Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Podsumowanie złożenia reklamacji dot. zasięgu sieci 3G w Gdańsku w sieci Orange
#include "stdio.h"
int main() {
while (1) {
printf("Trwa usuwanie usterek przy nadajniku niedaleko Pana, powinno to zająć do 24h.\n");
}
return 0;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment