Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Implementace metody `ARSessionDelegate`, která je volána pokaždé, když je detekována nová kotva. Pokud chcete přidat obsah Reality Composer projektu do scény, stačí jen ověřit jestli je nalezená kotva typu `ARObjectAnchor` a pak jen přidat obsah RC projektu do scény se změněnou kotvou. Toto je je jednoduchá implementace k demonstraci použití.
func session(_ session: ARSession, didAdd anchors: [ARAnchor]) {
// `ARObjectAnchor` je kotva definovaného referenčního objektu
guard let objectAnchor = (anchors.first(where: { $0 is ARObjectAnchor })) as? ARObjectAnchor else { return }
let entity = try! Entity.loadScene()
// Následujícím přiřazením `AnchoringComponent` (s identifikátorem nalezené kotvy) definujeme pozici přidané entity
entity.anchoring = AnchoringComponent(.anchor(identifier: objectAnchor.identifier))
arView.scene.addAnchor(entity)
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.