Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
H4cker extension for kjoetoms EN/DE 60/40 keymap (Guide)
e (E) = C T L C
d (D) = C T L B C
z (Z) = C T L B R C
q (Q) = C T L B R T C
s (S) = C R T C
g (G) = C R T L C
v (V) = C R T L B C
x (X) = C R T L B R C
c (C) = C B R C
u (U) = C B R T C
k (K) = C B R T L C
- (_) = C B R T L B C
h (H) = C L B C
o (O) = C L B R C
y (Y) = C L B R T C
, (;) = C L B R T L C
r (R) = C T R C
l (L) = C T R B C
w (W) = C T R B L C
' (") = C T R B L T C
t (T) = C R B C
i (I) = C R B L C
j (J) = C R B L T C
. (:) = C R B L T R C
n (N) = C B L C
m (M) = C B L T C
p (P) = C B L T R C
? (!) = C B L T R B C
a (A) = C L T C
b (B) = C L T R C
f (F) = C L T R B C
@ (*) = C L T R B L C
ä (Ä) = C L T L C
á (Á) = C L T L B C
à (À) = C L T L B R C
æ (Æ) = C L T L B R T C
å (Å) = C L T L B R T L C
â (Â) = C L T L B R T L B C
ą (Ą) = C L T L B R T L B R C
ã (Ã) = C L T L B R T L B R T C
ā (Ā) = C L T L B R T L B R T L C
ɓ (Ɓ) = C L T R T C
¢ (¢) = C B R B C
č (Č) = C B R B L C
ç (Ç) = C B R B L T C
ć (Ć) = C B R B L T R C
ĉ (Ĉ) = C B R B L T R B C
ď (Ď) = C T L B L C
đ (Đ) = C T L B L T C
ð (Ð) = C T L B L T R C
€ (¢) = C T L T C
é (É) = C T L T R C
è (È) = C T L T R B C
ê (Ê) = C T L T R B L C
ë (Ë) = C T L T R B L T C
ě (Ě) = C T L T R B L T R C
ę (Ę) = C T L T R B L T R B C
ė (Ė) = C T L T R B L T R B L C
ē (Ē) = C T L T R B L T R B L T C
ƒ (Ƒ) = C L T R B R C
ğ (Ğ) = C R T L T C
ĝ (Ĝ) = C R T L T R C
ģ (Ģ) = C R T L T R B C
ĥ (Ĥ) = C L B L C
í (Í) = C R B L B C
î (Î) = C R B L B R C
ì (Ì) = C R B L B R T C
ï (Ï) = C R B L B R T L C
i (İ) = C R B L B R T L B C
į (Į) = C R B L B R T L B R C
ī (Ī) = C R B L B R T L B R T C
ij (IJ) = C R B L B R T L B R T L C
ı (I) = C R B L B R T L B R T L B C
ĵ (Ĵ) = C R B L T L C
ķ (Ķ) = C B R T L T C
ł (Ł) = C T R B R C
ĺ (Ĺ) = C T R B R T C
ľ (Ľ) = C T R B R T L C
ļ (Ļ) = C T R B R T L B C
₺ (₺) = C T R B R T L B R C
ń (Ń) = C B L B C
ñ (Ñ) = C B L B R C
ň (Ň) = C B L B R T C
ņ (Ņ) = C B L B R T L C
ö (Ö) = C L B R B C
ó (Ó) = C L B R B L C
ô (Ô) = C L B R B L T C
ò (Ò) = C L B R B L T R C
ø (Ø) = C L B R B L T R B C
ő (Ő) = C L B R B L T R B L C
õ (Õ) = C L B R B L T R B L T C
œ (Œ) = C L B R B L T R B L T R C
ŕ (Ŕ) = C T R T C
ř (Ř) = C T R T L C
ß (ẞ) = C R T R C
š (Š) = C R T R B C
ś (Ś) = C R T R B L C
ŝ (Ŝ) = C R T R B L T C
ş (Ş) = C R T R B L T R C
ť (Ť) = C R B R C
þ (Þ) = C R B R T C
ü (Ü) = C B R T R C
ú (Ú) = C B R T R B C
ù (Ù) = C B R T R B L C
û (Û) = C B R T R B L T C
ū (Ū) = C B R T R B L T R C
ŭ (Ŭ) = C B R T R B L T R B C
ů (Ů) = C B R T R B L T R B L C
ű (Ű) = C B R T R B L T R B L T C
ų (Ų) = C B R T R B L T R B L T R C
ý (Ý) = C L B R T R C
ÿ (Ÿ) = C L B R T R B C
ž (Ž) = C T L B R B C
ź (Ź) = C T L B R B L C
ż (Ż) = C T L B R B L T C
¿ (¡) = C B L T R B R C
~ (|) = C B L T R B R T C
≈ (¦) = C B L T R B R T L C
& (•) = C L T R B L B C
§ (#) = C L T R B L B R C
$ (×) = C L T R B L B R T C
ⓒ (®) = C L T R B L B R T L C
… (%) = C R B L T R T C
· (‰) = C R B L T R T L C
° (÷) = C R B L T R T L B C
+ (–) = C B R T L B L C
± (/) = C B R T L B L T C
= (\) = C B R T L B L T R C
^ (™) = C B R T L B L T R B C
< ([) = C T R B L T L C
> (]) = C T R B L T L B C
≤ ({) = C T R B L T L B R C
≥ (}) = C T R B L T L B R T C
α (Α) = C L T L T R C
β (Β) = C L T R T R B C
χ (Χ) = C B R B R T C
δ (Δ) = C T L B L B R C
ε (Ε) = C T L T L B C
η (Η) = C T L T L B R C
φ (Φ) = C L T R B R B L C
γ (Γ) = C R T L T L B C
ι (Ι) = C R B L B L T C
κ (Κ) = C B R T L T L B C
λ (Λ) = C T R B R B L C
μ (Μ) = C B L T L T R C
ν (Ν) = C B L B L T C
ο (Ο) = C L B R B R T C
ω (Ω) = C L B R B R T L C
π (Π) = C B L T R T R B C
ψ (Ψ) = C B L T R T R B L C
ρ (Ρ) = C T R T R B C
σ (Σ) = C R T R T L C
ς (Σ) = C R T R T L B C
τ (Τ) = C R B R B L C
θ (Θ) = C R B R B L T C
ξ (Ξ) = C R T L B R B R T C
υ (Υ) = C L B R T R T L C
ζ (Ζ) = C T L B R B R T C
áāâäàãåăảǎấắằầẫẩȧ (ÁĀÂÄÀÃÅĂẢǍẤẮẰẦẪẨȦ) = T C L T C T
æɐạɑặậǣ (ÆⱯẠⱭẶẬǢ) = T C L T C R
ą (Ą) = T C L T C B
ɓ (Ɓ) = T C L T R C R
čćċĉ (ČĆĊĈ) = T C B R C T
ç (Ç) = T C B R C B
ďɗ (ĎƊ) = T C T L B C T
đð (ĐÐ) = T C T L B C R
ɖḍḓ (ƉḌḒ) = T C T L B C B
éèëêēěėĕẽẻ (ÉÈËÊĒĚĖĔẼẺ) = T C T L C T
ɛếệềểễə (ƐẾỆỀỂỄƏ) = T C T L C R
ęẹ (ĘẸ) = T C T L C B
ƒ (Ƒ) = T C L T R B C B
ğġģĝǧ (ĞĠĢĜǦ) = T C R T L C T
ɣǥɡ (ƔǤꞬ) = T C R T L C R
Ĥ (Ĥ) = T C L B C T
Ħ (Ħ) = T C L B C R
Ḥ (Ḥ) = T C L B C B
íîīìïĩǐĭỉ (ÍÎĪÌÏĨǏĬỈ) = T C R B L C T
ıɪįịɨij (IꞮĮỊƗIJ) = T C R B L C R
ĵ (Ĵ) = T C R B L T C T
ʄ (ʄ) = T C R B L T C R
ƙ (Ƙ) = T C B R T L C T
ķ (Ķ) = T C B R T L C B
ľĺ (ĽĹ) = T C T R B C T
łŀ (ŁĿ) = T C T R B C R
ļḷḽ (ĻḶḼ) = T C T R B C B
ṁ (Ṁ) = T C B L T C T
ñńňǹṅ (ÑŃŇǸṄ) = T C B L C T
ⁿ (ⁿ) = T C B L C R
ŋṇɲņɳṋ (ŊṆƝŅɳṊ) = T C B L C B
óöôōòõőŏơǒȏȯỏ (ÓÖÔŌÒÕŐŎƠǑȎȮỎ) = T C L B R C T
øồœớốổỗộờởợɔ (ØỒŒỚỐỔỖỘỜỞỢƆ) = T C L B R C R
ọǫ (ỌǪ) = T C L B R C B
řŕ (ŘŔ) = T C T R C T
ʁ (ʁ) = T C T R C R
ɾṛ (ɾṚ) = T C T R C B
šśŝṡ (ŠŚŜṠ) = T C R T C T
ſßʃ (ſẞƩ) = T C R T C R
şṣș (ŞṢȘ) = T C R T C B
ť (Ť) = T C R B C T
þŧ (ÞŦ) = T C R B C R
ţțṭṱ (ŢȚṬṰ) = T C R B C B
üúūûùůũűŭưủ (ÜÚŪÛÙŮŨŰŬƯỦ) = T C B R T C T
ǜựứừửữ (ǛỰỨỪỬỮ) = T C B R T C R
ųụṳ (ŲỤṲ) = T C B R T C B
ʋ (Ʋ) = T C R T L B C R
ṿ (Ṿ) = T C R T L B C B
ŵ (Ŵ) = T C T R B L C T
ƿ (Ƿ) = T C T R B L C R
ýỳÿŷỷỹƴȳ (ÝỲŸŶỶỸƳȲ) = T C L B R T C T
ȝʋ (ȜƲ) = T C L B R T C R
žżźẑ (ŽŻŹẐ) = T C T L B R C B
ʒ (Ʒ) = T C T L B R C T
ẓ (Ẓ) = T C T L B R C R
E (e) = C T L T L C
D (d) = C T L B L B C
Z (z) = C T L B R B R C
Q (q) = C T L B R T R T C
S (s) = C R T R T C
G (g) = C R T L T L C
V (v) = C R T L B L B C
X (x) = C R T L B R B R C
C (c) = C B R B R C
U (u) = C B R T R T C
K (k) = C B R T L T L C
_ (-) = C B R T L B L B C
H (h) = C L B L B C
O (o) = C L B R B R C
Y (y) = C L B R T R T C
; (,) = C L B R T L T L C
R (r) = C T R T R C
L (l) = C T R B R B C
W (w) = C T R B L B L C
" (') = C T R B L T L T C
T (t) = C R B R B C
I (i) = C R B L B L C
J (j) = C R B L T L T C
: (.) = C R B L T R T R C
N (n) = C B L B L C
M (m) = C B L T L T C
P (p) = C B L T R T R C
! (?) = C B L T R B R B C
A (a) = C L T L T C
B (b) = C L T R T R C
F (f) = C L T R B R B C
* (@) = C L T R B L B L C
Ä (ä) = C L T L T L C
Á (á) = C L T L B L B C
À (à) = C L T L B R B R C
Æ (æ) = C L T L B R T R T C
Å (å) = C L T L B R T L T L C
 (â) = C L T L B R T L B L B C
Ą (ą) = C L T L B R T L B R B R C
à (ã) = C L T L B R T L B R T R T C
Ā (ā) = C L T L B R T L B R T L T L C
Ɓ (ɓ) = C L T R T R T C
¢ (¢) = C B R B R B C
Č (č) = C B R B L B L C
Ç (ç) = C B R B L T L T C
Ć (ć) = C B R B L T R T R C
Ĉ (ĉ) = C B R B L T R B R B C
Ď (ď) = C T L B L B L C
Đ (đ) = C T L B L T L T C
Ð (ð) = C T L B L T R T R C
¢ (€) = C T L T L T C
É (é) = C T L T R T R C
È (è) = C T L T R B R B C
Ê (ê) = C T L T R B L B L C
Ë (ë) = C T L T R B L T L T C
Ě (ě) = C T L T R B L T R T R C
Ę (ę) = C T L T R B L T R B R B C
Ė (ė) = C T L T R B L T R B L B L C
Ē (ē) = C T L T R B L T R B L T L T C
Ƒ (ƒ) = C L T R B R B R C
Ğ (ğ) = C R T L T L T C
Ĝ (ĝ) = C R T L T R T R C
Ģ (ģ) = C R T L T R B R B C
Ĥ (ĥ) = C L B L B L C
Í (í) = C R B L B L B C
Î (î) = C R B L B R B R C
Ì (ì) = C R B L B R T R T C
Ï (ï) = C R B L B R T L T L C
İ (i) = C R B L B R T L B L B C
Į (į) = C R B L B R T L B R B R C
Ī (ī) = C R B L B R T L B R T R T C
IJ (ij) = C R B L B R T L B R T L T L C
I (ı) = C R B L B R T L B R T L B L B C
Ĵ (ĵ) = C R B L T L T L C
Ķ (ķ) = C B R T L T L T C
Ł (ł) = C T R B R B R C
Ĺ (ĺ) = C T R B R T R T C
Ľ (ľ) = C T R B R T L T L C
Ļ (ļ) = C T R B R T L B L B C
₺ (₺) = C T R B R T L B R B R C
Ń (ń) = C B L B L B C
Ñ (ñ) = C B L B R B R C
Ň (ň) = C B L B R T R T C
Ņ (ņ) = C B L B R T L T L C
Ö (ö) = C L B R B R B C
Ó (ó) = C L B R B L B L C
Ô (ô) = C L B R B L T L T C
Ò (ò) = C L B R B L T R T R C
Ø (ø) = C L B R B L T R B R B C
Ő (ő) = C L B R B L T R B L B L C
Õ (õ) = C L B R B L T R B L T L T C
Œ (œ) = C L B R B L T R B L T R T R C
Ŕ (ŕ) = C T R T R T C
Ř (ř) = C T R T L T L C
ẞ (ß) = C R T R T R C
Š (š) = C R T R B R B C
Ś (ś) = C R T R B L B L C
Ŝ (ŝ) = C R T R B L T L T C
Ş (ş) = C R T R B L T R T R C
Ť (ť) = C R B R B R C
Þ (þ) = C R B R T R T C
Ü (ü) = C B R T R T R C
Ú (ú) = C B R T R B R B C
Ù (ù) = C B R T R B L B L C
Û (û) = C B R T R B L T L T C
Ū (ū) = C B R T R B L T R T R C
Ŭ (ŭ) = C B R T R B L T R B R B C
Ů (ů) = C B R T R B L T R B L B L C
Ű (ű) = C B R T R B L T R B L T L T C
Ų (ų) = C B R T R B L T R B L T R T R C
Ý (ý) = C L B R T R T R C
Ÿ (ÿ) = C L B R T R B R B C
Ž (ž) = C T L B R B R B C
Ź (ź) = C T L B R B L B L C
Ż (ż) = C T L B R B L T L T C
¡ (¿) = C B L T R B R B R C
| (~) = C B L T R B R T R T C
¦ (≈) = C B L T R B R T L T L C
• (&) = C L T R B L B L B C
# (§) = C L T R B L B R B R C
× ($) = C L T R B L B R T R T C
® (ⓒ) = C L T R B L B R T L T L C
% (…) = C R B L T R T R T C
‰ (·) = C R B L T R T L T L C
÷ (°) = C R B L T R T L B L B C
– (+) = C B R T L B L B L C
/ (±) = C B R T L B L T L T C
\ (=) = C B R T L B L T R T R C
™ (^) = C B R T L B L T R B R B C
[ (<) = C T R B L T L T L C
] (>) = C T R B L T L B L B C
{ (≤) = C T R B L T L B R B R C
} (≥) = C T R B L T L B R T R T C
Α (α) = C L T L T R T R C
Β (β) = C L T R T R B R B C
Χ (χ) = C B R B R T R T C
Δ (δ) = C T L B L B R B R C
Ε (ε) = C T L T L B L B C
Η (η) = C T L T L B R B R C
Φ (φ) = C L T R B R B L B L C
Γ (γ) = C R T L T L B L B C
Ι (ι) = C R B L B L T L T C
Κ (κ) = C B R T L T L B L B C
Λ (λ) = C T R B R B L B L C
Μ (μ) = C B L T L T R T R C
Ν (ν) = C B L B L T L T C
Ο (ο) = C L B R B R T R T C
Ω (ω) = C L B R B R T L T L C
Π (π) = C B L T R T R B R B C
Ψ (ψ) = C B L T R T R B L B L C
Ρ (ρ) = C T R T R B R B C
Σ (σ) = C R T R T L T L C
Σ (ς) = C R T R T L B L B C
Τ (τ) = C R B R B L B L C
Θ (θ) = C R B R B L T L T C
Ξ (ξ) = C R T L B R B R T R T C
Υ (υ) = C L B R T R T L T L C
Ζ (ζ) = C T L B R B R T R T C
ÁĀÂÄÀÃÅĂẢǍẤẮẰẦẪẨȦ (áāâäàãåăảǎấắằầẫẩȧ) = T C L T L T C T
ÆⱯẠⱭẶẬǢ (æɐạɑặậǣ) = T C L T L T C R
Ą (ą) = T C L T L T C B
Ɓ (ɓ) = T C L T R T R C R
ČĆĊĈ (čćċĉ) = T C B R B R C T
Ç (ç) = T C B R B R C B
ĎƊ (ďɗ) = T C T L B L B C T
ĐÐ (đð) = T C T L B L B C R
ƉḌḒ (ɖḍḓ) = T C T L B L B C B
ÉÈËÊĒĚĖĔẼẺ (éèëêēěėĕẽẻ) = T C T L T L C T
ƐẾỆỀỂỄƏ (ɛếệềểễə) = T C T L T L C R
ĘẸ (ęẹ) = T C T L T L C B
Ƒ (ƒ) = T C L T R B R B C B
ĞĠĢĜǦ (ğġģĝǧ) = T C R T L T L C T
ƔǤꞬ (ɣǥɡ) = T C R T L T L C R
Ĥ (Ĥ) = T C L B L B C T
Ħ (Ħ) = T C L B L B C R
Ḥ (Ḥ) = T C L B L B C B
ÍÎĪÌÏĨǏĬỈ (íîīìïĩǐĭỉ) = T C R B L B L C T
IꞮĮỊƗIJ (ıɪįịɨij) = T C R B L B L C R
Ĵ (ĵ) = T C R B L T L T C T
ʄ (ʄ) = T C R B L T L T C R
Ƙ (ƙ) = T C B R T L T L C T
Ķ (ķ) = T C B R T L T L C B
ĽĹ (ľĺ) = T C T R B R B C T
ŁĿ (łŀ) = T C T R B R B C R
ĻḶḼ (ļḷḽ) = T C T R B R B C B
Ṁ (ṁ) = T C B L T L T C T
ÑŃŇǸṄ (ñńňǹṅ) = T C B L B L C T
ⁿ (ⁿ) = T C B L B L C R
ŊṆƝŅɳṊ (ŋṇɲņɳṋ) = T C B L B L C B
ÓÖÔŌÒÕŐŎƠǑȎȮỎ (óöôōòõőŏơǒȏȯỏ) = T C L B R B R C T
ØỒŒỚỐỔỖỘỜỞỢƆ (øồœớốổỗộờởợɔ) = T C L B R B R C R
ỌǪ (ọǫ) = T C L B R B R C B
ŘŔ (řŕ) = T C T R T R C T
ʁ (ʁ) = T C T R T R C R
ɾṚ (ɾṛ) = T C T R T R C B
ŠŚŜṠ (šśŝṡ) = T C R T R T C T
ſẞƩ (ſßʃ) = T C R T R T C R
ŞṢȘ (şṣș) = T C R T R T C B
Ť (ť) = T C R B R B C T
ÞŦ (þŧ) = T C R B R B C R
ŢȚṬṰ (ţțṭṱ) = T C R B R B C B
ÜÚŪÛÙŮŨŰŬƯỦ (üúūûùůũűŭưủ) = T C B R T R T C T
ǛỰỨỪỬỮ (ǜựứừửữ) = T C B R T R T C R
ŲỤṲ (ųụṳ) = T C B R T R T C B
Ʋ (ʋ) = T C R T L B L B C R
Ṿ (ṿ) = T C R T L B L B C B
Ŵ (ŵ) = T C T R B L B L C T
Ƿ (ƿ) = T C T R B L B L C R
ÝỲŸŶỶỸƳȲ (ýỳÿŷỷỹƴȳ) = T C L B R T R T C T
ȜƲ (ȝʋ) = T C L B R T R T C R
ŽŻŹẐ (žżźẑ) = T C T L B R B R C B
Ʒ (ʒ) = T C T L B R B R C T
Ẓ (ẓ) = T C T L B R B R C R
E (e) = C T L B R T L C
D (d) = C T L B R T L B C
Z (z) = C T L B R T L B R C
Q (q) = C T L B R T L B R T C
S (s) = C R T L B R T C
G (g) = C R T L B R T L C
V (v) = C R T L B R T L B C
X (x) = C R T L B R T L B R C
C (c) = C B R T L B R C
U (u) = C B R T L B R T C
K (k) = C B R T L B R T L C
_ (-) = C B R T L B R T L B C
H (h) = C L B R T L B C
O (o) = C L B R T L B R C
Y (y) = C L B R T L B R T C
; (,) = C L B R T L B R T L C
R (r) = C T R B L T R C
L (l) = C T R B L T R B C
W (w) = C T R B L T R B L C
" (') = C T R B L T R B L T C
T (t) = C R B L T R B C
I (i) = C R B L T R B L C
J (j) = C R B L T R B L T C
: (.) = C R B L T R B L T R C
N (n) = C B L T R B L C
M (m) = C B L T R B L T C
P (p) = C B L T R B L T R C
! (?) = C B L T R B L T R B C
A (a) = C L T R B L T C
B (b) = C L T R B L T R C
F (f) = C L T R B L T R B C
* (@) = C L T R B L T R B L C
5 (5) = L C L
5 (5) = L C L B
1 (1) = L C B
0 (0) = L C B L
6 (6) = L C B L C
8 (8) = L C B L C T
8 (8) = L C B L C T L
8 (8) = L C B L C T L C
9 (9) = L C B L C B
2 (2) = L C B R
4 (4) = L C B R B
6 (6) = L C B R C
7 (7) = L C R B
8 (8) = L C R B C
3 (3) = L C R B R
3 (3) = L C R B R B
8 (8) = L C R B C R T
8 (8) = L C R B C R T C
8 (8) = L C R B C R T C R
9 (9) = L C R B C R B
3 (3) = L C R T
8 (8) = L C R T C
8 (8) = L C R T C R
8 (8) = L C R T C R B
8 (8) = L C R T C R B C
8 (8) = L C R T C R B C R
5 (5) = L C T
0 (0) = L C T L
9 (9) = L C T L C
8 (8) = L C T L C B
8 (8) = L C T L C B L
8 (8) = L C T L C B L C
[ (() = R T L B R
] ()) = L T R B L
^ (^) = L T
^ (^ ) = L T C
$ ($) = R T
$ ($ ) = R T C
" (") = T L
' (') = T R
. (...) = B C B
! (!!!) = B L
? (???) = B R
< (<) = T L C L
< (< ) = T L C
<< (<<) = T L C L T L
<< (<<) = T L T L C L
<< (<< ) = T L C L T L C
<< (<< ) = T L T L C
> (>) = T R C R
> (> ) = T R C
>> (>>) = T R C R T R
>> (>>) = T R T R C R
>> (>> ) = T R C R T R C
>> (>> ) = T R T R C
& (&) = B L B
& (& ) = B L B C
&& (&&) = B L B L B
&& (&& ) = B L B L B C
/ (/) = R B
/ (/ ) = R B C
// (//) = R B R B
// (// ) = R B R B C
| (|) = T C B
| (| ) = T C B C
|| (||) = T C B C T C B
|| (|| ) = T C B C T C B C
\ (\) = L B
\ (\ ) = L B C
\\ (\\) = L B L B
\\ (\\ ) = L B L B C
+ (+) = T C B C L C R
+ (+) = B C T L C R
+ (+ ) = T C B C L C R C
+ (+ ) = B C T L C R C
++ (++) = T C B C L C R T C B C L C R
++ (++) = B C T L C R C L T C B
++ (++ ) = T C B C L C R T C B C L C R C
++ (++ ) = B C T L C R C L T C B C
- (-) = L C R
- (- ) = L C R C
-- (--) = L C R C L C R
-- (-- ) = L C R C L C R C
* (*) = L T C L
* (* ) = L T C L C
** (**) = L T C L T C L
** (** ) = L T C L T C
** (** ) = L T C L T C L C
% (%) = T L C R B
% (% ) = T L C R B C
# (#) = L T C B R
# (# ) = L T C B R C
= (=) = R T L T R
= (= ) = R T L T R C
== (==) = R T L T R T L T R
== (== ) = R T L T R T L T R C
!= (!=) = T C R T L T R
!= (!= ) = T C R T L T R C
<= (<=) = T L T R
<= (<= ) = T L T R C
>= (>=) = T R T L T R
>= (>= ) = T R T L T R C
~ (~) = L T C R
~ (~ ) = L T C R C
: (:) = C R T R B R C
: (:) = R T R B R
: (: ) = R T R B R C
; (;) = R T R B
; (; ) = R T R B C
de_regular_german_kjoetoms-time-moves-1_mb-h4cker_edition_de60-en40_ext-layout v0.4.0-kjoetom-2022-08-20 (kjoetom-doak-glitchy) (layout-generator v0.2) = B L B R B C T
@martin-braun
Copy link
Author

Context: flide/8VIM#280

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment