigh, spreag —— cuir faoi shuan, drugáil, támhaigh
ceangail, cuir suas, daingnigh, dún, feistigh, fosaigh, fáisc, glinnigh, greamaigh, socraigh, sparr, sábháil, teann —— oscail, scaoil
díláraigh —— comhchruinnigh, cruinnigh, láraigh, comhchruinnigh, cruinnigh, láraigh, comhchruinnigh, cruinnigh, láraigh
bain moill as, coinnigh ina sheasamh, cuir moill ar, stad, stop —— brostaigh, cuir deabhadh le, cuir deifir ar, deifrigh, gread, grod, tinneasnaigh, tiomáin
beir ar, coimeád, coinnigh, teacht —— lig, lig amach, lig faoi, lig saor, scaoil, scaoil le, scaoil saor
tarraing siar —— tar isteach
admhaigh, gabh, glac, glac le, géill, lig le d'ais —— bréagnaigh, déan séanadh, séan
brostaigh, cuir dlús le, géaraigh, luasghéaraigh, luathaigh —— luasmhoilligh
cuir in aimhréidh —— rois, réitigh, scaoil, sceith, réitigh, scamh, rois, réitigh, scaoil, sceith
ardaigh, cuir ar aghaidh, cuir chun cinn, tabhair ardú céime do —— tabhair céim síos do, ísligh
réitigh, scamh —— cuir in aimhréidh
bain chuig, bain chun, crom ar, cuir chuig, gabh ar, tosaigh, téigh i mbun —— críochnaigh, cuir clabhsúr le, cuir deireadh le, cuir i gcrích, foirceann
anbhainnigh, fannaigh, lagaigh, meirbhligh, meirtnigh, sil, éinirtigh —— calmaigh, cuir taca le, cóineartaigh, daingnigh, láidrigh, neartaigh, stóinsigh, treisigh
cuir le —— giorraigh
éirigh —— fuin, luigh, téigh faoi
bain airm de, dí-armáil, dímhíleataigh —— cóirigh, téigh faoi arm
loic —— díol, íoc
seas, seas amach —— géill, stríoc, tabhair isteach, tabhair suas
comhbhrúigh —— dídhlúthaigh
caill, lig thar —— freastail, freastail ar, téigh ar, téigh ar scoil, téigh go, téigh i
luasmhoilligh, moilligh —— brostaigh, grod, géaraigh, luasghéaraigh, luathaigh, tapaigh
ciontaigh, daor, teilg —— glan, lig saor, saor, scaoil, éigiontaigh
bris, cuir chun bóthair, cuir chun siúil, dífhostaigh, sacáil, tabhair an bóthar do, tabhair bata is bóthar do —— fostaigh, fruiligh
ionanálaigh —— asanálaigh, easanálaigh, lig anáil
báigh, cuir as, díobh, múch, séid amach —— dearg, fadaigh, las
coinscríobh, liostáil —— bris, scaoil, urscaoil
bunaigh, cuir ar bun, cuir tús le, tionscain, tosaigh —— críochnaigh, cuir clabhsúr le, cuir deireadh le
fuin, luigh, téigh faoi —— éirigh
allmhairigh, iompórtáil, tabhair isteach —— easpórtáil, onnmhairigh
cuir i dtír, téigh i dtír —— téigh ar bord
bain amach, gabh, leaindeáil, ráinigh, sroich, tar, tar i láthair, téana —— cuir chun bóthair, fág, imigh, tréig, téigh as
déan tréanas, lig as, scoir, scoir de, staon, troisc —— caith, ionghabh, ith, long, meil, tomhail
déan beag de —— cuir le, déan áibhéil, téigh thar fóir, áibhligh
seas —— maolaigh
géill, stríoc, tabhair isteach, tabhair suas —— seas, seas amach
bain anuas, leag, lig anuas, lig síos, tabhair anuas, tóg anuas, ísligh —— ardaigh, croch, cuir ina sheasamh, cuir suas, tabhair suas, tóg
croch, fionn, geal, glan, soilsigh —— dorchaigh, dubhaigh, smálaigh
cuir béal ar, cuir faobhar ar, faobhraigh, géaraigh, líomh, meil —— maolaigh
cuir srian le, follúnaigh, measraigh, rialaigh, rialáil, stiúir, treoraigh —— dírialaigh
marcáil —— ísligh
bain de, caith de, nocht, struipeáil —— cuir éadaí ar, cóirigh, deasaigh, feistigh, gléas, éadaigh, éidigh, cuir éadaí ar, deasaigh, gléas
pacáil, stuáil, stánaigh, trusáil —— bain amach, bain as, díphacáil, folmhaigh, stoith, tarraing, tóg as
leithscar —— imeasc
aontaigh, ceadaigh, deonaigh, faomh, glac, toiligh —— cuir suas de, diúltaigh, eitigh, loic, ob
bain an glas de, díghlasáil, oscail —— cuir faoi ghlas, cuir glas ar, glasáil
failligh, lig ar lár, téigh thar —— freastail ar, giollaigh, tabhair aire do
cuir faoi ghlas, cuir glas ar, glasáil —— bain an glas de, díghlasáil, oscail
maolaigh —— seas
cruthaigh, cuir ó amhras, promh, taispeáin —— bréagnaigh, díchruthaigh, sáraigh
cúngaigh, tóg isteach —— lig amach, scaoil amach
cuir éadaí ar, cóirigh, deasaigh, feistigh, gléas, éadaigh, éidigh —— bain de, caith de, nocht, struipeáil
uasluchtaigh, uaslódáil —— íosluchtaigh, íoslódáil
séan —— fág, fág le huacht, oidhrigh, tiomnaigh, uachtaigh
formhéadaigh, méadaigh, ollaigh —— laghdaigh
básaigh, caill, croith na cosa, faigh bás, fuaraigh, imigh, smiog, spéiceáil, stiúg, síothlaigh, teastaigh, téarnaigh, téigh ar shlí na fírinne, téigh in éag, éag —— saolaigh
cis, seas, éirigh —— caith faoi, suigh, luigh, sín
díbholg, traoith —— cuir aer i, líon, séid, teann
saolaigh —— básaigh, caill, croith na cosa, faigh bás, fuaraigh, imigh, smiog, spéiceáil, stiúg, síothlaigh, teastaigh, téarnaigh, téigh ar shlí na fírinne, téigh in éag, éag
dídhlúthaigh —— comhbhrúigh
coigil, cuir barainn ar, spáráil —— caith, cuir amú, diomail, meath, meil, reic, speal, vástáil, ídigh
creid —— caith amhras ar, tarraing míchreidiúint ar
buanaigh, cobhsaigh, daingnigh —— díchobhsaigh, díchobhsaigh
beagaigh, caolaigh, fánaigh, lagaigh, laghdaigh, maolaigh, mionaigh, sil, síothlaigh, tar anuas, tar laghdú ar, tearcaigh, tit, tráigh, téigh i laghad, uathaigh, urbhearnaigh, ísligh —— bisigh, forlíon, iomadaigh, iomdhaigh, méadaigh, tar as, téigh i méid
gnáthaigh, taithigh —— baghcatáil, eascoiteannaigh, baghcatáil, eascoiteannaigh
téigh a chodladh, téigh a luí, téigh chun soip —— éirigh, éirigh
laghdaigh —— méadaigh, uasmhéadaigh, méadaigh, uasmhéadaigh
dírigh, sín —— fiar, stang
cuir le, déan áibhéil, téigh thar fóir, áibhligh —— déan beag de
ionsuigh, plugáil —— díphlugáil
cuir i gcód, códaigh, ionchódaigh —— díchriptigh, díchódaigh, imscaoil
bog as, déan imirce —— bog isteach i, téigh a chónaí
fannaigh, lagaigh, meathlaigh, téigh i laige, éinirtigh —— láidrigh, neartaigh
buail bosa, tabhair bualadh bos —— déan faíreach
cuir faoi shuan, drugáil, támhaigh —— ardaigh, brostaigh, cuir beocht i, cuir brí i, cuir fuinneamh i, cuir spleodar i, gríosaigh, spreag
dorchaigh, déan doiléir —— fócasaigh, géaraigh
bris —— glac le, tabhair pas do
difrigh, easaontaigh —— aontaigh, bí ar aon intinn, comhréitigh, cuir le, réitigh, socraigh, tar le
meanmnaigh —— cuir beaguchtach ar, cuir drochmhisneach ar, cuir ó
ceadaigh —— ceil, diúltaigh, eitigh, ob, éar, éimigh
freastail ar, giollaigh, tabhair aire do —— failligh, lig ar lár, téigh thar
dorchaigh, maolaigh —— déan soiléir, léirigh, soiléirigh, tabhair léargas ar, tabhair solas
iompaigh, téigh in olcas —— cuir díot, téarnaigh
tar anuas, tuirling —— bordáil, téigh ar, téigh ar bord
luigh, téigh chun soip —— seas, éirigh, éirigh as
clochraigh, cranraigh, cruaigh, scarbháil, stalc, stolp, stromp, stálaigh —— bog
cuir ar chumas, cumasaigh —— bain cumas de, cuir ó chumas, cuir ó fheidhm, cuir ó éifeacht, díchumasaigh, míchumasaigh, éagumasaigh
lig amach, scaoil amach —— cúngaigh, tóg isteach
breoigh, téigh —— fuaraigh, éirigh fuar
scoir —— cuir i gcuing, cuir úim ar, gabh, srathraigh, úim
lean, tar i ndiaidh —— tar roimh
aol, bánaigh, fionn, geal, tuar —— cuir smúit ar, dorchaigh, dubhaigh
oscail, réitigh —— bac, calc, coisc, cuir bac ar, cuir constaic le, oclúidigh, stop, súigh, toirmisc
luigh, sín —— cis, seas, éirigh, caith faoi, suigh
déan mídhleathach, eisreachtaigh —— déan dleathach, déan dleathach, déan dleathach
fairsingigh, imleath, leath, leathnaigh, scaoil, scar, spréigh —— ardaigh, croch, dual, dúbail, fill, fill suas, infhill
cuir aoibhneas ar, cuir gliondar ar, cuir lúcháir ar, cuir áthas ar, geal, urghairdigh —— cuir brón ar, dubhaigh
athdhearbhaigh, athdheimhnigh —— buair, cuir cearthaí ar, cuir imní ar, déan imní do, déan meadhrán do, maraigh
cuir tochas i, gargaigh, greannaigh —— maolaigh, tabhair faoiseamh
suimeáil —— difreáil
geal —— tar brón ar
cuir mallacht ar, damnaigh, déan eascaine, eascainigh, mallaigh, tiomain —— beannaigh, coisric, séan
bánaigh, cuir ar lár, leacaigh, leag, lom, múr, treascair —— croch, cuir suas, déan, fadaigh, innill, tóg
fan ó, imghabh, seachain, teith roimh —— tabhair aghaidh ar, téigh i ngleic le
díol, íoc —— loic
craobhaigh, forleath, imleath, imscaoil, leath, leitheadaigh, rith, scaip, scaoil, sceith, spréach, spréigh, síolaigh —— bailigh, bailigh le chéile, cnap, cnuasaigh, coigil, comhtharraing, conlaigh, cruinnigh, cruinnigh le chéile, cuir le chéile, cúbláil, dlúthaigh, díolaim, mámáil, pioc, sluaisteáil, soláthair, tacair, tarlaigh, tiomairg, tiomsaigh, togh
difrigh —— comhfhreagair, cuir le, cuir le chéile, freagair, gabh le, meaitseáil, réitigh, tar le, tar le chéile, téigh le, téigh le chéile
ceangail, greamaigh —— bain de, dícheangail, díscoir, scar, scoir
gruthaigh, sioc, treamhnaigh, téacht —— homaiginigh, homaiginigh, homaiginigh
bonnaigh, déan siúlóid, déan spaisteoireacht, siúil, téigh de chois —— déan marcaíocht, síob, tabhair geábh
maolaigh, tabhair faoiseamh —— cuir tochas i, gargaigh, greannaigh
bris, brúigh, brúigh romhat, fórsáil, purr, soinnigh, soncáil, sáigh, sáigh romhat, tiomáin —— bain, sreang, tarraing
diúltaigh —— faomh, glac, tóg
téigh in olcas —— bisigh, feabhsaigh, téigh i bhfeabhas, tóg suas
díphlugáil —— ionsuigh, plugáil
caill, lig amú —— coimeád, coinnigh, cumhdaigh
roinn —— iolraigh
imeasc —— leithscar
bailíochtaigh, déan bailí —— cuir ar ceal, cuir ar neamhní, cuir ó bhailíocht, déan neamhbhailí, neamhbhailigh, neamhnigh
déan beag de, dímhignigh, dímhol, mímhol, rith síos, tabhair lagmheas ar, tarcaisnigh —— bladair, bí ag plámás, cuach, cuir cluain ar, déan bladar, déan béal bán, déan plámás, slíoc
claochlaigh, donaigh, meath, meathlaigh, tit, trochlaigh, téigh in olcas, téigh ó chion, téigh ó mhaith —— bisigh, feabhsaigh, scinn, slánaigh, tar, tar as, tar chugat féin, tar thart, téarnaigh
bí ar snámh, snámh —— báigh, suncáil, téigh faoi, téigh go grinneall, téigh go tóin, téigh síos
ceil, diúltaigh, eitigh, ob, éar, éimigh —— ceadaigh
dearg, fadaigh, las —— báigh, cuir as, díobh, múch, séid amach
caith faoi, suigh —— cis, seas, éirigh, luigh, sín
saor, scaoil —— aifir, ciontaigh, col, cuir an locht ar, cuir milleán ar, cáin, lochtaigh, éiligh
cuir siar, cúlaigh, fág, imigh, staon, tabhair ar gcúl, tarraing siar, téigh ar gcúl, téigh i leataobh, éirigh as —— beir, réimnigh, téigh chun tosaigh
miondealaigh, mionscrúdaigh —— comhtháthaigh
bain de, dícheangail, díscoir, scar, scoir —— ceangail, greamaigh
déan scéala ar, sceith, scil, spalp —— éist
déan forás, feabhsaigh, forbair, tar chun cinn, téigh chun cinn, éirigh le —— aischéimnigh, meathlaigh, téigh in olcas
ocsaídigh —— dí-ocsaídigh, dí-ocsaídigh
bain, sreang, tarraing —— bris, brúigh, brúigh romhat, fórsáil, purr, soinnigh, soncáil, sáigh, sáigh romhat, tiomáin
dífheistigh —— infheistigh, suncáil
iarcheangail —— réamhcheangail
tar roimh —— lean, tar i ndiaidh
bisigh, forlíon, iomadaigh, iomdhaigh, méadaigh, tar as, téigh i méid —— beagaigh, caolaigh, fánaigh, lagaigh, laghdaigh, maolaigh, mionaigh, sil, síothlaigh, tar anuas, tar laghdú ar, tearcaigh, tit, tráigh, téigh i laghad, uathaigh, urbhearnaigh, ísligh
aistarraing, déan aistarraingt —— cuir i dtaisce, déan taisce, taisc
tar isteach —— tarraing siar
aifir, ciontaigh, col, cuir an locht ar, cuir milleán ar, cáin, lochtaigh, éiligh —— saor, scaoil
cuir as, múch, stop —— cuir ar siúl, dúisigh, las, tosaigh
nocht, taispeáin —— clúdaigh, coigil, cuir cumhdach ar, cuir scáth ar, cumhdaigh, fialaigh, folaigh, múch, scáthaigh, stuáil
bain, oscail, scaoil, scil —— caoch, druid, dún, foriaigh, iaigh
cuir deireadh le de réir a chéile —— tabhair isteach de réir a chéile
ceartaigh, cuir ina cheart, leigheas —— déan leatrom ar, déan éagóir ar, éagóirigh
bain anuas, bain as a chéile, cuir ó chéile, díchóimeáil —— cuir le chéile, cóimeáil
réamhcheangail —— iarcheangail
seas, éirigh, éirigh as —— luigh, téigh chun soip
comhfhreagair, cuir le, cuir le chéile, freagair, gabh le, meaitseáil, réitigh, tar le, tar le chéile, téigh le, téigh le chéile —— difrigh
tionnabhair, tit i do chodladh, tuil —— beoigh, dúisigh, mothaigh, múscail
cuir díomá ar —— cuir aoibhneas ar, cuir draíocht ar, cuir faoi dhraíocht, is lainn le
láidrigh, neartaigh —— fannaigh, lagaigh, meathlaigh, téigh i laige, éinirtigh
cóirigh, téigh faoi arm —— bain airm de, dí-armáil, dímhíleataigh
calmaigh, cuir misneach ar, gríosaigh, meanmnaigh, misnigh, mol, spreag, tabhair misneach do, tabhair uchtach —— bain misneach de, cuir beaguchtach ar, cuir drochmhisneach ar, mímhisnigh
airlic, lig amach, tabhair ar iasacht —— faigh ar iasacht
aischéimnigh, meathlaigh, téigh in olcas —— déan forás, feabhsaigh, forbair, tar chun cinn, téigh chun cinn, éirigh le
díchriptigh, díchódaigh, imscaoil —— cuir i gcód, códaigh, ionchódaigh
cuir barróg ar, diurnaigh, fáisc —— dínasc
freastail, freastail ar, téigh ar, téigh ar scoil, téigh go, téigh i —— caill, lig thar
oscail —— burláil, clúdaigh, corn, cuach, cuir cumhdach ar, fill
caoch, druid, dún, foriaigh, iaigh —— bain, oscail, scaoil, scil
cuir ar ceal, díobh, díothaigh —— bunaigh, cuir ar bun, cuir sa siúl, cuir tús le, déan, fothaigh, fódaigh, suigh, tionscain, tosaigh
ar deireadh, ar gcúl, chun deireadh, i bhfrithing, i ndiaidh do chúil, siar, thiar —— aniar, ar aghaidh, chun cinn, chun tosaigh
laistíos, síos, thíos —— lastuas, suas, thuas
go hannamh —— go minic
go gasta, go mear, go tapa —— go suaimhneach
de thaisme —— ceann ar aghaidh, d'aon ghnó, d'aon turas
choíche, go deo, go dtaga thiar aniar, riamh —— ar fad, choíche, go buan, go deo, i dtólamh, i gcónaí, riamh
ar tuathal, tuathal —— ar deiseal, deiseal
ann, ansin, ansiúd, thall —— abhus, anseo
fós, go fóill, go sea, i dtólamh, i gcónaí —— a thuilleadh
ar deiseal, deiseal —— ar tuathal, tuathal
lastuas, suas, thuas —— laistíos, síos, thíos
isteach, istigh, laistigh —— amuigh, faoin aer, lasmuigh, amuigh, faoin aer, lasmuigh
ar a mhéad —— ar a laghad, ar a laghad
anonn, ansin —— anall, i leith
amuigh, faoin aer, lasmuigh —— isteach, istigh, laistigh, isteach, istigh, laistigh
ar an drochuair, faraor —— ar an dea-uair, ar an dea-uair
ar fad, choíche, go buan, go deo, i dtólamh, i gcónaí, riamh —— choíche, go deo, go dtaga thiar aniar, riamh
ceann ar aghaidh, d'aon ghnó, d'aon turas —— de thaisme
go minic —— go hannamh
abhus, anseo —— ann, ansin, ansiúd, thall
go suaimhneach —— go gasta, go mear, go tapa
ar a laghad —— ar a mhéad, ar a mhéad
anall, i leith —— anonn, ansin
ar an dea-uair —— ar an drochuair, faraor, ar an drochuair, faraor
aniar, ar aghaidh, chun cinn, chun tosaigh —— ar deireadh, ar gcúl, chun deireadh, i bhfrithing, i ndiaidh do chúil, siar, thiar
a thuilleadh —— fós, go fóill, go sea, i dtólamh, i gcónaí
anuas, go talamh, síos, thíos —— aníos, in airde, suas, thuas, aníos, in airde, suas, thuas, aníos, in airde, suas, thuas, aníos, in airde, suas, thuas
aníos, in airde, suas, thuas —— anuas, go talamh, síos, thíos, anuas, go talamh, síos, thíos, anuas, go talamh, síos, thíos, anuas, go talamh, síos, thíos
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.