Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Powershell scripti ile Exchange Server 2013/2016, CAS URL kayıtlarını basitçe yapılandırılabilir.
<#
.ÖZET
SetExchangeURLs.ps1
.AÇIKLAMA
Powershell scripti ile Exchange Server 2013/2016, CAS URL kayıtlarını basitçe yapılandırılabilir.
Servisler için farklı alan adları/uzantısı kullanıyorsanız uygulamaz ve hata verir.
.PARAMETRE Server
Yapılandırma yapılacak sunucu(lar) adı.
.PARAMETRE InternalURL
Kullanılacak Internal alan bilgisi.
.PARAMETRE ExternalURL
Kullanılacak External alan bilgisi.
.ÖRNEK
.\SetExchangeURLs.ps1 -Server MB1 -InternalURL mail.maestropanel.com -ExternalURL mail.maestropanel.com
.ÖRNEK
.\SetExchangeURLs.ps1 -Server MB1,MB2 -InternalURL mail.maestropanel.com -ExternalURL mail.maestropanel.com
.ÖRNEK DAG
.\SetExchangeURLs.ps1 -Server MB1,MB2 -InternalURL mail.maestropanel.com -ExternalURL mail.maestropanel.com
.URL
https://wiki.maestropanel.com/powershell-script-ile-exchange-internalexternal-url
.EK BİLGİ
Yazar: Uğur CIVAK
Yazar: #Clone
Daha fazla bilgi için,
* Website: https://www.maestropanel.com
* Website: https://www.sistemduragi.com
* Twitter: https://twitter.com/maestropanel
* Twitter: https://twitter.com/ugurcivaks
#>
###########
###Script##
###########
[CmdletBinding()]
param(
[Parameter( Position=0,Mandatory=$true)]
[string[]]$Server,
[Parameter( Mandatory=$true)]
[string]$InternalURL,
[Parameter( Mandatory=$true)]
[AllowEmptyString()]
[string]$ExternalURL,
[Parameter( Mandatory=$false)]
[string]$DefaultAuth="NTLM",
[Parameter( Mandatory=$false)]
[Boolean]$InternalSSL=$true,
[Parameter( Mandatory=$false)]
[Boolean]$ExternalSSL=$true
)
#...................................
# Script
#...................................
Begin {
#Exchange Oturum Hazırlanıyor.
if (Test-Path $env:ExchangeInstallPath\bin\RemoteExchange.ps1)
{
. $env:ExchangeInstallPath\bin\RemoteExchange.ps1
Connect-ExchangeServer -auto -AllowClobber
}
else
{
Write-Warning "Exchange Server Management Tools kurulu değil."
EXIT
}
}
Process {
foreach ($i in $server)
{
if ((Get-ExchangeServer $i -ErrorAction SilentlyContinue).IsClientAccessServer)
{
Write-Host "----------------------------------------"
Write-Host " Yapılandırmalar $i üzerinde gerçekleşecek."
Write-Host "----------------------------------------`r`n"
Write-Host "Yapılandırmalar:"
Write-Host " - Internal URL: $InternalURL olarak yapılandırılacak"
Write-Host " - External URL: $ExternalURL olarak yapılandırılacak"
Write-Host " - Outlook Anywhere yetkilendirme : $Auth olarak yapılandırılacak"
Write-Host "`r`n"
Write-Host "Outlook Anywhere URL yapılandırılıyor"
Get-OutlookAnywhere -Server $i | Set-OutlookAnywhere -ExternalHostname $externalurl -InternalHostname $internalurl -ExternalClientsRequireSsl $ExternalSSL -InternalClientsRequireSsl $InternalSSL -DefaultAuthenticationMethod $DefaultAuth
if ($externalurl -eq "")
{
Write-Host "Outlook Web App URL yapılandırılıyor"
Get-OwaVirtualDirectory -Server $i | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/owa
Write-Host "Exchange Control Panel URL yapılandırılıyor"
Get-EcpVirtualDirectory -Server $i | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/ecp
Write-Host "ActiveSync URL yapılandırılıyor"
Get-ActiveSyncVirtualDirectory -Server $i | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/Microsoft-Server-ActiveSync
Write-Host "Configuring Exchange Web Services URL yapılandırılıyor"
Get-WebServicesVirtualDirectory -Server $i | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/EWS/Exchange.asmx
Write-Host "Configuring Offline Address Book URL yapılandırılıyor"
Get-OabVirtualDirectory -Server $i | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/OAB
Write-Host "Configuring MAPI/HTTP URL yapılandırılıyor"
Get-MapiVirtualDirectory -Server $i | Set-MapiVirtualDirectory -ExternalUrl $null -InternalUrl https://$internalurl/mapi
}
else
{
Write-Host "Outlook Web App URL yapılandırılıyor"
Get-OwaVirtualDirectory -Server $i | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/owa -InternalUrl https://$internalurl/owa
Write-Host "Exchange Control Panel URL yapılandırılıyor"
Get-EcpVirtualDirectory -Server $i | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/ecp -InternalUrl https://$internalurl/ecp
Write-Host "ActiveSync URL yapılandırılıyor"
Get-ActiveSyncVirtualDirectory -Server $i | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://$internalurl/Microsoft-Server-ActiveSync
Write-Host "Exchange Web Services URL yapılandırılıyor"
Get-WebServicesVirtualDirectory -Server $i | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://$internalurl/EWS/Exchange.asmx
Write-Host "Offline Address Book URL yapılandırılıyor"
Get-OabVirtualDirectory -Server $i | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/OAB -InternalUrl https://$internalurl/OAB
Write-Host "MAPI/HTTP URL yapılandırılıyor"
Get-MapiVirtualDirectory -Server $i | Set-MapiVirtualDirectory -ExternalUrl https://$externalurl/mapi -InternalUrl https://$internalurl/mapi
}
Write-Host "Autodiscover yapılandırılıyor"
Get-ClientAccessServer $i | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri https://$internalurl/Autodiscover/Autodiscover.xml
Write-Host "`r`n"
}
else
{
Write-Host -ForegroundColor Yellow "$i Client Access server değil."
}
}
}
End {
Write-Host "İşlemler tamamlandı."
Write-Host "Detaylı bilgi, https://wiki.maestropanel.com/powershell-script-ile-exchange-internalexternal-url"
}
#...................................
# Finished
#...................................
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.